(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Chiều ngày 15/11, Đại tá Phạm Văn Thường - Trưởng Công an huyện Lang Chánh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là cô giáo Lê Thị T.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurlj4busaXZ14bq74buSw7rDrXbDuuG6teG6u+G7rsOB4bqm4bq7dcO5w6134bq7w4rDueG7n3bhurvhu6/hu43hu6/hurt2d3bhurvhu5HFqeG6u+G6pMOt4bqm4bq7w7rhu4vDueG6u+G7mcSp4bq74buvaXZiL8O6w6pjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6ssOa4buXaeG7meG6uWPhuqk0w5rhurfhu5Qo4bqr4bq74buSw7rDuXDhuqzhurt2dcOs4buG4bq7w6rhu4Mvw6rDquG6peG6u+G7lOG7i8O54bq74bqmw63hurssw7rhu4vhu6/hurs0anbhurspw7rEkMSCdnXhurst4bq7KcOCxJDhurB2deG6u+G7kuG7t3Z14bq7aXbhurvDuuG6rOG7hnF24bq74busaXZ14bq74buSw7rDrXbDuuG6u+G7k8O6d+G6u+G7kcO54buh4bqm4bql4bq74bqmw4Lhu5924bq74buVxalp4bq74buRw6x24bq7w4rDiWnhurvhu4Dhu4nhu4bhurvDgmnhurvDikLhurvDrXbhurvhu6/DgeG6puG6u8OKQuG6u8OtduG6u+G7r+G7i3Z14bq7dnXDusO54buf4buv4bq74bqmw4LDvXZ14bql4bq7duG7i3bhurt2w7rDs3bhurvhu63DrOG6u+G7k+G7t+G6u3XDucOtd+G6u+G7rOG7n+G6uynDusWp4bq7KeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LDueG7r3XhurvhuqTDguG7k8Oj4bq5Ly/hu5Phu5l24bqn4buRaXfhuqbDuml2w7rDundp4bqnw4p2L+G7meG7l+G6pOG7seG6pnfhurIvduG7l+G6vuG6pC/DquG7heG7h+G7hS/hu4dn4buZ4bq/w6pn4buB4buF4bq94bq94bqm4buF4bq/aMOqw6rhu4Fm4butw6rhuqfhu6vhurJ14bq54bq7L2Phu5DEqcO54bq7w4LDreG7k+G6u+G6psO64bu3duG6u+G7kmvhu6/huqXhurvhu4DEqeG6u+G7lEF2deG6u+G7rMSQ4bqidnXhuqXhurt24bqiw7nhurvhuqbDusO54bq74bqmw7py4bq74buTQ2nhurvhu5PDusWp4bq74bus4buf4bq7KcO6xanhursp4bq74buVxJDhuq7hu5PhurvhurLDusOt4bqm4bq7w7rDuXF24bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcO64buXd+G6u+G7lXjhuqXhurt2dcOs4buG4bq7w6rhur8vw6rDquG6u+G7kuG7t3Z14bq7aXbhurvDuuG6rOG7hnF24bq74busaXZ14bq74buSw7rDrXbDuuG6u3bDuuG7j3bhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G6psO5duG6u+G7kcOtd+G6u+G7k8O6xanhurvhu6zhu5/hurspw7rFqeG6uynhuqXhurvhuqTDuXbDuuG6u3Zq4buv4bq7w6poZuG7h+G6peG6u+G6sOG6u+G6psO64bu3duG6uynDs3bhurspw7pD4buG4bql4bq74buAxKnhurspw7N24bq7LMO64bqo4buT4bq74bqp4busaXZ14bq74buSw7rDrXbDuuG6q+G6peG6u+G7rcOs4bq7dcO5w6134bq7w4rDueG7n3bhurspw4LEkMSCdnXhurvhu67hu43hu6/hurt2d3bhurspaeG7r+G6uzRqduG6u+G7r8Oy4bqm4bq74bqm4bul4buTw7rhurvhu5N44bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buZw7LhuqzhurvDusO5ceG6rOG6u3Z1w7rDueG6u8OKw7J24bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljLuG6rGnhurvhu5PDreG7k+G6u+G7kcO5cXbhurvhurLDusOt4bqy4bq7dnXDusO5ceG6suG6u8OKQuG6peG6u+G7leG7oXbhurt2dcOs4buG4bq7w6rhu4cvw6rDquG6u+G7kuG7t3Z14bq7aXbhurvDuuG6rOG7hnF24bq74busaXZ14bq74buSw7rDrXbDuuG6u+G7lcSp4bq74buVw7lw4bqs4bq74bqmw4Jp4bq74butw6zhu6/hurvDguG7teG6u+G7leG7ucO54bq74bqmxJDhuq52deG6uyzDuuG7i+G7r+G6uzRqduG6uynDuuG7t3Z14bq74bqkw7l2w7rhurt2auG7r+G6u8OqaGbhur/huqXhurvhurDhurspw7rhu7d24bq7VuG7n+G6peG6u+G7gMSp4bq74buUQXZ14bq74busxJDhuqJ2deG6u+G6qeG7rGl2deG6u+G7ksO6w612w7rhuqvhurvhu5N44bq7w7rDrHbDuuG6u8OKw7nhurt1w7nhu6Hhuqbhurvhu5PDusWp4bq7KeG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YynDieG6u+G7rcSCw7nhurvhu7HDumnDueG6u+G7k0Np4bq7LMO64buL4buv4bq7NGp24bq7KcO64bu3dnXhuqXhurvhu5Xhu5/hu6/hurvDquG7hy/DqsOq4bql4bq74but4bq44buT4bq74butxJDhuq52deG6u+G7k+G7t3Z14bq7aXbhurvhu5XEqeG6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74bqm4bun4buv4bq74buxw7nhu6Hhu6/hurvDisOs4bq74bqyw7rDreG6puG6u8O6w7lxduG6u+G6psO6w7nhurvhuqbDunLhurvhu5NDaeG6u+G7k8O6xanhurvhu6zhu5/hurspw7rFqeG6uynhurvhu5XEkOG6ruG7k+G6u+G7leG6uHZ14bq74bqmw4J3dnXhurvhu5Fpd+G6u+G6puG7icO54bql4bq7w4rhuqrDueG6u+G7rcOy4bqy4bq74bqm4buLw7nhurvhu5HEqcO54bq7w4LDreG7k+G6u+G6psO64bu3duG6u+G7kmvhu6/huqXhurvhu4DEqeG6u+G7lEF2deG6u+G7rMSQ4bqidnXhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMu4bqsaeG6u+G7scO6w63hu6/hurt2dcO6w7lx4buv4bq74bqm4bq64bq74bqmw7rDueG6u+G7k+G6ouG6u+G6tOG6rGl24bq74bqyw7rDreG6suG6u+G7huG6u+G7k8O6d+G6u+G7kcO54buh4bqm4bql4bq74buTw7rFqeG6uynhurvhu5HFqeG6u+G7k8O64buh4bqm4bq74buZd+G6u3Z14buL4bqm4bq74buxw7rhu6XhuqdiL+G6smNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWMpw7rhu5d34bq74butxILDueG6u+G7scO6acO54bq74buRaXbhurvhu5Xhu43huqzhurvhu5NDaeG6uyzDuuG7i+G7r+G6uzRqduG6uynDuuG7t3Z14bq74bqm4buLw7nhurvhu5PhuqLhurvhurThuqxpduG6u+G7k+G7t3Z14bq7aXbhuqXhurt2deG6rOG7huG7n3bhurt2w7rDs3bhurvhu5nDtHbhurvhu5Xhu6F24bq7w6124bq74buv4buLdnXhurvhu63DrOG6u+G7mXfhurvhu6/Ds+G6rOG6u+G6psO64bqsw7R24bq74bqmw4J3dnXhurvhurThuqxpduG6u8O6ceG6u+G6puG7p3bDuuG6u+G7k+G7ieG7r+G6u3XDueG6vGnhurvDumnDueG6u3Z1xJDEgsO54bql4bq7duG7n3bhurvhu4bhurvhu5XEqeG6u+G7gOG6rOG7uXZ14bq74bqmaeG7huG6u+G6pMOt4bqm4bq7w7rhu4vDueG6u+G7k8O6xanhursp4bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurlj4buUxJDhuq7hu5Phurvhu5HDueG7oeG6puG6uyzDuuG7i+G7r+G6uzRqduG6uynDuuG7t3Z14bq74butw6zhurtb4buG4bq7w4rDueG7n3bhurvhu5Dhu5LDmuG6u+G7lOG7iXZ14bq74buRw4Hhurvhu4DEqeG6peG7lOG7i8O54bq74buRw7ly4bqs4bq7w5rhu5RW4buY4bql4bq7KcOCxJDhurB2deG6u+G7kuG7t3Z14bq7aXbhurvhu4DEqeG6u+G7lOG7t3Z14bq74busxJDhuqJ2deG6p2Iv4bqyY2Lhu5nDucOK4bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhuqbhu5fhu4DhuqYtaeG7rcO5dXbhurXhurvDgsO5dcO64bqmw6LhurljYuG7keG6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54buv4bqkdy3hu5HDueG7mcO5LXR3duG6pi3hur7hu5fDuXXDuuG6puG6tXZ3w4Lhu69p4but4bq5Y+G7lEF2deG6uynDusOsdsO6Yi/hu5FjYi/hu5nDucOKYw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]