(vhds.baothanhhoa.vn) - Sinh năm 1974 tại huyện Thọ Xuân, trong quá trình học tập, công tác, với đức tính cần mẫn, khiêm tốn, thầy Đỗ Mạnh Tuấn luôn được bạn bè đồng nghiệp quý mến. Những lớp học được thầy giảng dạy có nhiều học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXLEg8OKVOG7kOG7gOG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcOM4buAw4nhu6Lhu6XDjMO94buA4bulxajDlOG7gOG7pcOC4buI4buK4bulw4Lhur7hu6bhu6Xhu4rDleG7gOG7pcWoUOG7isOK4bulw4J44buI4bul4bq94bueeOG7iuG7pTXEqHhxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5cuG6v+G7gOG7iuG6vuG7peG7iuG7ucOM4bulxal34buv4bur4bul4bui4buz4buA4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu4Hhur5L4bulbOG7nsOD4buK4bud4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XGoOG7nnnhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6LhurDhu5bhu53hu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7neG7pcWow5Thu4Dhu6XhuqZVw4Lhu6Xhu6Lhu4bhu4rhur7hu6XDguG6ruG7iuG7pcOM4bqy4buK4bud4bulSeG6vuG7gETDjOG7peG7ok/hu4rhu53hu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6Up4buO4bulw6Phu7Phu4rhur7hu6Xhu4Hhu57EguG7iuG7pcON4bueTuG7iuG7peG6plThu5LDguG7peG6tOG7s+G7iuG7peG6tMOo4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG7isOK4bq+4buAw4nhu5bhu6XGoOG7nuG7sOG7pcOMxJDhu4rhu6Phu6XEg+G6vuG7puG7isOK4bulw43DlOG7luG7peG6vkvDguG7peG6plThu5LDguG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcOK4buA4bu14buKw4rhu6XhuqThu7Phu6rhu6XDgsSo4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG6vkvDguG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pcOK4buAw73hu4rhur7hu6XDiuG7gOG7teG7gOG7pcOCeOG7iOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4J5w4Lhu6VJ4bus4bul4bui4bq+4buA4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bulw4rhu4BM4buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6Xhu63hu7Hhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bur4bupxrDhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDGsOG7py/FqXfhu6/huqThu6fFqeG7p8Wpd+G7sXbhu6LFqeG7p+G7r+G7qeG7qcON4bun4bujSOG7lsOK4buX4buaw7Thu6/GsOG7p8O54buleMON4buiw7TDucSDw4pU4buQ4buA4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw4zhu4DDieG7ouG7pcOMw73hu4Dhu6XFqMOU4buA4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDguG6vuG7puG7peG7isOV4buA4bulxahQ4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6Xhur3hu5544buK4bulNcSoeMO54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO54but4bux4bunw7nhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osO0w7nhu6vhu6nGsMO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXI04buA4buQ4bulw41E4buK4bulw43DlOG7luG7pcOCUnjhu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6Up4buO4bulw6Phu7Phu4rhur7hu6Xhu4Hhu57EguG7iuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4bq/eOG7nuG7pUnhur7hu4Dhu6Xhu6JP4bui4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7peG6puG7s+G7gOG7peG6vkvDguG7peG7iuG7ucOM4bulxal3d+G7seG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7peG6plThu5LDguG7peG7luG6vsOD4buK4bulw4JO4buKw4rhu6XFqEXhu6Xhu4Hhu5pU4buQ4buKw4rhu6Xhu4Hhu4Dhurjhu57hu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu6jhu7fhu6XEg3jDjOG7pWzhu57Dg+G7iuG7neG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bul4bq94bueeOG7iuG7pTXEqHjhu6Phu6XEg8OK4buIw73hu4Dhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulxahR4bulw43DveG7peG7ouG7jOG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7peG7ouG7jOG7peG6tMOS4bulw4xO4buK4bud4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw4JK4buK4bul4bqm4bu1w4zhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulxah44buA4bul4bui4buaSuG7pcONw73hu6Uh4bq+UuG7peG7ouG7hMOC4bq+4bulw4JO4buKw4rhu6Xhuqbhu4jDveG7iuG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7o+G7peG7geG7muG7iOG7isOK4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG7iuG7ucOM4bulxqDhu5544bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw43hu55O4buK4bulw43DveG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7pcOKVMOV4buKw4rhu6XDjOG6suG7nuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6XFqOG7gMOJw4Lhu53hu6Xhur7hu4jDveG7iuG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bul4buo4buexILhu6Lhu6Xhu5xBw4Lhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulxahR4bul4bqmVOG7ksOC4bulw4rhu4B44buI4buj4bulLuG7teG7iuG7peG7ouG6vsOD4buK4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw43hu55O4buK4bul4buW4bq+xILhu4rhu6XhuqbEguG7nuG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu4rDisOa4buKw4rhu6Xhu4rDg+G7isOK4bulw4J44buI4bul4bui4bua4buC4buK4bq+4bul4bqmw5Lhu6XDguG6vuG7nuG7qkThu4rhu6XDjE7hu4rhu53hu6Xhu6Lhu4LDjOG7peG7mnjhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhu5bhur554buW4bulw4zDlOG7gOG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG6psOS4buKw4rhu53hu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcag4bue4bu14bul4bqm4bq44bulxajhurDhu4rhu6XhuqRR4buKw4rhu6XFqMO94buI4bulw4rhu4Dhu7Xhu4rDiuG7peG6pOG7s+G7quG7neG7pcOK4buA4bug4buW4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Xhur7hu4Dhurjhu57hu6XhurTDveG7gOG7pcWow73hu6Xhu6Lhu4DEkOG7luG7peG7ouG6vuG7nuG7peG6tMO94buA4bulw4zDkuG7ouG7pcOCecOC4bq+4bul4bq+4buAw4nhu57hu6XGoOG7nuG7teG7o+G7peG7geG7muG7iOG7isOK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6J5w4Lhu6XDguG6vlLhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulw43DlOG7luG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcON4bueTuG7iuG7pcOK4bqu4buK4bulw4pT4buA4bulxajDlOG7gOG7peG6vkvDguG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7neG7peG7ouG7gsOM4bul4bq+4buA4bq44bue4bulw4Lhur7hu4B44bul4bucQuG7pcOCUOG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLEg+G6vuG7puG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bulw4LEqOG7peG6vuG7iMO94buK4bulw4Lhu7Xhu4rhur7hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulxqDhu5544buK4bul4buiw4PDjOG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDgnnDguG6vuG7peG6psOAw4Lhu6XhurThu4DDieG7ouG7peG6puG6uOG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XhuqbEkOG7iuG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7o+G7pSlP4buA4bulxajDlOG7gOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bul4bq+S8OC4bulw4LEqOG7peG7ouG7muG7gOG6uOG7iuG7pcWoS+G7isOK4bul4bui4bq+4bqu4buq4bul4bq0T+G7peG7ouG7muG7huG7peG7ouG6vuG7kOG7gOG7pcOK4buAeOG7iuG7peG6vuG7kuG7luG7pcON4buw4bul4bqm4bq44bul4bq0w5Phu4Dhu6XhuqRU4buU4buKw4rhu6Xhu6Lhur5Ew4zhu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu53hu6Xhu6Lhu7Phu4jhu6XhuqbDkuG7isOK4bulw43DmcOC4bud4bul4bqmeMOM4bulw4xE4bulw4Lhur7hu4jhu6XDgnnDguG7peG6rMOM4bul4bui4buAxJDhu4rhu6XhurTDkuG7peG6vsOV4buK4bud4bulw4rDgOG7ouG7peG6vnnhu4Dhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6XDgk7hu4rDiuG7o+G7pS5E4buK4bulw4Lhu7Phu4rhur7hu6XhuqbEqOG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcON4bueTuG7iuG7pcONw73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhu4bDguG6vuG7pcOCw5nDguG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4xL4buA4bulw4JO4buKw4rhu6XFqOG7gMOJw4Lhu6XDglJ44bul4bui4buM4bul4bq0w5Lhu6XDjE7hu4rhu53hu6Xhu6Lhur7DmcOC4bul4bq+4buAw4nhu4rhu6Xhu5bhur7Dg+G7iuG7pcOCTuG7isOK4bulw4JR4bul4bui4bq+4bq44bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu5bhur7huq7hu4rhu6XFqOG7gMOJw4Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7ouG7jOG7neG7peG7ouG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7qOG7nuG7qkThu4rhu6XDguG6vuG7gHjhu6Xhu5xC4bulxajDlOG7gOG7peG6psOT4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4bul4bui4buz4buI4bul4bucw5nhu6XDiuG6ruG7iuG7pcOKU+G7gOG7neG7peG7ouG6vsOD4buK4bul4bui4bq+4buAxJDhu6Lhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bul4bux4bup4bup4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMawxrDhu6cvxal34buv4bqk4bunxanhu6fGsOG7q8aw4but4buixal24but4but4butw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtHfhu6/hu7HDueG7pXjDjeG7osO0w7nEg8OKVOG7kOG7gOG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcOM4buAw4nhu6Lhu6XDjMO94buA4bulxajDlOG7gOG7pcOC4buI4buK4bulw4Lhur7hu6bhu6Xhu4rDleG7gOG7pcWoUOG7isOK4bulw4J44buI4bul4bq94bueeOG7iuG7pTXEqHjDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7qeG7qcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXIp4buA4bq4w4zhu6XDjULhu6Uu4bu14buK4bulLuG7oOG7ouG7neG7peG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG7ouG7gOG6uOG7nuG7peG6vkvDguG7pcSDeMOM4bulbOG7nsOD4buK4bulLeG7peG7isOV4buA4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7peG7geG7nsSC4buK4bul4bqm4bu34bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6J5w4Lhu6Xhu4p44buq4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bqm4bqu4bue4bul4buiVOG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7pUnhur544buKw4rhu6Xhu6Lhu5p44buKw4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG6vuG6ruG7quG7peG7geG7nsSC4buK4bulw4Lhur7hu4B44bul4bucQuG7peG6tOG7teG7iuG7peG7ouG6vsOD4buK4bulw43DveG7pcOK4buAeeG7iOG7pcWo4buAROG7iuG7pcOCTuG7isOK4bul4buiecOC4bul4buY4bulxahQ4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6XDgkrhu4rhu6Xhu4rhur7hu4BF4bue4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7neG7pcWo4buC4bul4bui4bq+xJDhu6XDjMO94bul4bq04bu14buK4bul4bui4bq+w4Phu4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4buKw4rDmuG7isOK4bulxahU4buS4bui4bulxqDhu5544bulw4xL4buA4bulSeG6vsSo4bulSeG6vuG7ueG7iuG7neG7peG6puG6rMOM4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6VJ4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6Xhu6JP4bui4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XhuqbEkOG7iuG7pcOC4bq+4buI4bulw4J5w4Lhu6XhuqzDjOG7o+G7pcSD4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7ouG7mlTDlMOC4bulxajhu4DDicOC4bul4bqk4buz4buq4bul4bq+S8OC4bulw4rDgOG7luG7peG7iuG6vuG7gEXhu57hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bud4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bul4bqm4buA4bulw43hu7Phu4Dhu6XFqMSC4bui4bulxajhu7Xhu53hu6Xhu6LDmuG7pUnhur7hu4Dhu6XDjMOU4buA4bulxahF4bul4buB4buaVOG7kOG7isOK4bul4buB4buA4bq44bue4bulNUvDguG7pcSDeMOM4bulbOG7nsOD4buK4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6J5w4Lhu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6Xhuqbhu7fhu6Xhur7EkOG7ouG7peG7nFXDguG7peG7iuG7juG7pcONw5nDguG7pcWoVOG7kuG7ouG7pcag4bueeOG7pcOMS+G7gOG7pcOC4bu14buK4bulw43DmcOC4bul4bqm4bq44bulw4rhu4DDveG7iuG6vuG7peG7ouG7mkvhu4rhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6pE4bue4bul4bui4bq+VMOV4buKw4rhu6XDguG6vuG7iOG7peG6vkvDguG7peG7ouG7mkrhu6Phu6Xhu4Hhur7huq7hu6rhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6jhu57hu4rDiuG7peG7luG6vuG7iOG7isOK4bul4bqm4buA4bul4buKw4rhur5HeOG7pcWoUeG7pcWoReG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG7geG7gOG6uOG7nuG7peG6vkvDguG7pcSDeMOM4bul4buB4buAxJDhu4rhu6XGsOG7peG7iuG7ucOM4bud4bul4bqmxKjhu6XDjcO94bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bulw4LEqOG7peG6tOG7gMSQ4bui4bul4bq0eOG7iOG7peG7iuG6vuG7gEThu57hu6VJ4bq+xKjhu6VJ4bq+4bu54buK4bulxajEguG7ouG7pcWo4bu14bul4buiVOG7mOG7isOK4bul4buaw4Hhu4rDiuG7peG7iuG6vlThu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bui4bq+4bq44bulxahU4buS4bui4bulxqDhu5544bulSeG6vuG7gOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7pcONw5Thu5bhu6Xhu6Lhu7PDjOG7peG6tOG7kuG7neG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7peG6puG7gOG7peG6vuG6rOG7iOG7peG6vuG7oOG7ouG7neG7peG7isOK4bue4buq4bul4bq+4buA4bq4w4zhu6Phu6XEg+G6vlThu4rDiuG7pcWow5Thu4Dhu6XDgnnhu4Dhu6Xhu6LDg8OM4bulw4zhu55P4buK4bul4bqm4bqsw4zhu6XDguG7iOG7iuG7pcOC4bq+4bum4bul4bqmxJDhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7pcOCecOC4bul4bqsw4zhu53hu6XhurR44buI4bul4buK4bq+4buAROG7nuG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6XhuqZF4bue4bul4buieOG7iuG7peG6tOG7gMSQ4buK4buj4bulxIPhur7hu6bhu4rDiuG7peG7iuG7ucOM4bul4bui4bq+eeG7isOK4bulxILhu6rhu6Xhuqbhu7fhu6XDguG6vuG7iOG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7peG7ouG6vkTDjOG7peG7osOZ4bul4bui4buA4buK4bulxajDveG7peG7ouG7msOD4buK4bulxqDhu57hu7Dhu6XDjOG7teG7iuG6vuG7peG6psSC4bui4bul4buKw73hu6rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7peG7seG7r+G7reG7luG7qOG7m+G7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buixqHhu6Xhu7Hhu6/hu63hu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDGsOG7py/FqXfhu6/huqThu6fFqeG7p+G7qeG7p+G7p+G7p+G7onfhu6nhu7F3xrDDjeG7p+G7o0jhu5bDiuG7l+G7msO04bup4but4buxw7nhu6V4w43hu6LDtMO5xIPDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhur7huq7hu6rhu6XDjOG7gMOJ4bui4bulw4zDveG7gOG7pcWow5Thu4Dhu6XDguG7iOG7iuG7pcOC4bq+4bum4bul4buKw5Xhu4Dhu6XFqFDhu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7peG6veG7nnjhu4rhu6U1xKh4w7nhu6XGr+G7gOG6pOG7ouG6vsO0w7nhu7Hhu6/hu63DueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7seG7r+G7rcO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWIXjhu5bhu6Lhu4Dhu4jhu4rDuXLhu4Hhur7huq7hu6rhu6Xhu4Hhu5554buK4bul4bui4bqw4buK4bul4bui4buC4buK4bq+4bulw4Lhur5G4bul4bq04bu14buI4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG6vuG6ruG7quG7peG7geG7nsSC4buK4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buixILDjOG7pcOKVMOV4buKw4rhu6Xhu5x54buKw4rhu6XFqEXhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7pcOK4buA4bu14buKw4rhu6XhuqThu7Phu6rhu6XFqMO94bulw4JK4buK4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDiuG7gHnhu4jhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOMS+G7gOG7peG6vuG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6XDglJ44bul4buK4bq+w73hu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6Phu6Vqw5Thu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcON4bueTuG7iuG7peG7ok7hu4rhu6Xhu6Lhu5pL4buKw4rhu6XFqMO94bulSeG7gETDjOG7peG7ok/hu4rhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhur5M4buA4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4buKw4rhur7hu4DDicOM4bul4bq+eOG7quG7peG7osOa4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG7isOK4bq+4buAw4nhu5bhu6Xhuqbhurjhu6XDglDhu4rDiuG7peG7iuG6vnjhu57hu6Xhu6Lhu4DEkOG7iuG7peG6tMOS4bud4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6XFqOG7guG7peG6puG7gEXhu57hu6XhuqbEqOG7pcOMw73hu6XFqMOU4buA4bulxrDhu6/hu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4buKw4rhur5F4bul4bqk4buz4buq4bul4bq+S8OC4bul4bui4bq+4bqu4buq4bulw43hu55O4buK4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bq04buz4buK4bul4bq0w6jhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4buKw4rhur7hu4BE4buW4bulxqDhu57hu7Dhu6XDjMSQ4buK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhur7huq7hu6rhu6Xhuqbhu7fhu6XDgsSo4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7peG7sOG7peG7olThu5jhu4rDiuG7neG7pcOK4buA4bu14buA4bul4buW4bq+eeG7luG7peG7ouG6vuG7gMSQ4bui4bul4bui4bq+w5nDguG7neG7pcOC4bq+4bug4bul4bui4buaS+G7isOK4bul4bq0w5Phu4Dhu6XhurTDk+G7gOG7peG6pFThu5Thu4rDiuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bulw4rhu4BM4buA4bud4bul4bqmw5Lhu4Dhu6Xhu6Lhu57hu6rhurjhu4rhu53hu6Xhu6LDmuG7peG6psSo4bulw4rEqOG7luG7peG7luG6vuG6ruG7iuG7peG6plR44bulw4Lhur7EguG7ouG7pcONVOG7kuG7isOK4bulw4rhu4B54buI4bul4bqkUcOC4bulw4JSeOG7pcONw5Thu5bhu6XFqMO94bul4buK4bq+w73hu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6Xhuqbhu7Phu6Lhu6VJxJDhu6Lhu6XGoOG7nuG7teG7pcOCeOG7iOG7o+G7peG7gVbhu6XDjcOJ4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bulw4rhu4BM4buA4bulw4JSeOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG6puG7s+G7ouG7pcOCeOG7iOG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4J5w4Lhu6VJ4bus4bul4bui4bq+4buA4bul4bq+S8OC4bul4buc4buA4buK4bq+4bulw4rhu4BM4buA4bud4bulxajDlOG7gOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bui4bq+VeG7peG6vuG7s+G7isOK4bul4bqmeeG7isOK4bulw4rhur7hu4Dhu6Xhu4rhur7hurDhu4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7geG6vuG6ruG7quG7peG6o0Thu6Up4buC4buK4bq+4bul4bq/w4PDjOG7neG7pTXhu4DDieG7nuG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7peG7geG7mlThu5Dhu4rDiuG7peG7geG7gOG6uOG7nuG7peG6vkvDguG7pcSDeMOM4bulbOG7nsOD4buK4bulw4Lhur7hu4jhu6XhurThu4DEkOG7osah4bul4buB4bq+4bqu4buq4bulKeG7juG7pcOj4buz4buK4bq+4bul4buB4buexILhu4rhu6XDjcO94bulw4rhu4B54buI4bulxajhu4BE4buK4bul4buiw4PDjOG7peG6vuG7nuG7qsSQ4bui4bud4bul4buqROG7nuG7peG7isOK4bq+ReG7neG7peG7iuG7ueG7isOK4bulw43DmcOC4bulw4Lhur7hu57hu6pE4buK4bulw4xO4buK4bulw4Lhur5Bw4Lhu53hu6XDjeG7nk7hu4rhu6Xhur7EkOG7ouG7pcOM4buC4buK4bq+4bulxajhu4Lhu6Xhur5Lw4Lhu6Xhu5zhu4Dhu4rhur7hu6Phu6Vqw5Thu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7peG7ouG6vuG6ruG7quG7pcONw73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6Lhur7Dg+G7iuG7peG7ouG6vuG7gMOJ4buK4bud4bul4buc4bqi4buK4bulw41K4buKw4rhu6XDiuG7gOG7oOG7luG7peG6puG7lOG7neG7pcOC4bq+4buAeOG7peG7nELhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4buKw4rhur7hu4DDicOM4buj4bul4buBxILDjOG7pcOKVMOV4buKw4rhu6XDglJ44bul4bui4bq+4bqu4buq4bul4bqm4bu34bulw4144buK4bul4buiTHjhu6XhuqbEkOG7iuG7pcOK4buAeeG7iOG7pcWo4buAROG7iuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bud4bulw4rhu4Dhu6Dhu5bhu6Xhu6Lhu5pU4buQ4buKw4rhu6XDjeG7nk7hu4rhu6XDjcO94bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bq+4bq44bulxajhu6bhu4rDiuG7pcOM4buz4buK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7lljhu57hu6Lhur7hu4jhu5rDuXIu4bu14buI4bul4buB4bq+eOG7iuG6vnEv4buWcg==

Bảo Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]