(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (16/11), Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai công điện 1926 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 174 của Ban chỉ đạo về kiểm tra liên ngành công tác PCCC tại các đơn vị, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSZn4bun4buj4bqrb+G6pOG7t+G7p+G7o+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqs9T09P4bqrxILhu4Phu6Hhuqtv4buz4bqrw4NB4bqrb8aw4bqr4bun4buj4bquReG6q2/hu7Phuqtv4buf4buBReG6q+G7p3nhuqtv4bq/xanhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bqxW+G7nsOhw5Iq4bq34bqrKuG7geG7p+G7o+G6q+G7p+G6v0XhuqvhurFj4bq5L2Nj4bq3w6PhuqtP4buF4bun4buf4bqrw4Phu4HEguG6qz1PT0/huqsm4buf4bq/4bun4buf4bqr4buexrDhur/huqvEgnnhuqtv4buf4bqmb+G6q+G7n3jhu6Hhuqvhu6fhu6Phu59y4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8Oy4buh4buX4bun4bqrY8OqZOG6ueG6q2/hurThur/huqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6PhuqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8OA4buf4bq04bqrQ+G7h+G6q8Oa4buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrY+G6u2Xhuqtv4bq04bq/4bqrTuG6v+G7p+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q0Phu5XhuqvDuuG7ocah4bul4bqrxILhuqLhur/huqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G7p+G7o+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG7gW/huqs9T09P4bqrxILhu4Phu6Hhuqtv4buBb+G6q8Oy4buz4bun4bqrQ3LDo+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqtvxrDhuqvhu6fhu6Phuq5F4bqrb+G7s+G6q2/hu5/hu4FF4bqr4buneeG6q2/hur/FqeG6q8SC4bqi4buT4bun4bqrw7Jy4bq/4bqrbuG7h+G7p8SD4bqzL8OA4bq14bue4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q2/GsOG6q+G6u+G6q8O64buf4bqu4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OAw6PhuqvDuuG7n+G6ruG6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nDo+G6q8SRZeG6q2/hurLhu6Xhuqtv4buv4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buXw4DhuqtD4bu14buh4bqr4bq5ZeG6vWThuqtv4buz4bqrw4NB4bqrxILhu5/huq54b+G6q+G6oOG6ruG7heG7p+G6q8O5w4nhuqtD4buV4bqrPU9PT+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaw4bqrb8aw4bqrZMSR4bq7w6rhuqtv4buz4bqrw4NB4bqr4bun4buj4bquReG6q+G7n+G7ocah4bul4bqrQ+G7leG6q2/hu5/hu4FF4bqr4bunecOj4bqr4bun4buf4bqk4bqh4bqrxJHhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6Xhu4FF4bqr4bun4buf4buh4buXxILhuqvDsuG7oeG7l+G7p8Oj4bqr4bq54bqrw7rhu5/FqeG6q8SQZ+G7p+G7o+G6q8OzauG6rsOj4bqrY2Xhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu6Xhu4FF4bqrw4Phu4Xhu6fhuqvEkOG6rsSpxILhuqvEkOG7oeG6q+G7pWfhu6fhu6PDo+G6q+G7o+G7ocSpRcOj4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PigKbhuqsm4bqs4bqrw7Jq4bqu4bqr4bunZ+G7peG6q8Oy4buZ4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q8SQ4buFReG6q+G6ouG6v+G6q2NkZOG6q0PhurLhuqtv4buf4buBReG6q8O54buH4bul4bqrbnLhuqvEguG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q2Phurvhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HDo+G6q+G7o+G7iUXhuqvEguG7n+G7oeG7l8SC4bqr4buf4buD4buh4bqr4buf4buH4bun4buj4bqrb+G7n+G6sm/huqvEguG6vOG6q8Oyd+G7p+G7o8SD4bqr4bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrw4PhuqJvN+G6qS8vb8Oz4bunxINu4bq/xanEguG7n+G6v+G7p+G7n+G7n8Wp4bq/xIND4bunL8Oz4buNw4PDusSCxanDgC/hu6fhu41Ew4MvY+G6uWXhurkvZeG6vcOzxJFjw6nEkWRiYsSCw6ll4bq5ZcOq4bq9w7ljxIN1w4Dhu6Phuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bq1JOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvhu5944buh4bqr4bun4buj4bufcsSD4bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7pMODxanhu6bFqeG6ouG7peG6v8O54bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6ctbsWpxILEgsWp4bul4bqh4bq5xINiw4DEguG6qeG6tcOSxqHhuqvhu6Phu6Hhu4Xhu6XhuqvEguG7n+G7ocah4bqu4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G6ouG6tOG7oeG6q+G6osWp4bqrw7PFqeG6q2/hu5/hu4FF4bqr4buneeG6q+G7o+G7iUXhuqvhuqLhur/Do+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q2/hurThur/huqvhu6Xhu6vhu6Hhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtD4buV4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6qz1PT0/Do+G6q8SC4bqs4bqr4bun4buj4buHReG6q2PDqS9jY+G6q8Oy4buZ4bun4bqrY8OpL2Nk4bqrT+G7heG7p+G7n+G6q8OD4buBxILhuqs9T09P4bqrxIJz4bun4buf4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrT+G7r+G7p+G7o+G6q+G6v+G7p+G6q8SCc+G7p+G7n8Oj4bqrKkHhuqtb4buew6MmJsOhw5PDmcOj4bqrKkHhuqtP4buv4bun4buj4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q8O5a8OA4bqrw6nhuqvDssWp4buH4bun4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8SC4bqi4bq/4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvhu6fhu6Phu4fhu6fhu5/huqtD4buV4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4buBb+G6qz1PT0/huqtD4buH4bqrT+G7pk/hu57EguG7g+G7oeG6q2/hu4Fv4bqrw7Jy4bq/4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqtD4buH4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q2/GsOG6q+G7p+G7o+G6rkXhuqtv4buz4bqrb+G7n+G7gUXDo+G6q+G7p3nhuqtv4bq/xanEg+G6q8OSduG7oeG6q8SC4bqk4bu54bun4buj4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8SC4bqi4bq/4bqrw7nhu4fhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrb+G7s+G6q8ODQeG6q8O64buh4bun4buf4bqrw7PFqeG6v+G7p+G7n+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqrw7rhur/huqLhur/FqcO64buNw6PhuqvhuqDhuq7hu4Hhu6fhuqtu4bq/4bqiw6PhuqtDw4LhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8SC4buf4bqk4buz4bun4buj4bqr4bul4buD4buhw6PhuqvDg+G7oeG7k+G6ruG6q8SC4bufcsOj4bqrb+G7n+G7ueKApuG6qyZrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q0Phu4fFqeG6q2/hu4Fv4bqr4buneOG7oeG6q8Oz4bqu4bun4buj4bqh4bqrQ+G7oeG7l2/huqtv4bufxKnDgOG6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q+G6oOG6rkXhuqvDsnLhu6fhu5/huqtD4buV4bqrw5nhuq5rxILhuqs9T09P4bqrxILhu4Phu6Hhuqtv4buBb+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqPhuqtD4buh4buXb+G6q+G6oOG6ruG7heG7p+G6q8O5w4nhuqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqr4bq/4bun4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7n8SpxILhuqvDs+G7m+G6q+G7o+G7iUXhuqtv4buf4buBReG6q+G7p3nDo+G6q+G7p+G7o+G6rnfhu6fhuqvDueG6quG6v8Oj4bqr4bun4buj4bqud+G7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l8SC4bqj4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvDuuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4bufxanhu4HEguG6q+G7p+G7g+G7p+G6o+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqTDo+G6q27hu4XFqeG6q8Oz4bqkw4Hhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrxIJx4bun4buf4bqrxILhuqLhu4Phu6fhu6Phuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q25y4bqrb+G7n0Lhur/huqtv4buf4buBRcSDxIPEg+G6q8Oa4buf4buh4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q2/GsOG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDg+G7s+G6q+G7n0HDo+G6q8SC4buf4buh4buZ4bqu4bqrw4PGsMSC4bqrQ+G7leG6qz1PT0/huqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqtv4buz4bqrw4NB4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bul4bqrxILhurBv4bqrw7rhu59ob+G6q8OA4buf4bqyb8Oj4bqr4bun4buZ4bqu4bqr4bunw63hu6fhu6PhuqtvauG7p+G6q8SQ4bqq4bqrw7nDieG6q0Phu6HhuqvDgOG7n+G7g+G7pcOj4bqrw7Jx4bun4buf4bqrb+G7n3Phuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4bujxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVb4buh4buXb+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q2/huqThu7fhu6fhu6PhuqvDuuG7ocah4bul4bqrxILhuqLhur/huqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrPU9PT+G6q0Phu4fhuqtP4bumT+G7nuG6q8SC4buD4buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Oy4buz4bun4bqrQ3LDo+G6q2/hu7PhuqvDg0HhuqtvxrDhuqvhu6fhu6Phuq5F4bqrb+G7s+G6q2/hur/FqeG6q0Phu5Xhuqtv4buf4buBReG6q+G7p3nhuqvDueG7h+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu5/hu5nEguG6q8OD4bqmb+G6q29q4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEgsOj4bqr4bun4bufaeG7peG6q8Oy4buFxanhuqtu4buF4bul4bqr4bq/4bun4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q0Phu5Xhuqtv4buf4buBReG6q+G7p3nhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrw7nhu4fhuqtD4buHxanhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqtva+G7p+G6qybhu5nEguG6q+G7puG7o+G6rkXhu5Phu6fhuqvDsuG7geG7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqzbuG6tVvEg+G6vuG6s8OAL+G6teG6sy9u4bq14bqzL8OA4bq1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]