(vhds.baothanhhoa.vn) - Đi dọc bãi biển Sầm Sơn, người dân và du khách không khó để nhận ra các thành viên Tổ cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển tại đây.
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7rVNUWUxF4bub4buxVEVYVC1BTElHTnHhu61MRUZUcuG7seG7p8OgSeG7hlXhu61RVeG6ouG7rVThu6rhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rWnhu5Thu61D4buoVeG7rU7huqBO4butQ+G7qFXhu61I4buY4butQknhu4JO4butaOG6pk3hu61oxqBO4bulL0h24bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUMOgRUFE4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FURVhULUFMSUdOceG7rUxFRlRy4bux4bunIknhu61E4buMQ+G7rULDg0nhu61CSeG7gk7hu61o4bqmTeG7rWjGoE5z4butTkfGr+G7nEnhu61Ew4JO4butVsOA4butRFXhu61LSMOBQ0jhu61LSMOUTkfhu61LSMOT4butxJDhu4Lhu61OSOG6rE7hu61SQeG7rUPDgUPhu61USMOATkjhu61WScOKTuG7rWnhu5Thu61D4buoVeG7rU7huqBO4butQ+G7qFXhu61I4buY4but4buFSMOSTkfhu61b4bqiTkjhu61Tw4FU4but4buFW1tb4butVsOA4butW+G6pVvDoHPhu61bw5ROR+G7rUFO4butVOG7iE5I4butxJBBTkfhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61OSEnhu4ZN4butVuG7pOG7rULhuqJP4butxJDhuqJN4butQU7hu61UT8OATuG7rUNIT+G7rU5Hxq/hu5xJ4butRMOCTuG7rVbDgOG7rURV4butS0jDgUNI4butS0hJ4butVOG6rk3hu61CSeG7gk7hu61U4bqgSeG7rcSQw4JZdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7teG7t+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63DvXfhu69QWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0NETnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3d4eC934buvw71EdnZ5d3Z2eVR2eeG7tXbhu7dM4buvdEpQR3BS4bub4buz4buv4bu54bux4butQUxU4bub4buxw6BJ4buGVeG7rVFV4bqi4butVOG7quG7rU3DlOG7rUjDjE5I4butaeG7lOG7rUPhu6hV4butTuG6oE7hu61D4buoVeG7rUjhu5jhu61CSeG7gk7hu61o4bqmTeG7rWjGoE7hu7Hhu61XSURUSOG7m+G7seG7teG7t+G7r+G7seG7rUhFSUdIVOG7m+G7scO9d+G7r+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBbQVBUSU9O4bux4bunaeG7lOG7rUPhu6hV4butTuG6oE7hu61D4buoVeG7rUjhu5jhu61H4buSTeG7reG7t+G7rVRIw4BOSOG7rVZJw4pOc+G7rUNISUHhu61Mw4BN4buteeG7rUvDjVDhu61UUuG7sEPhu61USMav4bucTkfhu61YVVnDik7hu61U4bqgSeG7rUPDgUPhu61Cw4NJ4butVOG6rk3hu61Ac+G7rX1z4butW3Phu61dc+G7rVBI4buQSeG7rUjhu6JQ4butQ8OZTkfhu60i4buYSeG7rVPGoOG7rUPhuqRQ4butQ+G7qFXhu61CSeG7gk7hu61o4bqmTeG7rWjGoE7hu61HSeG7ruG7rUFO4butVE/DgE7hu61DSE/hu61EVeG7rUtIw4FDSOG7rUtISeG7rVRIQU3hu61HSUHhu61U4bquTeG7rUJJ4buCTnThu61pw41OSOG7rVThu6rhu63EkOG6plXhu61OxIJN4butxJDhur5O4butTkFZc+G7rVThu5Thu63EkMOD4butR0nDmlDhu63EkOG7oHPhu63EkMavQeG7rVbDgE/hu61C4buc4butQU7hu61UT8OATuG7rUtIT+G6ok5H4buteMO94butRFXhu61LSMOBQ0jhu61H4bq2UOG7rU7huqBOc+G7rVRST05H4butxJDDk+G7rUPDk+G7rU5I4buuTkfhu61Uw4xOSOG7rUhV4buQTkfhu61OR1VZ4butQ+G6pFDhu61USMav4bucTkfhu61H4bq2UOG7rU5Ixq9x4butQ0hV4buYVOG7rVLDmlThu61LSEnhu63EkEFOR+G7rULGoElz4butS0nhu4ZU4butU+G7qEPhu61LSEnhu61CxqBJ4butWEFz4butR+G6tlDhu61T4buw4butQ+G7kOG7rUtIw5ROR+G7rVRI4buC4butQsagSeG7rVbDgE/hu61C4bucdHR04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxSVtFTlRFUuG7rURUSFVNQuG7seG7rVNUWUxF4bub4buxV0lEVEhx4but4bu34buv4buvUFhy4butSEVJR0hUceG7reG7s+G7r+G7r1BYcuG7seG7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ0ROdEJBT1RIQU5ISE9BdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d3h4L3d24buvRHZ24buveOG7uXZ5VHbhu7Xhu7N4w71M4buvdEpQR3BS4bubd+G7r+G7teG7seG7rUFMVOG7m+G7scOgSeG7hlXhu61RVeG6ouG7rVThu6rhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rWnhu5Thu61D4buoVeG7rU7huqBO4butQ+G7qFXhu61I4buY4butQknhu4JO4butaOG6pk3hu61oxqBO4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7fhu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7Hhu7Phu6/hu6/hu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p+G6pUhJ4buGTeG7rVbhu6Thu61D4bumQeG7rVThu5Thu61Mw4Dhu61UVVnDik7hu61UUlVZ4buATuG7rcSQ4buC4butRFXhu61LSMOBQ0jhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61BTuG7rVRPw4BO4butQ8OBQ+G7rVFVWeG7rcSQ4buKTkjhu61W4buA4butVOG6rk3hu61CSeG7gk7hu61OSMavceG7rcSQw4Phu61V4buQTkfhu61Sxq/hu6JVc+G7rUJJQeG7rVRIw4zhu61LSMOUTkfhu61U4bquTXLhu61LSMOBQ0jhu63EkEnhu63EkMav4bucTkfhu61YQeG7rU7Dik7hu61OR0jhu4jhu61OR8agSeG7rXjhu6/hu61QSMOaVOG7rVRSxq/hu5pD4butS0hJ4butWFXhu5BOR+G7rVThuq5NcuG7rURV4butS0jDgUNI4butS0jDlE5H4butxJDGr+G7okPhu61CxqBJ4butWEHhu61RVcOB4butQ+G7nOG7rVBIQU/hu61UScOKVXR0dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7reG7t+G7r+G7r1BYcuG7rUhFSUdIVHHhu63hu7Phu6/hu69QWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0NETnRCQU9USEFOSEhPQXRWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3d4eC93duG7r0R2duG7r3nhu692d1Thu7Phu7nhu695w71M4buvdEpQR3BS4bubw73hu7fDveG7seG7rUFMVOG7m+G7scOgSeG7hlXhu61RVeG6ouG7rVThu6rhu61Nw5Thu61Iw4xOSOG7rWnhu5Thu61D4buoVeG7rU7huqBO4butQ+G7qFXhu61I4buY4butQknhu4JO4butaOG6pk3hu61oxqBO4bux4butV0lEVEjhu5vhu7Hhu7fhu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7Hhu7Phu6/hu6/hu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p+G6teG7sEPhu61Mxq/hu6JOR+G7rVRS4buwQ+G7rUNI4buQVOG7rUzDgOG7rU5I4buuTkfhu61OR8av4bucSeG7rVFVQU7hu61Tw4FU4butR0nhu45Jc+G7rU5I4bqsTuG7rcSQ4buKTkjhu61Uw4xOSOG7rUhV4buQTkfhu61DSFXhuqhO4butWMOBQ3Phu61L4buKUOG7rVRI4bucSeG7rcSQxq9B4butUkHhu61QSMOBTuG7rcSQT8OBTuG7rU5IQU5IdOG7rSLhu5JOR+G7rVRI4bucSXPhu61U4bqkVOG7rUPhuqLhu61USMOATkjhu61WScOKTuG7rUPhu6ZB4butVOG7lOG7rcSQ4buAVeG7rUzDgOG7rU5I4buuTkfhu61OR8av4bucSeG7rULGoEnhu61HSeG7jklz4butxJDGr+G7okPhu63EkMOAT+G7rVThuqBP4butQsOASeG7rULhuqJO4butVuG7gOG7rUPDgUPhu61QSMavxqBOR+G7rVBIw4FQ4butU8ag4butQ+G6pFDhu61D4buoVeG7rcSQVeG7kEnhu61Oxq/hu5pDdOG7rWlI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rU5ISeG7hk3hu61W4buk4butQ8OT4butxJDhu5jhu61OR1VZ4butSEnhu4JN4butQ0FP4butTsOKTuG7rVThuqRU4butQ+G6ouG7rUPDgUPhu61USMOATkjhu61WScOKTuG7rVThu5Thu61D4buoVeG7rUjhu5jhu63EkOG7gFXhu61Dw5Phu61USU5I4butVEjhuqZO4butRMWoTkfhu61D4bqiTXPhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butS+G7tuG7rUxV4bqsVOG7rVThu5BU4butVsOA4butWcOKVeG7rU5HSOG7gHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu63hu7fhu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4but4buz4buv4buvUFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DRE50QkFPVEhBTkhIT0F0Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d3eHgvd3bhu69Ednbhu6954buveHZU4bu1w712eMO9TOG7r3RKUEdwUuG7m3jhu7fhu7Hhu61BTFThu5vhu7HDoEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61U4buq4butTcOU4butSMOMTkjhu61p4buU4butQ+G7qFXhu61O4bqgTuG7rUPhu6hV4butSOG7mOG7rUJJ4buCTuG7rWjhuqZN4butaMagTuG7seG7rVdJRFRI4bub4bux4bu34buv4buv4bux4butSEVJR0hU4bub4bux4buz4buv4buv4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6dATkjhu63huqVHVVnhu4RO4butw7JJ4bq+VOG7rcOySeG7hlRz4butVEjDgE5I4butVknDik7hu61p4buU4butQ+G7qFXhu61O4bqgTuG7rUPhu6hV4butSOG7mOG7rUNIT+G7rUJJ4bq+VHHhu63igJzDouG7lknhu61OR8OAWeG7rUzDgE3hu61WSeG7hkPhu61UUsOUSeG7rVFVQXPhu61LSMOUTkfhu61Dw5Phu61UUsav4bucTkfhu61I4buiUOG7rcSQw4FOR+G7rVRJ4bq+Q+G7rU7DgE/hu61Y4bqiWeG7rVJB4butTMOA4butTkfDgFnhu61DSMOaTkfhu61Uw5RJ4butVlVJ4butTkjhuqRUdOG7rVvDlE5H4butVknhu4ZD4butTFXDlE7hu61QSOG6oknhu63EkOG7kEnhu61N4bq2VOG7rVbhu5pJ4butTkdVWeG7rUhJ4buCTeG7rU5Ixq9OR+G7rUFOSOG7rUVN4butxJDhu4BV4butTuG7luG7rUzhu7BD4butSOG6vlThu61Nw4xOSOG7rcSQ4buC4butSE/DgE7hu61USMOATkjhu61OSEnhu4ZN4butVuG7pOG7rU3hu5hU4butQ8OBQ0jhu61U4buQVOG7rU5I4bqkVOKAnXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVBAVVRIT1Lhu7Hhu6fDssOCTuG7rUBOSOG7pS9Q4bun

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]