(vhds.baothanhhoa.vn) - Có lẽ cũng dăm bảy năm rồi, Văn Xương chưa ra sách, dù rằng anh vẫn có truyện đăng đều trên các báo, tạp chí ở trung ương lẫn địa phương. Cũng có những lý do tế nhị mà giờ đây anh mới có điều kiện hệ thống lại để có tập truyện ngắn "Lỗ thủng" ra mắt bạn đọc.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1IuG7oOG7l+G7kuG7teG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT0104bq44bqk4buXT03hurrhurjDguG7l094S+G7l09Nw5Phu57hurDhurjhu5fhurjDgsaw4bq44buX4oCcIEnhu5dP4bqkw5XhurjDguKAneG7l+G7tcOVdOG7l8Oqxanhurjhu5fhu4Hhu5DDjeG6uMOC4buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDteG7tOG6vOG7l0XhuqLhu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4bu3xanDieG7l+G7s+G7peG7nuG7l+G6uMWpw4nhu5dNRuG6pm7hu5fDqsWp4bq44buX4buB4buQw43hurjDguG7l+G7teG6pOG7kHThu5dNdOG7l0514bu14bqkbuG7l+G7t+G7jOG7l03hu6nhurjDguG7l3ThurjhuqThu5fhu5rDveG6uOG7l+G7teG6vOG7l09Nw5Phu57hurDhurjhu5fhu7nFqeG6uMOC4buX4bu54bquw5Phu5dPTcOD4bq44buX4bu1deG7teG7l+G7s3Xhurpu4buXT8O5S+G7l+G7teG6pOG6rOG7l8So4buXT03Dk+G6uMOC4buX4buQw43hurjDguG7l0XDveG6uOG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDgm/hu5fhu7TDlOG6uMOC4buX4bu14bq84buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l0Xhu6Dhu5fhu7fhurrhu5dPxILhu5fhurjhuqThuqrhu5fDicO64buXw4Lhuqbhu4rhu5fhu7nhu6/hu57hu5d04bq44bqk4buXw4nDjOG6puG7l+G7teG6vOG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXxJDhuqbhurDhurjhu5fhuqThurDhu5dP4bqk4buE4bq4w4Lhu5dFw7nhuqbhu5fhu7nhurbhu5fhu7Xhurzhu5dPeEvhu5dPTcOT4bue4bqw4bq44buX4bq4w4LGsOG6uOG7l+KAnCBJ4buXT+G6pMOV4bq4w4LigJ3hu5dNdOG7l8OJxrBP4buX4buzw7nhurjhu5fhu7nhur7hu7Vv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bu3T+G6pMOTw4nhu7Phu5fhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dxxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu5vGocah4bujS+G7om3hu5Xhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Xhu7fhurhv4buzdOG6uk/huqR04bq44bqk4bqk4bq6dG/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7neG7m+G7n+G7oy/hu5txceG7t+G7ocahc+G7o3Lhu6FxT3Phu5twckVyLeG7m+G7m29ES8OC4buV4buXdEVPw6zhu5Ui4bug4buX4buS4bu14buX4bu14bqk4bqmxILhurjhu5dPTXThurjhuqThu5dPTeG6uuG6uMOC4buXT3hL4buXT03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6uMOCxrDhurjhu5figJwgSeG7l0/huqTDleG6uMOC4oCd4buX4bu1w5V04buXw6rFqeG6uOG7l+G7geG7kMON4bq4w4Lhu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VxxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7m8ahxqHhu6Phu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7snThurrhu5dPTeG7jMOJ4buXRcOD4bq44buXT3hL4buXT03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6uMOCxrDhurjhu5figJwgSeG7l0/huqTDleG6uMOC4oCd4buXRcO64buXxJDhu6Dhu5fhu5Lhu7Xhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pG7hu5dFw7rhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bu3dsOT4buXT+G6rOG7teG6pG7hu5fhuqR4w5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu7fDvcOT4buX4bu54bun4buXw4J34bq44buX4bq44buWdOG7l0/huqTEguG7l8SQUuG7l+G6pMOKdOG7l+G7s+G6qOG6uOG6pOG7l+G7msO94bq44buX4bu1w4rhurjhu5fhu7nhurxu4buX4bqk4bup4bq44buXTeG7huG7l0XDg+G6uOG7l0/hu5jhurjDguG7l0/huqThu6/hurjhu5dL4bqkeOG6uG7hu5dFw7rDieG7l+G6uOG6pOG7kuG7teG7l+G6uOG6pOG7hOG6puG7l+G7s3Thurrhu5dP4buvw4nhu5fhuqRG4bq44buX4bu14bq64bq44buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhuqThu4LDieG7l+G6uHThu55s4buX4oCc4bqn4bqmxILhurjDguG7l0104bq64oCdbuG7l+KAnCjhurrDuuG6puG7l+G7muG6vuG6uMOC4oCdbuG7l+KAnCDhu4rhuqbhu5dP4bqk4bqu4buX4bqndOG7tXThuqbigJ1u4buX4oCcIuG6oOG7l+G7teG6pMO54bue4buXT03hu4ThurjigJ3igKbhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG6pOG6psSC4bq44buXT0104bq44bqk4buX4bu54bq24buXRcO54bqm4buX4buzdOG6uuG7l+G6uOG6pOG6psODw5Phu5fhu7Xhu6XhurjhuqThu5fhu7nhu4rhuqbhu5fDicO64buX4bu14bqk4bq64buX4bu34buM4buXxKjhu5dL4bqk4bqsdOG7l+G7s8OD4bq44buX4bq4w7rhurrhu5fhu7XDlOG6uMOC4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7s8OMT+G7l+G7ueG6puG7l0vhuqR34bq44buX4bu5dMOT4buX4bu5w4zhurhv4buXMeG6pMag4bq4w4Lhu5fDiXZP4buXw4l1T+G7l+G7muG6ruG7l0/huqThurbhu5fhu6J14bu14buX4bqk4bqm4bq24bq44buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXxJDhuqTGsEvhu5fhurjDjeG6pm7hu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bu34bup4bq44buX4bua4burT27hu5fhu7PDk+G7hE/hu5fhurjhuqThurzhuqbhu5fhu5rhuq7hu5dP4buvw4nhu5fhuqRG4bq44buX4bq44bqk4buQ4buX4buaxIJP4buXT+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5fhu6/DieG7l0Lhu5fhu7XhuqThu5B04buXw4lHT+G7l+G6uMOCw7rhu57hu5dF4bqm4bqu4bq44buXTsOA4bq6buG7l0XDk+G7guG6uOG7l3XDieG7l+G7peG6uOG6pOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7ueG7p+G7l0/hu5jhurjDguG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fhu7XDk0fhu7Xhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l+G7msO64buX4bu14bul4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu5dOG6uMOC4buXTuG7hOG6uMOCb+G7l+G6p03Dg+G6uOG7l09NeOG6uOG7l0/Dk+G7nsSC4bq44buXxJDhuqThu4Thu7Xhu5dF4bqm4bqwT+G7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7tUjhu5fhurXDk+G7peG6uMOC4buX4bqnTeG6quG7l8OJ4buMdOG7l+G6pMOo4buX4bu54buA4buXReG7lnThu5fhu5tzceG7nW7hu5figJzhuqdNw4Phurjhu5dPTeG7iuG6puG7l0/huqbEguG6uMOC4buXw4l14bue4buX4buzdOG7nuG7l8OCd8OJ4buXTeG6rE9u4buX4bu34buQw4zhuqbhu5fhu7l2T+G7l0/huqbEguG6uMOC4buX4bq4SOG7l8OC4bqkw4Phu5dN4buI4bq4buG7l8SQ4bqkw5XhurjDguG7l8SQ4bqk4bqmxIJL4buX4bu1w5V04buX4buz4bq6w4nhu5dPduG6uG7hu5fhu7nDueG6uOG7l+G7teG6pOG7jktu4buX4bu5w7nhurjhu5dL4bqkdW7hu5fhu7nDueG6uOG7l8SQ4bqk4bq6dOG6uG7hu5fhu7nDueG6uOG7l+G6pOG6vHThu5fhuqThur7hu7XigKbhu5fhu7Xhu6Xhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXw4LhuqZ04bq44buX4bq44bqk4buQ4buX4buaSuG7l0/hurp14bu1buG7l3fDieG7l3fDiW7hu5fhurh14bq64buX4bu5R+G6uMOC4buX4buvw4nhu5dP4bqkdOG6uOG6pOG7l+G6pEnhurjhu5fhu7lH4bq4buG7l09N4bqm4bqu4bq44buXw4nhuqbDg+G6uOG7l+G7s3ZP4buXT3jhurhu4buX4bu3R+G6puG7l+G7s8OT4buET+G7l+G7msO64bq64buX4bq84bu1buG7l0904bqm4buXTULhu5fDiXXDk27hu5fhu7nhu6vhu7Xhu5fhu4xv4buXMeG6pMag4bq4w4Lhu5dFw5NG4bq4w4Lhu5dF4buWdG7hu5dMw5N34bq4w4Lhu5dF4buWdOG7l0514bq4w4Lhu5dF4bq8dG7hu5fhu7l04bq44buX4buiw5Phu57Dg+G6uOG7l+G6uOG6pHTDk+G7l+G7t8O64bue4buX4bu54bur4bu14buX4bq44bqk4buQ4buXw4lHT+G7l+G7tcON4bq44buX4buz4bun4bq64buXT3VL4buX4buz4bup4bq4w4Lhu5dF4buWdOG7l+G7msOM4bqm4buX4bu5w5Xhu5fDicO6w5Ns4buX4bu54buA4buXReG7mG7hu5fhu7nhu4Dhu5fhu7Phu5jhurjDgm7hu5fhu7nhu4Dhu5fhu6J04bq44bqkbuG7l+G7t3Thu5fhu7V0w4nigKbhu7nhu4RP4buX4bu14bqkdeG7nuG7l+G7teG7peG7l+G7s3fDk+G7l09N4buK4bqm4oCm4oCd4buXw7Io4bq6w7rhuqbhu5fhu5rhur7hurjDguG7jW/hu5cx4bqkxqDhurjDguG7l0/huqR14bq4w4Lhu5fhurjDgsO64bue4buX4bu54bq8buG7l+G7uXZP4buX4buaw4zhuqbhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G6uMOCw7rhurrhu5fhu7nhuqbhu5dPTUfhurjhu5dFw7nhuqZu4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6pELhu5fhu5rDjOG6puG7l0/huqThu6/hurjhu5fhu6J14bu14buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqTEgk/hu5fDicO64buX4bu14bul4buX4buaw4zhuqbhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7XDiuG6uOG7l07hu4ThurjDguG7l07hurxPbeG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buX4bui4bul4bue4buXTXThu5fhu5rDjOG6puG7l0vhuqThuqx04buX4buzw4Phurjhu5fhurjDuuG7nuG7l8OJw7rhu5fhu7Phu4Dhu5dO4bq8T+G7l0vhuqThuqx04buX4buzw4Phurjhu5fEkOG6pnRv4buX4bqndk/hu5fhu7Xhu6Xhu5fhu7XDk+G7hOG6uOG7l+G7msO64bq64buX4bu14bqk4bqmxILhu7Xhu5figJzhu7Xhu4Thuqbhu5fhu6J04bue4oCd4buXTeG7iOG6uOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqmb+G7l8Oqxanhurjhu5fhu4Hhu5DDjeG6uMOC4buXTuG6puG6uOG6pOG7l0104buXT03hurrhurjDguG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhurjFqcOJ4buXT+G6pHXhurjDguG7l8SQ4bqk4buE4bu14buXReG6puG6sE/hu5fhu7XDlXThu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pG7hu5dFw7rhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G6tcOT4bul4bq4w4Lhu5fhuqdN4bqqbuG7l+G6uOG6pMO64buXdOG6uOG6pOG7l+G7tXXhu7XhuqThu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7VI4buX4bu14bqk4bux4bq4w4Lhu5fhu7N04bq64buX4buidG7hu5d04bq44bqk4buX4bq44bqk4buQ4buXw4lHT+G7l0vhuqR34bq44buX4bu14bqk4buS4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7XDlXThu5dF4bqq4bu14bqk4buXTuG7luG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7tUhv4buX4bqx4buXdOG6uOG6pOG7l+G7teG6pOG7knThu5fhu7nhu5ThurjDguG7l8OJR0/hu5fEkOG6pOG6uuG7l07hu5bhu5dF4bqm4bqww5Phu5fEkOG6pEjhurjDguG7l0VGbuG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5dP4bqk4buv4bq44buXS+G6pHjhurjhu5fhu7Phuqbhu5fhuqThu4zhurjDgm7hu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXw4l2T+G7l+G7tcOK4bq4buG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fDgeG6uuG7l0VBbuG7l8SQ4bqkxrDhu7Xhu5fEkOG6pOG6uuG7peG6pm7igKbhu7nhurzhu5dFw7rhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7Xhu6XDieG7l+G6pOG7kuG6uMOCbuG7l0XDuuG7l+G7teG6pHZP4buXReG6puG6sMOT4buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT+G6pOG7lOG7teG7l0zDk+G7oOG7l8OC4bqmdeG7l8OJw7rhu5fDiUdP4buX4bq44bqkw7rhu5fhu5rFqeG6uOG7l+G6uOG6pOG7kOG7l3ThurjhuqThu5fDiXThu57hu5fDicaw4bq44buX4bu54buQ4buI4bu14buXTsSo4buX4bqkxqDDk2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p03hurrhurjDguG7l+G7teG6pOG6psSC4bq44buXT0104bq44bqk4buXTMOT4bul4buXT+G6pHhP4buX4bu14bqk4bux4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fDguG6qOG7l0XDuuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5dP4bqk4bq2buG7l+G7teG7r8OT4buX4bu14bqkw5Phu57hurDhurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXT03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+KAnCjhurrDuuG6puG7l+G7muG6vuG6uMOC4oCd4buXRcO6w4nhu5dP4buC4bqm4buXT+G6pHhP4buXTuG7lOG7l+G7osOS4bu14buX4bu5R+G6uMOCb+G7l+G7uOG7r+G7nuG7l0XDuuG7l09Nw5Phu57hurDhurjhu5fhurjDgsaw4bq44buX4bqkdOG7nm7hu5fhu7Xhurzhu5fEkOG6pOG7peG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5dF4buC4bqm4buX4bu1w5Phu4Thurhu4buXxJDhuqzhu7XhuqThu5dP4bqk4bqs4bu14bqk4buXT03huqzhu5dP4buQxKjhurjDguG7l0/hu5Dhu4jhurjDgm7hu5dFw7rDieG7l0/FqeG6uMOC4buXTuG7lOG7l+G6pHZL4buX4bu3w73hurjhu5fhu7nhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54bq+4bu14buX4buz4bup4bq4w4Lhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l0/huqbEgk/hu5fhu7Xhu4Lhu5fhu7nhur7hurjDgm7hu5fhu7lH4bu1buG7l+G6pOG6psSCw4nhu5fhu7XhurzigKbhu5cwR0/hu5fhu7XDk0fhu7Xhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l8OJw7rhu5dNdOG6uOG6pOG7l8OC4bqmw4zhuqbhu5dP4bqk4buU4bu14buXT8SC4buX4bu14bqk4bqmxILhurjhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buXw4nhurrhurjDguG7l8OJdOG6uOG6pOG7l+G7ucSC4bq44buXw4nhu5Lhu7Xhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l0XhuqzhurjhuqThu5fhu7XDlXThu5fhuqR04bqm4buX4buzw4Phurjhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l0/Dk+G7nsSC4bq4buG7l8OC4bqmxqB04buXT+G7kuG7l+G7s+G6ruG7l+G7s+G6usOJ4buX4bu5w7nhurjhu5fhu5rDuuG7l+G7onXhu7Xhu5fhu7XhuqTEgk9u4buX4bqk4bq+4buXw4Lhu6tL4buX4bq44bqkdMOT4buXT03hurrhurjDguG7l8OJR0/hu5fhu7XFqeG6uOG7l+G6pHfDiW7hu5fDiUdP4buX4bu1w5NH4bu14buXw4Lhu6tL4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G6pMOA4bq44buXT03hu5DDjOG7tW7hu5fDiUdP4buX4bu1w5NH4bu14buXw4Lhu6tL4buX4bu34bq64buX4buz4bq6w4nhu5fhu7nDueG6uOG7l8OJdOG6uMOC4buX4bu5xILhurhu4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l8OJ4bq64bq4w4Lhu5fDicOT4buE4bq4buG7l+G7uXfhu57hu5fDgeG6uuG7l0VBbuG7l+G7uXnhu57hu5fhu7nhu5B04buX4buaw7rhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fDieG6sOG6uOG6pG/hu5fDqsWp4bq44buX4buB4buQw43hurjDguG7l+G7s+G6psSCT+G7l+G7muG7kOG7iE/hu5dMw5N04buXTeG7hOG6puG7l03GsMOJ4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7teG6pOG6puG7l0/huqbEgk/hu5fhu5rhu47hurhu4buX4bu54buQdOG7l0/huqThu7HhurjDguG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54bq+4bu14buX4bu5xILhurjhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXTuG7r8OT4buXRcaw4bq4w4Ju4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l03Dk+G6uMOC4buXRcaw4bu14buX4buiw5Lhu7Xhu5fhu7Xhu6XDieG7l+G7tcOVdOG7l+G7ueG7iuG6puG7l07hu4ThurjDguG7l+G7teG6uuG6uOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqmb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqz4bqk4bul4bqm4buX4bq44bq84bqm4buXT+G6usO64bq44buX4buzR+G7l094S+G7l09Nw5Phu57hurDhurjhu5fhurjDgsaw4bq44buX4bu1w5V04buXw6rFqeG6uOG7l+G7geG7kMON4bq4w4Lhu5fhu7nhu6fhu5dPw7nhurrhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dO4buU4buXReG7guG6puG7l+G7tcOT4buE4bq4buG7l+G6pHZL4buX4bu3w73hurjhu5fhu7l14bq4w4Lhu5fhurjhurZu4buX4bu34buM4buXTeG7qeG6uMOCbuG7l+G6pHfDk+G7l+G6pMSCT+G7l+G7tXXhu7Xhu5dPTcOT4bue4bqw4bq44buX4bu5dOG7l0vhuqR34bq44buXReG6psOD4bq44buXTMOTdOG6uOG7l+G7ucSC4bq44buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6pEbhuqbhu5fhu5Lhu7Xhu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l09NdOG6uOG6pG7hu5fhurjEgsOT4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l8SQ4bqkw4Hhurrhu5dFw4Hhurrhu5fhu7fhurLhu5dFw7rDieG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54bq+4bu14buX4bq44bul4bq44buXRcOK4bq4w4Lhu5fhu5rhuqjhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bu3w7rhurjhu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7msO64buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l3VL4buX4bu54burT+G7l+G7tcOVdOG7l07hu5Thu5dF4burS+G7l+G7ueG6puG7l0Xhu6tL4buXRcO54bqm4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7uXXhurjDguG7l+G7teG6vG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7tcOVdOG7l8Oqxanhurjhu5fhu4Hhu5DDjeG6uMOC4buX4bu1w5Phu4Thurjhu5fhuqTDkk/hu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7ueG6vuG7teG7l8So4buX4bu14buET+G7l09Nw5Phu57hurDhurhu4buXxKjhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l0/huqbEgk/hu5fhu7XDlXThu5fDiUdP4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu1w5NH4bu1buG7l+G7tXXhu7Xhu5dP4bqm4bq2w5Phu5dP4bqmxIJP4buXT03hurrhurjDguG7l8OJSeG6puG7l09Nw5Phu57hurDhurjhu5fhurjDgsaw4bq44buXw4l04bq4w4Lhu5dO4buS4bu14buX4bu14bqk4buSdOG7l0XDjOG6uOG7l+G7muG6ruG7l+G7teG7pcOJ4buX4buiw5Lhu7Xhu5fhu5rDuuG7l0/hu5Dhu5dP4buQxKjhurjDgm3hu5fhu7V04bq64buX4bqkw43hurjhu5dFw7rhu5fhu7V14bqm4buX4bu3w5Phu57Dg+G6uG7hu5dFw7rhu5dPdsOJ4buXRcOK4bq4w4Ju4buXRcO64buX4buz4bqu4buX4bu3d+G7nuG7l+G7tcOVdOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThuqbDg8OJ4buX4bq4w4LhuqThuqbhurDDiW7hu5fhu7nDleG7l+G7ueG6tuG7l0XGsOG6uMOC4buXxJDEgk9u4buX4bqk4buIS+G7l+G7mkJ0buG7l0XDusOJ4buX4bq4w4Phurjhu5fDicO54bu14bqk4buXT03Dk+G7nuG6sOG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6seG7l8OJ4bul4bq4w4Lhu5dPTcOT4bue4bqw4bq44buX4bu14bq84buXT+G6rOG6uOG6pOG7l+G7teG6pHZP4buX4bu54buQw43hurjDguG7l+G7ucO54bqm4buX4oCcw6rEgk/hu5dOw4DhurrigJ1u4buX4oCc4bu24bqm4buX4buzw5JP4buX4bua4bqmxIJP4buX4buz4bup4bq4w4Lhu5fDiXXDk+KAnW7hu5figJzhu7Thurrhurjhu5fDiXhL4oCd4oCm4buX4bu0deG7teG7l+G7teG6pOG6puG7l0/huqbEgk/hu5fhu7XDlXThu5dPTcOT4bue4bqw4bq44buXw4l04bq4w4Lhu5dP4bqs4bq44bqk4buXT8O54bq64buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXTeG7huG7l+G6uMOBT+G7l0XDusOJ4buX4bu54buE4bqm4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buX4bu54buQ4buI4bu14buXS+G6pOG7peG6uOG7l3XhurjhuqThu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dFw4Phurjhu5fDiUdP4buX4bu1deG7teG6pOG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l+G7onXhu7Vu4buX4bu14bqk4buv4bq44buXT+G6pOG7lOG7tW/hu5fhu7ThuqThuqbhu5dP4bqmxIJP4buX4bua4bqu4buX4bu14bq64bq44buX4bu14bqk4bq84buX4buew4PDk+G7l0zDk+G7oG7hu5fDgnfhurjhu5fDgsOU4bqm4buX4bu1w5V04buXw4lHT+G7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bua4bqu4buXw4LhuqbDuuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dPTcOT4bue4bqw4bq44buX4oCc4bu04bq64bq44buXw4l4S+KAnW7hu5fhu7N04buXRXfhurjhu5dP4bqk4bq6dU/hu5fhu7XhuqTEgk/hu5fhu7nhurbhu5fhu7Xhurzhu5fDiUdP4buX4bu14bqk4buv4bq44buX4bu3w5PhurjDguG7l+G7muG6ruG7l8SQ4bqg4buXT01Hw4nhu5fhu7XhuqThurzhu5fhuqThurrDuuG6uOG7l0Xhu5DDjeG6uMOCbuG7l+G7ueG6vOG7l0XDuuG7l+G7teG6pOG6puG7l0/huqbEgk/hu5fDicO64buXxJDhuqThu6Xhu5fhurjFqeG6uMOC4buX4bq44bq84bqm4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7s+G7peG6uOG7l0/huqThu6/hurjhu5fhurjhurxu4buX4bu14bq84buXT+G6rOG6uOG6pOG7l8SQ4bqkdeG6puG7l0zDk3VP4buX4bu1dOG6um7hu5fDguG7luG6puG7l8OCxrDDieG7l0/hu5Dhu5dP4buQxKjhurjDguG7l+G7tcOVdOG7l0914bu14buXw4Lhuqbhu6Xhu5fhu5rhuq7hu5dO4buE4buXS+G6pHjhurhu4buX4bua4bqu4buXT+G6rOG6uOG6pOG7l+KAnOG7msWp4bq44oCd4buX4bu1w5V04buXRcOMS+G7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4buzd+G6uOG7l+G7teG7jOG6uMOCbuG7l8OJSeG6puG7l8SQ4bqk4bqm4buX4bu54buQ4buI4bu14buXT+G6pOG7kuG7teG7l09C4bq44bqkb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu0deG6puG7l+G6pHThu57hu5fhu7XhuqTDk+G6uMOC4buXT03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6uMOCxrDhurjhu5fhu7XDlXThu5fDqsWp4bq44buX4buB4buQw43hurjDguG7l0XDuuG7l07hu5Thu5fhu5rhu5h04buX4bua4bur4bq4buG7l+G6uMOC4bqkQ3Thu5dFw7rhu5fhu7PhuqbEgk/hu5fhu7PGsE/hu5fhu7l3w5Phu5dPTcOT4bue4bqw4bq44buX4buaw7rhurrhu5fhu7XhuqRJ4buX4bq4w7rhurpu4buXxJDhuqpL4buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G7teG6pHbDieG7l+G6pMSCT+G7l+G7teG6pEnhu5fhurjDuuG6um7hu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu14bq84buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7teG6pOG6puG7l0/huqbEgk/hu5fhu5rhu4Lhu5fhu7NIb+G7l1ThurjhuqThu5fhu7PhuqbEgk/hu5fhu7V14bu14bqk4buX4bu14bqk4bq+4bq44buXReG7lHRu4buXTsawS+G7l+G7osSCS+G7l+G7ueG6tuG7l+G7teG6pOG6puG7l0/huqbEgk/hu5fhu6LDk3ZP4buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT03hurrhurjDguG7l+G6pOG6usO64bq44buX4bu14bul4bq44bqkbuG7l0/huqjhurjhuqThu5fhuqTDk+G7hOG6uMOCbuG7l0/huqThu4rhuqbhu5fhu7nhuqbhurbDieG7l8OJR0/hu5fhu7V14bu14bqk4buX4bqk4buIS+G7l0Xhu6Bu4buXRcO6w4nhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buX4bu14bqk4bqm4buXT+G6psSCT+G7l09NxKjhu5fhurjDg+G6uOG7l+G7teG6vOG7l0/huqzhurjhuqThu5figJxP4bqk4buU4bu14buX4bu14bulw4nigJ1u4buXw4LhurxL4buXS+G6pHfhurjhu5fhu7l04bq44buX4bu34bqwT+G7l+G6uMOD4bq44buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7teG7peG6uOG6pOG7l07huqbhurjhuqThu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dFw7rDieG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu54bq+4bu14buXTMOTw4Phurjhu5fhu7nhuqbhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu7nhur7hu7Xhu5dPdeG7teG7l0vhuqR5w4nhu5fDicO64buX4bq44bqk4buQ4buX4bu5dOG6uMOC4buXT3Thurjhu5fhu7XhuqThu6Xhu57hu5fhu5rDuuG6uuG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l+G7teG7peG6uOG6pOG7l+G7ueG7iuG6puG7l0/huqThu5Thu7Vv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqdNw5Phu57hurDhurjhu5fhurjDgsaw4bq44buXRcO64buXT3Xhu7Xhu5dL4bqkecOJ4buXT+G7lOG7l07hu5Thu5fhu7VK4buX4bq44bqk4buAb+G7l+G7uOG7q+G7teG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4bu1w5V04buXT03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6uMOCxrDhurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bq4w4LGsOG6uOG7l8OC4bq+4bq4buG7l+G7teG7guG7l+G7ucOS4bu1buG7l8SQ4bqm4bqww4nhu5dF4buK4bqmbuG7l+G7t8OT4bq4w4Lhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu4Dhu5fhurjhuqThu5DhurjDguG7l07hu5Lhu7Xhu5fhu7XhuqThu5J04buXRcOM4bq4b+G7lzHhurzhuqbhu5fhurjhuqThu5Dhu5fhurjhuqTDuuG7l+G7msWp4bq44buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu5ci4bqk4bul4bqmbOG7lyDhu4bhuqbhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bu3d+G7nm7hu5fhu5rhu4Dhu5dL4bqk4bul4bqm4buXw4nhu4DhurjDgm/hu5cww5Phu4Thurjhu5fhu5p44buebuG7l8OJSeG6puG7l+G7nsSCw5Phu5dP4buE4buX4bu1dsOT4buXT+G6pMO64bq44bqk4buXT03Dk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6uMOCxrDhurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bu14bq84buXTuG7lOG7l8OCxrDhurjhu5fEkMSCT+G7l+G7teG6pOG7q0/hu5fhu7XhuqThuqLhu5fhu5rDuuG7l+G7teG6vOG7l+G7oOG7l+G6uMOC4bqkQ3Thu5dO4buvw5Phu5fhu6J0b+G7l+G7uOG6vuG7teG7l09Nw5Phu57hurDhurjhu5fhu7XDlXThu5fDqsWp4bq44buX4buB4buQw43hurjDgm7hu5fhu7PDueG6uOG7l+G7ueG6vuG7teG7l0/huqR2w4nhu5dP4bqk4bqsdOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7Xhu4Thu5fDgsaw4bq4w4Lhu5fhuqTEgk/hu5fDieG6qOG6uOG6pOG7l+G7tcOVdOG7l3ThurjhuqThu5dP4bqkQeG6uuG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu7nhurxv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buV4buXTk/hu55FQcOs4buVT0Hhu6JPLXRF4bqmw4Lhurhs4buXTeG6psOC4bqkT23hu5XDteG7j05PTeG6uuG6uMOCw7Ugw4Phu5fhurXDk3ThurjDguG7l+G6peG6puG6uOG6pOG7jy9OT03hurrhurjDgsO14buPL0vDtQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]