(vhds.baothanhhoa.vn) - Được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1978, trạm bơm Nam Lý, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa) mang trên mình 2 sứ mệnh là phục vụ tưới nông nghiệp và tiêu úng vào mùa mưa lũ. Tuy nhiên đến nay trạm bơm này đã xuống cấp nghiêm trọng.
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk5N4buuTuG6sMSDUXvDleG7rjh7w5Xhu44mOlDDlVY3OuG7jsOVw6nhurczfSbDlVbGr+G6o8OVfSY/OuG7uHvDleG6scSDIH0mTS/hu65OTS/huq/hurHEg1t9Jk5NLz/hu5BOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqNwWeG7nlfhu45O4buP4bqtw6FWw5XDqcWo4bq5w5VXYn0mw5XEkVDDlVjhuq3hu57DlcSRUFvDleG6r2PDlVfDon0mw5XhurHhuqvDlX1Ue8OV4buQ4bui4bua4buc4buIw5XhurHEg1F7w5Xhu644e8OVxrDhu557w5Xhu6fhurvhu4jDleG6oz/huq1hfSbDleG6sFBbw5XDieG6t+G6ueG7uH3DlUvhurDhuqLDleG6sD/hu559P8OVcF3hu55Mw5V74buefSbDleG6scSD4bu4fcOVeyx9P8OV4buSw5Xhuq/huqnDlXs9fT/DlT5Qw5XhuqM/w6JWw5XEkcOiw5XhurHhuq05OsOVfTJ9JsOVfSY/Oj3huqPDlcSRUMOV4bqxOuG7uOG6t8OV4bqzfSbDlcSRUFvDlXvhurXhu57DlXvhuq3hu57DlT7huqfEqMOV4bqw4bq34bq5w5V9Pzrhu7h9w5VYQH3DlX3hu57hurnDleG6scSDUXvDleG7rjh7w5V9UOG6ucOVWFPDlcOp4bq3M30mw5VWxq/huqPDlX0mPzrhu7h7w5XhurHEgyB9JsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk3huq/hurHEg1t9Jk5N4buuTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOV+G6sT/hurd74buuw5U6w7JZfeG6sVnEg+G7jsOV4bqv4bqx4bq5Plnhu4Thu45lOlfhurE/w4zDleG7nMOUw5ThuqPDqeG7isOVP1k6Jj/hurHDjMOV4buU4buWw5ThuqPDqeG7iuG7jsOV4bqvxINW4buE4buOLy9WV33EqOG7ruG7nlvhurE/4buefT8/W+G7nsSoxJF9L1dZ4bqvPOG6sVvhuqMvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7kuG7lC/hu5LDlOG7klfhu5jDlOG7luG7kuG7lOG7mOG7lOG6seG7ouG7ouG7luG7ouG7kD7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buYw5Thu5bhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47hurDEg1F7w5Xhu644e8OV4oCcJjpQw5VWNzrigJ3DlcOp4bq3M30mw5VWxq/huqPDlX0mPzrhu7h7w5XhurHEgyB9JuG7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7nMOUw5Thu47DlT9ZOiY/4bqx4buE4buO4buU4buWw5Thu47DlS9OTS/hu65OTS/huq/hurHEg1t9Jk5NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8Oy4bue4bqj4bqxOlt94buOTuG6sMSDUXvDleG7rjh7w5XGsOG7nnvDleG7p+G6u8OVWFPDlcOp4bq3M30mw5VWxq/huqPDlX0mPzrhu7h7w5XhurHEgyB9JsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7jeG7rH3DlVY/4bqzfSbDleG6sTI6w5XhurE/LsOV4bqv4bug4bqxw5XhurHEg1F7w5Xhu644e8OVJlDDlVY3OsOVfT/huq19JsOVxJHhu6x9w5XhuqM/UjrDlSY6ZMOVxJHhu546w5XhurHEgyLDlT9A4bqxw5Xhuq/huqlWw5XDo+G6t+G7nn3DleG6scSDIH0mw5XhurHEg1t9JsOVxJE6PVbDleG6seG6rTk6w5VWP1vDleG7lMOUw5U/4buew5VYxq/hurHDlT9b4buew5V7UOG6t8OVVuG6peG7nsOV4bqjP+G6rWF9JuG7iMOVMn0mw5Xhu6fhu7jDlcOJ4bq3xah9w5XhurA/UH0/w5Utw5VW4bugfcOV4buuNcOV4bqjP8Oiw5XhurHEg+G7oFY/w5V9Mn0mw5V9Jj86PeG6o8OV4bqjP+G6rWF9JsOV4bqwUFvDlcOJ4bq34bq54bu4fcOVVj9bw5Xhu646QOG6scOMw5XhurDEg1F7w5Xhu644e8OV4bqvY8OVV8OifSbDlVg1fSbDlVY4w5Xhu5jhu5jDlcSROTrDlVYyfSbDleG6r+G6t8av4bqxw5Xhu5DDlMOUw5R74buYLz/EqMOV4bqw4bq34bq5w5V9Pzrhu7h94buIw5Xhuq/hu57hurfDleG6sT9hOsOVJjrhu559w5VXUDrDleG6r2PDlVfDon0m4buIw5VYQH3DlX3hu57hurnDleG6sT86QOG6scOV4buuLsOVWFPDlT5RVsOVP+G7quG6t+G7iMOVM30mw5V9NuG7iMOVw6lSw5VW4bql4buew5XhurHEg1F7w5VYU8OVP1tZfcOVJiHEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5bDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buS4buUL+G7ksOU4buSV+G7mMOU4buW4buS4buWw5Thu5DhurHhu5Lhu5DGoOG7muG7mj7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buc4buW4buc4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqwxINRe8OV4buuOHvDleKAnCY6UMOVVjc64oCdw5XDqeG6tzN9JsOVVsav4bqjw5V9Jj864bu4e8OV4bqxxIMgfSbhu47DlWU6V+G6sT/hu4Thu47hu5zDlMOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7juG7lOG7lsOU4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7Lhu57huqPhurE6W33hu45OxrA/OiPhurfDlT9RfSbDlXvDolbDlcOp4bq3M30mw5VWxq/huqPDlTw/Mn0mw5VYUnvDleG7rlJbw5XEkeG7qn3DlT9QfT/EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurA/WVvDlTJ9JsOV4bqwP1B9P+G7iMOVPzh9w5Xhu5TDlMOVfVR7w5XDo+G6t+G7nsOV4bqxxINRe8OV4buuOHvDlX1Q4bq5w5VWP+G6reG7nsOVWOG6rcOhVsOVfcWofSbDlVbGr+G6o8OVxJEjw5VYNX0mw5VWOMSow5XFqeG7oOG6ucOVe11Ww5VW4bqnw5U84buB4buIw5V74bq3M33DlcSR4buqfcOVP1B9P8OVWOG6rcOhVsOVe+G7oOG6ucOV4bqjP1I6w5XhurEzfcOVxIPGr+G6scOVfT86I+G6t8OV4bqxP2E6w5UmOuG7nn3DlcSRUMOVVjJ9JsOV4bqv4bqpVsOVVuG6peG7nsOVVjJ9JsOVfT/FqH3EqMOV4bqwxINbfSbDlTw/OsOVWF3hu4jDlT89w5XhurE/M30mw5U84bu4fT/DlVfhu6x9w5VW4bqnfSbDlX0/MMOVP+G7suG6o8OVPD86QH3DlcSROj1Ww5VX4busfcOVfeG6rTlWw5XhurHhuq05OsOVVuG6p30mw5V9P+G6rcOV4bqxOuG7uOG6t8OV4bqzfSbDlVY/4buqe8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsWpOTrDlVjFqOG6ueG7iMOVWCTDlTwu4bqjw5XhuqM/w6JWw5XEkcOiw5VWP1vDleG6ueG7uOG6t8OVVuG7qOG6t8OV4bqx4bqtOTrhu4jDleG6sTrhu7jhurfhu4jDleG6oz/huq1hfSbDlVhTw5XhurE/4bue4bq5w5UzfSbDlT/hurPhurHDlX3huq05VsOVVuG6peG7nsOV4bqxxINRe8Sow5V4fSbDlT/hurPhurHDlVbhuqfDleG7ri7DlX3huqnhurHhu4jDlcSR4bqhw5U8PzJ9JsOV4bqxPyTDlcSR4buqfcOVP1B9P8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7jyTDlVjhu6DhuqPDleG6qX0mw5VY4bqtw6FWw5V9P+G6t8OVVuG7qOG6t8OV4bqx4bqtOTrhu4jDleG6sTrhu7jhurfhu4jDleG6sT9ZW8OVMn0mw5XhurA/UH0/w5V9JltQOsOVxJE6PVbDleG6oz9SOsOVfcWofSbDlVbGr+G6o+G7iMOVWOG7qOG6t8OV4bqx4bqtw5U+4bu4fcOV4buSw5V74bug4bq5w5XhurE/LMOVPz3DleG6sT8zfSbDlTzhu7h9P8OVV+G7rH3hu4jDlVbhuqd9JsOVfT/huq3DleG6sTrhu7jhurfDleG6sT9b4bug4bqxw5V94bqtOVbDleG6oz9SOsOVWOG6rcOhVsOVWOG7qOG6t8OV4bqx4bqtw5U+OX3DlT84fcSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDleG7lOG7lsOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5Lhu5Qv4buSw5Thu5JX4buYw5Thu5bhu5Lhu5bhu5Lhu5bhurHhu5jhu5Dhu5Lhu5Lhu5Y+w5TEqCnhuqMmw43Eg+G7hOG7muG7mOG7nOG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6sMSDUXvDleG7rjh7w5XigJwmOlDDlVY3OuKAncOVw6nhurczfSbDlVbGr+G6o8OVfSY/OuG7uHvDleG6scSDIH0m4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5Thu5bDlOG7jsOVL05NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8Oy4bue4bqj4bqxOlt94buOTsWp4bug4bq5w5V7XVbDlT5RVsOVP+G7quG6t+G7iMOVJjpQw5VWNzrEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurA/WVvDlcOj4bq34buefcOV4bqv4bug4bqxw5VW4bql4buew5VWP+G6s30mw5XhurEyOuG7iMOVe+G7oOG6ucOV4buuOHvDlVjhuq3DoVbDlVjDmeG6scOV4bqxxINbfSbDlXs14bqxw5VWVH3DlX0/UMOVVsav4bqjw5Xhu5TDlX0/MMOVPD9bUn0mw5Xhu5LDlMOVe+G7ksSow5XhurDhuq1hfSbDleG7ruG7nlvhu4jDlXvhu6A6w5V9P1DDleG7ri7DleG7rlt9JsOV4bqxxINdVuG7iMOVw6nhurfGr+G6scOVPzo9fcOVfT86I+G6t8OVxJFA4bqxw5V94bqp4bqxxKjDlcOz4bu4fcOV4bqxxINbfSbhu4jDlT89w5XhurE/M30mw5V74bug4bq5w5V7XVbDlT9bWX3DlSYh4oCmTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDleG7lOG7lsOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5Lhu5Qv4buSw5Thu5JX4buYw5Thu5bhu5Lhu5bhu5jhu6LhurHhu5zhu6Lhu5LDlMOUPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4TGoOG7muG7nOG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6sMSDUXvDleG7rjh7w5XigJwmOlDDlVY3OuKAncOVw6nhurczfSbDlVbGr+G6o8OVfSY/OuG7uHvDleG6scSDIH0m4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5Thu5bDlOG7jsOVL05NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8Oy4bue4bqj4bqxOlt94buOTsawPzoj4bq3w5XEkS7DleG6scSDO8OVVuG6peG7nsOVe+G7oOG6ucOV4buuOHvDleG7ri7DlT9bWX3DlSYhxKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bulJMOV4bqx4bqrw5U8PzrDleG6scSDUXvDleG7rjh7w5VY4bqtw6FWw5Xhu65QfcOVJjrhu55bw5VWP1vDleG6oz/huq1hfSbDleG6sFBbw5XDieG6t+G6ueG7uH3DlcOj4bq3Un3DlT7hurvhu4jDlcSR4buqfcOVP1B9P+G7iMOVV1vDlX0m4bq3NH3DlVjhu6jhurfDleG6seG6rcOVPjl94buIw5VWMn0mw5XhurHhu6BWw5Xhu65SW8OVV+G6reG6oX0m4buIw5VX4bq34bq5w5XhurHhurfhu4jDlX3FqH0mw5VWxq/huqPDlTw/Mn0mw5XhurE/4bqtYX0mw5XDqeG6t+G6ueG7uH3hu4jDlTw/OkB9w5VWP1vDlcSROj1Ww5XEkeG7qn3DlT9QfT/DlVbhuqXhu57DleG6scSDUXvDleG7rjh7w5U8PzJ9JsOVWOG7oOG6o8OV4bqpfSbDlVjhuq3DoVbDlX0/4bq3w5VW4buo4bq3w5XhurHhuq05OuG7iMOV4bqxOuG7uOG6t8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG7jyTDleKAnFbhuqnhurfigJ3DlVc6PX3DleG6sTtWP8OVxIPhu57hurfDlXtQ4bq34buIw5V9Pzoj4bq3w5UmOuG7nsOVWCx9P8OVWFPDleG6sWLDleG6r1V7w5V74bug4bq5w5Xhu644e8OVVl3DlVYyfSbDleG6r+G6t8av4bqxw5XhuqM/4bq1w5U/w6HhuqPEqMOVd30mw5Xhu6fhu7jDlcawJiBWw5XhurDGr+G6scOVLcOVfSbhuq1hOsOVV8WofcOVw6DDlTw/4bq3w5XhuqM/M8OV4buW4buIw5XhuqM/4bqtYX0mw5XhurBQW8OVw4nhurfhurnhu7h9w5VWP1vDleG7rjpA4bqxw4zDleKAnOG7oTrhu57DlVgsfT/DleG6r1J9w5XDqeG6t8av4bqxw5U/OH3DleG7ksOVP+G7nsOVxIPhu57hurfDlXtQ4bq3w5XEkVDDleG7mMOV4bqvUFvDlT7hurPhu57hu4jDlVgkw5VWP+G6pcOVWDV9JsOVxJE6PVbDleG6seG6rTk64buIw5XhurE64bu44bq3w5UmOuG7nsOVWCx9P8OVWFPDlXvhurfhu57DlXvhu6DhurnDleG7rjh7w5VYOj19xKjDlcSQOj1Ww5Xhuq9Ve8OVe+G7oOG6ucOV4buuOHvDlVg6PX3DlVZdw5XhuqM/4buofcOV4bqxM33DlTzDnXvhu4jDleG6r1t9JsOVWCTDlVhSe8OV4buuUlvDlVY/4bqlw5VYNX0mw5V9JuG6tzR9w5V94bqtOVbDleG6seG6rTk6w5Xhu67hurc1VsOVJjrhu57DlVgsfT/DleG6oz9SOsOVVj/Gr+G6o8OVfT/hu6p9w5VY4buo4bq3w5XhurHhuq3igJ3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5bDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buS4buUL+G7ksOU4buSV+G7mMOU4buW4buS4buW4buW4buU4bqxxqDDlMagxqDhu5Q+w5TEqCnhuqMmw43Eg+G7hOG7lOG7nOG7kuG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6sMSDUXvDleG7rjh7w5XigJwmOlDDlVY3OuKAncOVw6nhurczfSbDlVbGr+G6o8OVfSY/OuG7uHvDleG6scSDIH0m4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5Thu5bDlOG7jsOVL05NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8Oy4bue4bqj4bqxOlt94buOTsWp4bug4bq5w5V7XVbDleG6sT/huq1hfSbDlcOp4bq34bq54bu4fcOVP+G6rcOVPzB9JuG7iMOV4bqjP1I6w5XhurE/4bue4bq5w5XhurE/QOG7iMOV4bqvY+G7nsOVVj9k4buexKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45Od30mw5XhurDGr+G6scOVP+G6ucOVxJEgfSbDleG6scSDUXvDleG7rjh7w5XGsOG7nnvDleG7p+G6u8OV4bqvOXvDlVjhuq3DoVbDleG6r2Phu57DlVY/ZOG7nuG7iMOVfcWofSbDlVbGr+G6o8OVVjJ9JsOV4bqv4bq3xq/hurHDlT45fcOVPzh9w5VYJMOV4bqjP+G6tcOVP8Oh4bqjw5XEkTk6w5XhurEsfT/DlT8sfT/DleG6r1J9w5XDqeG6t8av4bqxw5XhurFROsOVWC7hu57DleG6oz/huq04fSbEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7GsCZbUDrDlSY64buew5VYLH0/w5UyfSbDleG6sMav4bqx4buIw5V9Pzoj4bq3w5U/NcOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDlTw/4bugVsOVVuG6p30mw5XhuqM/UjrDleG6sWLDlVY/4bqlw5VYNX0mw5VY4buo4bq3w5XhurHhuq3EqMOV4bqw4bq34bq5w5V9Pzrhu7h94buIw5U8PzJ9JsOV4bqjP1I6w5U/NcOVJjrhu57DlVgsfT/DlX1QW8OVVuG6p30mw5VWXcOVWDoj4bq3w5U8Oj19w5VYJMOV4bqvVXvDleG6sT86QOG6scOV4buuLsSow5XGsD9kfSbDlT81w5VWXcOVVzo9fcOV4bqxO1Y/w5V9PzDDlT7hu7TDlcSR4busfcOV4bqjP1I6w5XhuqM/w6LDleG6sT/hurc1VsOVP1tQfcOV4bqxW1B9w5XEkVBbw5XEkTo9VsOVxJHhu6p9w5U/UH0/w5VW4bql4buew5XhurHEg1F7w5Xhu644e8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDleG7lOG7lsOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5Lhu5Qv4buSw5Thu5JX4buYw5Thu5bhu5LGoOG7kMOU4bqx4buY4buY4buQ4buUw5Q+w5TEqCnhuqMmw43Eg+G7hOG7ouG7kOG7lOG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6sMSDUXvDleG7rjh7w5XigJwmOlDDlVY3OuKAncOVw6nhurczfSbDlVbGr+G6o8OVfSY/OuG7uHvDleG6scSDIH0m4buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5Thu5bDlOG7jsOVL05NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8Oy4bue4bqj4bqxOlt94buOTsWpNeG6scOVM30mw5VX4busfcOVxJHhuqvhu57DlT/huq3DlT8wfSbEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7hurDEg+G7nlvDlVg2OsOVxJE5OsOVVj/hurN9JsOV4bqxMjrhu4jDlTJ9JsOVxrAm4bq34bq5JX3DleG7oTrhu57DleG7p+G6rTh9JuG7iMOV4bqiP13DlcOyP+G6pcOV4bqxLlY/w5XhurbDs8aw4buNw5XhuqM/4bqtYX0mw5XhurBQW8OVw4nhurfhurnhu7h9w5U8P+G7pH0mw5VYLn0/w4zDleG6sMSDUXvDleG7rjh7w5XGsOG7nnvDleG7p+G6u8OVWOG6rcOhVsOVWOG7qOG6t8OV4bqx4bqtw5VYU8OVPsWo4bq34buIw5U/Oj19w5VYU8OVw6nhurczfSbDlVbGr+G6o+G7iMOVPlFWw5U/4buq4bq3xKjDlcawPzoj4bq3w5U+4buofcOVWC7hu57DleG6oz/huq04fSbDlTw6QH3DlX0mPy7DleG6seG6t8OV4bqvY+G7nuG7iMOVfcWofSbDlVbGr+G6o8OVfT/huq19JsOVVj/huq3hu57DlVjhuq3DoVbDleG6scSDOiR9w5U8P+G7njrEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4buH4bq34bqxP1vEg+G7jk5N4bqv4bqxxINbfSZOTeG7rk7huq44fcOV4buPLH0/TS/hu65OTS/huq/hurHEg1t9Jk5NL+G6o04=

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]