(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước tình trạng người dân bị các đối tượng xấu lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Campuchia, bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cưỡng bức lao động... Ban thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia trên địa bàn.
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThuqY9JFtUT3nhuqQkT30kLeG6ulThu5zGoMOaQeG6plIlPSThu5zhu5Zbw4HhuqThurDhuq49JCPDmcOaxqDhurDhu53hu5Xhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq6QeG6puG6pcSoW+G6plXhur7DmuG7muG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqbhu7jhu5rhu6bDmsag4bqmw5rGoCHhurrDgOG6pk7DjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqmPlnhu5zhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6pn0lw4wk4bqmTOG7gMOa4bua4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqmJOG6vuG7nOG6puG6teG6ulXhu7glTOG7muG7nOG6uuG6ri89JCPDmcOaxqDhurDhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqw4bquPSQjw5nDmsag4bqw4budIyxZTOG6piThu57DmuG7muG6piQj4bq+w5rGoOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZNw43DmuG6pkvhu6DhuqZM4bq8TOG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqZ9w4wl4bqmVOG7quG7nOG6plPDk8OZw4DhuqZV4buq4buc4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmfSXDjCThuqZM4buAw5rhu5rhuqY94bq6w5rGoOG6puG6teG6ulXhu7glTOG7muG7nOG6usOA4bqmS+G7oOG6plQh4bq64bqmS+G6vMOa4bqmPsOKw5nhuqZM4bq8TOG6pkxY4bqmPeG7tOG6pk7hurzDmuG7muG6pkvhur5M4bqmJCMoTOG6piQlW8OUw5rDgOG6pkws4bu2w5rGoOG6pksuTOG6plThurrDmeG6pk7hu67Dmsag4bqg4bqg4bqg4bqm4bqz4bq6w5rhuqYk4buaLMOdw5rGoOG6pj4/4bqm4bud4buaw4rDmuG7muG6pjpb4bqm4bud4buV4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pj4h4bq64bqmTOG7pOG6pj7hu4LDmuG6pkvhu4DDmuG6plvDlSXhuqZM4buKJeG6pkzhurxM4bqmTFjhuqZAJeG6usOa4bqmTOG7mi5M4bqmw5rhu4LDmsag4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmTsSoW+G6plXhur7DmuG7muG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqbhu7jhu5rhu6bDmsag4bqmw5rGoCHhurrDgOG6pk7DjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqmPlnhu5zhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6pn0lw4wk4bqmTOG7gMOa4bua4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqmJOG6vuG7nOG6puG6teG6ulXhu7glTOG7muG7nOG6uuG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6oOG6ri89JCPDmcOaxqDhurDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmTFThuro9PXnhuqThu5zhurVPw5okTyPhuqZNJOG7miVVS+G6pOG6pj0kW1RPeeG6pHvhu5xNJOG7mkHhuqbDieG6rOG6rOG7uH3DgeG6puG7mk/hu5zGoOG7miRB4bqmQ0Thuqzhu7h9w4HhuqThuqY9I0x54bqkLy9MTcOa4bqgS+G6usOZJOG7muG6usOa4bua4buaw5nhurrhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqrhuqpDw4kv4bqo4bq4Qk1D4bqoREPhurhC4bq4JMOJ4bqsxJBEVOG6qi3huqgtU+G7msOZ4bucLSTDmS1NJC1M4buaJcOaxqAtROG6oOG7uMOaxqDhuqThuqbhurpUJHnhuqThu53hu5Xhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq6QeG6puG6pcSoW+G6plXhur7DmuG7muG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqbhu7jhu5rhu6bDmsag4bqmw5rGoCHhurrDgOG6pk7DjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqmPlnhu5zhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6pn0lw4wk4bqmTOG7gMOa4bua4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqmJOG6vuG7nOG6puG6teG6ulXhu7glTOG7muG7nOG6uuG6pOG6pnvhu5xNJOG7mnnhuqTDieG6rOG6rOG6pOG6puG7mk/hu5zGoOG7miR54bqkQ0ThuqzhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bq14bq64bu4JOG7nMOZw5rhuqThurDhurXhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqYkUMOa4bua4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pk7hu4bhuqZO4buc4buQJeG6piQj4bq6w4DhuqZT4bua4bu04buc4bqmJOG7sOG6psOa4bua4buc4buQJeG6pj4/4bqmTizhurrhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJCPhurzhu5zhuqbhu7jhu5rDk+G7uOG6pj3hurrDmsag4bqm4bq14bq6VeG7uCVM4bua4buc4bq64bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG7mk/DmeG6pk7hu6TDgOG6plvDlSXhuqZM4buKJeG6puG7o+G6s8Osw6Lhuqbhu53hu5Xhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqm4bu44bua4buA4buc4bqmJOG7gsOaxqDhuqZMLMOdw5rGoOG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqbDmuG7msOK4bqmw5osWUzhuqYkI8OZw5rGoOG6plRRw5rhu5rhuqY+KEzhuqYk4bua4buqw5rGoOG6piThu5zDmuG6puKAk+G6piQjJVvhu5DDmuG6piThu5rhu6rDmsagw4DhuqbDmuG7msOMJOG6plTDiuG6piQjw5XDmuG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmxqDhu5zhurrDmuG6plXhur7Dmsagw4HhuqZT4bug4bu44bqmJOG7msOd4buc4bqm4bu44bua4bq8JOG6puG7muG7nOG7ksOaw4DhuqZ9KeG6plRd4bqmw5rGoOG7muG7nMOVVeG6pkzhurxM4bqmJFbhuqZM4buaLkzDgOG6pkzhurzhuqbDmuG7msONw5rhuqZO4buCw5rGoOG6piThu4Dhu5zhuqYk4bua4buqw5rGoOG6piThu5zDmuG6pkAl4buAw5rGoOG6pkvhurzDgOG6plThu6rhu5zhuqZTw5PDmeG6psOaxqAsw53hu5zhuqZO4buc4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqm4bu04bqmw5osWUzhuqbDmsagw5nDiuG7nOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhurPDlcOa4bqmTOG6vsOa4bua4bqmTuG7pMOA4bqmw5rDjcOaxqDhuqZM4bq6w5nhuqbhu5rhu5zhu5Il4bqmQCXhu4DhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqbDmuG7msOK4bqmw5osWUzhuqYkI8OZw5rGoOG6plRRw5rhu5rhuqY+KEzhuqZ9JcOMJOG6plPhu5rEqCXhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoMOB4bqmU+G7oOG7uOG6piThu5rDneG7nOG6puG7uOG7muG6vCThuqbhu5rhu5zhu5LDmsOA4bqmw5rGoOG7gsOa4bqmTOG7mkfDmuG6pj7DiuG6pn0p4bqmVF3huqbDmsag4bua4bucw5VV4bqmTOG6vEzhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmVOG7suG7nOG6pk0/w5rGoOG6puG7msOZ4bq+JOG6pk7hu67Dmsag4bqmfSXDjCThuqZT4buaxKgl4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqZO4buY4bqmVCHhurrhuqZO4buAw5nDgOG6pk4s4bq64bqmw5rGoCzDneG7nOG6pk7hu5zhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoOG6piQj4bq84buc4bqm4bu44buaw5Phu7jhuqbhu7ThuqbDmixZTOG6psOaxqDDmcOK4buc4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sMOtRyThuqZT4bua4bq8TMOA4bqm4buj4bqzw6zDouG6piThu5rDisOa4bua4bqm4bu44bua4buw4bqmTDvDmsag4bqm4bu44bua4buA4buc4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6plPhu5rhurrhu5zhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6puG7muG7nOG7kiXhuqZAJeG7gOG6pkzhurxM4bqmTOG7muG7osOa4bua4bqmPeG6vEzhu5rhuqbhu5pX4bqmJCPhu7LhuqZOw4rDmeG6piThur7DmeG6psOaxqDhu5rhu5DDgOG6psag4buc4buA4buc4bqmQCVbw5Qk4bqmPuG7nOG7kkzhuqZUw4pV4bqmTOG7msOZ4bqmw5rGoCzDneG7nOG6plThurrDmeG6pk7hu67Dmsagw4HhuqYk4bq+w5nhuqZO4buc4buQJeG6plPhu5zhu5LDmuG6piThu5ol4buIw5rhuqZU4buy4buc4bqmTOG7msOZ4bqmw5rGoCzDneG7nOG6plThurrDmeG6pk7hu67Dmsag4bqmJOG7nlXhuqZT4bucw5RV4bqmPuG7nOG7kkzhuqZUw4pV4bqm4bu44buaJuG6puG7muG7suG7uMOB4bqm4bua4bq+w5rhuqZM4buaw5ThuqYk4buaw4zhu7jhuqbDmuG7msOMJOG6piThu57DmuG7muG6piQj4bq+w5rGoOG6pkzhu6rDmsag4bqmTcONw5rhuqZUKOG6uuG6pkzhu5rFqMOa4bqmfSXDjCThuqZM4buAw5rhu5rhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoOG6piQj4bq84buc4bqm4bu44buaw5Phu7jhuqDhuqbhuqXhu6zDmsag4bqmJOG7msOd4bucw4Dhuqbhu7jhu5rhu7Dhu5zhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqZM4buaRyThuqZM4bua4buO4bqmPlnhu5zhuqZM4bq8TOG6pkxY4bqmQCXhurrDmuG6pkzhu5ouTOG6psOa4buCw5rGoOG6pkw64bq64bqm4budIyXDmsag4bqmLFjDmsag4bqmJCPDmcOaxqDhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqZL4buAw5nhuqbhu5rhu67huqZU4buGw5rhu5rhuqY9KMOA4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqZMLiXhuqbDmuG6vsOa4bqmw5rhu5rDjcOa4bqmS+G7oOG6plPhu5rhu7DDmsag4bqmTOG7msOUw4DhuqZMLOG7tsOaxqDhuqZLLkzhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoOG6piThur7hu5zhuqbhurXhurpV4bu4JUzhu5rhu5zhurrhuqZT4bua4buc4bqmTOG7pOG6pj0o4bqmPuG7nOG7kkzhuqZ94buAW+G6piPhurrhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bud4buaw4rDmuG7muG6pjpb4bqm4bud4buV4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pkw7w5rGoOG6plvDlSXhuqZM4buKJcOA4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6pkAlW8OUJOG6plThu5zhu5Ikw4DhuqZM4buk4bqm4bua4buc4buSJeG6pkAl4buA4bqmTOG6vEzhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu44bqmPj/huqZOw4wl4bqmJCPhurrDmuG7msOA4bqmfSnhuqZUXeG6pkzhurxM4bqmTuG7sOG7nOG6piQs4buyw5rGoOG6plXhu6rhu5zhuqbGoOG7nFnhu5zDgOG6piRW4bqmTOG7mi5M4bqmTizhurrhuqZM4buqw5rGoOG6pk3DjcOa4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqZO4buc4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqmJOG6vuG7nOG6puG6teG6ulXhu7glTOG7muG7nOG6uuG6pj7DiuG6pkzhurxM4bqmw5osWUzhuqZT4bua4bq8TOG6oOG6puG7neG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqYk4buwJOG6pkzhu6rDmsag4bqmJOG6vEzhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3huqZNw43DmuG6pkwsw4HhuqYk4buCw5rGoOG6pkwsw53Dmsag4bqmJOG7mk/DmeG6pk3hu6jhu5zDgOG6psOa4buEVeG6pkvhu4Qk4bqmJOG7nsOa4bua4bqm4bua4buew5rhu5rDgOG6plPhu6Dhu7jhuqYk4buaw53hu5zhuqbhu7jhu5rhurwk4bqm4bua4buc4buSw5rDgOG6psOaxqDhu4LDmuG6pkzhu5pHw5rhuqZM4bq8TOG6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZNw43DmuG6pkvhu6DhuqZU4buq4buc4bqmU8OTw5nDgOG6pk7hurrDmsag4bqmTOG7miXEqMOa4bqmS+G7oOG6pn0lw4wk4bqmTOG7gMOa4bua4bqmTuG7nOG6plThurrDmeG6pk7hu67Dmsag4bqmJCPhurzhu5zhuqbhu7jhu5rDk+G7uMOA4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZO4buY4bqm4bu44bua4bq8JOG6pj3hu5zDmuG7muG6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6plVZ4buc4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqm4bu44bua4buw4buc4bqm4bua4buy4bu44bqmPlnhu5zhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmTOG6vEzhuqbhu7jhu5osw53Dmsagw4DhuqZ94buG4bqmJCVbw5XDmuG6piQjJVvhu5DDmsOA4bqm4bu44buaVuG6pkvhu5zDlMOa4bqmU+G7nMOUw5rhuqYk4buaLkzhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZUJeG7iCThuqZM4buaw5nhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTcONw5rDgeG6psOaw43Dmsag4bqmTOG6usOZ4bqmXeG6piThu5ouTMOA4bqmJOG7nMOa4bua4bqmJOG7muG7isOa4bqmJCjhuqbGoOG7nOG6vEzhuqYkIyxZTOG6piThu5o64bqmTsOZ4bq+w5rhuqZMOuG6uuG6pkzhurxM4bqmTuG7sOG7nOG6piQs4buyw5rGoOG6plQh4bq64bqmTuG7gMOZw4DhuqZV4buq4buc4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmfSXDjCThuqZM4buAw5rhu5rhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6plQl4buIJMOB4bqmPuG7iMOa4bqmTuG7rsOaxqDhuqZM4bq8TOG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmU8OVJeG6psagxajhu5zhuqbDmsagLMOd4buc4bqmJOG7msONw5rhuqZO4bq6w5rGoOG6pkws4bqmJCMqw4DhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoOG6piQj4bq84buc4bqm4bu44buaw5Phu7jhuqbhu7ThuqbDmixZTOG6psOaxqDDmcOK4buc4bqmJCPhu7ThuqY+4buQ4bqmw5osWUzigKbhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqlLOG7skzhuqZL4bucw5Qkw4DhuqYk4buaw53hu5zhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmQCXhurrDgOG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6piRQw5rhu5rhuqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6psOq4buk4bq64bqmfSXDjCThuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6piQj4bq+w5rGoOG6psOaxqAsw53hu5zhuqZNw43DmuG6pkvhu6DhuqZM4bq8TOG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqZ9w4wl4bqmVOG7quG7nOG6plPDk8OZw4DhuqZV4buq4buc4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmfSXDjCThuqZM4buAw5rhu5rhuqY94bq6w5rGoOG6puG6teG6ulXhu7glTOG7muG7nOG6usOA4bqmS+G7oOG6plQh4bq64bqmS+G6vMOa4bqmPsOKw5nhuqZM4bq8TOG6pkxY4bqmPeG7tOG6pk7hurzDmuG7muG6pkvhur5M4bqmJCMoTOG6piQlW8OUw5rhuqZNw5nhuqbDmsagLMOd4buc4bqm4budIyXDmsag4bqm4buXJeG7sEzhuqZUw4pV4bqmTOG7mjrhuqDhuqbhuqXDlMOa4bqmJOG7msOd4buc4bqmTuG7nOG7mFXhuqbDmsOKW8OA4bqmTOG6vEzhuqZUKEzhuqZULOG7ssOaxqDhuqZM4buaLkzhuqbDmuG7gsOaxqDhuqZO4buG4bqm4bu44bua4bq8JOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmxJDhuqhC4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmfSXDjCThuqZM4buAw5rhu5rhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu4w4DhuqZU4bq6w5nhuqZO4buuw5rGoOG6pkvDjCThuqbhu5rhu7Lhu7jhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqYk4bq+4buc4bqm4bq14bq6VeG7uCVM4bua4buc4bq6w4DhuqYkI8OZw5rGoOG6pk7hu6ThuqZM4buk4bqm4bqoROG6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6plTDiuG6pkzhu6rDmsag4bqmTcONw5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu50jw5nDmsag4bqmPeG7sOG6pkzhurxM4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmfSXDjCThuqZM4buAw5rhu5rhuqYkI+G6vOG7nOG6puG7uOG7msOT4bu44bqmPeG6usOaxqDhuqbhurXhurpV4bu4JUzhu5rhu5zhurrhuqZM4buk4bqm4bqqw4nhurjhuqYkIyzDncOaxqDhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqZL4bug4bqmVCHhurrhuqZL4bq8w5rhuqY+w4rDmeG6pkzhurxM4bqmTFjhuqY94bu04bqmTuG6vMOa4bua4bqmS+G6vkzhuqYkIyhM4bqmJCVbw5TDmsOA4bqmTCzhu7bDmsag4bqmSy5M4bqmVOG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDDgOG6pkvhu6DhuqbDk+G7uOG6piThu5ooTOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTOG6vEzhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoOG6plQh4bq64bqmTuG7gMOZw4DhuqZM4bua4bucw5RV4bqmTsOZ4bq+JOG6piTDiuG7nOG6pj3hu4DDmuG6piQjw5XDmuG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmxqDhu5zhurrDmuG6plXhur7Dmsag4bqmw5rhu5rhu4RV4bqmPsOKw5nhuqbDmsagLMOd4buc4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6psODTOG7pOG6pkThuqYkIyzDncOaxqDhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqZUw4rhuqZM4buqw5rGoOG6pk3DjcOa4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DEgsOA4bqm4bqo4bqq4bqo4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmxqDhu5zhurrhuqZO4buew5rhu5rhuqbDmuG7ruG7uOG6piThu5zhu5DDmuG6pkzhu5ol4buuTOG6psODQ+G6piQjLMOdw5rGoOG6puG7muG7suG7uOG6plTDiuG6pkzhu6rDmsag4bqmTcONw5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sMSC4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4MiUk4buaw5kj4bqk4bqw4bquPSQjw5nDmsag4bqww6rDmcOK4buc4bqm4bud4buaJeG6ri89JCPDmcOaxqDhurDhuq4v4bu44bqw

Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]