(vhds.baothanhhoa.vn) - Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên những ngày này tại các làng nghề truyền thống trong tỉnh người dân địa phương đang tất bật, khẩn trương vào vụ sản xuất, chuẩn bị đủ số lượng hàng hóa để phục vụ tết.
4bqtc+G6uWV0w7TDoMSR4bq0dOG6tOG7qeG7k8SRZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq4udOG6tOG7qeG7k8SR4bqp4buoaOG7sXJl4buxcnPhu6Nl4bupaOG7q2Xhu6vhu4nhu6tl4bq0buG6tGXhu4/Ds+G6tGXhurho4butZeG6uOG6rGXhurThu53hurThuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmV0w7TDoMSRw7Xhu63hu7HhurThu5Phu7HhurTEkWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqpw5V24buxZXNmdGXhurRzZ+G7sXJl4buxw4lmZeG7q8OAdGXhu5Hhu53hu7FlLuG7neG6tGXhu7Byw4LDiuG7m+G7sWXhu5Fn4buxZeG7sHNt4burZcOUb+G7sWXhurvDqeG6u+G6u+G6s2XhurTDgsOKZeG7sXN04bub4buxZeG7sXPDieG7sXJl4buxcmjDimXhu7Fow4pl4bq0aXRlw7Vnw7Vl4bupaOG7sXJl4buxcnPhu6Nl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXhurThurbhu63hu7FyZeG6tOG7peG7sXNl4buxckLhuqB0ZcO0beG7sWXhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXJl4buRZuG7sXJl4bq0buG6tGXhu4/Ds+G6tOG6s2XGsHPDsuG7sWXhurThurZCw4Hhu7FyZeG6uGjhu61l4bq44bqsZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tOG6s2XDtXPDgsOy4buxZeG7j8O5ZeG7keG6qGXhurLhu7Nl4bupQuG6ouG7sXJlc2jhu7FyZXPhu69mZeG7keG7oWXhuq5z4bqsw7Vl4bq44bqsZeG6tOG7neG6tOG6teG6rS/huq7huqnhuq3DtHThurhlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkWbhurbhurTDteG7qeG7ky3hurThu63hu63hu6nhurLEkeG6qeG6rcO0dOG6uGXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw4Lhu6nhu6kt4bq2dHJz4bq0xJHhuqnhuq3DtHThurhlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkWbhurQt4buP4bq04buxZeG7j+G6tOG7sS164but4but4burxJFlw7Rm4bq0Zi3hu63hu4/FqcOgxJHDoWbhurbhurQtw7Xhu63hu7HhurThu5Phu7HhurTEkWXDtGbhurRmLXrhu63hu63hu6vDoMSRdOG7scSR4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRdMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4PDqcOp4bqu4bq84bq3ZXPhu5N0cnPhurThurFl4bq/4bq94bq94bqu4bq84bq3xJFl4bqy4bq2w7XDoMSRLy/DtcO04bux4bq14buPZuG7reG6tHNm4buxc3Phu61m4bq14bq44buxL8O04buT4bqyxrDhurThu63huq4v4bux4buT4bq64bqyL+G6u+G6ucOq4buDL+G6ueG7heG7h8O04bq/4bq54bq/4bq54buFw6nhu4PhurThur/hurnhu4fhurnhurnhu6nDqeG6tcWp4bqucuG6r+G6tsOgw6rDqeG6u8SRZWbhu6nhurTDoMSR4buoaOG7sXJl4buxcnPhu6Nl4bupaOG7q2Xhu6vhu4nhu6tl4bq0buG6tGXhu4/Ds+G6tGXhurho4butZeG6uOG6rGXhurThu53hurTEkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7g8Opw6nEkWVz4buTdHJz4bq0w6DEkeG6v+G6veG6vcSRZS/huqnhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DlWbhuq7hurR04but4buxxJHhuqnhu6rhu4nhu6tl4buRQuG6osO1ZeG6qGXhurhoZeG6tHXDtXNl4bq04bq2w4ll4bq04bq24but4buxcmXDtWfDtWXhurRz4bqm4buxcmXhu6nDgOG7sWXhu6vhu7fhurRlw7Vnw7VzZcO1w7Lhu7Fl4bq0c8Oz4bux4bq14bqtL+G6ruG6qeG6rS/DtHThurjhuqnhuq0vw7R04bq44bqp4bqtL8O0dOG6uOG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw5TDueG6rmXDtcOC4buzdGXhu7Hhu4vhu6tl4buxc8OCZcO1b8OCZeG6skVlw7Thuqzhu7FyZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2XhurThu4vhu7FyZcO1ZuG7reG6s2XhurjDumXhurjDs8OKZcO1Z8O1ZcO1w4Fl4bqyw4Nl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq0ZeG7q+G7ieG7q2XhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPhu7Phu7FyZcODZeG7qWjhu7FyZeG7jmZl4buoaOG7sXLhurNl4bq8w6xlU8OtdGUuc2bhu7FzZeG6pS7hu6fhu7FzZVJ0ZuG6p2Xhurbhu7fhu7Fl4bq2aOG7sXLhurNl4bq0buG6rmXhu7HDs+G6rmVza+G7sWXhu6nhu5vhu7HhurNl4buPaGXDteG7reG7sWXhurRu4bq0ZeG7j8Oz4bq0ZcO1c8OCw7Lhu7Fl4buPw7ll4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4bur4bqzZeG7q+G7ieG7q2XhurTDveG7q2Xhu5Hhu6Fl4bqybOG7sWXhurJo4buxcmXhuq5z4bqsw7Vl4bq44bqsZeG7sXPDgmXDtW/DgmXDteG6qGZlxrBzZ8O1c2VzaOG7sXLhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu7DDgXRl4buRbcOKZcO14buvZcO1Z8O1ZeG6ssOt4buxZeG6rnPDsuG7q2Xhu7Hhu7l0ZeG6tHThu53hu7FyZeG7sXNCZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2XDtWdlw7XDgeG7q+G6s2Xhu6vhu4nhu6tl4bq0w73hu6vhurNl4bur4buJ4burZcO1c8OCZmXhu45mZeG7qGjhu7Fy4bq14bq14bq14bq1ZeG7kGrDtWXhu4904buf4bq0ZeG7qWhl4bqyw63hu7Fl4bquc8Oy4burZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2VydGZl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhu45mZeG7qGjhu7FyZS5zZuG7sXNlU+G7r2bhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkxw4B0ZeG6uMO5ZeG6tOG6tnVl4buRw7lmZeG7qXVl4bq0c8OCw7Phu7Fl4bup4bqidGXhurThurbhu5vhu7Fl4buP4bud4buxZcO0QsOAdGXhurRzw4LDiuG7o+G7seG6s2Xhu5FmZeG6suG7s2Xhu7FyQuG6oHRlw7Rt4buxZeG7qWjhu6tl4buxcnPhu6Nlw7VzaHRl4bupQsOAdGXhu7Hhu5vhu7Flc8OtdGXhurLDreG7sWXhu5Fn4buxc2Xhu4/hu4nhurRl4buRQuG6osO1ZcO1c8OCw4rhu6Hhu7Fl4buxcmbDimXhurjhu6Nl4buP4bud4buxZcO1Z+G6s2Xhuq5zbeG7sWXhu6nhu61pdGXhurhoZcO1c+G7nWXhu4904bud4bux4bq1ZTHDumVy4buJ4buxZeG6uMOAdGXhu7Fyc+G7o2XGsHNmdGXhurRzZ8O1ZeG6tHPhuqjDimVzw610ZeG6ssOt4bux4bqzZcawc3RlxrBzZnRl4bq0c2fDtWXGsHPDveG7sXJl4bq0dOG7m8OCZeG6tHPhuqxlc+G7neG6tGXhurhoZcO04butZcawc8O94buxcmXDteG7r2Xhuq5zQsOB4buxcmXhurR04buf4buxZeG7keG7oWXhu4/DreG7rWXhurDDgsOt4bux4bqzZeG7sXJC4bqgdGXDtG3hu7Fl4buRw6xl4bq0w7rhu6tlw7Vnw7VzZeG7qWjhu6tl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4bur4bqzZeG7q+G7ieG7q2XhurTDveG7q2Xhu5Hhu6Fl4bqyRWXDtOG6rOG7sXJl4bq04bq24but4buxcmVydGZl4buRw7rhu7Fz4bq1ZSxmw4Jlw7Rv4buxZcO1Z8O1ZeG6ssOt4buxZeG6rnPDsuG7q2XDteG6qGZl4bupaOG7sXJl4bux4bu5dGXhurR04bud4buxcuG6s2Xhu5FC4bqiw7Vl4bq0dOG7m8OCZeG6tHPhuqxlw4Nl4buxc3Thu6PDgmXhurThu6Xhu7Fz4bqzZeG6tHNo4buxc2Xhuq5z4buz4bq1ZVN04buf4buxZeG7sWbDimXhu6lo4buxcmXhu45mZeG7qGjhu7FyZcO14buvZXPDgeG7sWXhurnhurvDqWXDtcOBZeG6ssODZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tGXhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6vhurNl4bur4buJ4burZeG6tMO94bur4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpw53hu7FyZS7hurZv4buxZVPDicOCZeG7qELDgeG7sXLhurNl4buxckLhuqB0ZeG7kcOsZeG7sXN04bujw4Jl4bux4buL4burZeG6ssOt4buxZeG6vMOCbuG6tGXhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6vhurNl4bur4buJ4burZeG6tMO94burZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bupaOG7sXJlw7Vz4butZeG7j3Thu53hurThurFl4oCcNOG7ncOCZeG6tOG7s2XhurDDgmbhu7Fl4bq04bq2d+G7sXJl4buxc27hurRl4bqww4LDiuG7neG6tGXhu5HDueG7sXNlw7VzbuG6tGXhu6lC4bqi4buxcmXhurhoZXNCw4Hhu7FyZeG6uMO5ZcO14bqoZmXhu6vhu4nhu6tl4buOZmXhu6ho4buxcmXhurjhu43hu7Fl4bupaGXhu7Fyw4LDiuG7m+G7sWXhu6l04bufw4LhurVlMcOAdGXhu4/DrHRl4buxcmbhu7FyZeG6rnN1ZmXhu47hu4nDtWXDtGh0ZeG6vWXGsOG7q2XhurhoZcOVRWZl4buOaeG7sXJlw7Xhu69l4bupw4Lhu7Xhu7FyZeG7qWnDtXNl4bq0c8OCw7Phu7Fl4bup4bqidGXDteG6puG7sXJlw7VFZmXhu4904buh4buxZcawc2dl4bqybcOC4bqzZeG7qWl0ZcO14buvZcO1Z8O1ZeG7kcOt4butZeG6rnN1ZmXhu5DDveG7sXJl4buwZuG7q2Xhu6lo4burZeG7qWdlw7Vz4buJ4bux4bqzZeG7kcOsZeG6tGnhu61lw7Vz4butZeG6uOG6puG7sXJl4buPdOG7oeG7sWVTw610ZS5zZuG7sXNl4bur4bu34bq0ZeG7sXJCZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZeG6tHPDgsOz4buxZeG7qeG6onRlw7Vz4butZeG7sXN04bujw4Jl4bup4butaHRlw7VnZeG6snThu7FzZeG6ssO9dGXhurhoZeG6rnNn4bq0ZeG6tOG6tnThu6Hhu7HhurNl4buP4bub4buxZcO1aeG7sXNl4buR4buvZeG7qWhlw7Vnw7Vl4buPw6x0ZeG6tMO94burZeG6uGhl4bupw4Lhu7Xhu7FyZcO1Z2Xhu5Fnw4rigJ3hurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkxw7pl4bupaGXhu7Fyc+G7o2XhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tHPhu7Phu7FyZeG7seG7m+G7sWVzb8OCZXPhu53hurRlw7Vnw7VlxrBzbcOCZeG7qWjhu6tl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4burZeG7keG7o8OCZeG7qWhl4bq0c+G6qGXDtcO94buxcuG6tWXDlWdl4buRQuG6osO1ZcO1c3fhu7FlxrDhu4Rlw7Thuqbhu7FyZeG7qWhl4bup4butaXRl4burw4Lhu7N0ZeG6tOG6tuG7ieG7sXLhurNlc2nhurRl4bq04but4bqzZcawc8O9ZeG6smnDtXNl4buR4buhZeG7q8OC4buzdOG6tWXDlWdl4bqyZsOCZcawc3Rl4bq2RWZl4bqyacO1c2XhurLGoWXhu5FC4bqiw7Vl4bq84bud4bquZeG6uGjhu61lw7Vzw4Lhu6vhurNl4buP4buhZeG7j8Sp4buxcmXDtWfDtXNl4bq84bud4bquZeG7q+G7t+G6tGXhu6nDgOG6rmXDtWdl4bq2w610ZeG7q+G7t+G6tGXhu6lC4bqi4bq0ZeG7q8OC4buzdGXhurRz4buT4butZeG6tOG7gmXhu6nhu59l4bq0RGXhurvhurst4bq74bq/4bqjZeG6peG6tEPDtWXhu6loZeG6uWXGsHJlw7VnZcO04bqm4buxcmXhurvhurPhurtl4buR4bud4buxZeG6u+G6s+G6v2Xhu6lp4buxcmXhu6vDguG7s3ThuqfhurVlLGbDgmXGsHN0ZeG6vOG7neG6rmXDtWdl4bq4aOG7rWXDtXPDguG7q+G6s2Xhu4/hu6Fl4buxckLhuqB0ZeG6tGZl4buRw7PDimXhurjhu6Vl4bq04bq24buTZeG7qeG7m+G7sWXhurThurbhu5vhu7Fl4bq4aGXDtOG6puG7sXJl4buRZ2Xhu5HDqGXhurzDguG7s+G7sXJl4buR4buhZeG7seG7meG7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS5z4bub4burZeG7q+G7t+G6tGXhu491ZeG6sMOCw4rhu53hurRl4buRQuG6osO1ZeG7sXJC4bqgdGXhu6lo4burZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2Xhu6ltw4Jl4bux4buL4burZcO1c3RmZeG6suG7l+G6s2Xhu5Hhu69l4bupaGXhu6vDguG7s+G7sWXDteG7r2Xhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6tl4buxcuG7reG7seG6s2Xhu4/hu5vhu7Flw7Vp4buxc2Xhu7Fyw4LDiuG7m+G7sWXhu6l04bufw4Jl4bq04buz4bq04bqzZeG6tMOCbeG7sWXhurRz4bqoZeG6sMOCw4pl4bq04bq2w7rhu7FzZeG6ssOBZcO1c+G7nWXhurhoZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhuqjhurNl4bq0c8O6Zcawc23DgmXhurbhuqThurRl4buxQsOAw7Vl4bq2ZmXhuq5zw4F0ZcO14bqq4buxcmXhurjDvWXDteG6puG7sXJl4bqww4Jm4buxZeG6tOG6tnfhu7Fy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLnPhu5Phu61lxrB04buxc2Xhu7Fyc3Thu5/hu6tlw7XhuqhmZcO94buxcmXhu6hCw4Hhu7FyZeG6tHPDumXhurRzw73hu7FyZeG6tHNC4bqg4buxcmXDtUNl4bq5ZeG6tHNn4buxcmXhu5HDvXRl4buPZmXhu6lv4buxZcO94buxcmXhurbhuqThurRl4buxQsOAw7Vl4bq0RGXhu5Fnw4pl4buP4buhZcO1c0Nm4bqzZeG6tuG7tXRl4buR4bu5ZeG7qeG7m+G7sWXhu6tq4bq0ZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu5Hhu6Fl4bq04bq24bu34buxZeG6uMOAdGXhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6tl4buRw6xl4bux4bu5dGXhu6nhu5vhu7Fl4bqyZsOCZeG6sMOCZ2XhurThurbDuuG7sXNl4bqoZcO1Z+G6tWUxdOG7n8O1ZeG6tOG6tuG7t+G7sWXhurhoZeKAnOG6rnPDgXTigJ1l4buxc0Jl4bq4w7PDimXhurLGoWVydOG6pOG6rmXhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6tlw7Xhu69l4buR4bu3ZeG7q2rhu7Flc2h0ZXN2ZuG6s2Xhu49mw4pl4buPw4DhurRl4bq0aeG6rmXDtXNu4bq04bqzZcO14buvZeG7q2jDgmXhu5Hhu5Xhuq7hurNl4bur4bqmdGXhurRzw4Hhu6vhurXhurXhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqku4bq2QsOAw7VlLuG7neG6tGXhu7Byw4LDiuG7m+G7sWXhu5Fn4buxZcawc+G7rcOt4buxcmXhur1l4bq0c2fhu7Fy4bqzZeG7sXJC4bqgdGXDtG3hu7Fl4buRw6xl4bqo4bqzZeG6tHXDtXNlw7VzQ2Zl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4burZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7Vnw7Vl4bq0c+G6puG7sXJl4bupw4Dhu7Hhurdl4burd3Rlw7XDveG7sXJl4buR4butaeG7sWXhu5Hhu6PDgmXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXhu7Fyc3Thu5vhu6tl4buxcmrhurRl4bq0c+G7k+G7rWXDtWfDtWXhurDDgsOKZeG6tOG6tsO64buxc2Xhu5HDreG7q2Xhu4/DreG7rWVm4buxZeG6tOG7rWjhu7Fl4bq44bufZeG6snThu7FzZeG6tHPEkMO1ZeG6rnPDsuG7q+G6tWUsZsOCZeG7keG7r2Xhu5Hhu6/hu7FyZXLhu6904bqzZeG6uMOz4buxZcO1c8OCw4rhu6Hhu7Flc2jhu7FyZcO1c+G7rWXGsHNnw7VzZeG7keG7neG7sWXhu6vDgmZl4bq4aGXDtXPDgsOK4buh4buxZeG7kXRl4bq0dOG7m8OCZeG6tHPhuqxlxrBz4buJ4bquZcO1Z8O1ZeG6uOG6puG7sXLhurNl4burdOG7o+G7sWXhurThurbhu63hu7FyZcO1w61l4buxQsOAw7XhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnhu5Dhu6Fl4buRZ+G6rmVD4buxcmXhu7Fzw4Jlw7Vvw4Jl4bq04bud4bq0ZcO14bqoZmXGsHNnw7VzZXNo4buxcuG6s2XDtWfDtWXDtcOBZeG6ssODZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2Xhu5HDrGXhu5Hhu6/hu7FyZeG7sXN04bujw4Jl4bup4butaXRlw7VzZnThurNl4bq0RGXDtXNmdGXhurll4bupdeG6tOG6s2Xhurtl4bupdeG6tGXhu5Hhu53hu7Flw7VzZnRl4bq/ZeG7qXXhurRl4bq4w4B0ZeG7sXN04bujw4Jl4bur4buNw4Jl4burw6xl4buRZmXDtGnhu7Fy4bqzZeG7j+G7ieG6tGXhu6vhu4nhurThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDleG6puG7sXJl4bq4w4B0ZeG6vMOsZVPDrXRlLnNm4buxc2XhuqUu4bun4buxc2VSdGbhuqfhurNl4bq8w6xlOsOCw63hu7FyZeG7sHNm4burZeG6pTrDgsOt4buxcmUzQsOB4buxcuG6p2XDteG6quG7sXJl4bupaGXhu7HDgXRl4bq0w7Phuq5l4bq04bq2w4Lhu7FyZcO1Z8O1ZcO1w4Fl4bqyw4Nl4bq4aGVz4bu3ZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNl4bupaOG7q2Xhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6vhurVl4buw4bu5dGXhu4/Ds+G6tGXhurThurbhu63hu7FyZeG6suG7s2Xhu5Hhu69l4bupaGVz4bu3ZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNlw73hu7FyZS7hurZv4buxZTHhu4vhu7Fl4buww4LDvXRlw4Nl4bq0c8O94buxZS5zw4LDs+G7seG6s2XhurzDrGU6w4LDreG7sXJl4buwc2bhu6vhurNlw7Vz4bqoZcO14bqoZmXhurRzQsOB4buxcmVzdOG7n8OCZeKAnOG7sELDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2Usw73hu7FyZTThu5vhu7HigJ3hurVlU3Thu5/hu7Fl4bqww4LDimXhu6vDvWXhu7FzaGXhurxCw4Phu7FyZcO14buvZcO0dOG7n+G7sWXhurR1w7VzZeG6v8Opw6ll4bur4bqt4bqyw4Lhuq7huqnhurvhuq0v4bqyw4Lhuq7huqnhurNl4bq0aXRl4buRbcOKZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNlw73hu7FyZcO1c8OCw4rhu5vhu7Fl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq0ZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2XhurhoZeG7q+G7ieG7q2XhurTDveG7q+G6s2Xhu6vhu4nhu6tlw7Vzw4JmZcO1Z8O1ZeG7qeG7rWl04bq1ZeG7jsO64buxc2XhurDDgm3hu7Fl4burQXRl4bux4buL4burZcO94buxcmXhurzDgm7hurRl4buPZ+G7sWXhu5FC4bqiw7VlxrBz4butw63hu7FyZeG7gcOp4bq1w6nDqcOpZeG7qXXhurRl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4burZeG6uGhl4bq04bq24bub4buxZeG6ucOpZeG6tG7hu7Fl4bur4buJ4burZcO1Z8O1ZeG7qeG7rWl0ZeG6tHThu5vDgmXhurRz4bqsZeG6tuG7t+G7sXJl4bq2w6x0ZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq04bul4buxc2XhurhoZcO14buvZeG7q2rhurRl4bq0aXRlw7Vnw7Vl4bq04bul4buxc2XGsHNnw7Vl4buxc0JlU2hl4buw4bu3dOG6s2VTw610ZT9zduG7sXLhurNlLnNndGXhu7Byw4LDiuG7m+G7seG6s2Xhu7B04buxc2Xhu47DuuG7sXPigKZl4buR4buT4burZeG6uOG7o2Xhu7Fyw4Lhu7Xhu7Fl4bq0c8OCZXNo4buxcmXhurThurbhu4vhu6tl4bq04bq2dOG7n8OCZeG7keG7teG7sXLhurNl4bq0aeG7rWXhurh04bufw7Vl4bupaOG7q2XhurRzQuG6oOG7sXJl4bq8w4LDiuG7m+G7sWXDtXPhu61l4buBZeG7qWbhu61l4buR4bu34buxcmXhurjDgHRl4burQ8O1ZeG6tHPDgmXhu7Fzw7Phuq5l4buBZeG6tOG6tnThu5/Dgi/hu6lm4butZeG7keG7t+G7sXIv4bq0c2fhu7Fy4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buQasO1ZeG7j3Thu5/hurRl4bq4aOG7rWXDtMO54bquZeG6tOG7neG6tOG6s2XGsHN0ZeG7sXPDgmXDtW/DgmXGsHNnw7VzZXNo4buxcmXhurThu4vhu7FyZcO1ZuG7reG6s2VydGZl4buRw7rhu7FzZeG6rnPDrXRlc8OCw4pl4buR4bu34buxcmXhurRz4bub4burZeG7qWbhu61l4buR4bu34buxcmXhurRz4bqgdGXhurjhuqxlw7Xhu69lxrBzdGXhu6nhu5vhu7Fl4buR4bud4buxZXNo4buxcmXDtXPhuqzDtWXhu7FyQuG6oHThurVl4buwc8OJ4buxcmXhu7FyaMOKZeG7sWjDiuG6s2XGsHPDveG7sXJlxrBzdWXhu6lm4butZeG7keG7t+G7sXJl4bq0aXRl4bq8QsOD4buxcmXhurLDreG7sWXhurzDgm7hurRl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4bur4bqzZeG7q+G7ieG7q2XhurTDveG7q2XDteG6qGZlw73hu7FyZeG7sMOCw710ZeG7sXPhu7fhu7Fl4buxc8O54bquZXPDgeG7sWXhu49m4butZXJ04bqgZXPhu53hurThurVlMURmZeG7qeG7rWbDimVz4butZsOKZeG7q+G6pMO1ZeG7sXPDieG7sXJl4bur4buXZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2XDtXN14buxZeG6tMOAdGXDtXPhu61l4bq4aOG7rWVz4bufZeG6tHPhu7Phu7FyZeG7qXfDtWXhu5Hhu6Fl4bupbsOKZeG7sULDgMO1ZeG7q+G7ieG7q2Xhu7Fz4bunZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq44buT4but4bqzZcO94buxcmXhu7DDgsO9dGXDtXPhu61l4buPdOG7neG6tOG6sWXigJzhu7ByaMOKZeG6tOG7neG6tGXhu7Fzw4Jlw7Vvw4Jl4bqyRWXDtOG6rOG7sXJl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4burZeG6tOG7i+G7sXJlw7Vm4butZeG7seG7m+G7sWVzdOG7n+G7sWXhurJDw7Vl4bq0dOG7m8OCZeG6tHPhuqxl4bq0aXRlw7XDgWXhurLDg2XDteG6quG7sXJl4bq04buL4buxcmVybuG6rmXhu5HDvXThurNlcm7huq5l4buPZmXhu7FyaMOKZeG6tHNC4bqg4buxcuG6tWXDlMO54bquZeG7sWjDimXDtXPhuqThu7FyZeG6tMO9dGXhuq5zw610ZeG7j2fhu7Fl4bq2ZmVzw4Hhu7Fl4bq9w6nhurXDqcOpw6ll4bupdeG6tGXhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6tlw7Vnw7Vl4bup4butaXThurNlw7Xhu69l4buxc8OJ4buxcmXhu5FpdGXhu6nhur5l4buRauG6tGXhurThurbhu5vhu7Fl4bq7w6nhurXDqcOpw6ll4bupdeG6tGXhu7FCw4DDtWXhu6vhu4nhu6vhurNl4bq04bq24but4buxcmXhu5Hhu69lw7Xhu69l4buxc8OJ4buxcmXDlcO94buxcmXhurTDimXhu5Fq4bq0ZXNo4buxcmXhurThurbDuWVydGdl4bup4bub4buxZeG6tMOAdGXhurThurbhu5vhu7Fl4bq5ZeG6tOG7gmXhu5Hhu7Xhu7FyxJHhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqku4bud4bq0ZeG7sXLDgsOK4bub4buxZeG7kWfhu7Fl4buRw6xlw7XDs+G7sWXGsOG7o+G6tWUu4bq24but4buxcmXhurjDuWXhurThu53hurThurNl4buxQsOAw7Vl4bur4buJ4burZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7Fl4bq0c+G7s+G7sXJl4bupaGXhu6vhu7fhurRl4bq04bq24but4buxcmXhu7Fzw4nhu7FyZeG6ssOt4buxZeG6rnPDsuG7q2XGsHPDveG7sXJl4bq0c+G7oWXhurRzdOG7ncOCZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4buPw4lmZcO1w4Hhu6tlw7XhuqhmZeG7sXJC4bqgdGUxdOG7n+G6tOG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rkbDguG6tHPhu63hurbEkeG6qeG7qmZ0ZTHDiuG6rS/huq7huqk=

Mai Vy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]