(vhds.baothanhhoa.vn) - Dự án Khu văn hóa - thể thao huyện Triệu Sơn là một trong những dự án quan trọng đang được thi công, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa của huyện nông thôn mới, phục vụ việc tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao của huyện.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p+G7pULhu6fDoFVZ4buGTuG7rWlSSeG7hlXhu61oxqBO4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7reG6s0hV4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu60t4butVEjhu4Lhu61USEFP4butUuG7mE5H4butSMagTuG7reG7teG7rUhB4but4bulL0Lhu6fhu6UvSHbhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQw6BFQUThu7Hhu6dd4buw4butw4FO4but4bqzSFXhu61WxIJO4butSMOTQeG7rS3hu61USOG7guG7rVRIQU/hu61IVVnhu4ZO4butaVJJ4buGVeG7rWjGoE7hu61Mw4Dhu61N4buYVOG7rVRST05H4butTkjhu65OR+G7rUThu7Dhu63DgU7hu61RVUFO4butVFLhu4xOR+G7rcSQQU5H4butxJDGr+G7okPhu61USEnhu61Dw5ROR3Phu61OSOG6sE3hu61IT8OATuG7rVRISeG7hk7hu61DxqDhu61T4bue4butVuG6rFThu61DSOG6pFThu61Dw4FD4butVEhJ4bq+VOG7rUNI4bq+4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu61D4bumQeG7rUhVWeG7hk7hu61Ow5ROR+G7rVRIw5RO4butTeG7mklz4butUEjhu6RD4butVuG7pOG7rVZJ4buGQ+G7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61Dw4FD4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rVbEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rVRI4buC4butVEhBT+G7rUPhu6ZB4butSFVZ4buGTnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7V34buvUFhy4butSEVJR0hUceG7rXnhu7fhu69QWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0NETnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3d5eS924bu14buvRMO9duG7s3h3eHhU4bu5d+G7teG7r3ZM4buvdEpQR3BS4bubd3nhu7Phu7Hhu61BTFThu5vhu7HDoFVZ4buGTuG7rWlSSeG7hlXhu61oxqBO4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7reG6s0hV4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu60t4butVEjhu4Lhu61USEFP4butUuG7mE5H4butSMagTuG7reG7teG7rUhB4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7V34buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxeeG7t+G7r+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bunXeG7sOG7rcOBTuG7reG6s0hV4butVsSCTuG7rUhPw4Hhu63igJPhu61USOG7guG7rVRIQU/hu61IVVnhu4ZO4butaVJJ4buGVeG7rWjGoE7hu63EkMav4buiQ+G7rcSQ4bqmVeG7rVTGr+G7rVjDglnhu61E4buwTkfhu61Dw4FD4butSOG6oE5H4butTeG7pEPhu61DSMONTkjhu61H4buSTXHhu63huqVIw4Dhu61pUlVOR+G7rVTDgk3hu61WxIJO4butSMOTQeG7rS3hu61USOG7guG7rVRIQU/hu6144butVOG6pk5HcuG7reG6pUjDgOG7rVThuqxQ4butTFVZ4buGTuG7rVRI4buC4butVEhBT+G7rUPDk+G7rU3DgUnhu61DSEVz4butUVVZ4butTcOU4butS0hP4bqiTkfhu612dMO94buv4buv4butQ0jhu5bhu61OR+G7kkly4butU8OCTuG7rVbhuqxO4butxJDhu5hOR+G7rcO6U8OCTuG7rULDk05H4butxJDDgXPhu63EkMav4bucTkfhu61DSOG6oFnhu61USOG6sk5H4butVsOA4butQ0jhuqBZ4butVsOSTkfDueG7rUPDk+G7rUtIw4FO4butxJDDgEnhu61LSE/huqJOR+G7rXd04buv4buv4buv4butQ0jhu5bhu61OR+G7kklz4butQ8OBQ+G7rVBIw5JOR+G7rUNI4buoQ+G7rU7Egk5Hc+G7rVPDgk7hu63EkMav4bucTkfhu61O4buYSeG7rULhu5jhu61Ww4Dhu61Dw4FD4butQ8OUTkfhu61UUsOMTkjhu61QSOG7pOG7rVRS4bui4butS0jDgUPigKbhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7V34buvUFhy4butSEVJR0hUceG7rXnhu7fhu69QWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0NETnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3d5eS924bu14buvRMO9duG7s3h44buveVThu7Phu7N24bu5TOG7uS1JTUctdnfhu7fhu7d0SlBH4bux4butQUxU4bub4buxw6BVWeG7hk7hu61pUknhu4ZV4butaMagTuG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu63hurNIVeG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rVRI4buC4butVEhBT+G7rVLhu5hOR+G7rUjGoE7hu63hu7Xhu61IQeG7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu1d+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7sXnhu7fhu6/hu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p2nhu5ROR+G7rURJ4buGTuG7rVTDjUNI4butxJDhuqRU4butxJDhu4Lhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61E4buw4butw4FO4butTMOA4butSMagTuG7reG7teG7rUhBc+G7rVThu5ROR+G7rU3hu6hD4butxJDhuqZV4butVMav4butR+G6pk7hu612ecO94butVOG7tuG7rcSQ4buSTkdz4butVFJPTkfhu63EkMOT4butQ0hJ4butUEjDjeG7rULhu5JJ4butVEjGr+G7nE5H4butw6Hhu4XDon3hu61IxqBO4but4bu3c+G7s+G7rVThu7bhu63EkOG7kk5Hc+G7rUNISeG7rVBIw43hu61Yw4JZ4butTOG6rlDhu61IxqBO4butdnbDveG7rVThu7bhu63EkOG7kk5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7tXfhu69QWHLhu61IRUlHSFRx4buteeG7t+G7r1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3l5L3bhu7Xhu69Ew7124buzdnbDveG7r1Thu7Phu7l2w73hu7lM4buvdEpQR3BS4bub4bu3eXfhu7Hhu61BTFThu5vhu7HDoFVZ4buGTuG7rWlSSeG7hlXhu61oxqBO4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7reG6s0hV4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu60t4butVEjhu4Lhu61USEFP4butUuG7mE5H4butSMagTuG7reG7teG7rUhB4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7V34buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxeeG7t+G7r+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bunIsOCWeG7rUzDgOG7rUThu7Dhu63DgU7hu61OSMOTTeG7rX1z4butQ8OUTkfhu61UUsOMTkjhu61Ew4JO4butROG7pE5Hc+G7rUPhuqRQ4but4bqh4bqh4bqh4butRE/hu63DrX3huqVd4butSFVZ4buGTuG7rWlSSeG7hlXhu61oxqBO4butTMOATeG7rUNI4bum4butxJDhuqZV4butVMavdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7tXfhu69QWHLhu61IRUlHSFRx4buteeG7t+G7r1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3l5L3bhu7Xhu69Ew7124buzdnd3eVThu7Phu7N44bu1eUzhu690SlBHcFLhu5t24bu14bu54bux4butQUxU4bub4buxw6BVWeG7hk7hu61pUknhu4ZV4butaMagTuG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu63hurNIVeG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rVRI4buC4butVEhBT+G7rVLhu5hOR+G7rUjGoE7hu63hu7Xhu61IQeG7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu1d+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7sXnhu7fhu6/hu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p13hu7Dhu63DgU7hu61DSElB4butTMOATeG7rXfhu61Dw5ROR+G7rVRSw4xOSHHhu61bw5ROR+G7rVRSw4xOSOG7rcOg4bqg4butVOG6pk5H4butS+G7uOG7rVRIVeG6rFRz4butU8OCTuG7rVbhuqxO4butxJDhu5hOR3Phu61LSMOBTuG7rcSQw4BJc+G7rUzhuq5Q4butxJDhurZU4butVEhJ4bq+VOG7rULhu4rhu61ET+G7reG6tUnDik7hu61EQU5I4butW8OUTkfhu61UWeG7rVvhu4Xhu63EkOG6plXhu61Uxq/hu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butw6Hhu7nhu63hu41JTkRPV1Phu63igJPhu61bw5ROR+G7rVRZ4butaeG6pcOgw6Dhu61Yw4JZ4butROG7sE5H4butVsOA4butROG7ikNI4butVuG7pOG7rcOiSU5I4butaUjhuq5OR+G7reKAk+G7rVvDlE5H4butVFnhu61p4bqlw6DDoOG7rWnDgk7hu63huqVBTeG7rWlIw4BOSOG7rVRISeG7rUPDlE5HdOG7rVvDlE5H4butVFLDjE5I4butQ+G7lE5Hc+G7rVTGr+G7nE5H4butUsOAT3Phu61OSMOA4butQuG6ok/hu61W4buGc+G7rU5Iw4Dhu61WxIJO4butSMOTQeG7reKAk+G7rVRI4buC4butVEhBT3Phu61OSMOA4butVEhJ4butxJDhuqRVc+G7rVRIw4FQ4butxIJOR+G7rVRFTuG7rURP4butW8OUTkfhu61UWeG7rWnhuqXDoMOg4butxJDhuqZV4butVMav4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rVbDgOG7rVRIxq/GoE5H4butTeG6oEnhu6194bquQ+G7reG6pUFN4butVEhJ4butQ8OUTkd04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxSVtFTlRFUuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu1d+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu6154bu34buvUFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d3eXkvduG7teG7r0TDvXbhu7N2d3jDvVR5eXbhu7V4TOG7r3RKUEdwUuG7m3nhu7l54bux4butQUxU4bub4buxw6BVWeG7hk7hu61pUknhu4ZV4butaMagTuG7rVjDglnhu61E4buwTkfhu63hurNIVeG7rVbEgk7hu61Iw5NB4butLeG7rVRI4buC4butVEhBT+G7rVLhu5hOR+G7rUjGoE7hu63hu7Xhu61IQeG7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu1d+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7sXnhu7fhu6/hu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p2lIRU/hu619QU7hu61mVeG6ok7hu61Mw53hu61E4buw4butw4FO4butxJDhuqZV4butVMav4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rUhVWeG7hk7hu61pUknhu4ZV4butaMagTnPhu61Uw41OSOG7rcSQ4bq+TuG7rUNV4buQSeG7rVRIw4FOR+G7rXbhu68td+G7r3d3c+G7rUThu7Dhu63DgU7hu63EkMOD4butVEhJ4butQ8OUTkfhu63EkOG6oFThu61LSE/huqJOR+G7reG7s+G7r+G7o+G7rVThu5ROR+G7rUtI4buQSeG7rUzGr+G7ok5HdOG7rWlST05H4butxJDDk+G7rU3hu5hU4butU+G7kOG7rUjhuqBOR+G7rU3hu6RD4butTkjGr3Hhu61TQU7hu61O4buATuG7rcSQw4Phu61IT8OATuG7rVRIw4BOSOG7reG7t+G7r+G7o3Lhu61HSUFP4butVEjDlE5H4butxJDDg+G7rUhPw4BO4butVEjDgE5I4but4bu14buv4bujcuG7rUjhu4bhu61USOG7kE5H4butVEhPw4FU4butTsav4buaQ+G7rU3Gr0Hhu63EkOG6oFThu61LSE/huqJOR+G7reG7t8O94buj4butU0/hu61W4buaSeG7rUjhu6JQ4butxJDhu5JOR3R0dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7tXfhu69QWHLhu61IRUlHSFRx4buteeG7t+G7r1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3l5L3bhu7Xhu69Ew7124buzdnfDvXdU4bu34bu54bu1w715TOG7r3RKUEdwUuG7m+G7s+G7tXbhu7Hhu61BTFThu5vhu7HDoFVZ4buGTuG7rWlSSeG7hlXhu61oxqBO4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7reG6s0hV4butVsSCTuG7rUjDk0Hhu60t4butVEjhu4Lhu61USEFP4butUuG7mE5H4butSMagTuG7reG7teG7rUhB4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7V34buv4bux4butSEVJR0hU4bub4buxeeG7t+G7r+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bunIsOCWeG7rUzDgOG7rU3hu5hU4butVFJPTkfhu61OSOG7rk5H4butROG7sOG7rcOBTuG7rUtIVeG7rVbEgk7hu61IT8OB4but4oCT4butVEjhu4Lhu61USEFP4butQ+G6pFDhu61IVVnhu4ZO4butQ8OT4butUVVZ4butTcOU4butTOG7mk7hu61UUsOKTuG7rcSQ4buKQeG7rULDgE7hu61U4buITkhz4butU0FV4butS0hJ4butSE/DgE7hu61USMOATkjhu63EkEnhu61Ww4BP4butU+G7rOG7rUThu6ROR+G7rUvhu7Lhu61W4buMTkfhu61T4bq84butVFLhu57hu61USMOATkjhu63EkOG7ikHhu63EkEnhu4JN4butTMOd4butVMav4bueTkfhu63EkOG7guG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu61Dw4FD4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rVbEgk7hu61IT8OBc+G7rVRI4buC4butVEhBT+G7rVPDlEnhu63EkOG7mE5H4butVFLDik7hu63EkOG7ikHhu61Cw4BOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUEBVVEhPUuG7seG7p8OySeG7hlThu63DoMavxqBOR+G7pS9Q4bun

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]