(vhds.baothanhhoa.vn) - Không chỉ chú trọng giảng dạy môn văn hóa, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Thanh Hóa) còn chú trọng đào tạo các môn năng khiếu cho học sinh. Trong đó, môn mỹ thuật được các em tích cực tham gia và giành nhiều thành tích cao trong những cuộc thi cấp quốc gia.
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2dmdGc2w4pJxJDEgnnhu4k24buzduG7huG7icO94bqydeG7iSXhu6vhu4nhurfhu5XEguG7iTbDtcOD4bq94buJ4bqhQ8OD4buJw4Nww4Phu4nhu4DDtOG7s+G7icSC4buVxIJ54buJw4Phu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4BmL3RnZi/DvWpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6w53hu6Xhu4/DuuG7i2ckw73huqTEgnnhu4l1w71B4buJdcO94buC4buJ4buAw4rhurLEgnnhu4l54buz4buTxIJ54buJw7rhu5FN4buJw4PhuqTEguG7iUrhu5XEguG7icO94bqw4buP4bq/4buJNsOKScSQxIJ54buJNuG7s3bhu4bhu4nDveG6snXhu4kl4bur4buJ4bq34buVxILhu4k2w7XDg+G7ieG7gzYy4buJNsO94buPxILDveG7icOd4bqw4buP4buF4buJdeG6tsSC4buJdcO94buC4buJ4buAw4rhurLEgnnhu4nDucO04bqu4buJ4buA4buR4bqu4buJdcO1deG7icOD4bqkxILhu4nEguG7lcSCeeG7ieG6oMO94buz4bux4buG4buJdcO94bqu4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7geG7iTbDiuG6rsSCeeG7icO54bqw4bq/4buJw4PhuqTEguG7icOD4buM4buJ4buAw73hu4Zx4buA4buJw7lJRXXhu4l1w7V14buJ4bulw4Phu4nhu4Dhu7V1w73hu4l14buKdeG7ieG7gMO94buPw4Phu4l54buz4buP4buJSsO04buJeeG7s8O0xILDveG7icSCw73hu7Phu63hu4bhu4nhu4DDvcO0xILDveG7ieG7gOG7tXXDveG7iXXhu4/huq7hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icSCw73EqMSCeeG7iXXhu4bhuqh14buJ4buAw73hu7Phu4l14buh4bq64buJ4bq84buG4bqmdeG7iXnhu7Phu4/hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZyrhu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4Dhu4nhuqLDtOG7icOD4bqkxILhu4nDveG6snXhu4l54buz4buC4bq64buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7icO94bu3xILDveG7ieG7gMO9w7TEgsO94buJxILDvcSoxIJ54buJ4bqg4buM4buJxILhu5XEgnnhu4nhurzhu4bhu4/EguG7ieG6vsO14buA4bq/4buJ4bq84buG4buP4buJw7nhurDhu4nhurrDvcO14buA4buJ4buAw4rhu7N2xILhu4nhu4BJ4buJw7rhu4ZN4bq/4buJ4buAw4rhu7Xhu4nhu4BJw4nEgnnhu4nhu4BJRcSCeeG6v+G7ieG6vsO1xIJ54buJ4buA4buR4bqu4bq/4buJ4buAw73hu4p14buJw73DtMSCw73hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icODQuG7s+G7ieG7gOG7s+G7seG7gOG7icO94bqydeG7iUrDtOG7iXThu7Phu7Hhu4Dhu4lKccSC4buJw7pGxIJ54buJ4bqg4buM4buJxILhu5XEgnnhu4nDueG6sOG7iUrDtOG6ruG7iXXhu4bhuqh14buJ4bq+4bqmxIJ54buB4buJVElEdeG7icO5cOG7huG7iXXhu5PDg+G7icSCw71xxILhu4lKxrDhu4nDucWp4bq64buJdUfhu4/hu4nhu4DDveG7s+G7q8SC4buJxILDveG7s+G7q8SC4bq/4buJdeG7huG6qHXhu4nhur7huqbEgnnhur/hu4l14bquxILhu4nEgnlJxJDhu7Phur/hu4lKxrDhu4nDucWp4bq64buJdUfhu4/hu4nDg+G6qOG7gOG7ieG6vuG6puG7ieG7gMO1deG7ieG6usO9csOD4buJw4Phu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4Dhu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJb8SpxKnhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy/hu7NK4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8SC4bulS+G6vi9rbGptL2tqxKnDum5qbmpqxKlu4buAb+G7jW9qauG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkbMOybuG7i+G7ieG7j+G6ouG7gGThu4s2w4pJxJDEgnnhu4k24buzduG7huG7icO94bqydeG7iSXhu6vhu4nhurfhu5XEguG7iTbDtcOD4bq94buJ4bqhQ8OD4buJw4Nww4Phu4nhu4DDtOG7s+G7icSC4buVxIJ54buJw4Phu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4Dhu4vhu4lL4buzw7rhu4DDvWThu4vDssSpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4tvxKnEqeG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ1XDtXXhu4nhur7hu5PEguG7ieG6usO9csOD4buJ4buAw7Xhu7Phu4l1w73hu7Hhu4nDuuG6ruG7icO94bqydeG7ieG6vuG7s8SCw73hu4l1R+G7j+G7ieG7gMOKScSQxIJ54buJ4bq+w7XEgnnhu4nhu4Dhu5Hhuq7hu4nEguG7q8SCZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2fDmXbhu4nhu4Dhu5Hhuq7hu4nDvcONxIJ54buJ4buAw73hu4Lhu4l1w73huq7hu4nDveG6snXhu4nhur7hu7PEgsO94bq/4buJeeG7s8O14bqu4buJSuG7s+G7q8SC4buJw4Phu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4Dhu4l1R+G7j+G7ieG7gMOKScSQxIJ54buJw7nhu5nhu4nhuqDhu7Hhu4Dhu4nDvUXhurrhu4nDueG7j+G7icO64buRxIJ54buJ4bq6w71JQ8SCeeG7ieG6usO9w7Xhurrhur/hu4lM4bufTeG7icO64buKxIJ54buJdcO9R+G7icO54but4buJ4bq6w73hu4Thu4nDvUXhurrhu4lKROG7s+G7ieG6osON4buP4buJ4buA4buG4bqq4buz4bq/4buJ4bq+w4nhu4nhu4DDveG7tXXDveG7iXVH4buP4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7ieG7gMOMxIJ54buJ4bqgw73huqbhu7Phu4nhuqJE4bq64bq/4buJeeG7s+G7guG6uuG7ieG6oOG7tXXDveG7ieG7gMO94bu1dcO94buJ4bqgw73hu5Phu4nEguG7lcSCeeG7ieG6vsO1xIJ54buJ4buA4buR4bqu4buJSsO04buJTeG7q+G7huG7ieG7gMO94bu1dcO94buJw4PhuqTEguG7icO94bqydeG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnNsO94bul4bqu4buJw7nhurDhur/hu4nEgsO9w7Thu4nhu4DDiknEkMSCeeG7ieG7gMO94buKdeG7icO94buz4buvxILhu4nhuqLhuqzEgnnhu4l5w73hu6fhurrhu4nDg+G6pMSC4buJw73hurJ14buJSkThu7Phu4nEgsO94buz4but4buG4buJxILhuqjhu7Phu4nDuuG7hsSCeeG6v+G7iXXDvUlDxIJ54buJ4buAw4rhu7fEgsO94buJw73hurJ14buJ4bqgw73DtXXhur/hu4l1w71H4buJTeG7seG7huG7ieG6osO04buJdcO1deG7icO94bqu4buR4buA4buJw7nhuqjEgnnhu4nEgnnhuq7hu5Hhu7Phu4nhuqDDveG6sOG7j+G7icSCw71J4bq94buJ4buAw4rhu4/Egnnhu4nhu4DDiuG7teG7iXnhurB14buJw73hurJ14buJ4buAceG6uuG6v+G7ieG6okThurrhu4nDveG6snXDquG7ieG6osO0w4Phu4nhu4DDveG7s+G7r+G6uuG7iXXDveG7gnXhu4nDg8OMxIJ54buJ4buAw71wTeG7iXXhuqThur/hu4nEgnlJxJDhu7Phu4nhu4DDveG7n8SC4buJxILDveG7n8SC4buJdcO1deG7icSCecO0TeG7ieG6onfhu4nEgsO9SeG6veG7iTPhu4bhuqZ14buJ4buA4bux4buJMsO9RuG7icSCxKjhu4nDsi1sw6rhu4kyw71G4buJxILEqOG7ieG6t+G7s+G7r+G7gOG7iSbhu4/Dg+G7iWvEqS1qxKnhur/hu4kmw73DtOG7iXnhu7PDteG6ruG7ieG6t+G7s+G7r+G7gOG7iSbhu4/Dg+G7iWvEqS1qauG7geG7geG7geG7icOZ4bqsxIJ54buJ4buAw73EkOG7s+G6v+G7icSCw73DtOG7ieG7gMOKScSQxIJ54buJ4buA4bqq4buJdcO9w4114buJdeG7huG6qHXhu4nhu4DDveG7s+G7ieKAnDXhu5/EguG7iXXDvUPhu7Phu4l04buT4bqu4buJSuG7r+G7icOD4bqk4buz4buJ4buAw4pJxJDEgnnigJ3hu4nhuqDDveG7hk3hu7HEguG7ieG6oMO94bu1dcO94buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7ieG6vsO1xIJ54buJ4buA4buR4bqu4bq/4buJ4buAw73hu7Phu7Hhu4Dhu4nhuqDhu7Hhu4lKw7Thu4nhu4DDiuG7j8SCeeG7ieG7gMOK4bu14buJdcO1deG7icO54bqs4buJw7rhu4TEgnnhur/hu4lKceG7gOG7icO6RsSCeeG7icO9xKjhu4bhu4nhu7V1w73hu4nhuqLDtMOD4buJdMahxIJ54buJxIJ54buGTeG7q8SC4buJSnHhu4Dhu4nhuqLhu7Phu6/hu4bhu4nhu4DDteG7s+G7iXXDveG7seG7geG7iTPhu4bhu4/hu4nDveG6qOG7s+G7ieG7gMO94buz4buJdcO1deG7ieG7pcOD4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nEgsO9xKjEgnnhu4nDuUlFdeG7ieG7gMO94bq04buP4buJ4bq+w4114buJ4bq+w7XEgnnhu4nhu4Dhu5Hhuq7hu4nDg8O04buJdeG6tsSC4buJ4buAw7124buJw73hu7Phu6/EguG7ieG7gMO04buz4buJxILhu5XEgnnhu4nDg+G7jOG7ieG7gMO94buGceG7gOG7ieG6oMO94buz4buJ4buAw73hu4p14buJw73hu7Phu6/EguG7ieG6oMaw4bq/4buJSuG7qeG7ieG7gMOK4buPxIJ54buJ4buAw4rhu7Xhu4nhuqDDveG7s+G7scSC4buJdcO1deG7icOD4bqwxILhu4nDueG6rOG7ieG7gMOKw4nhu4nEguG7q8SC4buJdOG7l+G7gOG7icOD4buX4buA4buJSsO04buJ4buAw73hu4bhu4nDveG7guG7gOG7icO9Q8SC4buBZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2dU4burxILhu4l14buRxILDveG7icO54bqw4bq/4buJxILDvcO04buJ4buAw4pJxJDEgnnhu4nhuqLhu4bhuqTEguG7ieG6oMO94buGTeG7scSC4buJ4bqgw73hu7V1w73hu4l1w7V14buJ4bulw4Phu4nhu4DDveG7j8OD4buJeeG7s+G7j+G7ieG7gMO94buI4buJ4bq+w4114buJw4nhu4nEgsO94buz4but4buG4buJdeG7huG6qHXhu4nhu4DDveG7s+G7iUrhu6nhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4nhurzhu4bhuqZ14buJeeG7s+G7j+G6v+G7icO54bqsxIJ54buJ4buAw73EkOG7s+G7ieG7gMO9ScSQxIJ54buJTOG7hk3hu6vEguG7ieG7gOG6quG7iXXDvcONdeG7iUrhu7PEgsO94buJw7rhu4/EgsO94bq/4buJ4buAw4rhu4/huq7hu4nhu4DDvUnDicSCeeG7icSCw73EqMSCeeG7ieG7pcOD4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7icO54buR4buA4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iXXhu4/huq7hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iXXDtXXhu4nhuqBP4buJ4buAw73hu7Phur/hu4nhu4DDjOG7icO54bqw4buJ4bqgw71D4buz4buJw7pxTeG7ieG6ouG6tsSCeeG7icO54buPw4Phu4nDg+G7q+G7iUrDtOG7icO54bqoxIJ54buJ4bqi4buKdeG7iXXDveG6ruG7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnVeG6pOG7iTbDiuG7ucSCw73hu4k2w73hu7nhu4kyw71JQ8SCeeG6v+G7iXnhu7PDteG6ruG7iUrhu7Phu6vEguG7iSrhu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4Dhu4l1R+G7j+G7ieG7gMOKScSQxIJ54bq/4buJdcO94bqu4buJdOG7s+G7seG7gOG6veG7ieKAnCTDveG7s+G7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7icO54buZ4buJdeG6sOG7icO9w43Egnnhu4nhu4DDveG7guG7iUpE4buz4buJw4PhuqTEguG7icO94bqydeG6v+G7iUrhu7Phu6914buJw71JRMSCeeG7icO6c8SC4buJ4bq+4bup4buJw7p34buJw7rDtMSCeeG7icO9Q8SC4buJw4rhu6Hhu4Dhu4nEgsO94buz4but4buG4buB4buJNsOK4bquxIJ54buJxILDvcSoxIJ54buJ4buA4buz4bux4buA4buJw73hurJ14buJSkThu7Phu4l1w71H4buJw7nhu63hu4nhu4Dhu4rhu4l1w73hurLEguG6v+G7ieG7gOG6pOG7s+G7ieG7gMO9ScSQxIJ54buJeUXhu7Phu4lO4buJdcO94bqu4buJw73hurJ14buJ4bq+4buzxILDveG7icO54but4buJ4buAw7Thu7Phu4l5cMSC4buJeUjhu7Phu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iXXhu4bhuqh14buJ4bq+4bqmxIJ54buJ4bqiw7Thu4nEgsO9xKjEgnnhu4nEgsO94bufxILhu4lKceG7gOG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJ4buAw4rhu4ZN4butxILhu4nhu4DDveG7hk3hu7Hhu4Dhur/hu4nhu4DDiuG7hk3hu6/EguG7ieG7gMOK4buPxILDveG7icO64bufxILhu4l54buz4buPxILhur/hu4nDg+G6sMSC4buJ4buVxILhu4nEgnnhuq7EguG6v+G7iUlEdeG7icODQ+G7ieG7gElDxIJ54buJ4bqi4buP4buz4oCm4buJw7l24buJdcO1deG7ieG7pcOD4buJ4buAw73hurThu4/hu4nhur7DjXXhu4nhur7DtcSCeeG7ieG7gOG7keG6ruG6v+G7ieG7gEnDicSCeeG7ieG7gElFxIJ54buB4buJw5nhuqzEgnnhu4nhu4DDvcSQ4buz4bq/4buJxILDvcO04buJ4buAw4pJxJDEgnnhu4nhuqLhu4bhuqTEguG7iXXDveG7guG7ieG7gMOK4bqyxIJ54buJw7nhu7HEguG7iUrhu7Phu6914buJ4buA4bu3w4Phu4nhuqDhu7Phu7HDg+G6v+G7iXThuqzhu7Phu4nDuknhurjEgnnhu4nhu4DDtOG7s+G7icSC4buVxIJ54buJw4Phu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4DigJ3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7iW/EqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4nDssSpxKnhurpMw6rhu4vhu4nhur7DinVk4buLLy/hu7NK4buBdOG7j+G6ruG7gMO94buPxILDvcO94bqu4buP4buBSsSCL8SC4bulS+G6vi9rbGptL2tqxKnDum5qbmpramvhu4DDs8OzxKltauG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkauG7jWzhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsOKScSQxIJ54buJNuG7s3bhu4bhu4nDveG6snXhu4kl4bur4buJ4bq34buVxILhu4k2w7XDg+G6veG7ieG6oUPDg+G7icODcMOD4buJ4buAw7Thu7Phu4nEguG7lcSCeeG7icOD4buM4buJ4buAw73hu4Zx4buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLb8SpxKnhu4vhu4nDveG7peG7s3nDveG7gGThu4vDssSpxKnhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i2dV4bqk4buJeeG7s8O14bqu4buJNsOK4bu5xILDveG7iTbDveG7ueG7iTLDvUlDxIJ54buJ4bqi4buG4bqkxILhu4nDteG6uuG7icO6RsSCeeG7ieG6usO9SUPEgnnhu4nhurrDvcO14bq64buJw7rhu5FN4buJw73hurJ14buJw4NE4buz4buJeeG7s+G7guG6uuG7iXXDtXXhu4nhu6XDg+G7iU3hu6vhu4bhu4nhu4DDveG7tXXDveG7icOD4bqkxILhu4kq4buM4buJ4buAw73hu4Zx4buAZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VOG6rsO6TeG7i2cmw73EkOG7icO54bqw4bq/4buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4ls4buJxILhu5XDg+G7ieG6ouG7s+G7q8SC4buJ4buA4buz4bux4bq64buJ4buAw4zhu4lrxKlrxKnhu4nDueG7scSC4buJa8Spa2vhur/hu4nEgsO9w7Thu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO54buZ4buJeeG7m+G7gOG7icO9w7Xhu7Phu4nDuUlFdeG7iWtr4buJeeG7s+G7k+G7s+G7ieG7gMO9ScOJxIJ54buJw4Phu4zhu4nhu4DDveG7hnHhu4Dhu4nhurzhu4bhuqZ14buJeeG7s+G7j+G6v+G7ieG6vOG7huG6pnXhu4nhu4Dhu7Hhu4Hhu4k2w4rhuq7Egnnhu4nDueG6sOG6v+G7iXXhurDhu4nEgsO9xKjEgnnhu4l54buz4buT4buz4buJdeG7j+G6ruG7icSCw71J4bq94buJeeG7s+G7k+G7s+G7iSbDveG7oeG7gOG7iUrhu6nhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4lKROG7s+G7iXXDvUfhu4nDueG7reG7ieKAnCXhurbEgnnhu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4nDunfhu4nhuqLhu59N4oCd4buJw7rhuq7hu4k3JuG7slXhu6RY4buJ4buA4bqq4buJdcO9w411w6rhu4lr4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iSbDveG7t+G7iXXhu4bhuqh14buJ4buAw73hu7Phu4nigJw1w7XEgnnhu4nhu4DDtXXhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4l14bqq4buJw7nhuqjEgnnhu4nDmeG6qOG7s+G7icODSOG7iUzhu7PEgsO94buJdOG7k+G6ruG7iUrhu6/hu4l1w73hu4LEgnnhu4nDg+G7t8SCw73igJ3DquG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4kmw73hu7fhu4k2w4rhu7N2xILhu4nhuqLhu5nDg+G7icOD4buM4buJ4buAw73hu4Zx4buA4buJ4buAw73hu7Phu7Hhu4bhu4nEgsO94buz4buJ4bq34buz4buv4buA4buJJuG7j8ODw6rhu4l54buz4buT4buz4buJ4bq3w7TEgnnhu4nigJzhu6TDg+G7iUrhu6nhu4nhu4DDiknEkMSCeeG7icO94bqydeG7icO94buRxILDveG7ieG6usO94buCdeKAncOq4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iSbDveG7oeG7gOG7iXXhu4bhuqh14buJ4buAw73hu7Phu4nigJxUw7V14buJw53huqzhu4lKROG7s+G7ieG7gMO94buz4bux4buG4buJxILDveG7s+G6v+G7ieG7gMO94buz4bux4buG4buJxILDveG7s+G7iUpE4buz4buJVMO1deG7icOd4bqs4oCdw6rhu4l54buz4buT4buz4buJJsO94buh4buA4buJdeG7huG6qHXhu4nhu4DDveG7s+G7ieKAnDbDveG7s+G7seG7huG7icSCw73hu7Phu4nhurfhu7Phu6/hu4Dhu4km4buPw4Phu4kt4buJKsOMxIJ54buJw5nhu5Hhu7Phu4nDveG6qOG7s+G7icOZ4bquw7TEguKAneG7geG7geG7gWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lvxKnEqeG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL+G7s0rhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvxILhu6VL4bq+L2tsam0va2rEqcO6bmpuam9rauG7gOG7jWvDs2pq4bqixKnhu4HDgOG6unnhurvDimTDsmzhu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsOKScSQxIJ54buJNuG7s3bhu4bhu4nDveG6snXhu4kl4bur4buJ4bq34buVxILhu4k2w7XDg+G6veG7ieG6oUPDg+G7icODcMOD4buJ4buAw7Thu7Phu4nEguG7lcSCeeG7icOD4buM4buJ4buAw73hu4Zx4buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLb8SpxKnhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i2fhu6TDg+G7iSZ54buGTXfEguG7iVThu5Phuq7hu4k2w4rhu5/EguG7icO54bqu4buR4buA4buJeeG7s+G7k+G7s+G7iSbDveG7oeG7gOG7iXXhu4bhuqh14buJ4buAw73hu7Phu4nigJw2w73hu7Phu7Hhu4bhu4nEgsO94buz4buJ4bq34buz4buv4buA4buJJuG7j8OD4buJLeG7iSrDjMSCeeG7icOZ4buR4buz4buJw73huqjhu7Phu4nDmeG6rsO0xILigJ3hu4FmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurpU4bquw7pN4buLZ2bhu7PDg3nhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G7s1Xhu6XEguG7gOG7pcOK4buL4buJ4bq+4buATeG6ouG7pWThu4tL4buzw7rhu4DDveG6veG7icOyxKnEqeG6ukzDquG7icO94bul4buzecO94buA4bq94buJbm7DsuG6ukzDquG7i+G7ieG6vsOKdWThu4svL+G7s0rhu4F04buP4bqu4buAw73hu4/EgsO9w73huq7hu4/hu4FKxIIvxILhu6VL4bq+L2tsam0va2rEqcO6bmpuasOyxKnDsuG7gOG7jeG7jWvhu43hu43huqLEqeG7gcOA4bq6eeG6u8OKZG5qw7Phu4vhu4nhu4/huqLhu4Bk4buLNsOKScSQxIJ54buJNuG7s3bhu4bhu4nDveG6snXhu4kl4bur4buJ4bq34buVxILhu4k2w7XDg+G6veG7ieG6oUPDg+G7icODcMOD4buJ4buAw7Thu7Phu4nEguG7lcSCeeG7icOD4buM4buJ4buAw73hu4Zx4buA4buL4buJS+G7s8O64buAw71k4buLw7LEqcSp4buL4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Bk4buLbm7DsuG7i+G7iS9nZi/hurpnZuG6uuG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6VeG7j+G6uuG7gOG7s+G6rsSC4buLZ1TDjXXhu4nhu4DDiuG7j8SCw73hu4nDueG6ruG7keG7gOG7iXnhu7Phu5Phu7Phu4kmw73hu6Hhu4Dhu4l14buG4bqodeG7ieG7gMO94buz4buJ4oCcVMO1deG7icOd4bqs4buJSkThu7Phu4nhu4DDveG7s+G7seG7huG7icSCw73hu7Phur/hu4nhu4DDveG7s+G7seG7huG7icSCw73hu7Phu4lKROG7s+G7iVTDtXXhu4nDneG6rOKAnWYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnZuG7s8ODeeG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4buzVeG7pcSC4buA4bulw4rhu4vhu4nhur7hu4BN4bqi4bulZOG7i0vhu7PDuuG7gMO94bq94buJw7LEqcSp4bq6TMOq4buJw73hu6Xhu7N5w73hu4Dhur3hu4lubcOy4bq6TMOq4buL4buJ4bq+w4p1ZOG7iy8v4buzSuG7gXThu4/huq7hu4DDveG7j8SCw73DveG6ruG7j+G7gUrEgi/EguG7pUvhur4va2xqbS9rasSpw7puam5qw7Jra+G7gGtqw7NqbOG6osSp4buBw4Dhurp54bq7w4pkbWpq4buL4buJ4buP4bqi4buAZOG7izbDiknEkMSCeeG7iTbhu7N24buG4buJw73hurJ14buJJeG7q+G7ieG6t+G7lcSC4buJNsO1w4Phur3hu4nhuqFDw4Phu4nDg3DDg+G7ieG7gMO04buz4buJxILhu5XEgnnhu4nDg+G7jOG7ieG7gMO94buGceG7gOG7i+G7iUvhu7PDuuG7gMO9ZOG7i8OyxKnEqeG7i+G7icO94bul4buzecO94buAZOG7i25tw7Lhu4vhu4kvZ2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulXhu4/hurrhu4Dhu7Phuq7EguG7i2dUw4114buJ4buAw4rhu4/EgsO94buJw7nhuq7hu5Hhu4Dhu4l54buz4buT4buz4buJJsO94buh4buA4buJdcO9R+G7icO54but4buJ4oCcJeG6tsSCeeG7ieG7gOG6puG7gOG7icO6d+G7ieG6ouG7n03igJ3hu4nDuuG6ruG7iTcm4buyVeG7pFjhu4lKw7Thu4lU4bqo4buJw6Lhu4nhu4Dhu7Hhu4nhurrDvcO14buA4buJw7nhuqjEgnlmL+G6umdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrhu47hu4bhu4DDveG6rsOK4buLZ+G6t+G7nibhu4nhu44mw51mL+G6umc=

VÂN ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]