(vhds.baothanhhoa.vn) - Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, sau khi được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Vân Sơn (Triệu Sơn) tiếp tục nâng cao các tiêu chí và hiện nay xã đã hoàn thành xây dựng NTM kiểu mẫu.
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqhKOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7ucOgL+G7k+G6teG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7kmpk4buJ4bqx4bqhWeG7k8SR4bu34bq34buT4bu54bqm4bq34bu34buZw7Jw4bq3ceG6vXHhu5E34bq34buhduG7meG6t+G7t+G7k8Oz4bq34bu14buDceG6t+G7i3Phurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu7XhurDhurfEqcWpceG7keG6t+G7oXRx4buRN+G6t8O94bu54bqmw7Phu7fhurfhu7fhu4Vw4bq34buL4bqgZOG6t+G7i+G6ueG6t+G7k+G7jeG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurfhu4vhu5Phu5Vx4buT4bq34bu34buzxqHhurfhurRl4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buJ4buFcTfhurfhu7Vk4bu54bq34buf4buT4buZ4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu4vhu6Vx4buR4bq3ceG7k2hx4bq34bqk4bq74bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t2FR4bu2UMOh4bq3ceG7hXHhu5Hhurfhu4tkcuG6t+G6tGVy4bq3ceG6vXDhurfDouG6s8Oi4bq1N+G6t8So4bq5ceG7keG6t8OsxrA34bq34buL4buT4buVceG7k+G6t8O94bu54bqmw7JxN+G6t1Hhu5Phu4Vx4bq34buJ4buFceG6t+G6pOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t2Hhu7bhu7Phu5nhu43hu7nhurfhu7Thu7Fxw6Hhurfhu7fhu5nDs3nhurfhu7fDgOG7i+G6t3Hhu4Vx4buR4bq34buLZHLhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5XhurfhurRl4bq34buT4buZ4buNceG6t3Fk4bqm4bq34bqk4bq74bq3xKnhurvhurfhu5NyZXHhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5HhurdR4bu2UOG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7uTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6qy/DouG6s+G6teG7icOiw6LhuqXhuqfhuq3huqfhurXhu7fhuq3huqnhuqViw6Lhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bqp4bq1Y+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7ueG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6ocOMxrDhurdw4buB4bu34bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3d+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7i3Phurdx4buT4buZw7Lhu7nhurfEqeG7qeG7meG6t3Dhu63hurfhurThu63hu5nhurfhu5/Ds+G7t+G6t+G7i2bhu7nhurfhu5PDqeG6t+G7t2dx4buR4bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8Oz4bq3LeG6t+G6pOG6u+G6t+G7k8aw4buZ4bq3xKnDg3bhu4vhurfEqWfhu7nhurfhu7fDg+G6t8Spxalx4buR4bq3w6zGsDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6qy/DouG6s+G6teG7icOiw6LhuqXhuqfhuq3hurNj4bu34bql4bq14bqtYuG6qeG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syBi4bql4bqr4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq3LuG7hXHhurfhu7Thu7Fx4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5Xhurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq34buf4buZ4buP4bu54bq3cMOt4bu54bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bql4bql4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4buK4bulceG7keG6t+G7tXfhurfhuqThurvhurfhuqThu4Xhuqbhurfhu4nhurBx4buR4bq34buf4buTZHHhu5Hhurfhu7fhu7NkceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqp4bqz4bqzeeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6qy/DouG6s+G6teG7icOiw6LhuqXhuqfhuq3huq3huqvhu7fDouG6p8Oi4buh4bqtLcOi4bqz4bqr4buJw6LhurXhuqfhuqfhuqvhuqfhuqvhu7fhuq3huqXhuqXhuq3huqvhu6HhurM44bujeeG7keG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7ueG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6qeG6s+G6s+G6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7isSR4buL4bq34bu34bu54bqmw7Nx4bq3xKnDg+G7r3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lkcuG6t+G7t+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu6Hhu5lvceG6t+G7t+G7k+G7pXE34bq34buh4buZb3HhurfhuqThurvhurfEqcODduG7i+G6t8Osb+G6t+G7t+G7pXHhu5Hhurfhu5NzZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu5nhu4pqceG7t2rhu7PhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6scOC4buZ4buJ4bu34buTNeG6t2LhurPhurN54bqkNuG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7c14bq34bqt4bql4bqleeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6qy/DouG6s+G6teG7icOiw6LhuqXhuqdj4bqt4bqr4bu3Y+G6p+G6q+G6peG6p+G7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDDouG6teG6qeG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7ueG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7s8OpcOG6t+G6puG6t+G7t8Oz4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhur1x4buR4bq34buLw4Phu69x4buR4bq3xKln4bu54bq34bu3w4Phurfhu4vhu7Hhurfhu7V34bq34bq0aOG7t+G6t+G7i+G7k2bhu7c34bq3xKnEkXnhurfEgnHhu5Hhurdx4buT4bu54bq34buLZ+G7ueG6t+G7n+G7k8SRcOG6t+G7i+G7k+G6smThurfDrOG7jXHhu5PhurfDrGRx4bq3xKln4bu54bq34buL4buTcuG6t3Hhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6pcOieeG6pDbhurHhurfhu7Xhu7Phu4sg4bqxLy/hu4vhu4lxOMOsZHLhu7fhu5NkceG7k+G7k3JkOOG6tHEv4buJauG7teG7n+G7t3J5L3Fqw4Lhu7Uvw6LDouG6p+G6qy/DouG6s+G6teG7icOiw6LhuqXhuqfhuqvhurXhuqnhu7fhuqvhuq3huqtj4buhYy3hurVj4bqr4buJ4bqt4bq14bqz4bq14bqr4bq1YuG7t+G6p+G6peG6qeG6peG6q+G7oeG6szjhu6N54buR4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq3LuG7hXHhurfhu7Thu7Fx4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5Xhurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq34buf4buZ4buP4bu54bq3cMOt4bu54bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bqlw6LhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqEo4bq74bq34buLc+G6t2IvYuG6t+G7t+G7k+G7pXHhurfEqcOy4bu54bq3xKnhurvhurfEqcOp4bu34bq34bq0ZeG6t+G7keG7meG6suG6t+G6tOG6snHhu5Hhurfhu4lkceG7k+G6t+G7k+G7meG7jeG7ueG6t+G7t+G7k+G7pXHhurfhurThur1x4bq34buTcsSROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqrL8Oi4bqz4bq14buJw6LDouG6peG6reG6teG6peG6q+G7t+G6teG6peG6s+G6rcOi4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIGLhuqXhuqXhurHhurdk4buh4bu3IOG6sSjhurvhurcu4buFceG6t+G7tOG7sXHhurfhu5NyZXHhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buZb+G7ueG6t+G7i+G7k+G7leG6t3Hhu6Vx4buR4bq34bu34buT4bulceG6t3Dhu63hu5nhurfhu5/hu5nhu4/hu7nhurdww63hu7nhurHhurfDguG7meG7ieG7t+G7kyDhurFi4bqz4bqz4bqx4bq34buTauG7meG7keG7k+G7tyDhurHhuq3huqXhuqXhurHhurcv4bqhw6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxeeG7imR54bu34buZcnHhurHhuqHhu4rEkeG7i+G6t+G7t+G7k+G7pXHhurfDveG7uWRx4bq34bu34buFcOG6t8SpZ+G7ueG6t+G7t8OD4bq34bqk4buF4bqm4bq34buJ4bqwceG7keG6t3Hhu5Nl4bq34bq04bq9ceG6t+G7k3Nk4bq3LeG6t+G7n+G7k+G7ueG6t+G7t+G7k+G7j+G6t+G7t+G7k2Ry4bq34bu34buT4bulceG6t8Spw6nhu7fhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4bu5aXHhurfhu7fhu5NqcuG6t8O94bu54bqm4bq3xKnGoXHhu5M34bq3cOG7uWThurfhu7XDqnDhurfEqWfhuqbhurfEqeG6oOG6t+G7t+G7s2Rx4buR4bq34bu34buT4buZw7Phu7fhurfDrMahN+G6t+G7i3Phurfhu7fhuqDhurfhu7XEkeG7i+G7k+G6t3nhu5PEkXnhurfhu6Hhu7lo4bu34bq3eeG7k8OA4buL4bq34bq0w4Dhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq3xKnDs3HhurfEqXXhu4vhurfhu7XEkeG7i+G7kzfhurfDrMSRcuG6t+G6tGXhurfhu7fhu5dw4bq34buT4buZ4buP4bu54bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G7t+G7mXE44bq34buS4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7teG7hXHhurfhu4vhu5Phu7Hhu5k34bq3w6zhurvhu5nhurfhu7doeeG6t+G7t8Op4buZ4bq3ceG7k2XhurfhurThur1x4bq34buTcsSR4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu7fhu5Phu5nDs+G7t+G6t+G7n8Oz4bq34buzxrBx4buR4bq34buz4bq74buZN+G6t3nhu5PDgOG7i+G6t+G6tMOA4bq3ceG7k+G7ueG6t+G7i2fhu7nhurfhurThu7nhu5nhurfhu4vhu5Phu7Hhu5nhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurfhu7fhu7Phu5U34bq34bu14buZceG7k+G6t+G7k3LDqeG7t+G6t+G6tOG6vXHhurfhu5NzZOG6ty3hurfhu7fhu5Phu4/hurfhu7fhu5NkcuG6t+G7i+G6oGThurdR4buT4buFceG6t+G7ieG7hXE4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6peG6pXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6Lhuqfhuqsvw6LhurPhurXhu4nDosOi4bql4bqt4bq14bqz4bq14bu34bqr4bqt4bqz4bq1w6Lhu6HhurM44bujeeG7kTThu7Mg4bq1w6Ji4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq3LuG7hXHhurfhu7Thu7Fx4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5Xhurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq34buf4buZ4buP4bu54bq3cMOt4bu54bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bql4bql4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqhLuG7reG7meG6t+G7t+G7ueG6psOzceG6t8O94bu54bun4buL4bq34buhxrDhurfhuqfhuqvhu4rhurfhurRl4bq3xKnDg+G7r3Hhu5HhurdR4buR4buT4buZ4bq34bu04buxceG6t+KAk+G6t+G7tGRy4bq3LmVx4buR4bq34buL4buTw6nhuqbhurfDveG7uWThurfEqcahZOG6t8OsZXE34bq34bqk4bq74bq3LuG7hXHhurfhu7Thu7Fx4bq34buLc+G6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7oXbhu5nhurfhu7fhu5PDs+G6t8Sp4buP4bq3eeG7k8SR4bu34bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7n+G7mXHhu5Phurfhu7fDsy3hurfhuqThurvhurfhu5PGsOG7mTfhurfEqeG7geG7i+G6t8Os4buZ4buN4bu34bq34buhZeG6t+G7i8SR4buL4bq3ceG7kWVx4buT4bq34bu34buTw4Phu7Fx4buR4bq3cMOp4buZ4bq34buJxqHhu4vhu5PhurfhurTDgDfhurfhu4vhu6Vx4buR4bq3ceG7keG7k+G7meG7jXk34bq34bu34buZ4buP4bu54bq34bu34buT4bqg4bq34buL4bulceG7keG6t3Hhu5Hhu5Phu5nhu415OMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqrL8Oi4bqz4bq14buJw6LDouG6peG6p+G6q+G6reG6p+G7t+G6p2Lhuqnhuq3DouG7oeG6szjhu6N54buRNOG7syDhuqXDouG6s+G6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7ueG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oeG7tuG7k+G7r+G7meG6t+G7keG7mWRx4bq3w73hu7lkN+G6t3Hhu5Phu6/hurfhu7fhu5PhurDhu4vhurfhu5Phu5nhu41x4bq3xKnFqXHhu5HhurfDrMaw4bq34buLxJHhu4vhurfhu5Hhu5nhurnhu5nhurd54buTxJF54bq3ceG7k8ODNeG6t8SpaeG6puG6t3DDqXHhu5PhurfEqWVy4bq34bu3w6ly4bq3ceG7keG7k8Oy4bq34buL4buTcuG6t+G7oWRy4bq3xKnGsHHhu5Hhurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXE34bq3eeG7k8SR4bu34bq34bu34buz4buZ4buPceG6t+G7icah4buL4buT4bq34bq0w4Dhurct4bq34bu34buTw4Phu7Fx4buR4bq3cMOp4buZNuG6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhu4vDg+G7r3Hhu5Hhurfhu4vhu5Phu5vhurfEqcOpcuG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu3N+G6t8Spw4Nk4bq34buLcnHhurfhu5Hhu5nhu6dx4buRN+G6t+G7i+G7heG6puG6t+G7t+G7s8WpceG7keG6t3Dhu63hu5nhurfhurRlcuG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq3xKnhurvhurdwZHHhu5Hhurfhu6HDqeG7meG6t+G7k+G7meG7jeG7ueG6t8O94bu54bq54bq34buf4buZceG7k+G6t+G7t8Oz4bq34buLZHI34bq34buR4buZQXnhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhu4nhu4Vx4bq3LuG7hXHhurfhu7Thu7Fx4bq34bupceG6t8SpxqFx4buT4bq3xKnhu6/hu5nhurfhu7Xhu6dx4buRN+G6t+G7t+G6vXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu7nhurdx4buTaHk4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buZ4buKanHhu7dq4buz4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurdi4bqz4bqzeeG6pDbhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3NeG6t+G6reG6peG6pXnhuqQ24bqx4bq34bu14buz4buLIOG6sS8v4buL4buJcTjDrGRy4bu34buTZHHhu5Phu5NyZDjhurRxL+G7iWrhu7Xhu5/hu7dyeS9xasOC4bu1L8Oiw6Lhuqfhuqsvw6LhurPhurXhu4nDosOi4bql4bqtw6LhurXhurPhu7fhurVi4bql4bqr4bqp4buh4bqzOOG7o3nhu5E04buzIOG6peG6reG6peG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqxKOG6u+G6ty7hu4Vx4bq34bu04buxceG6t+G7k3JlceG6t+G7t+G7k2Vx4buT4bq34buLxJHhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34buL4buT4buV4bq3ceG7pXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6Vx4bq3cOG7reG7meG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7ueG6seG6t8OC4buZ4buJ4bu34buTIOG6sWLhurPhurPhurHhurfhu5Nq4buZ4buR4buT4bu3IOG6seG6reG6peG6peG6seG6ty/huqHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6oVHhu5HDg+G7r+G7meG6t+G7ieG7hXHhurfEqeG6u+G6t+G7t+G6sOG6t3Hhu5Hhu7nhuqbhu41x4bq34buT4buZw7Nx4bq34buT4buZw7Nx4bq3xKlm4bu3N+G6t3Hhu5Fl4bqm4bq34buL4bulceG7keG6t8Sp4buP4bq34buhZXDhurfEqcOD4buvceG7keG6t+G7keG7mWRy4bq34bu34buT4bulceG7kTfhurdx4buTZeG6t+G6tOG6vXHhurfhu5NzZOG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3w73hu7nEkeG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5PhurfhuqThu4Xhuqbhurfhu4nhurBx4buR4bq3UeG7tlDhurdx4buFceG7keG6t+G7i2RyN+G6t1Hhu7ZQ4bq34buf4buZ4buP4bu54bq3cMOt4bu54bq34bq04but4buZ4bq34bu34bupceG7keG6t+G7keG7mcSR4bq34bu34buzxqHhurfhu5NlceG7keG6t+G7i+G7k8OA4buL4bq34bu3QuG6t8Spxalx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDoOG7mXDhu5Hhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6seG7ieG7t+G7k+G7uXDDrOG6t+G7meG7impx4bu3auG7s+G6seG6t+G7teG7t+G6puG7oWog4bqxw4Lhu5nhu4nhu7fhu5M14bq3YuG6s+G6s3nhuqQ24bq34buTauG7meG7keG7k+G7tzXhurfhuq3huqXhuqV54bqkNuG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/DosOi4bqn4bqrL8Oi4bqz4bq14buJw6LDouG6peG6rcOi4bqlYuG7t+G6p+G6q2LhurXhuqfhu6HhurM44bujeeG7kTThu7MgY8Oi4bqt4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurEo4bq74bq3LuG7hXHhurfhu7Thu7Fx4bq34buTcmVx4bq34bu34buTZXHhu5Phurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4vhu5Phu5Xhurdx4bulceG7keG6t+G7t+G7k+G7pXHhurdw4but4buZ4bq34buf4buZ4buP4bu54bq3cMOt4bu54bqx4bq3w4Lhu5nhu4nhu7fhu5Mg4bqxYuG6s+G6s+G6seG6t+G7k2rhu5nhu5Hhu5Phu7cg4bqx4bqt4bql4bql4bqx4bq3L+G6ocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu4pkeeG7t+G7mXJx4bqx4bqh4buKc+G6t+G7ieG6sOG6t+G7k8ODd3Hhu5HhurfEgnHhu5E34bq34bu34buTZHDhurfhu5Hhu5lk4bq34buL4bqgZOG6t1Hhu5Phu4Vx4bq34buJ4buFcTfhurfhuqThurvhurcu4buFceG6t+G7tOG7sXHhurfEqeG6u+G6t+G7teG7rXDhurfhu5NyZXHhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G7i8SR4buL4bq34bu34buZb+G7ueG6t+G7i+G7k+G7leG6t+G6pOG7heG6puG6t+G7ieG6sHHhu5HhurdR4bu2UOG6t+G7n+G7meG7j+G7ueG6t3DDreG7uTfhurfhu5FzeeG6t3nhu5NnceG6t+G7t8OpcuG6t3FvceG6t+G7tcSC4buL4bq34bu14bunceG7keG6t3Dhu63hu5k34bq34buJ4buZ4buNceG6t3DDqXLhurdw4but4buZ4bq34buR4buZZeG7ueG6t8SpbHk34bq34bq04bq9ceG6t3Dhu5lx4buT4bq34buL4buTcuG6t8O94bu5b+G6t+G7k8OD4buxceG7kTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5ROG7ueG7t+G7k3Lhu7PhurHhuqHhu6Dhu5lx4buT4bq34buSw4Phu7Fx4buRw6AveeG6oQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]