(vhds.baothanhhoa.vn) - Dậy sớm và đi bộ là một thói quen sinh hoạt không thể thiếu được của Hạ trong nhiều năm nay. Nhưng sáng nay, khi vừa mới bước chân xuống đường, Hạ thấy cảnh vật chìm trong một màn sương mờ mờ như một tấm khăn voan mỏng bàng bạc, nhẹ nhàng giăng mắc nơi đầu thôn cuối phố. Mùi hoa sữa thơm nồng quyện trong làn gió lan tỏa khắp không gian khiến Hạ giật mình thảng thốt: trời đã sang thu!
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG6pOG6tVQo4buU4bqlKCDhu5QwLmTDoyjhu5QgI+G7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buTV+G7geG7lMOi4bqjIOG7lOG6vVXhu5Thu7Yo4buUw51h4buUIlXhu5QgYeG6peG7lOG6pSEyKOG7lOG6s+G6p+G7uDDhu5TDoigwIeG7lCExw5rhuqXhu5RdITcwLuG7lOG6pSE64buU4bqlISgq4bqn4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buyYlPhu5R1w5rhu5ThuqXhurUxMC7hu5QwISgm4bqn4buUMOG7piDhu5QwU+G7gU7hu5Thu68hZDAu4buUw6JUMC7hu5QwU+G7gU3hu5RdISjhu5Thur1lU+G7lCDhuqMo4buUw51k4bqj4buy4buU4buyIeG7rDDhu5Thur/huqc4MC7hu5Thu7Zkw6MwLk3hu5R1w5rhu5ThuqUh4buu4buB4buU4buyw5kwIeG7lOG6vVfhuqXhu5Thu7IhPCDhu5ThuqXhurUxMC7hu5QgYeG6peG7lCBVMOG7lMOiZOG6oTAu4buUIMOj4buUIMOj4buUMCFk4buUIGHhuqXhu5ThuqXhu64g4buUXSHhu6Yw4buU4bq9MVMw4buUIDUwLuG7lMOdVTAu4buUw53DmuG7sk3hu5QwISPhu5QwIVUwLuG7lC4o4bumMC7hu5Qgxajhu7Lhu5Qw4bqhKOG7lOG7tlbhuqfhu5ThuqUhNzDhu5Thu7Lhuqc4KOG7lOG6tyE4TuG7lOG7reG6qSjhu5QhMVPhu5TDouG6u1Phu5ThuqUh4bqhIOG7lDA5MC7hu5ThurPhuqfhu4E/MOG7lOG6peG6tTEwLuG7lCJVMOG7lC4oMuG7lCJTMOG7lOG6pTVT4buUXSHFqOG6t+G7lF0hNzAu4buULihTMOG7lF0hKCow4buUdcOa4buULihX4bql4buUIDwwIeG7lOG6pSHDmTAu4buU4bqlITjhuqVL4buU4bql4bq1w6Mo4buU4bu24buk4buUw6JTMC7hu5ThuqUh4bqnT+G7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jnXDqOG7lOG6s+G6p1Phu5Qt4buU4bqlIeG6p+G7lOG6peG6oyhP4buU4buZMuG7lCJV4buU4bqz4bqn4buB4buUIuG6p1fhuqXhu5Thur1XMOG7lOG7tmEwLuG7lMOd4buu4bql4buUw50oKjDhu5Thu7JiU+G7lOG6pSEoJTDhu5QwISglMOG7lDAhZDAu4buU4bq94bqjKOG7lHXDmuG7lCDhuqlT4buU4bqlIeG6p+G7lOG7sjMw4buULsWoMOG7lCIoJjDhu5TDnVMx4buUXWbhu5QwKD8g4buUXSEy4buU4bqz4bqnJTBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOdVMo4buUIGThuqEo4buUMOG7piDhu5ThuqXhurVk4bqj4buyTeG7lHXDmuG7lOG7sjLhu5QgYeG6peG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lCHDmjAh4buU4bq3IeG6reG7sk3hu5Thu64g4buUJSBO4buU4buRITkwLuG7lOG7sjfhu5QiVeG7lOG7slQw4buUw51h4buUXSg6IOG7lCLhu6wg4buUIuG6pzcw4buU4bq3IcOZKOG7lMOiODAu4buU4bq/U+G7lDAhVeG7lDAhZDAu4buU4bq14buu4bql4buU4buBJeG6p+G7lOG6pSFk4bqhMC7hu5Thur3Eg+G7lOG7sjEwTuG7lOG7qyEo4buU4buyMTDhu5ThuqXhurVTKOG7lOG7tlbhuqfhu5QiMzAu4buU4bql4bq1MzDhu5TGoOG7ouG7lOG6pSFUMC7hu5ThuqXhuqfDoShN4buU4buyN+G7lOG6tyFU4bql4buUISg/MOG7lCA8MCHhu5Thu7Iy4buUIFMwLuG7lDAlMOG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7JTKOG7lMOi4bq7U+G7lOG7siEx4buU4buyMTBO4buUw7QoKuG6peG7lOG6pSgwTeG7lOG6pCFTMCHhu5ThurXhu67huqXhu5Thur3huqco4buUMCFkMC7hu5Thu7IhZFPhu5RdPuG6t+G7lOG6vSbhu5ThuqUh4bumIOG7lOG6vcSD4buU4bqlITzhu5RTMCHhu5TDnT7hu5TDnTQw4buUIuG7rCDhu5ThuqXhu6jhu7Lhu5TDncWoMOG7lOG6peG6tTQwLuG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5Thurchw5ko4buUIMOh4buU4buy4buu4bq34buU4buyxJHhuqdO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buvIVcw4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqlKDDhu5TDnVQxTeG7lHXDmuG7lCE44bql4buUITHDmTAuTeG7lOG6vWEo4buU4bq94buk4buU4bu2KjDhu5TDnT8wIeG7lOG6vSg/ME7hu5Thu5E34buUISrhuqXhu5Thu7bEkTAu4buUIsOaKOG7lDAuOShN4buUIjMwLuG7lDDhu6gwLuG7lOG6peG6tX3huqfhu5QiMeG7lOG7rOG6p03hu5QgxajhuqXhu5Thu7bhu6Yg4buU4bu24bumIOG7lF0hNzAu4buU4bq1w6Mo4buU4buyVDAh4buU4buy4bq5U+G7lOG6tyEzMC7hu5Qgw6FO4buUw4JT4bqn4buUw504MOG7lOG6pSgqMC7hu5Thu7Lhu6YwLuG7lOG6pSHhu6owLuG7lOG7siHDo+G7lOG7tsSDKOG7lOG7slPhu5Qgw6Hhu5RdKuG6peG7lOG6pSHhuq3hu7Lhu5QwIWQwLuG7lOG6pCFTMCHhu5TDnT7hu5QhNzDhu5QgJeG7lMOi4bus4bqnTuG7lOG7ryE8MOG7lOG7siE5MC7hu5Qwxq8g4buUw53hu67huqXhu5Thu7ZhMC7hu5ThuqXhurUlMOG7lC4oZMOjMC5N4buU4bu2VuG6p+G7lOG6vVXhu5Thu7JUMCHhu5ThuqVT4buB4buU4bq3IcOZKOG7lMOdPuG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5ThurPhuqfhu64w4buUw53hu6YwLuG7lOG6peG6tcWoMC7hu5Thur8yU03hu5R1w5rhu5QuKFUw4buULijhuqtT4buUMGThuqPhu7Lhu5QgxajhuqVN4buUMC4hIzDhu5QwLlUx4buUXSE3MC7hu5QwMijhu5QwJTDhu5Qiw6MoTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6tDko4buUIGHhuqXhu5QwLlXhu4FOTk7hu5QhUyjhu5QwLlXhu4FOTk7hu5Thur1V4buUw51T4buU4bql4bqnVjDhu5ThuqXhurU3KOG7lOG6s+G6p1Phu5ThuqQhUzAh4buU4bq9WTDhu5TDneG7ruG6peG7lOG6pXswIU3hu5Qg4buo4bql4buUMCHEg+G6peG7lDAhw5rhuqVO4buU4buT4bqp4buU4bu2UzAu4buU4bql4bq1MTAu4buU4bqlIcOjKOG7lF3hu4Phu5ThuqUhUyjhu5QwLiFAME3hu5QwIWQwLuG7lHXDmuG7lOG6vVkw4buUMC5V4buB4buU4bu2JSDhu5TDnSUw4buULihkw6MwLuG7lMOdPzAh4buU4buyYlPhu5Thu7IhOTAuTuG7lMOCUzAu4buU4bql4bqnVjDhu5ThuqUhxJHhu5ThuqVkTeG7lOG6pTwwIeG7lOG6peG6tcOaMC7hu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buU4buyYlPhu5ThuqQhUzAh4buU4bu0VjDhu5Thur/hu67huqfhu5Thu7Yo4buU4bu0MeG7lOG6vSrhuqXhu5ThuqUhZOG6oTAu4buU4bqz4bqnVOG7lDDhu6gwLk7hu5ThuqQhKuG7lOG6tTko4buU4bu2KCbhuqfhu5Thu7I34buUIjHhu5TDosSD4buUMCHhu67huqXhu5Thu7bhu6Thu5Thu7YqMOG7lC3hu5Thur1VMeG7lCBh4bql4buUMC5V4buB4buU4bqlIeG6p03hu5ThuqQhUzAh4buU4bu24buk4buU4bq1U+G7lOG7tijhu5Qg4bukKOG7lCDhu6QoTuG7lOG7kSHEkTAu4buUXSgqMOG7lDAuZMOjKOG7lOG7siE5MC7hu5ThuqUhZOG6oTAu4buU4buBJeG6p+G7lOG6peG6teG6reG6peG7lCHhuqEo4buU4bqlIeG6r+G7lOG7suG6pzgo4buU4buy4bqpMC7hu5ThuqXhurUlMOG7lOG6pVPhu4Hhu5QgPDAhTeG7lHXDmuG7lOG7siEq4bql4buUIuG7qDAu4buUXSE3MC7hu5ThuqUhOuG7lF0hMuG7suG7lOG7tmTEg+G7suG7lDDhurtTTeG7lMOd4bqvKOG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buU4bqz4bqnU+G7lCLhuq3hu7Lhu5QwVTHhu5Thu7I34buU4buyYzAu4buUw6I4MC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5QiMeG7lOG7rOG6p+G7lOG6vVXhu5QwZOG6o+G7suG7lCDFqOG6pU7hu5Thu5E34buUNyDhu5QuITzhu5Qi4buu4buB4buUUzAhTeG7lOG7sjjhu5QuxagwLuG7lCJT4buB4buULjQo4buUUzAh4buUMCFkMC7hu5ThuqUxVTDhu5ThuqUh4busMOG7lOG6pSE64buU4bqkIVMwIeG7lOG7ssSRMC7hu5Thu7bDo+G7lOG6vVXhu5Qiw5owIeG7lDAuxajhuqVO4buU4butNCjhu5QwLmTDoyjhu5Thurchw5ko4buU4bq9YSjhu5Thur1VMC7hu5Thur/huq0g4buUIsOaKOG7lOG7tmRT4buU4buyN+G7lOG6tVPhu5QwLjFVKOG7lOG7tjrhu5RdIeG7rCDhu5QiKD8g4buU4buyITHhu5ThuqQhUzAhTuG7lOG6tDko4buUMCFk4buUIGHhuqXhu5Thu7JUKOG7lOG6v1Thu7Lhu5RdITcwLuG7lCE5ME3hu5R1w5rhu5Thu7I44buUIiXhu5QwIeG6uzAu4buUw51k4bqj4buy4buU4buyIeG7rDDhu5QiJTDhu5Thu7IhKCrhu7Lhu5Thur/hu7jhu5Thu7JiU+G7lMOdPzAh4buU4bq9KD8w4buU4buyIeG6r+G7lOG6pSEo4buUIVUo4buU4buyYlPhu5Thu7IhOTAu4buU4bq9JuG7lFMw4buU4bqlVDAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7ry4xVSjhu5RdKFNN4buU4bql4bq1w6Mo4buU4bq/UzAhTeG7lCDhu6zhu4Hhu5ThuqXhurXFqDAuTeG7lDDFqDAu4buU4bqlIeG6p+G7lOG6vVUwLk1OTk7hu5ThurYhOOG7lOG6tyFkw6MwLuG7lOG6vVkw4buU4bu2NzAu4buU4bq94bqnKE3hu5ThuqXhu67hurfhu5QwV+G6t+G7lDAuZMOjKOG7lOG6s+G6p1Phu5Qiw5oo4buUMCFkMC7hu5Thu7Iy4buUUyjhu5TDnSgq4bql4buU4bq1xq8wLuG7lOG6peG6tVQo4buU4bqlKCDhu5Thu7I34buUMCFk4buUIOG6pzgw4buU4bq94bqx4buU4bq94bqrMOG7lOG6tVPhu5ThuqUhVTAh4buU4bql4bq14bumIOG7lCDDmTAh4buU4bql4bq1ZOG6o+G7suG7lDDDoCjhu5Thu7ZT4bqn4buU4bu24bqjMOG7lOG7smJT4buUw50oP+G6peG7lCLhu4FO4buU4buvLuG6uVPhu5Qg4buo4bql4buUIiUw4buU4bql4bq1w6Mo4buU4bqlIeG6p+G7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6v1MwIeG7lOG6vcOjKOG7lOG6vcSDKOG7lHXDmuG7lCDhuqc4MOG7lC5VMeG7lF0hMuG7suG7lOG6pSHDmSDhu5ThuqUhKCrhuqVL4buU4oCc4bu1MC7hu5ThuqXhurXDoyjhu5ThuqEoT+G7lMOCUzHhu5QwLmTDoyjhu5RdITcwLuG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5Thu7IhOTAu4buU4buyMTDhu5Thur3huqMoSuG7lMOCUzHhu5QwLmTDoyjhu5RdITcwLuG7lOG7siEx4buUUzAh4buU4buu4buB4buUIGHhuqXhu5Thu7LhuqHhu5QhYSjhu5TDojgwLuG7lOG7tOG6qeG7lFMwIeG7lF0hNzAu4buU4buyMzDhu5RdITXhu7jhu5Qgw5owIeG7lDAhZOG7lOG6v2RT4buUMCFkMC7hu5Thu7IzMOG7lMOiODAu4buUIlXhu5Thu7IxMOG7lOG7smMwLuG7lOG6pTHDmijhu5QwLuG6p+G7gT8w4buUIsWoIOG7lOG6tTkoT+KAnU7hu5Thu68q4bqn4buU4buyMuG7lOG6pSE64buUIlUg4buU4bu2ZMSD4buy4buUMCFk4buU4bq9V+G7geG7lOG7siHFqOG7suG7lOG6tyFWMOG7lDBVMeG7lDDDoCjhu5Thu7ZT4bqn4buUw6Ik4buUMC7huqc3KOG7lDAuMVMo4buU4bql4bq1MTAu4buU4buyN07hu5R1w5rhu5Thu7ZVMCHhu5Thurchw5ko4buUXTwg4buUMEAw4buU4bql4buu4bql4buU4buyw5lN4buU4bql4bq1ZOG6o+G7suG7lCDFqOG6peG7lOG7sjfhu5Thu7IzMOG7lMOdUzHhu5Thur0oP+G7suG7lOG6tyHDmSjhu5QiVSBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buxMeG7lCBTKOG7lOG6pVQwLuG7lOG7siEx4buU4buyITkwLuG7lOG6vzEwLuG7lOG6v+G6pzcoTeG7lHXDmuG7lDDhu6gwLuG7lDAhNOG7suG7lMOd4bqnNzAu4buUIDwwIeG7lDDGryDhu5Thur/huqc4MC7hu5Thu7IhKCrhu7Lhu5QuKGTDozAu4buU4bqlIeG7rDDhu5ThurPhuqfhu7gw4buUMCFkMC7hu5RdITcwLuG7lOG6pVUo4buUMFUx4buU4buyIcSD4bq34buUIMWo4bql4buUMMOhKE7hu5Thu68h4bq7MC7hu5Thu7QzMC7hu5QwZOG6o+G7suG7lCDFqOG6peG7lOG7ssSR4buU4bqlISrhu5Qi4buoMC7hu5QiJOG7lOG6peG6pzcw4buU4bq14bqhKE3hu5Rk4bqj4bql4buU4bu2ViDhu5Thu7LDmeG7lC44KE7hu5Thu68hPDDhu5Thu7bEkVPhu5Thu7IxMOG7lDAhNeG7lDAu4bus4buB4buU4bqlIeG6oeG7lOG7tlMwLuG7lOG6pVfhurfhu5QwMijhu5QuNCjhu5QgI03hu5ThurUp4bqn4buU4bq1KeG6peG7lOG6veG6pyjhu5Thu7Jkw6Mo4buU4bq9POG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5QwIVXhu5Thu7Y3MC7hu5QwLmTDoyhN4buUIjMwLuG7lHXDmuG7lOG7tlPhuqfhu5Thu7bhuqMw4buUMCFk4buU4buyxajhuqXhu5ThuqVlMC7hu5RdIeG6reG7suG7lOG6teG6p2HhuqVO4buU4bqkIWThuqEwLuG7lOG7sjEwTeG7lOG7sjfhu5QuxagwLuG7lC5kxIMwLuG7lDDhuqc44bql4buU4bqlZTAu4buU4bqlITxT4buU4buyIVQxTeG7lOG6pzgwLuG7lOG6pWUwLuG7lDAu4bqrIOG7lMOi4bq7U03hu5QwZOG6o+G7suG7lCDFqOG6peG7lDAhw5rhuqXhu5QwITNTTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsO0w5nhu4Hhu5ThuqUhVDAu4buUw6JT4bqn4buU4buyN+G7lMOiKDAh4buU4buyMTDhu5Qt4buUIGHhuqXhu5TDnUDhu5QuVCjhu5Qw4buoMC7hu5Thu5pNUV0uTuG7lOG7ryHhuqPhu5Qiw6Mo4buU4buyITkwLuG7lOG7tOG7qDDhu5RdISjhu5Thu7IzMOG7lMOiODAuTeG7lOG7sjfhu5Thu7bhu6jhuqXhu5ThuqUlMOG7lOG7sjEw4buUIlXhu5R1ZOG6ozAu4buU4buTZOG6oTAuTuG7lOG7tSDhu5Thu7IxMOG7lOG6vVUx4buUIjMwLuG7lMOdUzHhu5Thu7LDmSDhu5Thur/huq3hu7Lhu5Thu7IhxIPhuqXhu5ThuqlT4buU4bq9JuG7lF0hKCow4buUdcOa4buUMC4hIzDhu5QiMzAuTeG7lDBk4bqj4buy4buUIMWo4bql4buU4bq1ZDAu4buU4bq1ZDAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7qyEo4buUIOG6oyjhu5TGoFHhu5QwLlXhu4Hhu5ThuqXhuqfDoShN4buUdWThuqMwLuG7lOG7k2ThuqEwLuG7lMOdPuG7lOG6vSglIOG7lOG6tyHDoSjhu5Thurchw5ko4buU4buy4buu4bq34buU4buyxJHhuqfhu5ThuqXDmijhu5TDnT8wIeG7lOG6vSg/ME7hu5Thu68hPDDhu5Thu7IxMOG7lOG6pSHhuqHhu5ThurPhuqfGrzDhu5ThurPhuqfDmijhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7LhuqEw4buUw6I44bql4buU4bq3IcOZKOG7lOG6pSHhuq/hu5Qx4bq/4buBTeG7lCIzMC7hu5QwLmTDoyjhu5QgI+G7lOG7tlPhuqfhu5QwIWThu5Thu7LFqOG6peG7lOG6pWUwLuG7lF0h4bqt4buy4buU4bq14bqnYeG6pU7hu5TDglPhuqfhu5QgZMOjKOG7lDAuVeG7geG7lOG7tigm4bqn4buU4bql4bq1PuG7lOG6r+G7lMOdPzAh4buU4bq9KD8wTeG7lHVk4bqjMC7hu5Thu5Nk4bqhMC7hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThurVT4buU4bq9KD8w4buUMCFkMC7hu5RdOuG7lOG6pWXhu5QiVjDhu5Q4IOG7lOG7ruG7geG7lOG7sjEw4buUw51A4buU4bq14buu4bql4buUXSEy4buU4bqlKTAhTuG7lMO0QOG7lCFT4buB4buUXSEy4buy4buUMC7hu6jhuqXhu5QwLiEkMeG7lOG7tiow4buU4bqlKSDhu5ThuqVUKOG7lOG7ssOZ4buUMC5kw6MoTOG7lOG7tjMo4buUICPhu5TDnSrhu5Thu7Yo4buU4bqz4bqnUzAh4buUMCFV4buU4bu24bqtMC7hu5TDnVPhu5ThuqUhVDAu4buUIGTDoyjhu5QwLlXhu4Hhu5Qg4bqjKOG7lDAuMVMwTuG7lOG7mTco4buU4buyIeG7rDDhu5R1w5rhu5QgNSjhu5ThurXhu6Thu5ThurXDoyjhu5RdITcwLuG7lCDhuqc4MOG7lMOdZOG6o+G7sk3hu5QwIWQwLuG7lOG7tGTDozAu4buUMCFk4buU4bqlPDAh4buUIFnhuqfhu5ThuqXhurnhu5ThuqUhKCUwLuG7lCIoJTAu4buU4bu24buk4buU4bql4bq1w6Ao4buU4bu0V+G7gU3hu5ThuqUoKuG6t+G7lOG6pSElIOG7lMOixJHhu7Lhu5Qgw5owIeG7lOG7siEx4buU4buyN07hu5ThuqThurUlMOG7lOG6pVPhu4Hhu5QgI03hu5R1ZOG6ozAu4buU4buTZOG6oTAu4buUw6JT4buB4buUMDkwLuG7lOG6peG6tTEwLuG7lC4o4buu4buy4buUMC5iTuG7lOG7mTco4buUIDco4buUITkwLuG7lDAhNeG7lOG6vygwIeG7lCLhuq3hu7Lhu5QgKuG6p+G7lCBUMU3hu5Qi4bqt4buy4buU4buyIeG6rSDhu5Thu7IhKSDhu5Thu7Jkw6Mo4buU4bql4bq1NzAu4buU4bqlIVfhuqXhu5Thu7Q74buU4bqlIWThuqEwLk/hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQhw6Mo4buULihTMOG7lOG6pSHhu64g4buU4bqlITFU4bql4buU4bql4bq1NyhN4buUXSEo4buU4bq9ZVPhu5ThuqXhurUzMOG7lCBh4bql4buU4bql4bqnw6Eo4buUdWThuqMwLuG7lOG7k2ThuqEwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG7siFX4bq34buU4buyIeG6uzAu4buUw51k4bqj4buy4buU4bu2KOG7lOG6vVXhu5TDnVfhurfhu5TDnSPhu5QuNCjhu5QgI07hu5Thu68hZDAu4buUMCgmIOG7lOG6veG6pyjhu5Thu67hu4Hhu5Thu7Ihe+G7lDAuxagw4buU4bqlw6lT4buU4bqlVeG7geG7lC5TMC7hu5RdISjhu5Thu7I34buU4bq3IVThuqXhu5QhKD8w4buU4bq1U+G7lMOdQOG7lOG7k2MwLk3hu5Thu7IxMOG7lOG6peG6tVMo4buU4buyN+G7lOG7tMOaMeG7lDBV4buB4buU4bq14buu4bql4buUKeG6peG7lDAyKOG7lOG7smTDoyhN4buUXSE3MC7hu5ThuqUhKeG7siHhu5QuKFMx4buU4bqlKCrhurfhu5Thur3huqMo4buUIDQo4buUMC5kw6MoTuG7lOG6ruG7lCLhuqPhurfhu5QhU+G7geG7lOG6r+G7lDAhVeG7lOG7slfhuqfhu5TDnUDhu5Thu7Ihe+G7lOG6pSHhuqfhu5QgPDAh4buU4bql4bq1MTAu4buUIGHhuqXhu5QuMuG7suG7lDAhNeG7lOG6pcOp4buU4buyIeG6oShN4buU4bu2Nyjhu5QgxajhuqXhu5Qi4bqnNzDhu5RYMOG7lOG7siHEkVPhu5QgYeG6peG7lDDDoCjhu5TDneG6pzkw4buU4bqn4buU4bqn4buu4bqlTuG7lOG7ryFXMOG7lOG6tVPhu5Thu7Yy4buUIlXhu5QwIeG6uzAu4buU4bu04buu4bqn4buUISg/4bqn4buU4buyIeG7qjAu4buUIlUwIU3hu5R1w5rhu5Thur1hKOG7lOG7tmRT4buU4buyMTDhu5Thu7YqMOG7lMOdPzAh4buU4bq9KD8w4buUXSg6IOG7lOG6peG6tVPhu5Thur1V4buU4bq14bqnMOG7lOG6tVjhu4Hhu5RdISjhu5TDnSgq4bql4buU4buyMTDhu5Qgxajhu7Lhu5TDnT8wIeG7lOG6pcOp4buUXWZO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqkIWThuqEwLuG7lOG7sjEwTeG7lHXDmuG7lOG7sjjhu5RdPCDhu5QwQDDhu5Thu7Y64buUXSE1KOG7lMOdV+G6peG7lOG6tVPhu5ThuqUoKjAu4buUMMSR4buy4buUMOG6r03hu5Qi4buoMC7hu5QiJOG7lDDhuqc44bql4buUMC5kxIPhu7Lhu5QwZOG6o+G7suG7lCDFqOG6peG7lOG6vVUx4buU4bql4bq1MTAuTuG7lOG7kTfhu5TDnVQw4buU4buyISgq4buy4buUIsWo4buy4buU4bqlU+G7gU3hu5Thu7Y3KOG7lMOdNzAu4buU4bqlUyhN4buUw6LEgyjhu5Thu7Thu6zhu4Hhu5Thu7Ih4bqn4buBJjDhu5Thur1VMC7hu5QiVeG7lOG6s+G6p1Xhu5ThuqXhu6gwLuG7lOG7smJT4buUw5044buUICPhu5QhUyjhu5TDnSUw4buU4bql4bq1MTAu4buUMC5V4buB4buU4buyZOG6oyhN4buU4bu2ZFPhu5Thu7IxMOG7lOG7tijhu5Thu7Ih4bq7U+G7lOG6peG6tT5O4buU4buRN+G7lOG6pSHhuqfhu5Thur8q4bq34buU4buyNzAu4buU4bq9KD/hu7Lhu5QhxIPhurfhu5Qi4buH4buU4bu2OuG7lOG7siHhu6Yg4buUw6Iy4buyTeG7lOG6peG6tTPhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5QuVjDhu5QuYyjhu5Thur3huqMo4buU4buyMTBO4buU4buZJSBN4buUdcOa4buU4bu2OuG7lCFTKOG7lOG7sjEw4buUMMavIOG7lOG7ssOaMCHhu5TDnSUw4buUIDwwIeG7lOG6pSE84buU4bqlIVYg4buUXTrhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thur3DoOG7lOG6vSZN4buUMOG7rDAu4buUMCjhuqfhu5Thu7IhMeG7lOG7sjEw4buU4bqlZTAu4buUICgqMC7hu5Thu6YwTeG7lC4o4buu4buy4buUMC5iTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7sSUw4buUIuG6o+G6t+G7lOG7ok3hu5TDnT8wIeG7lOG6pTwwIeG7lOG7smJT4buU4buTYzAu4buU4bu0VjDhu5ThuqUh4bqn4buBJTDhu5QuKMOZIOG7lDAhZDAu4buUIlYg4buUIjxN4buU4buyVOG6p+G7lMOd4buqMOG7lF0hNzAu4buU4buyIT7huqfhu5QwIWTDozAu4buU4bu4IE7hu5R1Uyjhu5RTMCHhu5Thu7gg4buUIVPhu4Hhu5Thu7Lhu6Qo4buU4buyNE3hu5ThuqXhurVTMCHhu5QuKFUwIeG7lDAhU+G6p07hu5R1w5rhu5Thur1lU+G7lOG6tyHDmSjhu5QiVSDhu5QgI03hu5Thur1lU+G7lCJVIOG7lMOdOOG7lOG7tjrhu5Thuqc4MOG7lDDFqDBN4buU4bu0w5rhu4Hhu5TDncOZMeG7lOG7sjEwTuG7lOG7ryHhurswLuG7lCLhuq3hu7Lhu5Thu7I3MC7hu5Thur0oP+G7suG7lMOdVzDhu5ThurVhME3hu5ThuqXhurUxMC7hu5QwLmTDoyjhu5QgP+G6peG7lCA1KOG7lDAuIeG7uOG7lCFTKOG7lFMwIeG7lOG7uCDhu5Thu7Lhu6Qo4buUMCFT4bqn4buU4bq1OSjhu5RdITLhu7Lhu5QiMuG7suG7lOG7tjMo4buUICPhu5Thurch4busMOG7lOG6v+G6ueG7lF0hKCow4buUdcOa4buUw53huqc5MOG7lMOd4buk4buUMFnhuqfhu5Thu7LDmeG7lOG6teG6p2HhuqXhu5QuUzBO4buU4butYeG6peG7lDDDoCjhu5Thur8y4bql4buU4bq/U+G7lOG6pWIo4buU4buyw6nhu7Lhu5ThuqXhurVVMeG7lOG7tOG7rDAu4buU4bql4bq1MTAu4buU4buyN03hu5ThurU5KOG7lDAh4bq7MC7hu5QuKDThuqXhu5QwZOG6o+G7suG7lCDFqOG6peG7lDAyMC7hu5Qhw6Eo4buU4bqlISjhu5QwIVPhuqfhu5Qi4bumMOG7lOG7tFUo4buU4bql4bq1JTDhu5QgVE7hu5ThuqQh4buu4buB4buUICPhu5RdITLhu7JN4buUIVMo4buUUzAh4buU4bu4IOG7lMOixIPhu5Qh4bukKE3hu5Thur1hKOG7lCgg4buUIuG7qDAu4buU4buyIcOa4buB4buU4bql4bqjKOG7lDcg4buUIuG7ruG7geG7lCAjTuG7lHXDmuG7lCLhu6gwLuG7lCIk4buULsOa4bql4buUMGThuqPhu7Lhu5QgxajhuqXhu5Thu7RTMC7hu5QhUyjhu5ThuqVT4buB4buUNyDhu5Thu7IxMOG7lOG6vVUx4buUIjMwLk7hu5ThuqQhZOG6oTAu4buU4buyMTDhu5Thu7I3KOG7lOG7suG6reG6pU3hu5ThuqUhZOG6oTAu4buU4bq3IVcw4buUIDwwIeG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7IhPuG6p+G7lMOdUzHhu5Qww6Ao4buU4bql4bq14bqn4busMOG7lOG7siHhuqfhu4ElME/hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu61h4bql4buUIlYw4buU4bqlUzDhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG6pWXhu5Qi4bus4bqn4buUMCFkMC7hu5R1w5rhu5Thu7Ihw6Phu5Qg4bukKOG7lF0hNzAu4buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG7k2MwLuG7lOG6vSZO4buU4buRN+G7lCE44bql4buUITHDmTAu4buU4bu2KjDhu5ThuqXhurVkw6MwLuG7lOG6pTwg4buU4buyMTBO4buUw4Lhu6ww4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5Thur3FqDAu4buU4bqlUzAhTuG7lOG6pCHhu67hu4Hhu5R1w5rhu5QwLmTEg+G7suG7lOG6v+G6pzco4buULjQo4buU4buyMTBN4buU4buyVOG7suG7lMOdVOG7suG7lCFVMC7hu5Thur8yIOG7lOG7smMwLuG7lOG7siEoU+G7lDAhU+G6p+G7lOG7tijhu5ThuqU8IOG7lC4o4bqt4bq3TuG7lOG6pOG6tcOjKOG7lDAhVOG7lDAh4bu4IOG7lOG6pTgo4buUIFXhu5Thur1ZMOG7lF0hNzAu4buU4bqlIeG7ruG7geG7lMOdMjAu4buU4buyMTDhu5Thu7bhu6zhuqdO4buUdcOa4buU4bq14bqnMOG7lCIlMOG7lOG6vTzhu5TDosSD4buUIeG7pChN4buUw53DoDAu4buU4buyN+G7lOG7siHEg+G6peG7lDAuIX3hu5ThurVT4buU4buTYzAu4buU4bq14buu4bql4buU4bqlISnhu7Ih4buUw53hu6Qo4buU4buyNeG7lOG6veG7uDDhu5Thu7Yl4buUMOG6oSjhu5Thu7IhKCbhuqfhu5Thu7IhKCbhuqfhu5Thu7I34buU4bqlIWTDozAu4buU4buyITHhu5Thu7JU4buy4buU4buyMTDhu5ThurVT4buU4buyIeG6oShO4buU4buRN+G7lOG7siHDmuG7geG7lCBh4bql4buUIMOa4buyIeG7lOG6tVPhu5ThuqXhuqMo4buUMOG6oSjhu5Thu7Lhu67huqXhu5ThuqUoKjAu4buULjQo4buU4bqlJTDhu5Thu7IxMEvhu5TigJzhu5NjMC7hu5ThuqEoT+G7lOG7kTEw4buU4bqv4buU4bu24bus4bqnSuKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5E34buUMCE8MOG7lF0hxajhurfhu5QgYeG6peG7lCJkxIPhuqXhu5Thur1V4buUMCFXMOG7lOG6tVPhu5Thuq/hu5Thu7Lhuqc4KOG7lMOd4bukKE3hu5Thu5NjMC7hu5Thu7ZTMC7hu5Qi4buoMC7hu5QiJOG7lDAuOSjhu5QwITww4buU4bu0MzAu4buUMGThuqPhu7JN4buUIMWo4bql4buU4bu2NeG7lCEx4bu4TuG7lHXDmuG7lCJTMeG7lOG6peG6oyjhu5Q3IOG7lOG7siFWIOG7lCLhu67hu4Hhu5Thu7IxMOG7lOG6vcOg4buU4bq9Jk7hu5ThuqThurUxMC7hu5Thur0zMC7hu5ThuqVT4buB4buUICNN4buU4buTYzAu4buUM1Phu5RdITLhu7Lhu5ThuqXEkeG7suG7lOG6pWThuq8oS+G7lOKAnOG7rSPhu5ThuqEoT+G7lOG7kTEw4buUw6LEg0/hu5Thu5ExMOG7lMOd4bqnOTDhu5ThurPhuqdUT+KAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hurwm4buUw6JT4bqn4buUXSEo4buU4buyMTDhu5Thu7bhu6Thu5TDnTwwIeG7lOG6pX0wIeG7lCLDmijhu5R1w5rhu5Qg4bqjKOG7lMOdKCrhuqXhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwLuG6p+G7gSUw4buUMCHhu6ww4buU4buTYzAu4buUw5014buU4bu2KOG7lCJV4buU4bu0MeG7lOG6peG6tTEwLuG7lC4ow6Phu5ThurVT4buU4buyIeG6oShN4buU4buyV+G6p+G7lMOdQOG7lOG7tuG7pOG7lOG6vSThu5TDnVfhu4Hhu5Thur1VMeG7lOG6veG6r+G7lOG7smJT4buUw53DmjDhu5QwLjko4buU4buy4bqpMC7hu5TDnVUw4buUXSEoKjDhu5Thu7IxMOG7lMOdQOG7lOG6pcSR4buy4buULihXMOG7lOG7siHhurko4buU4buTYzAu4buUIlXhu5Thu7Y54buUIOG7ruG6peG7lOG7tMOa4buB4buUXSE3MC7hu5Thu7Iy4buUw504TuG7lOG7k2MwLuG7lC4oVzDhu5ThurPhuqdU4buU4buyViDhu5QwLlPhu4Hhu5Qi4buu4buB4buU4bqz4bqn4buBOjDhu5Thur3huq/hu5Thu7JiU+G7lMOdw5ow4buU4bq/QOG7lCJVIOG7lOG7tjcoTuG7lOG7kTfhu5TDncOaMOG7lOG7tDRT4buUw6Ik4buUIFThu7Ih4buUUzAh4buU4bql4bq1Uyjhu5QwMuG7lOG7tlQwIeG7lOG7siEx4buU4buTYzAu4buUIGHhuqXhu5ThuqXhurVXME7hu5Thu5nhu6Thu5ThuqUhKuG7lOG7k2MwLuG7lCLDmijhu5TDnT7hu5Thu7JU4buy4buUw53DmjDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Qi4bqj4bq34buU4bq/4bqtIOG7lOG6vVUx4buU4bql4bq1JeG6p0vhu5TigJzhu7El4bqn4buUIiXhuqdP4buU4buZOeG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lMOdOE/igJ3hu5RdISgqMOG7lOG7slfhuqfhu5TDnUDhu5Thur1lU+G7lOG6pWIo4buU4bqlIeG7rDDhu5Thur1lU+G7lMOixINO4buU4buvLiHhu7jhu5Thu7IxMOG7lF06TeG7lHXDmuG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5Thu7IxMOG7lOG6vTfhu5Thu7LhuqkwLuG7lOG6vTzhu5Thu7I34buUw50oKuG6peG7lOG7k2MwLuG7lOG6peG6p+G7geG7lCJWIOG7lCI84buUKeG6peG7lDAyKOG7lDAhZDAu4buUw6I4MC7hu5ThurXhu67huqXhu5ThuqU8MCHhu5Thu7LDmSDhu5Thur1V4buUMCHhuq3huqXhu5QwIVThuqVO4buUw4JT4bqn4buUIlYw4buU4buu4buBTeG7lOG7k2MwLuG7lF0hNzAu4buUIOG6pzgw4buU4bu2KOG7lCE04buy4buUMOG6u1Phu5QwJTDhu5R1w5rhu5Thurchw5ko4buUMCHDo+G7lOG7sjfhu5QuKFQx4buU4bu2YTAu4buU4bq9KCUwTeG7lC4ow5ko4buU4bqlISnhu7IhTeG7lOG7slfhuqfhu5TDnUDhu5Qg4bqjKOG7lOG7siE+4bqn4buU4bu2KOG7lCE04buy4buU4bql4bq14bqv4buUIsOaKOG7lOG6vVXhu5QwLlXhu4Hhu5Thu7JVMC7hu5ThuqUoKjDhu5TDnWFO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buR4bqnYeG7suG7lMOiODAu4buU4bqlZOG6rzAu4buUMCFk4buUw6Ik4buU4buBJTDhu5TDoTDhu5Qh4bqhMOG7lOG6veG6oyjhu5TDnVPhu5QgI+G7lOG7sjEw4buUdcOa4buUMCFkMC7hu5ThuqUhV+G6peG7lEAx4buUIuG7uOG7lCBh4bql4buU4bqlUyjhu5QhNFPhu5Qiw5oo4buUw53hu67huqXhu5QwLsOj4buUV+G6t+G7lOG7tiow4buU4bq94bqjKOG7lC4oU+G7lOG7tjwwIeG7lOG7sjfhu5RdISjhu5Thu5NjMC7hu5Thu7Ih4bqnWDDhu5TDnT7hu5QiJTDhu5Qi4bqj4bq34buUUk7hu5ThurxVMeG7lCBh4bql4buU4buyISgm4bqn4buU4bqlIeG6p+G7lCBU4bql4buUID1N4buU4buTYzAu4buU4bu2KOG7lOG7tlThu5TDnTIwLuG7lOG6veG6oyjhu5Thu7JU4buy4buUw53DmjDhu5Thuq/hu5QgYeG6peG7lMOd4bukKOG7lOG7sjXhu5Thur3hu7gw4buU4bu2ZMOjMC5O4buU4burISjhu5TDnTIwLuG7lCLhu6Yw4buU4bq1U+G7lOG7tmTDozAuTeG7lOG7k2MwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG7siHDmuG7geG7lOG6pSHhu7gxTuG7lOG6vDzhu5ThurPhuqdU4buUIMOZKOG7lCAl4buU4bq94bqjKOG7lOG6s+G6p8OZ4buUw50yMC5N4buU4buyV+G6p+G7lMOdQOG7lF0hNzAu4buU4bu2OuG7lOG7h+G7lOG7tiow4buUIGHhuqXhu5Thu7IhKCrhu7Lhu5Q34buU4bqlN+G7lOG7tlMwLuG7lCJTMeG7lOG6peG6oyhO4buU4buRISgq4buy4buU4bq/4bu44buU4bq9YSjhu5ThurchUzAh4buULuG7ruG6t+G7lDAhZDAu4buUMC5kw6Mo4buU4buTYzAu4buU4buyYzAu4buU4bqlIeG7uDHhu5Thu7ZV4buU4bu2UzAu4buU4buyIcOa4buB4buUIeG6reG7suG7lCDDmjAh4buU4bq9VTHhu5Thu7ZW4bqn4buU4bq/4bu4TuG7lOG7kVfhuqfhu5TDnUDhu5QwLuG7pOG7lOG6vVfhuqXhu5Thur/huqc4MC5N4buU4bu2VuG6p+G7lOG6vVXhu5QgKD8wLuG7lCBU4bqn4buU4buyIcOZ4buB4buUZOG6o+G6peG7lOG7tlYg4buUVDFN4buUMC7hu67huqXhu5QiPiBO4buU4buvLmTDoyjhu5QiVCjhu5Thur/hu7jhu5Thur1hKOG7lOG6veG7pOG7lOG7tmRT4buU4buTYzAu4buU4bu2KOG7lMOdPzAh4buU4bq9KD8w4buU4buy4buu4bq34buU4buyxJHhuqdO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bux4bqt4buy4buU4buu4buBTeG7lHXDmuG7lOG7tlMwLuG7lOG7siHhuqdYMOG7lMOdPuG7lMOdVOG6peG7lOG7tn1T4buU4bu2OuG7lOG7tDQw4buU4buy4bqhIE3hu5TDncOgMC7hu5QwLjFVKOG7lOG7ssOhMC5N4buUImPhu5ThuqXhurU94buU4bq9ZVPhu5Thu7Ihw5rhu4Hhu5Thur1VMeG7lDAhVeG7lOG7sjfhu5Thur1lU+G7lF0l4bqn4buU4bqlIeG7ruG6peG7lOG6pSFTMCFL4buU4oCc4buRN+G7lHXDmuG7lOG6oShP4buU4buTYzAu4buUw50+4buU4bqlUyjhu5Qww5ow4buU4bq1OShP4oCdTuG7lOKAnOG7kSExUzAuT+KAnS3hu5Thu7IhOTAu4buUw51U4bql4buU4bu2fVPhu5ThuqXhurUlMOG7lOG6pVPhu4Hhu5Thu7I34buU4bq14bqhKOG7lOG6v+G6pzgwLk7hu5R1w5rhu5Thu7bEkTAu4buUKCBN4buUXSE3MC7hu5ThuqUoMOG7lOG6r+G7lOG7tjco4buU4bqlUyjhu5QgPDAhTuG7lOG7kTfhu5Qixajhurfhu5TDncWo4bq3S+G7lOKAnOG7k2MwLk5OTuG7lOG7sjEw4buU4buyN0/hu5Thu68yTk5O4buUMDJOTk7hu5QiVSDhu5TDolMx4buUIcOZ4buU4buyIVThuqdK4oCdTuG7lOG7reG7ruG7geG7lMOdVOG7suG7lCFVMC7hu5Thur8yIOG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5Thur1X4buB4buU4buyYzAu4buU4bq/4bqtIOG7lOG6vVUx4buUITUo4buU4bqlIeG7piDhu5Thur1V4buU4bq9YSjhu5Thur3hu6Thu5Qi4buu4buB4buU4bq/4bu44buU4bu2ZFPhu5Thu7I34buU4bu2KjDhu5TDnT8wIeG7lOG6vSg/ME7hu5Thu68hPDDhu5ThuqUh4buu4buB4buUVDHhu5Thu7IxMOG7lOG7tlYg4buU4bu2PFPhu5QgVOG6p03hu5QwLmTDoyjhu5Thu7I34buU4bq14bqnMOG7lCIlMOG7lMOdVjDhu5TDnVfhuqVN4buUXSE3MC7hu5QwMijhu5QiJTDhu5Qiw6MoTuG7lMO0UzHhu5Rd4buH4buUxJHhu7Lhu5Thu7ZT4bqn4buU4bqlIWThuqEwLuG7lOG6vSbhu5ThuqQhUzAh4buUMOG7piDhu5Thur9kU+G7lCLDmijhu5QhKD8w4buUITwwIeG7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5QgxajhuqXhu5Thu7I34buUIlUg4buUdcOa4buUMC4hIzDhu5QwLlUx4buU4bqlxJHhu7Lhu5ThuqVk4bqvKE7hu5Thu5E44buULsWoMC7hu5ThuqXhurXhu64w4buU4bqlfTAhTeG7lHXDmuG7lOG7siHDmuG7geG7lOG6peG6oyjhu5QwKeG6p+G7lCLhu67hu4Hhu5ThuqVT4buB4buUVDHhu5TDnVThu7Lhu5TDon3hu5Thur1lU+G7lF0hVCDhu5Thu7IhMeG7lOG7k2MwLk3hu5ThurXhuqcw4buU4bq1WOG7geG7lDAyKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pSgqMC7hu5Qw4buu4buyS+G7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5TDtFThu7Lhu5TDon3hu5ThuqEoT+G7lOG7kTEw4buU4bqlNyhOTk7hu5Thu7Iy4buUIlUg4buUw6JTMeG7lF0hNzAu4buUw5pK4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw7RU4buy4buUw6J94buU4bq9YSjhu5ThuqXhurXDmeG7lCLDoyhL4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG7kSFU4bqn4buUw50+4buU4bqlIWThuqEwLuG7lOG6tyFWMOG7lCAmIOG7lOG6r+G7lOG6vVMo4buU4bq9VeG7lOG7tlbhuqfhu5QwIWQwLuG7lCJU4buyIeG7lMOdPuG7lC4oV+G6t+G7lOG6tyHDmSjhu5Qgw6Hhu5Qu4buu4bq3TuG7lOG7ry5kw6Mo4buUMCFV4buUIFPhuqfhu5Thur1VMeG7lF3hu4fhu5QuKOG7ruG7geG7lOG7slMg4buUXSrhuqXhu5Thur1V4buUIlUg4buU4bqlIWLhu5ThuqXhuqvhu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buRViDhu5Thu7IhKCrhu7Lhu5TDneG6reG6peG7lOG6peG6tSUw4buU4bqlU+G7gU3hu5Thu7I44buULsWoMC7hu5Qixagg4buUdcOa4buUIOG6oyjhu5Thur0oKuG6peG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6vVUo4buU4buyIeG6u+G7lDAu4bqnP+G7siHhu5QwLjHDmuG7sk7hu5Thu63hu67hu4Hhu5TDnVThu7Lhu5QhVTAu4buU4bq/MiDhu5Thu7bhurHhu5Thu7I34buUMC45KOG7lOG6v+G6pzgwLuG7lOG7siEoKuG7suG7lC4hKuG7lOG7tsSDKOG7lOG6r+G7lDAuMVUo4buU4bq3ITMwLuG7lCDDoU7hu5Thu63hu6jhuqXhu5R1w5rhu5ThuqXhurXFqDAu4buUw50/4buyIeG7lOG6tVNN4buUMGThuqPhu7Lhu5QgxajhuqXhu5ThurUzMC7hu5ThurUzMC7hu5ThuqXhurUlMOG7lCBUTeG7lOG7tlYg4buU4bu2PFPhu5Thuq/hu5Thu7LDoU3hu5Thu7IxMOG7lOG6pSgg4buU4bu2U+G6p+G7lOG7tuG6ozBN4buU4bqlVCjhu5ThuqUlTuG7lOG7rWHhuqXhu5ThuqUoKjAu4buU4buyIcOj4buU4bu2xIMo4buU4bql4bq1Nyjhu5ThurPhuqdTTeG7lMOdw6AwLuG7lOG7suG6uVPhu5ThurchMzAu4buUIMOh4buUw51X4bql4buUIOG6r03hu5Thu7I34buU4buB4buU4bqlVOG7lDAyKOG7lOG6tcavMC7hu5Thu5NjMC7hu5TDnT7hu5Qg4buu4bql4buUIFThuqfhu5ThurPhuqdU4buUMCEoJuG6p+G7lOG6tyHDmSjhu5ThuqXhurXhuqfhu4EmMOG7lCBU4bqn4buUIFXhu5QwITIg4buUIFThuqfhu5R24buU4bql4bq1MTAu4buUw50/MCHhu5Thur0oPzDhu5Qiw5oo4buU4bq9ZVPhu5QhKuG6peG7lDAlMOG7lDAuZMOjKOG7lDAhVeG7lMOdPzAh4buUMCHhu6ww4buU4bq9VTHhu5QiVSDhu5Thur9A4bql4buUMC4hKD8g4buU4bu2OuG7lOG7siEx4buUIFThuqdO4buU4butNCjhu5QwLmTDoyjhu5Thu7Yo4buU4buy4bqpMC7hu5RTKOG7lOG7smMwLuG7lOG6v+G6pzAu4buU4bq3ITEwLuG7lC4o4bqt4bq34buUICPhu5Thu7IxMOG7lHXDmuG7lDAhZDAu4buU4buyIXvhu5Thu7Iy4buUdcOa4buUIlXhu5Thu7LhuqkwLuG7lCE/4buUMCEyIOG7lCBU4bqn4buU4bq94bqjKOG7lOG7sjEw4buUMCUw4buU4buyU+G7lOG6tyFZ4bqn4buU4bqlIeG6p1fhuqXhu5Thu7bhu6Thu5ThuqUhVTAh4buU4buyNzAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jsOCU+G6p+G7lCHhuqEw4buUIGHhuqXhu5ThuqUhVDAu4buUMMavIOG7lOG6vSg/ME3hu5Thu5NjMC7hu5Thur0m4buUMCFV4buU4bu24bqtMC7hu5QwLlXhu4Hhu5RdIVMo4buULijDmTAu4buUMOG7piDhu5QhNOG7sk7hu5Thu68hPDDhu5Thu7JU4buy4buUw53DmjDhu5Thur3huqco4buU4bq9PeG7lOG7tiow4buU4bql4bq1ZMOjMC5N4buUIMWo4bql4buU4buyV+G6p+G7lMOdQOG7lOG6tWQwLuG7lOG6tWQwLuG7lF0hKCow4buUdcOa4buU4bqlIWThuqEwLuG7lOG7sjEw4buU4bq9N+G7lOG7suG6qTAuTuG7lOG7kTfhu5Q3IOG7lCLhu67hu4Hhu5Thur1TKOG7lOG7sjEw4buU4bq9w6Dhu5Thur0mTeG7lFMw4buUYihL4buU4oCc4buRMTDhu5Thu7ZlMC7hu5TDneG6pzkwTeG7lMOdVOG7suG7lMOifeG7lMOdw5kx4buUw6LEkeG7suG7lF0hNeG7uOG7lOG7smJT4buU4buyMTDhu5Thu7ZTMC7hu5QhOSjhu5Thurch4bqr4buy4buUMCFTMCFO4buU4buRMTDhu5TDoiThu5TDouG6oyDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7Yo4buUITThu7Lhu5ThuqUhNyjigJ1O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bq8POG7lF0hNzAu4buUIOG6pzgw4buU4buTYzAu4buUw50+4buULihUMOG7lOG7tjHDmjDhu5RdKCow4buU4bqlIcSR4buyTeG7lHXDmuG7lDAhw6Phu5Thu7JU4buy4buUw53DmjDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Qi4bqj4bq34buULiEo4buUw51VKOG7lOG7siEx4buU4buyMTBO4buU4buZJSDhu5Thu7YlIE3hu5Thu7I34buU4bql4bq1UzAh4buU4bqlIWLhu5ThuqUhw6Mo4buULihTMOG7lCFk4bqjMC7hu5Thu7RZMOG7lOG7sjEw4buUITThu7JO4buU4butYeG6peG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMw4buUw6JT4bqnTeG7lMOixJHhu7Lhu5RdITXhu7jhu5Thu7JiU+G7lOG7k2MwLuG7lMOhMOG7lOG7tj4wIeG7lCHhuqEwTeG7lHXDmuG7lOG6veG7ruG6peG7lOG6vcOZ4buUMC5V4buB4buUIVMo4buUIlYw4buU4bu2ZFPhu5Thu7YyMOG7lOG7sjEw4buU4bu2KjDhu5ThuqXhurVkw6MwLk7hu5ThuqQxVTDhu5ThuqUh4busMOG7lOG7sjfhu5QgP+G6peG7lCA1KOG7lOG6teG7pOG7lOG6tcOjKOG7lDAhZDAu4buUMCE8MOG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5TDosSR4buy4buUXSE14bu44buU4buyYlPhu5Thu7IxMOG7lDAuVeG7geG7lCBh4bql4buUITko4buU4bq3IeG6q+G7suG7lMOdUzHhu5QgP+G6peG7lDAhNOG7suG7lOG7tGTDozAu4buUMCFk4buU4bqlUzDhu5TDnSgqME7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hurwm4buU4bq3IVYw4buU4buTYzAu4buUw6JT4bqn4buUIlYw4buUw50+4buU4bqlUyjhu5Qww5ow4buUMFXhu4FN4buU4buyV+G6p+G7lMOdQOG7lOG6teG7ruG6peG7lOG7rDDhu5QhVzDhu5Thur084buU4bu24buk4buUIlUg4buUXSHDoeG7lCAjTuG7lOG6pCFk4bqhMC7hu5QgI03hu5Thu5NjMC7hu5Thu7IhPuG6p+G7lF0hMuG7lOG7pjDhu5Thuqc4MC7hu5Thur1V4buU4buyIeG7piDhu5Thu7Ihe+G7lCE04buy4buU4bqlV+G6t07hu5ThuqThurUxMC7hu5Rd4buD4buU4bqlISjhu5Thu7IhNDDhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buULig1KOG7lOG7suG7ruG6t+G7lOG6pXswIeG7lDDhu6Yg4buU4buu4buBTeG7lOG7k2MwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG7tsOa4bql4buULijDmSjhu5TDtFPhu5QgNzDhu5ThuqQxVDDhu5Qi4bqj4bq34buUUuG7lOG6vVXhu5Thu7bDmuG6peG7lMOiOOG7lOG7tig6IOG7lOG7slMx4buU4bqv4buUXeG7g+G7lOG6pSEo4buU4bq9VTHhu5Qi4bqj4bq34buUxqDhu5ZO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqkIeG7uDHhu5ThuqUhw6Mo4buULihTME3hu5Thu7JU4buy4buU4buyMTDhu5Thu7JiU+G7lHXDmuG7lOG7tFYw4buUXSE3MOG7lCLhuqMwTuG7lOG6ruG7lOG7tmHhu5ThuqXhuqfDoSjhu5ThuqXhurXhu6YwLuG7lOG6peG6tTMw4buU4bqlKTAh4buU4buyVOG7siHhu5Thu7JiU+G7lCFTKOG7lFMwIeG7lOG7uCDhu5Thu7Iy4buUMCEoJuG6p+G7lOG6pSFT4buB4buU4bu2w6EoTuG7lOG7kSHhuq0wLuG7lOG7siHEg+G6peG7lOG6veG6pyhN4buU4buyIcSD4bql4buUw53huqc5MOG7lOG6vVXhu5Qp4bql4buULlYw4buULmMo4buU4bql4busIOG7lMOiw6nhu5Thur3huqMo4buUICPhu5Qh4bqhME7hu5Thu68hVzDhu5ThurVT4buUw6LDqeG7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4bq9JuG7lOG6peG7rCDhu5Qi4buH4buU4buyYlPhu5Thu7IxMOG7lHXDmuG7lOG6vWVT4buU4bq94bqnKE3hu5Thur1lU+G7lMOd4bqnOTBL4buU4bq94bqnKOG7lOG6vTzhu5Thu7IxMOG7lOG7tlMwLuG7lOG6pVfhurfhu5QiVSDhu5QwLmTDoyjhu5Qi4bqjMEzhu5TDneG6pzkw4buU4bq9POG7lCBh4bql4buUMC5V4buB4buUMFUx4buU4bu2MuG7lF0hNzAu4buU4bq/U+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7IxMOG7lOG7sjfhu5TDoiThu5Thur9T4buU4bq1w6Mo4buU4bq9MzAu4buU4bqlU+G7geG7lCAj4buUw51T4buB4buU4bql4bqjKOG7lDAh4bq7MC7hu5ThurchZOG6oTAu4buU4bql4bq1w6Mo4buU4bq/U07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu68uVeG7geG7lOG6s+G6p1Phu5ThuqUhVDAu4buUIsOaKE3hu5ThuqUh4buuIOG7lOG6pSExVOG6peG7lOG7tuG7pOG7lCFTKOG7lCBk4bqhKOG7lDDhu6Yg4buU4bql4bq1Nyjhu5ThurPhuqdTTeG7lF0hKOG7lCBUKOG7lOG6pTLhu7Lhu5Thu7bhu7gw4buUIGTEg+G6peG7lCBV4buUMC5V4buB4buUMFUx4buU4buyYlPhu5R1w5rhu5QuKMOj4buU4bu24buk4buU4bu2KDog4buUMCEoJuG6p+G7lMOixIMo4buUw53DmuG7suG7lOG6pSE84buU4buyYzAu4buUIlXhu5Qi4bqt4buy4buUIVMo4buU4buyMTDhu5Thu7I34buU4bu2JuG6p+G7lOG6veG6uzAu4buU4bq9VTAu4buUw51k4bqj4buy4buU4bq9VTHhu5Thu7bDoyhL4buU4buTYzAu4buUITThu7Lhu5Qw4bumIOG7lOG7suG6pzgo4buU4buyYlPhu5ThuqThurVkw6MwLuG7lOG7mcOaKOG7lCE04buy4buU4bqy4bqnOOG7suG7lC4oU+G7lHVV4buU4buvYShN4buUdWThuqMwLuG7lOG7k2ThuqEwLuG7lCE04buy4buUMOG7piDhu5ThuqUhxJHhu5Thu5zhu5R1NOG7suG7lOG6vSg/MOG7lOG6pFUo4buU4buyISkwIeG7lHVV4buU4buvYShO4buU4bqk4bq1MTAu4buUIGHhuqXhu5QwLlXhu4Hhu5ThuqUh4bqn4buUMMWoMC7hu5Thur1VMC7hu5ThurXDqeG7suG7lOG6teG6sU3hu5Thu5NjMC7hu5Thu7bhu6Thu5TDncOZMeG7lOG6vT/hu5Thur/huqfhu67huqXhu5TDosWo4buy4buUIuG6p1cw4buUVDDhu5ThuqU44bql4buUMC4hKD/hurdO4buU4buvITww4buUdWThuqMwLuG7lOG7k2ThuqEwLuG7lDcg4buUw50y4buUITFT4buU4buyIeG6reG7suG7lCBlMC7hu5RTMCHhu5ThuqXhurVTKE3hu5R1w5rhu5Thur3huqco4buUw6Jk4bqjMC7hu5RdITcwLuG7lOG7slYg4buU4bu2ZMSD4buy4buUMGThuqPhu7Lhu5QgxajhuqVO4buU4buZMuG7lCJV4buULig04bql4buUMGThuqPhu7Lhu5QgxajhuqXhu5Thu7JiU+G7lDAoJiDhu5Thur3huqcoTeG7lCHDmjAh4buU4bq3IeG6reG7suG7lCBV4buU4buyN+G7lCHGrzAu4buU4bu0VeG7geG7lOG7sjcwLuG7lOG6veG6pzDhu5ThuqXhurU5MC7hu5Thur1V4buU4buu4bq34buUYuG7lCHhu4Hhu5Thur00MC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5TDouG6pzjhuqXhu5QhUyjhu5QgZOG6oSjhu5Qw4bumIOG7lOG6s+G6p1NO4buU4bqk4bq1VCjhu5ThuqUoIOG7lDAuZMOjKOG7lCAj4buUMCFk4buU4bq94bqx4buUM1Phu5ThuqXhurUxMC7hu5Qhw5owIeG7lOG6tyHhuq3hu7JO4buU4buRN+G7lF0hUzHhu5RdIVThuqXhu5Qg4bqnODDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Q3IOG7lOG7sjEw4buU4bq9VTHhu5QiMzAu4buUMCFkMC7hu5Thu7Qx4buU4bu2w5oo4buU4bu0PuG7siHhu5Thu5F24bq8w7rhu5MtxqBS4buU4bu2UzAu4buUw53huqkwLuG7lOG6tyFU4bql4buUMCUw4buUdcOa4buUXSE3MC7hu5ThuqUhOuG7lOG6tVPhu5R1VeG7lOG7r2Eo4buU4bu2OuG7lOG7siHhuq3hu7Lhu5QgZTAu4buU4buyMTBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buvITww4buUIiUw4buUw51W4bqn4buU4bql4bq1w6Mo4buU4bqlIeG6p+G7lOG6v1MwIeG7lOG6pSHhu6ogTeG7lHXDmuG7lOG7tGTDozAu4buUMCFk4buU4buyw5kg4buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG6r+G7lCBh4bql4buUMOG6oSjhu5Thur9T4buU4bq/Nyjhu5QwVTHhu5Thu7bhu67hu4Hhu5ThuqQhUzAh4buU4buyYzAu4buU4bu2UzAu4buUIHsg4buU4buyZMOjKOG7lCHDmjAh4buU4bq3IeG6reG7suG7lOG6veG6oyjhu5Thu7I3TuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7lMOi4bql4buBIuG7uMON4buY4bql4bu44bq/4bqlLVMiKC4wS+G7lOG6tSguIeG6pUzhu5jhu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7juG6pOG6teG6p+G7gT8w4buUMC7FqDDhu5Thu7JiU+G7lOG6pOG6tT4wIeG7lOG6pCE+4buUdWTDozAu4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buML+G6t+G7jg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]