Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thường Xuân có 77 công dân đi lao động trái phép ở nước ngoài (chủ yếu là tại Trung Quốc và Hàn Quốc).
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOaRiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6jhu4dnI+G6s+G7qOG6seG7jeG7qD7huqvhurM44buoezvhurPhu6jDs2csZuG7qD4j4bqzOeG7qH1h4buo4bqx4bu04bq14buofWThurM44buoZuG7g+G7tmHhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFmVS/hu4Vm4buD4bq14bqzOMOaVS854buww5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bu5W+G7tHvGr8OaRjlb4bq14buo4buFYuG7qOG6sWE0Z+G7qGY5YuG6szjhu6jhuq8xUOG7qDlhNOG6s+G7qOG6s+G7tMOy4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s+G7qDlnw7I04bqz4buoRjnhu4nhurvhurM44buow5NnO+G6s+G7qD7DouG7qFlZ4buoPuG6q+G6szjhu6h7O+G6s+G7qH1h4buo4bqx4bu04bq14buofWThurM44buoZuG7g+G7tmHhu6jhu4E5XeG7geG7qMOq4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6szjhurXhu7hh4buoUz45w6zhu6jDsjJn4buo4bqx4bu44buoZkBh4buoRuG7g2fhurM44buo4buGZ2I+4buobuG7uOG7qOG7ueG7uOG6s+G7qOG7hmdiPlRRVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7rOG7sOG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7rOG7sFYv4buwV+G7qnvhu7Dhu7Dhu6xX4buqVuG7qmbDnVlX4bus4buy4bqx4buqUcSD4buBOOG7ouG7g+G7lFhYw53Gr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr0Yk4bqzOOG7qD7hu4nhurvhurM44buo4buHZyPhurPhu6jhurHhu43hu6g+4bqr4bqzOOG7qHs74bqz4buow7NnLGbhu6g+I+G6sznhu6h9YeG7qOG6seG7tOG6teG7qH1k4bqzOOG7qGbhu4Phu7Zh4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZsav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu6zhu7DGr+G7qC/DmlUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmsawNeG7qOG6seG7uOG6t+G7qGZiZuG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhu4dnI+G6s+G7qOG6seG7jeG7qD7huqvhurM44buoezvhurPhu6jDs2csZuG7qD4j4bqzOeG7qH1h4buo4bqx4bu04bq14buofWThurM44buoZuG7g+G7tmHhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFmUOG7qOG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6g5Z8OyNOG6s+G7qEY54buJ4bq74bqzOOG7qMOTZzvhurPhu6h9PeG7qD45w6zhu6h9ZOG6szjhu6jhurHhu7jhurfhu6hmYmbhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buo4bqzJeG6t+G7qGbDoOG6sznhu6g5w6DhurM5UOG7qOG6r+G6oeG7geG7qGY54bq7YeG7qGY54bu04bq34buo4bq34buJZ+G7qD454bq14buoPizhu4Hhu6jDrMOyUOG7qD45w6HhurM54buo4buHZ8OyM+G6s+G7qH3huqHhu7Thu6jhu4E54buJw6nhurM44buoZiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6jhurE94bqzOeG7qH1A4bq1UOG7qD454bqj4buofUDhurXhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buo4buHZyPhurPhu6jhurHhu43hu6g54bq1QGbhu6h9ZOG6szhQ4buoPuG7ieG7qGbhu4No4buoPsOs4bu04buoPuG7tuG7qOG6szk74bqzUOG7qGbEkeG7qD45xKk+4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6szjhurXhu7hh4buobuG7uOG7qOG7gTnhuqXhurM44buo4bqzOGrhu7RQ4buofSxn4buoZuG7g+G7tOG6szlQ4buo4bqzOCThurPhu6g+OSbhurNQ4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buow7NnLGbhu6jhurM5IeG7geG7qD4j4bqzOeG7qGbhu4Phu7Zh4buo4buBOV3hu4Hhu6hm4buDMeG6s+G7qH3huqHhu7Thu6g84bu44bqzUVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG7pznhuqPhu6jhu4NhMeG6szjhu6hmauG7qH0uZ+G7qOG6syThurfhu6jhu6zhu6rhu6zhu6zhu6h9MuG6s+G7qOG6s+G7tMOyUOG7qG7hurlh4buoPjnEqT7hu6jhurMk4bqzOFDhu6jhurM5YTThurfhu6huw63hu6jhurHhu7jhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6jhurPhuqXhurM44buoPmJm4buoZuG7gzHhurPhu6jhurHDo+G6sznhu6huaz7hu6g8I+G6teG7qH0j4bq34buo4bu04bqz4buo4bqzYeG6sznhu6gt4buoZuG7gyFm4buoZmtQ4buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qDlnw7I04bqz4buofT3hu6hmOeG7tOG6t+G7qOG6t+G7iWfhu6g+OeG6teG7qOG7uWfDsjThurPhu6jDrMOyUOG7qEfhu6XhurLFqeG7qDlnw7I04bqz4buow7M7w7Lhu6h7a+G6szjhu6hu4bu44buoPOG7tOG6s+G7qDnhu7jhurM54buo4buu4buobiThurPhu6g8I+G6s+G7qD454bqj4buofUDhurXhu6huM+G7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6jhurPhu7jDslFVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhurI44bq14bu4YeG7qOG7g+G7tFDhu6jhu6fhuqvhurM44buo4bu04bqz4buoOWfDsjThurPhu6g+4buL4bqzOOG7qDzhu7ThurPhu6g54bu44bqzOeG7qOG7ruG7qG4k4bqz4buoPCPhurPhu6g+OeG6o+G7qH1A4bq14buoPuG7tj7hu6h9ZGHhu6jhurM4OWE04buB4buobsOt4buobuG7uOG7qOG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6g+4bu2PuG7qMOzPVDhu6hmOeG6oeG7qGbhu4Ms4bqz4buoZiThurM44buoPuG7ieG6u+G6szjhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buo4buHZyPhurPhu6jhurHhu43hu6g54bq1QGbhu6h9ZOG6szhQ4buoPuG7ieG7qGbhu4No4buoPsOs4bu04buoPuG7tuG7qOG6szk74bqzUOG7qGbEkeG7qD45xKk+4buo4bqz4buJ4bq5PuG7qOG6szjhurXhu7hh4buobuG7uOG7qOG7gTnhuqXhurM44buo4bqzOGrhu7RQ4buofSxn4buoZuG7g+G7tOG6szlQ4buo4bqzOCThurPhu6g+OSbhurNQ4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buow7NnLGbhu6jhurM5IeG7geG7qD4j4bqzOeG7qGbhu4MjYeG7qOG7gTld4buB4buoZuG7gzHhurPhu6h94bqh4bu04buoPOG7uOG6s1FVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4A5YmHhu6g54bq94buB4buobuG6uWHhu6g+4bu2PuG7qH3DqeG6s+G7qG7huqHhu6g+w6Lhu6jhurFhMeG6s+G7qOG7h2fhu7ThurPhu6h9KMOy4buo4bq3QOG6sznhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s1Dhu6jhu4E5xJHhu6g8YTLhurPhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFm4buobjPhu6jDs2csZuG7qOG6szkh4buB4buoPiPhurM54bug4buo4bqzOW3hurM44buoOTThu6jhurHDrcOy4buoPsOs4bu04buobmE0PuG7qMOzZyxm4buoPiPhurM54buofWHhu6jhurHhu7ThurXhu6h9ZOG6szjhu6hm4buD4bu2YeG7qOG7gTnhu7bhu4Hhu6jhurFnIWbhu6hmQGHhu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqzOOG6teG7uGHigKbhu6hm4buDMeG6s+G7qDk04buoZjli4bqzOOG7qGbhu4Nnw7Iz4bqz4buoZjnhu7ThurM54buoOWfDsjThurPhu6hu4bu44buo4buwWOG7qMOzPVDhu6hmOeG6oeG7qGbhu4Ms4bqz4bug4buo4buFbOG7qHvDreG6szjhu6hm4buD4bu04bqzOOG7qOG7teG7tOG6s+G7geG7tDhb4buoPsOs4bu04buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qDlnw7I04bqzUOG7qOG7p+G6q+G6szjhu6jhu7ThurPhu6g+4bu2PuG7qMOzPVDhu6hmOeG6oeG7qGbhu4Ms4bqz4buobmEyZlDhu6h9JOG6szjhu6hmI2Hhu6hu4bu44buoPjlh4bu04buo4buFIOG7qD7hu7Y+4buoPOG7uGHhu6huYTJm4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s+G7qG4z4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZuG7qMOzZyxm4buo4bqzOSHhu4Hhu6g+I+G6sznhu6Dhu6jhu4E54bql4bqzOOG7qOG6szhq4bu0UOG7qOG7gTnhu7Zm4buoOWE04bqzUOG7qH0sZ+G7qGbhu4Phu7ThurM54buo4bqzOCThurPhu6g+OSbhurPhu6hu4bq5YeG7qD7hu7Y+4buoOeG6tUBm4buofWThurM44buow7NnLGbhu6jhurM5IeG7geG7qD4j4bqzOeG7qGbhu4Phu7Zh4buo4buBOV3hu4HigKZVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5rhu4JhMeG6szjhu6jhurFrPuG7qOG6seG7ieG6veG6szjhu6jhu6fhuqvhurM44buo4bu04bqz4buow7M9UOG7qGY54bqh4buoZuG7gyzhurPhu6h7Z8Oy4buoZuG7g8Og4buoPuG7tj7hu6hmxJHhu6g+4bqr4bqzOOG7qGbhu7Y+4buoZuG7g2s+4buoZmEy4buB4buofTLhurPhu6g4JuG7geG7qDjhur/hu6hmauG6szjhu6g5ZOG7qDhh4bu04buofcOg4bqzOVDhu6g+4bu24buo4bqzOTvhurPhu6h9NeG7qGbEkeG7qD45xKk+4buoZmfDsjHhurPhu6hm4buDZ8OyM+G6s1Dhu6h9LGfhu6hm4buD4bu04bqzOeG7qG7hu7jhu6huIeG6s+G7qH1k4bqzOOG7qOG6sjk74bqz4buoezvhurPhu6jhuq/hu43hu6g+4bu04bq34buo4bqvMmbhu6jhuq854bqr4bqzOOG7qMOzZyxm4buoPiPhurM54buofWHhu6jhurHhu7ThurXhu6h9ZOG6szjhu6hm4buD4bu2YeG7qOG7gTld4buB4buow6rhu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqzOOG6teG7uGFR4buo4buGZ+G7tOG7qD7huqvhurM44buoZuG7tj7hu6hmZ8OyMeG6s+G7qGbhu4Nnw7Iz4bqz4buofT3hu6g4w6Lhu4Hhu6jhu4E5LuG6s+G7qOG6szvhurM44buoPuG7tOG6teG7qOG6szkh4bqz4buoZjnEqT5Q4buoZuG7g+G7tj454buo4bqzOWE04bq34buoPsOs4bu04buoPuG7tj7hu6hmLuG6szjhu6jhurHhurnhu4Hhu6jhurI5O+G6s+G7qHs74bqz4buoZuG7g+G6teG6szjhu6huYTQ+4buoPjks4buB4buoOeG7uOG6sznhu6g+4bu2PuG7qOG7h2fDsuG7qH3huqHhurM54buoPsOs4bu04buoxrAj4bqzOFDhu6jhurI54bu44buo4bqz4buJ4bq5PuG7qG4z4buo4buHZyPhurPhu6jhurHhu43hu6jDs2csZuG7qOG6szkh4buB4buoPiPhurM54bug4buoZsOhPjnhu6g+az7hu6hmOeG7tOG6t+G7qDhh4bu04buo4buBOeG6peG6szjhu6jhurM4auG7tFDhu6h9LGfhu6hm4buD4bu04bqzOeG7qGZi4buoOGHhu7Y+4buoPuG7tj7hu6g54bu44bqzOeG7qG5h4buow7NnLGbhu6g+I+G6sznhu6jhu4Phu7Thu6jhurPhu4nhurk+4buo4bqzOOG6teG7uGHhu6jhurHhu7ThurXhu6h9ZOG6szjhu6hm4buD4bu2YeG7qOG7gTld4buBUOG7qGbEkeG7qD45xKk+4buofeG7ieG7tOG7qOG6szjhu4nhurth4buo4bqx4bu04bq14buofWThurM44buoZuG7g+G7tmHhu6jhu4E5XeG7geKAplUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4bul4bq1e8Oyxq/DmuG6sjjhurXhu7hh4buo4bqx4bu44bq34buoZmJm4buoPuG6q+G6szjhu6hm4bu2PuG7qGZnw7Ix4bqz4buoZuG7g2fDsjPhurNQ4buo4bqxaz7hu6jhurHhu4nhur3hurM44buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qD7huqXhurPhu6hmJOG6szjhu6g+4buJ4bq74bqzOOG7qD7hu7Y+4buoPGE04bqz4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6szg5YTThu4Hhu6huw63hu6g+w6nhu6g8I+G6s1Dhu6g+OcOs4buofWThurM44buo4buBOeG6peG6szjhu6jhurM4auG7tFDhu6h9LGfhu6hm4buD4bu04bqzOeG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qOG6szg5YTHhurfhu6h9YmHhu6hu4bq5YeG7qD7hu7Y+4buoOeG7uOG6sznhu6huYeG7qG5h4buo4buBOUDhurfhu6jhu4E54bu24buB4buo4bqxZyFm4buoZuG7gzHhurPhu6jhurHDo+G6sznhu6huaz7hu6jDs2csZlDhu6jhurM5IeG7geG7qD4j4bqzOVHhu6jhu6c54bqj4buoZsOh4bqzOeG7qGZq4buofS5n4buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7quG7rOG7rOG7qH0y4bqz4buo4bqz4bu0w7JQ4buo4bun4bqr4bqzOOG7qOG7tOG6s+G7qDlnw7I04bqz4buoRjnhu4nhurvhurM44buow5NnO+G6s+G7qH094buoZsSR4buoPjnEqT7hu6h9LGfhu6hm4buD4bu04bqzOeG7qG7hu7jhu6g44bqnYeG7qDnhuq1h4buo4buDJOG6s+G7qH1bUOG7qMOzbOG7qOG6seG7jeG7qH1iYeG7qG7hurlh4buoWeG7qGbhu4Phu4nhurvhurM44buoOeG6veG7geG7qD7huqvhurM44buoezvhurPhu6jDs2csZuG7qD4j4bqzOeG7qOG7g+G7tOG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurM44bq14bu4YeG7qOG6seG7tOG6teG7qH1k4bqzOOG7qGbhu4Phu7Zh4buo4buBOeG7tuG7geG7qOG6sWchZuG7oOG7qGbhu4Ni4bqz4buow6rhu6jhurFAYeG7qOG6s+G7ieG6uT7hu6jhurM44bq14bu4YeG7qGbhu4Phu7Zh4buo4buBOV3hu4Hhu6hm4buDw6rhu6huM+G7qH3huqHhu7Thu6jhu4E54buJw6nhurM4UVUv4buBw5pV4buB4buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMav4buB4buTZ2Y54bq14buDxq/DmuG7hmdiPuG7qOG7ueG7icOp4bqzOOG7qC3hu6jhu6dGTlUv4buBw5o=

Quốc Hương - CTV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]