(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những ngày qua các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Nông Cống cùng với các hội, đoàn thể trong huyện đã đứng ra đảm nhiệm việc nấu và cung cấp các suất cơm nghĩa tình cho những trường hợp đang thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y2ThurDhurbhurrFqcO0YWPhurbDtOG6uOG6ti3hu4PFqXJw4bupxINk4bul4bqy4bqw4bq2cuG7oeG6uuG6r2PhuqdR4bu54bupZOG6veG6t8SRxJHEkWThurDhurJs4bq2ZOG7jeG7ucawZOG7jXHhu6tk4bupcOG6qMOBcmTDteG7g+G7qXBk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buN4buF4buNcWTFqeG6umRFZmTFqUPhu41kxanhuqjDgOG7qXBkxalmxrBk4bupcXLhu53GsGRF4bqkZOG6tmdyZOG7p3HhurJk4buN4buF4buNcWTFqeG6umThurZuw4Nk4bq24bqu4bqy4bupcGThurZncmThu6h44bupcGThu4x54bupcOG6pS9xZeG6p+G6pcODZHLhu49hY+G7j+G7qeG7qV/hu43hurbhuq7hur3DquG6vV8gcsO0w4k7cuG7qcOS4buDcl/hu47hurDhu4xx4bqy4bq6w7Thu6nGr+G6suG7jTty4bupw5Lhu4NyX8Wpw7LFqeG7qMO0w4nhurA64bqyxrDGsOG7g+G6ruG6umNk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6p+G7qHHhu4vGsGRw4buxw4Nk4bqw4bqq4buNZOG6tuG6ruG7q+G7qXBk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZMODceG7reG7qXDhurFk4buNcXnhu6lwZOG7j3Xhu41xZMOy4bud4bupcWThu4zhu6ogUuG7ji1l4buH4bqxZOG7qXHEkOG7qXBk4bupcGbhurpkxILhurLhu4Nk4buN4buF4buNZOG7jWzDg2RR4buzcmQqceG6pGThu6nEkGThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWRx4bqy4bq64bud4bupZOG7qHjhu6lwZOG7jHnhu6lwZOG7jcOC4bupcGRFQXJk4buN4buF4buNZHHhu7Ny4bqxZMO14burZuG7qWThurZx4bujZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkceG6suG6uuG7neG7qWTDtWlkw7Xhuqrhu6lwZOG6ruG7g2TDtWjGsGThu6lxcuG7ncawZEVy4bud4buNZOG7qWzhurJkRWZk4buN4bqy4bupcGThu41sw4Nk4buN4buF4buNZOG6sOG6smzhurZk4buN4bu5xrBk4bupcHHDueG7g2ThurZ04bupcWThu41x4burZOG7qXHEkOG7qXBk4bq24bqu4bqow4Hhu6lwZHHDgMODZMO14buD4bupcGThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZEVmZMWpQ+G7jWTFqeG6qMOA4bupcGTFqWbGsGThu6lxcuG7ncawZEXhuqRk4bq2Z3Jk4bunceG6smThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZOG6tm7Dg2Thurbhuq7hurLhu6lw4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thur9l4bq9w4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq9ZeG7h8OD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurnhur0vZeG6veG6veG7j+G6vcOpZcSR4bq54bq74bq54bq24bq54bq54bq9w6nhur/FqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5hw6nhur3DqWNk4buDxanhurZhY1Hhu7nhu6lk4bq94bq3xJHEkcSRZOG6sOG6smzhurZk4buN4bu5xrBk4buNceG7q2Thu6lw4bqow4FyZMO14buD4bupcGThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZEVmZMWpQ+G7jWTFqeG6qMOA4bupcGTFqWbGsGThu6lxcuG7ncawZEXhuqRk4bq2Z3Jk4bunceG6smThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZOG6tm7Dg2Thurbhuq7hurLhu6lwZOG6tmdyZOG7qHjhu6lwZOG7jHnhu6lwY2TDiXLhu4/hurZxYWPhur9l4bq9Y2Rxw7RycHHhurZhY+G6vWXhu4djZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZFHhu7NyZMWoUSrhu6hkceG6suG6uuG7neG7qWThu6h44bupcGThu4x54bupcGQqcWfGsGQ7cXVkUeG7i+G7qXDhurFk4buNcXLhu4Nk4bqw4buZxINk4oCcIEFyZOG6tnLhu6lxZOG6tnFt4bupZOG6tuG6ruG7heG7jXFk4bupcXLhu53GsGRFdGThu43hu7Phu6lwZMO1w73hu6lw4bqxZFHhu7NyZMO1aWThu41xw7pkw7Vn4burZOG7jeG7heG7jWThurhp4bqxZOG6tnF1ZOG6tuG6rmzhu6lk4bun4buX4bqyZHDhu69yZOG7jXF1ZMO0xrBkw4Nx4bqkZOG7qcSQZOG6tnHhu4PGsGRwcuG7g2Thu6ls4bqyZMOt4bup4bqxZMODceG6pOG7jWRF4bqkZOG6tmdyZOG7jeG7heG7jWThu6dx4bqyZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpk4bq2bsODZOG6tuG6ruG6suG7qXBk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lkceG6suG6uuG7neG7qWRFZmTDtWlkw7XhuqjDgOG7jWTDtXjhu6lwZMO1aOG7q2Thu41xdWTDtMawZOG7qXFy4bud4bq2ZOG6tnThu6lxZOG6tnHhu4PGsGRwcuG7g+G6t2QgQXJk4bq2cuG7qXFk4bq2cW3hu6lk4oCc4buNcXnhu6lwZOG7j3Xhu41xZOG7qXHhuqhk4buNcXnhu6lwZHBy4buJ4buN4oCd4bqxZHHhu7nhu6lkxanhurThu41k4bupZuG7q2RxxqHhurbhurFk4buN4buF4buNZOG7jWzDg2Rx4buzcmTDg3HhuqRk4bupxJBk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lkceG6suG6uuG7neG7qWThu6h44bupcGThu4x54bupcGTDtWlkRWZkw7Xhu4Phu6lwZOG6tnHhu6NkcXLhu53hu6lk4bqud2RF4buDcmThurbhuq7hu63hurFk4bq24bqu4buF4buNcWThu6lxcuG7ncaw4bqxZOG6sGrhu6lk4bqwZuG7qXBk4bqw4buZZOG7jXFy4buD4bqxZHDhu7HDg2ThurDhuqrhu41k4buNw4Lhu6lwZEVBcmTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGRF4bqow4DhurZkxILhurLhu4Nk4bunceG7sWThu6dxw63hu6lk4bq24bqu4bur4bupcGThu43hurLhu7Phu41k4buNcXLGoeG7qWTDtW/hurpkxanDgnJk4buPdeG7jXFkw7Lhu53hu6lxZOG7jOG7qiBS4buOLWXhu4dj4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4buHxJFlw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6ueG6vS9l4bq94bq94buP4bq9w6llxJHhur/hurvhur3hurbhurllw6nhu4HFqWUtesOp4bq/4bq5w6nDqeG6v2Xhur/DqsOqZcOq4bq5LcOyZcOy4bq54buN4bq34bulw4NwY2Thu4PFqeG6tmFjUeG7ueG7qWThur3hurfEkcSRxJFk4bqw4bqybOG6tmThu43hu7nGsGThu41x4burZOG7qXDhuqjDgXJkw7Xhu4Phu6lwZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkRWZkxalD4buNZMWp4bqow4Dhu6lwZMWpZsawZOG7qXFy4budxrBkReG6pGThurZncmThu6dx4bqyZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpk4bq2bsODZOG6tuG6ruG6suG7qXBk4bq2Z3Jk4buoeOG7qXBk4buMeeG7qXBjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4buHxJFlY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buoccSQ4bupcGTDssSQ4buDZMOt4bupZOG7qXDhu6vhu6nhurFkcWzDg2Thu4/Ds+G7qeG6sWTDtWjGsGTDsmjhu6tk4buPcuG7qXFk4buP4bqo4bqi4bupcGTFqWZkw7Xhu7Phu6lwZMWpQ+G7jWRw4buxw4Nkw4NxbeG7qWRwcuG6tMODZOG7qXHEkOG7qXBk4bupcOG6qMOBcmThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZHHhu6tm4bupZOG6tnFm4bupcWThurZxw4FyZHFn4bupZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkRUFyZOG6tmvGsGTFqeG6vGThu6lx4buTZOG7qXFm4bupcGRx4bu54bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4buB4buB4buBw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6ueG6vS9l4bq94bq94buP4bq9w6llZcSRZWXhurZlw6ll4bq54buHxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYWVl4buHY2Thu4PFqeG6tmFjUeG7ueG7qWThur3hurfEkcSRxJFk4bqw4bqybOG6tmThu43hu7nGsGThu41x4burZOG7qXDhuqjDgXJkw7Xhu4Phu6lwZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkRWZkxalD4buNZMWp4bqow4Dhu6lwZMWpZsawZOG7qXFy4budxrBkReG6pGThurZncmThu6dx4bqyZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpk4bq2bsODZOG6tuG6ruG6suG7qXBk4bq2Z3Jk4buoeOG7qXBk4buMeeG7qXBjZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4buB4buB4buBY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnxq/hu7dyZOG7qXDhuqjDgXJkxrDhu7PhurZkRXLhu53hu43hurFk4bupcOG6qMOBcmThu6lx4buJ4bq2ZOG6ruG7g+G6suG6sWThu6lw4bqow4FyZEXhu6tkcGfhu6tk4bupbOG6smThu43hu7nGsOG6sWThu6lw4bqow4FyZEXhu51k4bqwcuG7qXFk4bunceG6smRFQ+G7jWThu6lxZmTDssahw4Phurfhurfhurdk4buCcmThu4NyZOG7jeG6rOG7qXBkxanhurJ44bupZMO14bub4bqyZOG6tuG7g+G6uuG6sWThurbDumTGsMO64bqxZOG7p3Fv4bupZOG6tuG6ruG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqu4bur4bupcGThurZC4bupcGThu4144bupcGTDteG7q2fhu6lkw7Xhu6Nk4buNceG6sm/hu6lkw7J1ZOG7jXHhu6tkw7LEkOG7g2Thu43hu7nGsGTDtWjGsGTDsmjhu6tkw7XhurThu6lwZHByw4HhurFkw7XhuqZk4buPcuG7qXFk4buP4bqo4bqi4bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4bq/w6nEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZMOqxJHEkcOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqWXhurnhur0vZeG6veG6veG7j+G6vcOpZWXEkeG6uWXhurbhu4fhu4fhu4Hhu4fEkcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4fhurljZOG7g8Wp4bq2YWNR4bu54bupZOG6veG6t8SRxJHEkWThurDhurJs4bq2ZOG7jeG7ucawZOG7jXHhu6tk4bupcOG6qMOBcmTDteG7g+G7qXBk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buN4buF4buNcWTFqeG6umRFZmTFqUPhu41kxanhuqjDgOG7qXBkxalmxrBk4bupcXLhu53GsGRF4bqkZOG6tmdyZOG7p3HhurJk4buN4buF4buNcWTFqeG6umThurZuw4Nk4bq24bqu4bqy4bupcGThurZncmThu6h44bupcGThu4x54bupcGNkw4ly4buP4bq2cWFj4bq/w6nEkWNkccO0cnBx4bq2YWPDqsSRxJFjZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu6hw4bqy4bq64buX4bupZMWpcuG7neG6smTDteG6qMOA4buNZMaw4bqy4buDZEVmZOG7p+G7l+G6smRw4buvcmTEguG6suG6uuG7l+G7qWRw4buxw4Nkw7Jo4burZMO1aMawZOG6tuG6qOG7uXJk4bupcOG7q+G7qeG6sWTDteG6qMOA4buNZOG6sERk4buP4bqk4bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXBm4bq64bq34bqlL8OD4bqn4bql4buPckVk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7jcWpw7Thu4Phuq7hu6HFqeG7q+G7g+G6tmPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqsSRxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6ll4bq54bq9L2Xhur3hur3hu4/hur3DqWVlZcSR4bq74bq24bq74bq7ZeG6uWXFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4bq5w6pjZOG7g8Wp4bq2YWNR4bu54bupZOG6veG6t8SRxJHEkWThurDhurJs4bq2ZOG7jeG7ucawZOG7jXHhu6tk4bupcOG6qMOBcmTDteG7g+G7qXBk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buN4buF4buNcWTFqeG6umRFZmTFqUPhu41kxanhuqjDgOG7qXBkxalmxrBk4bupcXLhu53GsGRF4bqkZOG6tmdyZOG7p3HhurJk4buN4buF4buNcWTFqeG6umThurZuw4Nk4bq24bqu4bqy4bupcGThurZncmThu6h44bupcGThu4x54bupcGNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPDqsSRxJFjZC/huqfhuqUv4buPckXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu6hxxJDhu6lwZOG7qXBm4bq6ZMSC4bqy4buDZOG7jeG7heG7jWThu41sw4NkUeG7s3Jkxaly4buX4bupZHFy4budw4Nkw4Nx4bqkZOG7qcSQZHHhurLhurrhu53hu6lk4buoeOG7qXBk4buMeeG7qXBkw7VpZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZOG7qWzhurJkcG3hu6lk4bq9ZOG7qXBxdOG7qWThurDhurJs4bq2ZOG7jeG7ucawZOG7jXHhu6tk4buNeOG7qXBk4buPa+G7qWThu6dx4bqyZOG7jeG7heG7jWThu6dx4bqyZOG7jeG7heG7jXFkxanhurpkRWZk4buN4buF4bupZMOy4buz4bqxZOG7jXFyxqHhu6lk4bqww7lk4bq2Z3Jk4buN4buF4buNZOG7jXF54bq2ZOG7p3Lhu6PGsGThurDhu6vhu4XhurZk4buPdeG7jXFk4buM4buqIFLhu44tZeG7h2Thurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWRx4bqy4bq64bud4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bql4buPckVk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7jcWpw7Thu4Phuq7hu6HFqeG7q+G7g+G6tmPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2TDqsSRxJHDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6ll4bq54bq9L2Xhur3hur3hu4/hur3DqWVlZeG6ucOp4bq24buH4buHZeG7gcOpxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYWXhu4HDqWNk4buDxanhurZhY1Hhu7nhu6lk4bq94bq3xJHEkcSRZOG6sOG6smzhurZk4buN4bu5xrBk4buNceG7q2Thu6lw4bqow4FyZMO14buD4bupcGThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZEVmZMWpQ+G7jWTFqeG6qMOA4bupcGTFqWbGsGThu6lxcuG7ncawZEXhuqRk4bq2Z3Jk4bunceG6smThu43hu4Xhu41xZMWp4bq6ZOG6tm7Dg2Thurbhuq7hurLhu6lwZOG6tmdyZOG7qHjhu6lwZOG7jHnhu6lwY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY8OqxJHEkWNkL+G6p+G6pS/hu49yReG6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8av4buJ4buNZOG7j8OCZMWpZmRFcuG7neG7jWTFqWbGsGThurZ04bupcWThu6lw4bqy4bq64bud4bupZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkw7Vy4bub4bqyZOG7p3Lhu53hu6lk4bq2ccOBcmThurZyxqHhurZk4bupw6zhu6lwZOG7qeG7seG7qXDhurFk4burcmTDsuG6quG7jeG6sWThu6lx4bqo4bupcGThurZs4bq2ZOG7jWhkxrDhu69yZOG7qXDhuqjDgXJkw7Xhu5vhurJkccOt4bupcGThurDhu4PhurrhurFkReG6snJkReG7meG6sWThurZx4bujZHFy4bud4bupZOG6tnLhu6lxZOG6tnFt4bupZOG6tuG6ruG7heG7jXFk4bupcXLhu53GsGThu43hu4Phu6tk4bq24bqu4bur4bupcGThu4144bupcGRFcuG7neG7jeG6sWThu41xw7pkRUFyZMaw4bur4bupcGTGsOG6snnhu6lkw7Xhu7Hhu6lwZHDhu7HDg2Thu4144bupcGThurDhuqrhu41k4bupcXZkw7Lhu5Fk4buN4bqm4buDZMawdOG7qXFk4bq24bqu4bur4bupcGThu4144bupcGThurbhu4Xhu41kw4Nx4but4bupcGThu41xeeG7qXBk4buPdeG7jXFkw7Lhu53hu6lxZOG6oGTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6peG7j3JFZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhu43FqcO04buD4bqu4buhxanhu6vhu4PhurZj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq9ZcSRw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8OpZeG6ueG6vS9l4bq94bq94buP4bq9w6llZcOpZcOp4bq2w6nhu4Hhur/hu4fhurvFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5hw6rEkWVjZOG7g8Wp4bq2YWNR4bu54bupZOG6veG6t8SRxJHEkWThurDhurJs4bq2ZOG7jeG7ucawZOG7jXHhu6tk4bupcOG6qMOBcmTDteG7g+G7qXBk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buN4buF4buNcWTFqeG6umRFZmTFqUPhu41kxanhuqjDgOG7qXBkxalmxrBk4bupcXLhu53GsGRF4bqkZOG6tmdyZOG7p3HhurJk4buN4buF4buNcWTFqeG6umThurZuw4Nk4bq24bqu4bqy4bupcGThurZncmThu6h44bupcGThu4x54bupcGNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur1lxJFjZC/huqfhuqUv4buPckXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhu4zhuqzhu6lwZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkw7XDgOG6tmThu6lm4bq64bqxZOG7jeG7heG7jWThu41sw4NkceG7s3Jk4buN4bqs4bupcGThu6fhu5fhurJkcOG7r3Jk4buN4buF4bupZMOy4buz4bqxZHHhu7NyZEVy4buX4bupZMODceG6pGThu6nEkGThuqbhu6lwZHHhu7Nkw7XhuqjDgOG7jWRwbeG7qWThurnEkWThurbhuq5y4bud4bqyZMO1w73hu6lwZHHhu7dk4bq24bquw4Bk4buNceG7q2Thu43hu4Xhu41k4buNcXnhurZk4buncuG7o8awZOG6sOG7q+G7heG6tmThu4914buNceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqn4bumceG7heG7qXFkKnHhuqjhu7nhu6lwZC1kUeG7q2bhu6lwZDLGoeG7qeG6pS/Dg+G6p+G6peG7j3JFZHLhu49hY+G7j+G7qeG7qV/hu43hurbhuq7hur3DquG6vV8gcsO0w4k7cuG7qcOS4buDcl/hu47hurDhu4xx4bqy4bq6w7Thu6nGr+G6suG7jTty4bupw5Lhu4NyX8Wpw7LFqeG7qMO0w4nhurDhu4zhu6vhu6nhurbDtOG7qeG6tmNk4buNxanhu4PhurDhurBhY+G7qcO0w4nhurBf4buN4bur4bup4bq2w7Thu6nhurZj4bqn4bqlL+G7j3JF4bqn

Khánh Phương - Hoàng Yến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]