(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lang Chánh, toàn huyện có khoảng gần 600 lao động đi làm ăn xa, trở về quê ăn tết và trên 6.000 lao động trở về từ các vùng dịch trước đó. Trong đó có khoảng hơn một nửa có mong muốn ở lại địa phương làm việc. Ngay sau tết chính quyền , các tổ chức đoàn thể ở Lang Chánh đã chủ động kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động .
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plxJHhuqjhuqrhuqzDvXnhu6VlV+G7i3nhu6Xhur/hu5bhu6fhu4l54bun4bq/ecSC4bq/d8OK4buX4bq/4bulxalrxanhur/huqZCRnLhuqrhur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bq/4buX4bunw73hur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bulxJEv4bqo4bqq4bqsw7154bulZcSRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7puG7neG7i8ahw6plxJHhu514ZXvhu6fhu53DveG6v+G7leG7icO94bq/4buX4buJw73hur/huqrhurzhur8o4bun4bu1eeG7peG6v1fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur974bun4bq44bqueeG7peG6v+G7lcWpeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/OWzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7p0JGdHnhur9X4buLeeG7peG6v+G7luG7p+G7iXnhu6fhuqnhur/huqrDvcSpeeG6v+G7p0JGdHnhur/hu5fhu7Phur924bunw71reeG7peG6v+G7pcO0eeG6v2jhu4Hhu4Hhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bubxanhur93xKl44bq/bXnhur/hu4Thu4vhuqnhur/huqrhuqzhurThur/hu4Zz4bq/4bqmQnHhur9teeG6v+G6qnLhuqrhur/hu4bEqeG6v+G6quG6rHF54bq/aOG6q+G7geG7geG7geG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/EkS/hu514ZcSR4budeGXhuqrhuqzhurThur/hu4Zz4bq/4bqq4bq84bq/4buX4buJ4buX4bq/4buGRHnhu6Xhur/GoeG7q+G7l+G7p8SRL+G7nXhlxJHhu514ZeG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G7m+G7s+G6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phur/hu5fhu7Phur924bunw71reeG7peG6v+G7p+G6rnnhur944bqi4bqq4bq/eeG6vuG7i+G6v+G7l+G7s+G6v3jDvXnhu6Xhur94QsOAeeG6v+G6tOG6v3dqxanhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/d8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6q+G6v8SRL+G7nXhlxJHhu514ZVnhu6Xhu4tG4bq/4bqo4buLQuG6v+G6qnLhuqrhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqZCRnN5xJEv4budeGXEkeG7nXhl4bqp4bq/xJEv4budeGXEkeG7nXhl4buX4buJ4buX4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG7p3XEkS/hu514ZcSR4budeGXhur/hurThur9X4buLeeG7peG6v+G7luG7p+G7iXnhu6fEkS/hu514ZcSR4budeGXhur/hu5ts4bq/4buX4bunReG6v+G7m+G6onnhu6Xhur92cuG6quG6v3nDgMWp4bqp4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu6XFqWvFqeG6v+G6pkJGcuG6quG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhur/hu5fhu6fDveG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6XEkS/hu514ZcSR4budeGXhuqvEkS/hu514ZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/w63hu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2fhu4Xhu4XhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fGoXnhuqvhu5Xhu4vDveG6quG7p+G7i3nhu6fhu6fDveG7i+G6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Phu4FpL+G7h8Osacah4buF4buHZuG7hWjhu4Nm4bqqw6zDreG7g+G7geG7g3fhu4Hhuqvhu6/huqThu6XhuqXhuqzhurFm4buH4buFw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6pX4buLeeG7peG6v+G7luG7p+G7iXnhu6fhur95xILhur93w4rhu5fhur/hu6XFqWvFqeG6v+G6pkJGcuG6quG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6XDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDqsOt4buB4buBw6rhur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6scOqZ+G7heG7hcOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZVnhu6fFqXNC4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v1fhu4t54bul4bq/4buW4bun4buJeeG7p+G6v+G7l+G7p0J54bul4bq/4bqq4buLRuG6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqmQkZy4bqq4bq/4buGxal04buX4bq/d8SpeOG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plN+G6sMWp4bq/eMSQ4buX4bq/4bqqxalxQuG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5t14bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7p8WpckLhur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bqp4bq/eeG7peG7i0bhur/huqrhurzhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqpy4bqq4bq/4bunQkZ0eeG6v1fhu4t54bul4bq/4buW4bun4buJeeG7p+G6v+G7m2zhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/huqrFqXnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhuqnhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3nhu6XDvcSpxanhur/hu6dCRnR54bq/4buGc+G6v3nhu6dC4bq/4buXw7RC4bq/4buGxal04buX4bq/d8SpeOG6q+G6v3tqw73hur944bu3xanhur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhuqnhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v3jhurThur/huqzhuqJ54bul4bq/4bqmQkbhur94w4Hhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6qeG6v+G6quG7p0Lhur/hu6dD4bqq4bq/4bqq4buncXjhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6q+G6v33hu5RZxqDhur/hu6dCRnR54bq/4buX4bun4bux4bq/4bubasO94bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu4nhuqThur954bun4bq44bqn4bq/4buac+G6v3nhu6Xhu6fhu6vhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v3lteeG7peG6v3fDiuG7l+G6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bqp4bq/4buJ4bqk4bq/xqHEkHnhu6Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6v+G7p8WpdHnhur/hu5tqxanhuqnhur944bq04bq/4bqs4bqieeG7peG6v8ah4buPRuG6v+G7l+G7p0JGc3nhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6qeG6v+G6quG7p0Lhur/hu6dD4bqq4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6reG6v+G7muG7k0bhur94annhu6fhur/hu4RCw7Xhuqrhur924bun4buTQuG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6XigKbEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7mnXhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqrhuqzhurThur/hu4Zz4bq/4bqq4bq84bq/4buX4buJ4buX4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v3bhu6fhu4nhu5fhur/hu5fhu7Phur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bqp4bq/w4F54bul4bq/e+G6rOG7q3nhu6fhur/hu5rhurrhu5fhur/hu6ZEeeG7peG6qeG6v+G7luG7p0Xhur/huqrhu6vhu5fhu6fhur994buUWcag4bq/4buEbOG6v3vhuqzGsOG6v1nhu4t54bul4bqp4bq/4bunQkZ0eeG6v1fhu4t54bul4bq/4buW4bun4buJeeG7p+G6v+G7l+G7p8O94bq/4buVxaly4bqq4bqn4bq/4bua4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7m2zhur/hu5fhu6dF4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6rMSp4bq/4bqow73hu4nhuqrhuqnhur/huqrhu6fDgHnhu6Xhur92ceG6v+G6qMOA4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5fhu7Phur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhuqnhur/hu5t14bq/4buX4buz4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7iXnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v3bhu6vhuqThur/huqrhu6fhurbFqeG6q+G6v1nhu6XDvcSpxanhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/GocO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/hu4bhurzhu4vhur/hu4bEqeG6v3nhu6fhu7nhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G7p0JGdHnhuqnhur/huqpqxanhur/hu4Rs4bq/e+G6rMaw4bq/WeG7i3nhu6Xhur/hu5fDiXnhu6Xhur/hu5fhu7Phur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqpG4bqp4bq/4bqq4bqs4buLeeG7peG6v+G6quG6rGrFqeG6v+G7l+G7s+G6v3bhu6dr4bq/eW154bul4bq/4bqq4bunQuG6v+G7p0Phuqrhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v3nhu6fhurjhur/GoMO94buLeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhurjhur954bun4buPeeG6v+G7l+G7p3Lhur/hu5XFqXJ54bq/d+G7j3jhur/huqhreeG6v+G7muG6oHnhu6Xhur9W4bun4buL4bqp4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7lijhur/hu5rDtELhur/huqrhurjhur/hu4bEqeG6vyjhu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/WOG7i+G6v+G7puG7i8O94oCmxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5rhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4buXw4l54bul4bq/4bub4buLeeG7peG6v3nEguG6v3fDiuG7l+G6v+G6pOG7p8OAxanhur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v1nhu6Xhu4954bq/4bunxKl54bul4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bqp4bq/WeG7peG7j3nhur/hu6fEqXnhu6Xhur9Zw4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G7hsSp4bq/KOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur95w4F54bul4bq/4bqq4bunw4F54bq/4bunQkZ0eeG6v+G7m3Xhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4bqq4buncXjhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu6Xhu7PFqeG6v+G6qsaweeG6v8ahxJB54bul4bq/eeG7p2944bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bubxKnDveG6v+G6qmrDveG6v3nhu6Xhu6dz4bq/4bunw73Ds+G7l+G6v+G7l+G7p0JGdXnhur/hu5vDg8Wp4bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bq/eeG7p2944bq/4bqqw4rhur/huqpqw73hur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bq/4buX4bunw73hur/hu5VreeG6v+G6quG7p+G7j3nhuqnhur/hu4bhu4tG4bq/4buGw4B54bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4oCmxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV7Qkbhur954bunxalxeeG6qeG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4buVxKnhur9XceG6v+G7pmvFqeG6v+G7puG6uHnhu6Xhuqnhur974bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur9X4buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/e+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu5XFqXnhu6fhur/hu4bEqeG6vzls4bq/4bun4bqixanhur/hu6dCRnR54bq/V+G7i3nhu6Xhur/hu5bhu6fhu4l54bun4bqp4bq/4bqq4bun4bup4bqn4bq/e+G6rHF54bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4bunQkZ0eeG6v+G7m+G7i+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3fEqeG6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v3nhu6fhu7nhur/hu4bEqeG6v+G7huG6vOG7i+G6v3lxeeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu7Phur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G6qkJGdXnhur/GocSQeeG7peG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G6qMOA4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur934bqweeG6q+G6v1jDs+G6quG6v3bhu6fhu4nhu5fhuqnhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bunxal0eeG6v3nhu4tG4bq/4buX4bunReG6v0ZyQuG6v3fEqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqThu6fDg+G6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v3lxeeG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrFqXLhuqThur/hu5fhu5F54bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/4buX4buz4bq/RnFC4bq/4buXw7RC4bq/dsOM4bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bunQuG6v3nhu6fhu5HhuqThur/hu5fhu4vDveKApsSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple+G7p+G7ncO94bq/4buVxKnhuqnhur92cuG6quG6v+G6pkJr4bq/duG7p2vDveG6v+G6qOG7ieG6quG6v3lueOG6v+G7lW7huqrhur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7p+G7t+G7l+G6v3nhu6Xhu6dz4bq/4buXReG7i+G6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hurThur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/hu4Rs4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G6qnLhuqvhur9Z4bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur/hu5vhu4t54bul4bq/4buX4bu1eeG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG6uOG6v+G6quG6uOG6tHnhu6Xhur/huqrhuqzDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhurbhur/hu4bEqcO94bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bqp4bq/4buX4buncuG6v+G7m+G6ouG6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buXReG7i+G6v3nhu6fEqeG6v3nhurjhurDhu5fhuqvhur9Z4bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7huG7i0bhur/hu4bDgHnhur/hu5dF4buL4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/eeG7p8Wpc0Lhur954bun4bq4eeG7peG6v+G7m+G7i+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5tF4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bubdeG6v+G7huG7i0bhuqvhur/hu5rhu49G4bq/d8Sp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur924bun4buz4bq/duG7p2154bqp4bq/4bqq4bqs4bq04bq/eeG7pWrFqeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3nEguG6v3fDiuG7l+G6v+G7pWvFqeG6v+G6pkJGcuG6quG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3fEqXjhur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqpqxanhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/DreG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/aOG7geG7geG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l8aheeG6q+G7leG7i8O94bqq4bun4buLeeG7p+G7p8O94buL4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7g+G7gWkv4buD4buB4buHxqHhu4Xhu4fhu4fhu4fDreG7heG7geG6qmnhu4fhu4Xhu4Nnd+G7geG6q+G7r+G6pOG7peG6peG6rOG6sWjhu4Hhu4PDquG6v+G7i3fhuqrhurHDqlfhu4t54bul4bq/4buW4bun4buJeeG7p+G6v3nEguG6v3fDiuG7l+G6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqmQkZy4bqq4bq/4buGxal04buX4bq/d8SpeOG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7pcOq4bq/4buCxanGoeG6quG7p+G6scOqw63hu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6po4buB4buBw6rhur8vZcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6pl4bumQkZ0eeG6v1fhu4t54bul4bq/4buW4bun4buJeeG7p+G6v+G7m+G7i3nhu6Xhur95xILhur93w4rhu5fhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5Xhu4t54bqp4bq/eeG7pcSpeeG7p+G6qeG6v+G7m8O9xKl54bq/4bqq4bundeG6qeG6v1fFqXF54bq/4bubw73EqXnhur9X4buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bunQkZ0eeG6v+G7l+G7p0Xhur/hu5vhuqJ54bul4bq/dnLhuqrhur95w4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bub4bqueeG6v+G7huG7q+G6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsSp4bq/eeG7pcO9xKnFqeG6v+G7p0JGdHnhur/hu5t14bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buX4buz4bq/4buGxal04buX4bq/d8SpeOG6v3nhu6Xhu4tG4bq/4bqo4buLQuG6v3nhu6Xhu6fhu7Hhur/huqpy4bqq4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu6bFqXR54bq/eeG7i0bhur/hu6dCRnR54bq/V+G7i3nhu6Xhur/hu5bhu6fhu4l54bun4bq/4bub4buLeeG7peG6v3nEguG6v3fDiuG7l+G6v+G6pOG7p8OAxanhur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7leG7i3nhuqnhur954bulxKl54bun4bqp4bq/4bubw73EqXnhur/huqrhu6d14bqp4bq/V8WpcXnhur/hu5vDvcSpeeG6v1fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu6dCRnR54bq/4buX4bunReG6v+G7m+G6onnhu6Xhur92cuG6quG6v3nDgMWp4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5vhuq554bq/4buG4bur4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buGxKnhur954bulw73EqcWp4bq/4bunQkZ0eeG6v+G7m3Xhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5fhu7Phur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bq/eeG7peG7i0bhur/huqjhu4tC4bq/eeG7peG7p+G7seG6v+G6qnLhuqrhuqvhur/hu5RxeeG6v+G7l2p54bun4bq/4bub4buz4bqp4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7l+G7s+G6v3nhu6fFqXNC4bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu4nhuqThur/hu5vEqcO94bq/4bqqasO94bq/eeG7peG7p3Phur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/4bulxalrxanhur/huqZCRnLhuqrhur/hu4bFqXThu5fhur93xKl44bq/4bqqasWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/duG7p0Lhur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bqp4bq/duG7p0Lhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6qeG6v+G7l8SQeOG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqTigKbhur/huqThu6dE4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bub4bqi4bq/4bqq4buLRuG6v3nhu6Xhu6dz4bqp4bq/4bqo4bq64buX4bq/duG7p+G7ueG7neG6qeG6v+G7m+G6ouG6v+G6qkLDg8Wp4bqp4bq/4bulxanhurDFqeG6v+G6qsaweeG7p+G6qeG6v+G7pcWpQ+G6pOG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu4bhurjhurLhuqrhur/huqZC4buL4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6qeG6v+G6qOG6sHjhur/Dg3nhur/hu5vhu6t54bun4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7ikLhuqrhu6fDveG6rMOqZcSR4bqo4bqq4bqsw7154bulZVfFqXnhu6fhur/hu6bhurjhuq554bulxJEv4bqo4bqq4bqsw7154bulZcSRL+G6pGU=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]