(vhds.baothanhhoa.vn) - Trưa 3/9, Giải đua xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2018 chặng 2 (Hà Nội - Thanh Hóa) có lộ trình 149 đã về đích tại TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

eU/huqDDgeG7guG7mMOC4bus4busw7lB4buow7PDk+G7ruG7mEdBw73Ds8OCJsOBRlbDgsOBRlPDk8OB4bq7RyrDgTjhurvhurvDgcOp4bqmxqDDgU7Dk+G6puG7lk/DgeG7gk/Dk+G7iOG7lsOB4buuT0Phu5ZOw4Hhu4JPxJDhu5ZOw4FGVsOCw4HhuqfhuqbDgeG6u1PDk8OB4oCTw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCeS9P4bqgw7154buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qOG6p0fDguG7hEHDvcOz4buw4bu0w4LDgcODL+G6tOG7rcOB4bqlw5PhuqjDk8OBRlbDgsOBKkfDgUbhuqzhu6jDgeG7qlZR4buCw4Hhu67hu4jDgeG7ncOz4budw4Etw4E4V+G7qMOBw7NQ4buWw4HhuqfGoMOCw4FvR+G7lsOB4buWQuG7lMOB4bqiw4DhuqDhurLDgeG7gk/EkOG7lk7DgeG6osOBd+G6p+G6psOB4bq7U8OTw4Etw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOCeMOB4buC4buaw4Hhu5hTw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4HhuqDEguG6tMOBRuG6qsOBJMSow4FGw5Lhu4JPw4Hhu67huqzDk8OBw7Nsw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOC4buveS/hu6jDvcOB4budw5nDk8OB4buCT8Odw4FGxKjDgeKAnOG7neG7nOG7lk7DgeG7qlbDgibDgeG7mMOC4buWw4Hhu67hu57DguKAneG7rcOBTsOT4bqow5PDgWFWw4LDgSpHw4FG4bqs4buow4Hhu6pWUeG7gsOB4buu4buIw4Hhu53Ds+G7ncOBOFfhu6jDgcOzUOG7lsOB4bqnxqDDgsOBb0fhu5bDgeG7lkLhu5TDgeG6osOA4bqg4bqyw4Hhu6pWJsOB4buuWcOB4bqg4bqiw4FGU8OTw4Hhu5Thuqzhu5ZPw4Hhu67hu7DGoOG7lk7DgeG7luG7tMOZ4buCw4Ek4bqmw4Hhu6pWUeG7gsOB4buu4buIw4Ekw5nDk8OB4busQMOB4buuT8OC4buUw4FOw5PDgsOB4buCw53DgsOB4bqy4bqgw4Hhu51h4bud4buvw4HDs+G7sMag4buWTsOBRuG7muG7rcOB4buC4buaw4HhurDDgUZTw5PDgeG7qlZR4buCw4Hhu67hu4jDgUbhu4jhu5bDgeG7ruG7uMOB4buC4bqk4buCw4Hhu5bhu7TDmeG7guG7q8OBeeG7gsOT4buuJsOBJeG7q+G7rOG7rsO5Qcag4buWQcO94bqn4bqmw4HDqcOC4buWeS/hu4LDk+G7ribDveG7rcOBeeG7gsagVuG7luG7ruG7sCYt4buwR07Dk8ag4buWw4El4bur4bus4buuw7lBxqDhu5ZBw73huq3hu5bhu4TGoOG7lkfhu6zDk8OCeS/hu4LGoFbhu5bhu67hu7AmLeG7sEdOw5PGoOG7lsO94butw4HDqeG6psag4butw4F54buCw5Phu64mw4El4bur4bus4buuw7lBxqDhu5ZBw704w4Lhu5Thu6hW4buCT8OTw4J5L+G7gsOT4buuJsO94butw4F54buCxqBW4buW4buu4buwJi3hu7BHTsOTxqDhu5bDgSXhu6vhu6zhu67DuUHGoOG7lkHDvWxPw5Phu5jDk+G7qOG7qMOT4buWR+G7rHkv4buCxqBW4buW4buu4buwJi3hu7BHTsOTxqDhu5bDveG7rcOBeeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9eeG7gsOT4buuJsOBJeG7q+G7rOG7rsO5Qcag4buWQcO94bqn4bqm4buWw4FtVlHhu4J5L+G7gsOT4buuJsO94butw4F54buCxqBW4buW4buu4buwJi3hu7BHTsOTxqDhu5bDgSXhu6vhu6zhu67DuUHGoOG7lkHDveG6reG7luG7hMag4buWR+G7rMOTw4J5L+G7gsagVuG7luG7ruG7sCYt4buwR07Dk8ag4buWw715L+G7qOG7mMOC4buCR8O94buvw4E44bqk4buCw4Hhu67DgibDgUZWw4LDgeG7rMOMw4Hhu65Pw5PDgUbhurpWw4HhuqDEgsOB4buCT8SQ4buWTuG7rcOBJMOZw5PDgeG7rlThu5ZOw4Hhu5hTw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZPw4Hhu65Pw5PDgUbhurpWw4Hhu4ThuqbDk8OBT8Oa4buWw4HhuqDhu6/hurLDgMOAw4Hhu5Lhu5Thu63DgSTDmcOTw4Hhu4LhuqThu4LDgUbDk0vhu5TDgeG7hOG7uOG7lk7DgeG7gk/hurjhu5bDgeG7ruG6rMOTw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p8ag4bqk4butw4HhurtOT0rDgSHhu5bhu63DgcOzbMOBYVLhu5ZOw4HhuqfDmcOTw4F3bVbhuqjhu5ZOw4E34buM4buWT3jhu63DgeG6p1bhu4jhu63DgWHhuqbDgeG6u8OJ4buWTuG7rcOBbVbhuqjhu5ZOw4HhurvDguG7lOG7rcOBw7Nsw4Fs4buYR8OT4buSVsOBd+G6pcOTw4LDgcOpw4LDk3jhu63DgcOzbMOBN1ZQ4buWw4HhurnDgsOBw7NPVlPhu67DgXdhQ+G7ksOBw6lD4buSeOG7rcOBw7Phu5/DgWFS4buWTsOB4bufxqDhuqbDk8OBdzfhu4zhu5ZPw4FsT+G7tMOZ4buCeMOBJOG6psOB4buS4buI4buuw4Hhu65PV+G7gsOB4buu4bqsw5PDgcOzbOG7r+G6pzjhurnDgeG7lk7huqYmw4HhuqDhurAv4bq04buvw4Fh4bq4JsOB4buY4bqmw4Hhu5ZC4buUw4Hhu65P4bu2w4HDg8OB4bqlw5PhuqjDk8OBKkfDgUbhuqzhu6jDgW1WUeG7gsOB4buu4buIw4Hhu53DszjDgThX4buow4HDs1Dhu5bDgeG6p8agw4LDgW9H4buWw4Hhu65Uw4Hhu4JP4bu24buC4butw4FOw5PhuqjDk8OBRuG6ulbDgeG7guG7suG7lk7DgeG7mOG6psOB4buE4buO4buow4FGS8OBN8OzOMOBTsOTw5nDk8OB4buuT8OTSlbDgUbhu4jhu5bDgeG7huG6rOG7lsOB4buGw6jDgeG7qlZR4buCw4Hhu67hu4jDgSTEqMOB4buEVsOB4buY4buO4buCT+G7rcOBJELhu5bDgU/hu5rDguG7rcOB4buY4buO4buCT8OB4busI+G7rcOBT+G7jOG7lk/DgeG6qOG7lk/DgeG7gsag4buWw4Hhu5ZO4bu04bukw5PDgeG7ncOTSuG7rsOBeeG7gsagVuG7luG7ruG7sCYt4buwR07Dk8ag4buWw4El4bur4bus4buuw7lBxqDhu5ZBw7154buo4buYw4Lhu4JHw4El4bur4bus4buuw7lBxqDhu5ZBw73hurvDguG7lHkv4buo4buYw4Lhu4JHw715L+G7gsagVuG7luG7ruG7sCYt4buwR07Dk8ag4buWw73hu6954buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG6ueG7rMag4bq7xqDhu7Dhu5TDguG7mEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lB4buUw4Lhu7BOw5Phu5Yt4buGxqDhu67hu67GoOG7lOG7q+G6sOG7r8OA4buo4buuQcO9ecOTw7154buow715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqDhurLDg+G6sC/EguG6suG7hOG6oOG6ouG6ouG6osSCw4DDgOG7ruG6osOA4bq0w4PEgsSC4bq04buY4bqg4buv4buQ4buoTkHDgS/DvXkv4buow715w5PDvTfDszjDgeG7ruG7sMOCxqDDgU7Dk+G6qMOTw4HhurtP4bq64buu4butw4HhurtP4buM4butw4E3w4LDgeG7gk/GoMOB4budYeG7ncOBKlbhurrhu67DgeG7rEPhu4LDgeG7ruG6rMOTw4Hhu4JPxJDhu5ZOw4FGVsOCw4HhuqfhuqbDgeG6u1PDk8OB4oCTw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOC4buveeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhu6g3xqDhu4QmQcO9ZeG7iOG7rsOB4buuT1fhu4LDgeG7gk/EkOG7lk7DgUZWw4LDgeG6p+G6psOB4bq7U8OTw4Etw4HDs0/DguG7lk/DgeG6p+G7msOC4butw4E3w7M4w4FG4bqqw4Hhu67hu7DDgsagw4FOw5PhuqjDk8OB4bq7T+G6uuG7rsOB4buCT8agw4Hhu51h4budw4HhurvDk0fhu5bDgeG7ncOC4buWw4FhR8OBbMOCw5PDgXfhu6xRw4HhurDhuqJ4w4Hhu4LDncOCw4FGU8OTw4HhurtHKsOBODjhurvDgcOp4bqmxqDhu63DgU7Dk+G6qMOTw4HhurtP4buMw4Hhu65PVlPhu4LDgSTEqMOB4budYeG7ncOB4buUw4Lhu5ZOw4HhuqTGoMOB4busUcOB4bqiw4Hhu4LDncOCw4Hhuqfhuqbhu5bDgW1WUeG7guG7rcOBTsOT4bqow5PDgTfDgsOB4buuT1ZT4buCw4Hhu51h4budw4Hhu5TDguG7lk7DgeG6pMagw4Hhu6xRw4HEguG6sMOB4buCw53DgsOB4bqn4bqmw4HDqcOC4buW4buvw4HhurtOxqDhuqbDk8OB4buww4Lhu63DgTfDszjDgeG7ruG7sMOCxqDDgeG7guG6pOG7gsOBTsOT4bqow5PDgeG7rk/hu7TFqOG7lk7DgW/hu6jhu7DDk+G7luG7rsOBd+G6pcOT4bqow5PDgeG7rk/hu7TFqOG7lk7DgeG7hOG7ouG7gsOBRuG7tOG7pOG7lk7DgeG6oOG7reG6ouG7rcODw4HFqMOB4buC4bqk4buCw4Hhu4JPw5PDgeG7lk/huqThu5ZPw4HhuqfhuqbDgeG6u8OC4buUw4HigJPDgeG6u8OT4buWT8OBN+G7jOG7lk/DgeKAk8OB4bqn4bqmw4HDs+G7sFbhu5ZOw4F3w7NPw4Lhu5ZPw4Hhuqfhu5rDgnjhu7HDgcOz4buww4LGoMOBTsOT4bqow5PDgeG6pMagw4Hhu53huqbhu5ZO4butw4Hhu5/DguG7lk/hu63DgcOz4buwQ+G7lk7DgeG7gk/GoMOB4buC4bqk4buCw4Hhu51h4budw4Hhu4Lhu5rDgeG7luG7tMOZ4buCw4Hhu7BX4buuw4Hhu65R4buuw4Hhu5ZP4bq64buuw4HFqMOB4buC4bqk4buCw4Hhu4JPxJDhu5ZOw4Ek4bqmw4Fv4buo4buww5Phu5bhu67hu6/DgXnhu6jhu5jDguG7gkfDgSXhu6vhu6zhu67DuUHGoOG7lkHDvcOzw4ImeS/hu6jhu5jDguG7gkfDvcOBRlbDgsOB4buUw4Lhu5ZOw4Hhu6xRw4HhurDhuqLDgeG7gsOdw4LDgUZTw5PDgeG6u0cqw4E4OOG6u8OBw6nhuqbGoMOB4bq7w5NH4buWw4Hhu53DguG7lsOBYUfDgWzDgsOTw4FOw5Phuqbhu5ZPw4HhuqXDk+G6qMOTw4HhuqTGoMOB4bud4bqm4buWTsOB4busw4JWw4Hhu4JPxJDhu5ZOw4FGVsOCw4Hhu65P4bu2w4HhuqLhu6/DgcOzw4Imw4FGVsOCw4HhuqdWOuG7lk/DgcOzT8OC4buWT8OBw7NY4buWTsOB4buCw53DgsOB4budw5NK4buuw4F54buCxqBW4buW4buu4buwJi3hu7BHTsOTxqDhu5bDgSXhu6vhu6zhu67DuUHGoOG7lkHDvXnhu6jhu5jDguG7gkfDgSXhu6vhu6zhu67DuUHGoOG7lkHDveG6u8OC4buUeS/hu6jhu5jDguG7gkfDvXkv4buCxqBW4buW4buu4buwJi3hu7BHTsOTxqDhu5bDvcOBRuG7tOG7puG7gsOB4buu4buww4LGoMOB4bqlw5PhuqjDk8OB4buCT8OT4buI4buCw4HhuqTGoMOBw7Phu7BD4buWTsOB4buCT8agw4Hhu67DgibDgUZWw4LDgeG7ruG7sMONw4EqVuG6uuG7rsOB4busQ+G7guG7r8OBeeG7qMOB4buC4buYw4Lhu6zhu6zDuUHhurnhu6zGoOG6u8ag4buw4buUw4Lhu5hBw4HDguG7mMOTTuG7lsO5QeG7gkfhu5bhu65H4buwQcOB4bus4buuJuG7mEfDuUHhu5TDguG7sE7Dk+G7li3hu4bGoOG7ruG7rsag4buU4bur4bqw4buvw4Dhu6jhu67hu7Hhu65HKuG7ri3DguG7mMOTTuG7luG7q+G7gkfhu5bhu65H4buwQcO9ecOTw7154buow715w5Phu5ROw4Hhu6zhu7Dhu4LDuUEvL+G7guG7hOG7luG7r+G7hsOCxqDhu65Pw4Lhu5ZPT8agw4Lhu68k4buWL+G7hEfhu6zhu5Lhu67GoOG7qC/hu5ZHJeG7rC/huqDhurLDg+G6sC/EguG6suG7hOG6oOG6ouG6ouG6osSCw4DDgOG7ruG6osOA4bq0w4PEgsSC4bq04buY4bqi4buv4buQ4buoTkHDgS/DvXkv4buow715w5PDvTfDszjDgeG7ruG7sMOCxqDDgeG7rsSQ4buWTsOBKkfDgUbhuqzhu6jDgeG7gk/GoMOB4buC4bqk4buCw4FH4buUw4FP4bui4buCw4Hhu6zDk+G7lk/DgeG7guG7msOBT8ag4bqm4buWw4Hhu4Lhuqjhu5ZPw4Hhu5JP4buaw4Hhu5JPQuG7lsOB4buu4bqsw5PDgUbDk0vhu5TDgeG7hOG7uOG7lk7DgeG7gk/hurjhu5bDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4Lhu6954buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG6ueG7rMag4bq7xqDhu7Dhu5TDguG7mEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lB4buUw4Lhu7BOw5Phu5Yt4buGxqDhu67hu67GoOG7lOG7q+G6sOG7r8OA4buo4buuQcO94bq7T+G6uOG7lsOB4buE4buO4buow4Hhu5bhuqYm4butw4E3w7M4w4FG4bqqw4Hhu67hu7DDgsagw4HhuqDDgMOB4buCT8OT4buI4buCw4EqR8OBRuG6rOG7qMOB4buCT8agw4Hhu4LhuqThu4LDgUfhu5TDgU/hu6Lhu4LDgeG7rMOT4buWT8OB4buWTk/DqMagw4Hhu4LDncOCw4Hhu67DleG7lk/DgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7lk/hurjhu5bDgeG7hOG7juG7qMOB4buWQuG7lMOBT+G7ouG7gsOB4buUw5nDk8OB4bqiw4DhuqDhurLDgS3DgeG6osOA4bqg4bq04buvw4Fh4bu04bum4buCw4Hhu4bDk+G7iOG7ruG7rcOB4buu4buwxqDhu5ZOw4Hhu5JPVlDhu5bDgeG7kk9Uw4Hhu4JP4bu0w5rhu5ZOw4Hhu67hu7Dhu4zhu5ZP4butw4E3w7M4w4FOw5Phuqbhu5ZPw4Hhu67EkOG7lk7DgU/DmuG7lsOB4bqgw4DDgMOB4buCT8OT4buI4buCw4EqR8OBRuG6rOG7qMOB4buCT8agw4Hhu4LhuqThu4LDgUfhu5TDgU/hu6Lhu4LDgeG7rMOT4buWT8OB4buWTk/DqMagw4FP4bui4buCw4FOw5Phu57Dk8OB4buu4bqsw5PDgeG7guG6pOG7gsOB4buCT8SQ4buWTsOBRlbDgsOB4buU4bqmw4E3w7M4w4Hhu4Thu7jhu5ZOw4Hhu4JP4bq44buW4buvw4F54buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG6ueG7rMag4bq7xqDhu7Dhu5TDguG7mEHDgeG7rOG7ribhu5hHw7lB4buUw4Lhu7BOw5Phu5Yt4buGxqDhu67hu67GoOG7lOG7q+G6sOG7r8OA4buo4buuQcO94bq7TuG6pibDgeG7lMOCw5PDgcSCL+G6tOG7rcOBN8OzOMOB4buu4bqsw5PDgcOzT8OC4buWT8OB4bqn4buaw4LDgeG7rMOMw4Hhu5jhuqbhu5TDgeG7mEzDgeG7rsOTTOG7lsOBRsag4bqm4buWw4FGS8OB4buCT8OT4buWT8OB4buoT1nhu4LDgeG7guG6pOG7gsOB4buCT8SQ4buWTsOBRlbDgsOB4buuw5Phu4jhu6jDgeG7rk9HxqDhu6954buow4Hhu4Lhu5jDguG7rOG7rMO5QeG7qCFW4buuT8ag4buwQcO94bq7TuG7ouG7gsOB4bqnVuG6uuG7lnkv4buow70=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]