(vhds.baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Như Thanh vừa tổ chức chương trình trao tặng “Mái ấm tình thương” và trao bò giống sinh sản cho hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ tại 2 xã Hải Long và Mậu Lâm.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlUMO9cWPhu6ZQJcavY3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4bqwxILhu4fhu6lj4oCcxajhu4NxY2vFqWPhurBzxrBwY+G6sHDhuqzhu7fGsOG7oeKAnWPEkOG7hWPDs+G7sWPhu6FxeMaw4buhY+G6rnHGsHBj4bquZ8awY8OycOG7qWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjxrDhu6Fww6jhu6nDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6pVDDvXFj4bumUCXGr2Nw4bq24bq44bubxrBjxq9w4bqsYzpw4buHxrBwY8SQ4bqq4buHY+G6sOG7s2PDsnDhuqjDsmPDsnDhuqzhu7fGsOG7oWPhurDEgnPGsHBj4bqwxILhu4fhu6lj4bqw4buLxrDhu6Fj4oCcxajhu4NxY2vFqWPhurBzxrBwY+G6sHDhuqzhu7fGsOG7oeKAnWPEkOG7hWPhurDEguG7h+G7qWPDs+G7sWPhu6FxeMaw4buhY+G6rnHGsHBj4bquZ8awY8OycOG7qWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjxrDhu6Fww6jhu6lj4bun4buFxaljw7Jw4bqkY3DDvWPhurBmcWNlY8OJaGNQZ3Fj4bum4bupxrDhu6FjxJDhu4Vjxaht4bq2Y+G7pmrFqeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4buN4bqwcOG6tsWpw7NjccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2Phurnhurtk4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy9xxJDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/GsMO1ReG6ri9lZWThu4EvxJHhu4Hhur/hu43hurvEkeG6vWRl4bq74bq/4bqww6rhurtkZMOq4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54bq/4bq/w6piY+G7h+G7p+G6sDliUMO9cWPhu6ZQJcavY3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4bqwxILhu4fhu6lj4oCcxajhu4NxY2vFqWPhurBzxrBwY+G6sHDhuqzhu7fGsOG7oeKAnWPEkOG7hWPDs+G7sWPhu6FxeMaw4buhY+G6rnHGsHBj4bquZ8awY8OycOG7qWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjxrDhu6Fww6jhu6liY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurnhurtkYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pVDDvXFj4bumUCXGr2Nw4bq24bq44bubxrBjxq9w4bqsYzpw4buHxrBwY8Oy4bq0xrDhu6Fj4bunaMawcGPhu49m4bupY8OJaGPFqG3hurZj4bumasWpY+G7j+G7l8awY+G6sHBpxanhuq9j4bqwxILhu4fhu6lj4bqw4buLxrDhu6Fj4bqueGPhurBxxqHGsGPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY8awcOG7hWPigJzFqOG7g3Fja8WpY+G6sHPGsHBj4bqwcOG6rOG7t8aw4buh4oCdY8OycOG7qWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjxrDhu6Fww6jhu6ljKuG6tuG7g8OycGM6cHRjOnDhu5XhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4buO4bup4buFxrBjw7J3xrDhu6Fj4bqw4buDw7Jj4buN4bupY+G7j3nGsOG7oWPDsnByY+G7puG7lWM6cHRj4bugceG7h8aw4buh4bqvY8OScOG6pGPhurB0w7JwY1DDvXFj4bumUCXGr2Nw4bq24bq44bubxrBjxq9w4bqsYzpw4buHxrBwY+G7j2hj4buP4buXxrBj4bqwcGnFqeG6r2PhurDEguG7h+G7qWPhurDhu4vGsOG7oWPhuq54Y+G6sHHGocawY3Dhu7Vj4bqwxILDgWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY+KAnMWo4buDcWNrxalj4bqwc8awcGPhurBw4bqs4bu3xrDhu6HigJ1jw7Jw4bupY8OycHRjKuG6tuG7g8OycGM6cHRjOnDhu5Xhuq9jcMO9cWPEkHHhu5XGsGPhuqJww4JjxrBEY8aw4buhcMOo4bupY+G7p+G7hcWpY8OycOG6pGNww71jw4Bj4bqwcHfGsGPDk+G7g3Fj4bugZuG7qWNl4bqvY8OJaGPFqG3hurZj4bumasWp4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G6u2ThuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL3HEkOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL8aww7VF4bquL2VlZOG7gS/EkeG7geG6v+G7jeG6u8SR4bq9ZOG6uWVl4bqw4buBxJHDqeG6u8SR4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII5w6nEkeG6u2Jj4buH4bun4bqwOWJQw71xY+G7plAlxq9jcOG6tuG6uOG7m8awY8avcOG6rGM6cOG7h8awcGPhurDEguG7h+G7qWPigJzFqOG7g3Fja8WpY+G6sHPGsHBj4bqwcOG6rOG7t8aw4buh4oCdY8SQ4buFY8Oz4buxY+G7oXF4xrDhu6Fj4bquccawcGPhuq5nxrBjw7Jw4bupY3DDvXFjxJBx4buVxrBj4bqicMOCY8awRGPGsOG7oXDDqOG7qWJjRXHhu43hurBwOWLhur9kZGJjcMO1ceG7oXDhurA5YuG6u+G6u2RiYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlxq/hu6F3cWPGsHDhu4Vj4bqwxILhuqzhu7nDsmPhu49q4bq4Y8Oy4bqk4buHY8OycHRjKuG6tuG7g8OycGM6cHRjOnDhu5XhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bql4bugceG7h2Phu49zxrBwY8OycHRjKuG6tuG7g8OycGM6cHRjOnDhu5Vj4bqwcOG6tsO9w7JjcMO9Y8aw4buhcMOo4bup4bqvY8OycHnGsOG7oWPFqWvhurDhuq9jw7NnxrBj4bqwcGrGsGPDs+G7m8awcGPhurBt4bqw4bqvY8aw4buhd3FjxrBw4buFY8Oya+G6omPhurljw4nhurZ4xrDhu6Fjw7Jr4bqiY8awcHHGoeG6tmPGsGnFqWPGsHDhuqzGsOG7oWPhu6Vwd8aw4buhY8Oy4burY+G7j3HGoeG6tmPhu6Vx4bubxrBj4bquQ+G7h2PDsnBE4buH4bqxYzpwa+G6tmNwceG7neG6tmPhu4/huqzDgcOyY3Dhu6nhu4XGsGPDsmfGsHBj4bulcOG7q2Phu6VwacawY8SQ4buFY8awcOG6tmPDsmzhurZjxJDGoWPGsHDhu4Vjw4Bjw7LhuqThu4djcMO9cWPEkHHhu5XGsOG6r2NQw71xY+G7plAlxq9jcOG6tuG6uOG7m8awY8avcOG6rGM6cOG7h8awcGPhu49oY3Dhu7Vj4bqwxILDgWPhuq54Y+G6sHHGocawY2VkY+G6sMSCceG7m+G6tmPhu495xrDhu6Fj4bqw4bqqY8aw4buh4bq2ecawY8SQbcawY+G7j8O9xrDhu6Hhuq9j4buP4burxrDhu6Fj4buh4bur4bqiY8Oy4bqk4buHY3DDvXFjxJBx4buVxrBj4bqicMOCY8awRGPhurDEguG7qcaw4buhY+G6sOG7qeG7hcawY3Dhurbhurjhu5vGsOG6sWM64bqqY+G6rnhj4bqwccahxrBjcOG7tWPhurDEgsOBY8Oy4bq0xrDhu6FjxJDhu7lxY+G6rkJj4buhceG6suG6omPhu4/huqBjw7LhuqThu4dj4buhceG7h2Phu49zxrBw4bqvY8OycHRjKuG6tuG7g8OycGM6cHRjOnDhu5Vj4bulcMOAcWPDsnfGsOG7oWPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY8awcOG7hWPEkOG7heG7qWPhuq7hu4PGsOG7oWPDqS3hurnhuq9j4buNQmPhu6Vx4buXxrBj4buP4buXxrBj4bqwcOG7g8aw4buhY+G6uy1lZGVlY8aw4buhd3FjxrBw4buFY+G6ruG7mWNw4bup4buFxrBj4bqwcOG7hcawcOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqVQw71xY+G7plAlxq9jcOG6tuG6uOG7m8awY8avcOG6rGM6cOG7h8awcGPDsuG6psaw4buhY+G7j2hj4bqw4buLxrDhu6Fj4oCcxajhu4NxY2vFqWPhurBzxrBwY+G6sHDhuqzhu7fGsOG7oeKAnWPDsnDhu6ljcMO9cWPEkHHhu5XGsGPGr+G7oWrGsGM6cHRj4buMw4LDsmPDgGPhurBwd8awYzpw4buDxrBwYyrhurbhu4fGsOG7oeG6r2PDiWhjOnDhu4fGsHBjOmrGsGPEkOG7hWPDk+G6tHFjOnB0Yzrhurbhurjhu5fhurDhuq9j4bqwcHfGsGPhu455xrDhu6FjKuG6tnjDsuG6r2PDiWhjMOG6tmrGsGMlcOG6ssOy4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcavacWpY2VkZWXhuq9jUMO9cWPhu6ZQJcavY3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4bqicGvGsGPhu49r4bq2Y+G6sMSC4buH4bupY+G6sOG7i8aw4buhY8OqY8awcOG7hWPigJzFqOG7g3Fja8WpY+G6sHPGsHBj4bqwcOG6rOG7t8aw4buh4oCdY8OycOG7qWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjxrDhu6Fww6jhu6nhuq9jw7Lhu6tjcOG7qeG7hcawY8OyZ8awcGPhu6Vw4burY+G7pXBpxrBj4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBjcOG6tuG6uOG7m8aw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOiccWp4buhY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWJxw5LDtcaw4bqww7XEgmJj4bqu4bqw4bq44bunw7U5YkVx4buN4bqwcMOjY+G6v2Rk4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6ueG6u2ThuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL3HEkOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL8aww7VF4bquL2VlZOG7gS/EkeG7geG6v+G7jeG6u8SR4bq9ZOG6vWTDquG6sOG6ueG6u+G6veG6v+G6ueG7p2ThurHDueG6ouG7oeG6o8SCOcOqw6nhurtiY+G7h+G7p+G6sDliUMO9cWPhu6ZQJcavY3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4bqwxILhu4fhu6lj4oCcxajhu4NxY2vFqWPhurBzxrBwY+G6sHDhuqzhu7fGsOG7oeKAnWPEkOG7hWPDs+G7sWPhu6FxeMaw4buhY+G6rnHGsHBj4bquZ8awY8OycOG7qWNww71xY8SQceG7lcawY+G6onDDgmPGsERjxrDhu6Fww6jhu6liY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurnhurtkYmMv4bqlw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOS4buH4bqi4bqwceG7qcawYuG6pTrEguG7h+G7qWPDs+G7sWPhu6FxeMaw4buhY+G6rnHGsHBj4bquZ8awY8OycOG7qWPhu6Fx4buHY+G7j3PGsHBjcMO9cWPEkHHhu5XGsGPGsOG7oXDDqOG7qWPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzpwdGPhu6bhurpjw4Bj4bqwcHfGsGPhu455xrDhu6FjUGdx4bqvY8OJaGNQZ3Fj4bum4bupxrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5LhuqbGsOG7oWPhurDEguG7qcaw4buhY+G7jXThuqJjxrDhu4XhurhjUMO9cWPhu6ZQJcavY3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4buPaGPhurDEguG7h+G7qWPhurDhu4vGsOG7oWPDs+G7sWPhu6FxeMaw4buhY+G6rnHGsHBj4bquZ8awY8OycOG7qWPhu6Fx4buHY+G7j3PGsHBjw7JwdGPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzpwdGPhu6bhurpjw4Bj4bqwcHfGsGPhu455xrDhu6FjUGdx4bqvY8OJaGNQZ3Fj4bum4bupxrDhu6Fj4bun4buFY3DDvXFjxJBx4buVxrBj4bqicMOCY8awRGPGsOG7oXDDqOG7qeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2PhurvDqcOp4bqiw4nEg2Jj4bquxILDsjliLy9xxJDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/GsMO1ReG6ri9lZWThu4EvxJHhu4Hhur/hu43hurvEkeG6vWThur3hurvDquG6sOG6ueG6u+G6ucOq4bq54bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII5w6llYmPhu4fhu6fhurA5YlDDvXFj4bumUCXGr2Nw4bq24bq44bubxrBjxq9w4bqsYzpw4buHxrBwY+G6sMSC4buH4bupY+KAnMWo4buDcWNrxalj4bqwc8awcGPhurBw4bqs4bu3xrDhu6HigJ1jxJDhu4Vjw7Phu7Fj4buhcXjGsOG7oWPhuq5xxrBwY+G6rmfGsGPDsnDhu6ljcMO9cWPEkHHhu5XGsGPhuqJww4JjxrBEY8aw4buhcMOo4bupYmNFceG7jeG6sHA5YuG6v2RkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7w6nDqWJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXhu6DDrcawY8OzceG7ncawY+KAnMavcOG7hWPhuq5mw7JwYy1jIuG6rEHGsGPFqW/hurbigJ1j4bqwZnFj4bulcOG6tmPhuqJweGPhu455xrDhu6FjxajhuqxBceG6r2PhurBwdGPhurDEgmvGsGPDk+G7l8awYz/hurbGsOG7oeG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXDonHFqeG7oWPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjliccOSw7XGsOG6sMO1xIJiY+G6ruG6sOG6uOG7p8O1OWJFceG7jeG6sHDDo2Phur9kZOG6osOJxINjcMO1ceG7oXDhurDDo2PhurtkZOG6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vccSQ4bqxw7Phu4fhu6nhurBw4buHxrBwcOG7qeG7h+G6scSQxrAvxrDDtUXhuq4vZWVk4buBL8SR4buB4bq/4buN4bq7xJHhur1kw6rDqeG7geG6sOG6veG7geG6v8OqxJHhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDquG7gcOpYmPhu4fhu6fhurA5YlDDvXFj4bumUCXGr2Nw4bq24bq44bubxrBjxq9w4bqsYzpw4buHxrBwY+G6sMSC4buH4bupY+KAnMWo4buDcWNrxalj4bqwc8awcGPhurBw4bqs4bu3xrDhu6HigJ1jxJDhu4Vjw7Phu7Fj4buhcXjGsOG7oWPhuq5xxrBwY+G6rmfGsGPDsnDhu6ljcMO9cWPEkHHhu5XGsGPhuqJww4JjxrBEY8aw4buhcMOo4bupYmNFceG7jeG6sHA5YuG6v2RkYmNww7Vx4buhcOG6sDli4bq7ZGRiYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bql4bukcOG6tmPhuqJweGPhu455xrDhu6FjxajhuqxBceG6r2PhurBwdGPhurDEgmvGsGPDk+G7l8awYz/hurbGsOG7oWPDsuG7q2NlZWNww71j4buhceG7h2Phu49zxrBwY+G7j+G6rMOBw7Jj4buhw63GsGPDs3Hhu53GsGPigJzGr3Dhu4Vj4bquZsOycGMtYyLhuqxBxrBjxalv4bq24oCdw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6peG7juG7qeG7hcawY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G7j2hj4buP4buXxrBj4buhw63GsGPDs3Hhu53GsGPigJzGr3Dhu4Vj4bquZsOycGMtYyLhuqxBxrBjxalv4bq24oCdY+G6sGZxY+G7pXDhurZj4bqicHhj4buOecaw4buhY8Wo4bqsQXHhuq9j4bqwcHRj4bqwxIJrxrBjw5Phu5fGsGM/4bq2xrDhu6HhurFj4bukcOG6tmPhuqJweGPhu455xrDhu6FjxajhuqxBcWPDsuG7q2NlZWNww71j4buhceG7h2Phu49zxrBwY8Oy4burY8awcOG7hWPDgOG6r2PDsmfGsHBjw4Phurbhu4fGsGPhu4/hu5HhuqJj4buP4bqsw4HDsmPhu6HDrcawY8OzceG7ncawY+KAnMavcOG7hWPhuq5mw7JwYy1jIuG6rEHGsGPFqW/hurbigJ3hurFj4buO4buXxrBjxrDhu4fhurjhuq9jUMO9cWPhu6ZQJcavY3Dhurbhurjhu5vGsGPGr3DhuqxjOnDhu4fGsHBj4buPaGPhu6HDrcawY8OzceG7ncawY8SRZWRj4oCcxq9w4buFY+G6rmbDsnBjLWMi4bqsQcawY8Wpb+G6tuKAncSDY+KAnMavcOG7hWPhuq5mw7JwYy1jIuG6rEHGsGPhu4/hu5HhuqLigJ3huq9jw4Phurbhu4dj4buP4burY+G7oeG7q+G6omPhuqJwbMawY+G7p+G7hcWpY+G6rmbDsnDhuq9j4buP4buR4bqiY8OyZ8awcGPDg+G6tuG7h8awY8Wpd3Fj4bqwxILhuqxBxrDhu6FjxrB3xrDhu6Fj4bqwcHfGsOG6r2Phu6Hhu6vhuqJj4bqicGzGsGPDsuG6tMaw4buhY8Oya+G6omPhuqThurjhuq9jw7JwcsawcGPDg+G6tuG6uMahxrBjxJDhu4Vjxq9wasawY+G7jWrGsGPDiWrhurhj4buNQsaw4buhY8awd8aw4buhY+G6sHB3xrBjxanhu7lx4bqvY8awd8aw4buhY+G6sHB3xrBjxanhu7lxY8awasaw4buhY8Oy4buH4bupY8SQ4buFY+G7pXHhu53hurZjxalv4bq24bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ouG7huG6tuG6sHDhu6nEgmLhuqXGr+G7oeG7rcOyY1DhurZrxrBjLWNQ4bup4buFxrDhu6Fj4buOd8aw4buhw6Iv4bqi4bql

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]