(vhds.baothanhhoa.vn) - Là cậu cháu với nhau nhưng vì lợi ích của bản thân, người cậu là ông Đỗ Xuân Ninh (hiện là Trưởng văn phòng Thừa phát lại Sầm Sơn) đã bội tín hợp đồng góp vốn khiến cho tình thân thương tàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG7my7huqQ8JuG6pOG6ulXhuqThu5bDmeG7tuG6pDzhu6pV4bqkPcag4bq8Vcag4bqkU+G7iuG7tuG6pDzhu4ZV4bqk4bu2xqDhu6RV4buW4bqk4bubxqAu4bq44bqk4bu2xqDhuro94bqkU8OK4bua4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bu54bqk4bqzw5nhuqTGoOG6uH3huqRSxqDhu6hV4buW4bqkPeG7pOG6uOG6pOG6ulXhuqRK4bq4w5rhuqRLxqBO4bqkS8agw5rhuqQj4bq44bua4bqk4bu2xqDDilThu7fEgi/GoOG6rOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq5o4bq84bqkS+G7iiThuqRLxqDhurok4bqkPFjhu5rhuqRVxqDhurgk4bqkVcagO1Xhu5bhuqQ84bui4bqkU8Od4bua4bqk4bucS8ag4bqkSz/hurjhuqRK4bq+VeG6pD3GoElVw4HhuqRV4buWO1nhu5rhuqRL4buKJOG6pFPhurzhuqThu6hV4buW4bqkw6JW4bqkxakkSVXhuqTDreG7mlXGoOG6pOG6osag4bua4buQVeG6pFPhurzhuqThu5tAO+G7slXhu5bhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m8agLuG6uOG6pOG7tsag4bq6PeG6pFPDiuG7muG6pMahw4xU4bqkxqFXVcOD4bqkTeG7gOG6pErhu6zhu5rhuqQ94bucVeG6pMagw53hu7bhuqRN4buwVeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqkPOG7qlXhuqRSxqDhu5rDlVXhuqRLxqDDmuG6pD3hu6JVxqDhuqQ9xqBJVeG6pD3GoDtXVeG7luG6pD3hurxVw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurMhS+G6pEvGoEdV4buW4bqkTeG7gMOB4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkS8ag4bq6JOG6pFPhurzhuqThurhVxqDhuqRo4buO4bqkw6Lhu6JVxqDhuqThur07VeG7luG6pOG6onvhu4DhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pGnhu5pVxqDDgeG6pOG7m+G7meG6pMahw4xU4bqkxqFXVcOD4bqkVFjhu5rhuqRNSVThuqRNV1XhuqRSxqDhu7Lhu5rhuqRS4bua4buQVeG6pE3hu5LhuqRVxqBZ4bqkPeG7pOG6uOG6pOG7tsagSVXhuqR7KMOA4bqkw63hurzDmuG6pFXhu5ZZw4HhuqThu5vhu6ThurjhuqThurpV4bqkVcagSVXhuqRMSVXhuqQ9xqDhurxVxqDhuqThu7bGoOG7quG6pMahw4xU4bqkxqFXVeG6pEvGoEdV4buW4bqkVcagKVXhu5bhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkSuG6vsOa4bqkPOG7kOG6pOG7uCR9w5RVw4HhuqRTw53hu5rhuqThu5xLxqDhuqTGoMOd4bu24bqk4bu2xqDhurrhu7bhuqRLxqDDmuG6pE07V1Xhu5bhuqQjIeG6pFThurzhuqRL4bukVeG6pDzhu5rhuqThu7bGoMOKVOG6pFXhu5bGoOG7muG7jlThuqQ9QOG7plXhu5bhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDhuqQ94buq4bqkPSZV4buW4bqkTElV4bqkIyHDgeG6pE3hu4h94bqkPCbhuqThurpV4bqkPS7huqRLxqBW4bqkTVdV4bqk4buW4bua4bq+VeG6pD1A4buy4bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bu2xqAsS+G6pD3DiuG7tsOB4bqk4buWSX3huqRUw4094bqkU+G7pFXhu5bhuqQ94buaVeG6pD1Aw5pV4buW4bqkTDvhuqRTJOG7ilXhuqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSCSuG6pCM9fVNOeMOCVCPDmi1K4buaTOG7mi3hu5TDmlU9LT5O4bua4buWxqA94bu54bqkVcOaQFThurhTw4Lhuq7hu5nGoD/hu5rhuqQjw4pLxqDhuqRLxqAsVeG7luG6pEssxIIvSuG6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m8agTsOa4bqkxqDhu7DhuqQjV+G6pDwm4bqkUuG7muG7kFXDgeG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqsQ8OB4bqk4bq4Vcag4bqkaOG7juG6pMOi4buiVcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRN4buA4bqkSuG6vFXhuqQ8WOG7muG6pOG7qFXhu5bhuqTDolbhuqTFqSRJVeG6pMOt4buaVcag4bqkVOG7suG6pDzhu4ZV4bqk4bu2xqDhu6RV4buW4bqk4bubxqAu4bq44bqk4bu2xqDhuro94bqkU8OK4bua4bqk4bqi4bub4buZaMOD4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bqkPOG6vOG6pOG6qOG6pErhu45V4bqkTeG7gOG6pD3GoOG7qlXhu5bhuqRVxqDDjT3huqQ84bua4buQS+G6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkU+G6vOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pOG7lsOZ4bu24bqkPOG7qlXhuqRN4buS4bqkTTvDnUvhuqTGoDvhu7JV4buW4bqkU8Od4bua4bqkVcagJOG7ilXDgOG6pOG7peG7muG7kEvhuqQ9xqDFqOG6uOG6pD3GoCThu4pV4bqkSuG7hFXhu5bhuqRU4bua4buQVeG7luG6pFXhurx94bqkTeG7gOG6pE07w51L4bqk4buoVeG7luG6pOG7mcagw4pU4bqkw63hu5bhu6ZL4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThuqJTJUvhuqRKw4194bqk4buW4buaWeG6pFPhurzhuqRL4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqQ9xqDhu57huqR74buA4bqkxqHDjFThuqTGoVdVw4PhuqRNLFXhu5bhuqRA4bq44bqkU+G6vFThuqRLxqAsVeG7lsOA4bqkw6Lhu5LhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pCNYVOG6pE3hu5rhuqQ84bq8w5rhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bDgeG6pFXhu5bDmuG6vOG7muG6pE3DjCThuqQ9O+G6pD3DmuG6vFXhuqRK4bus4bqkS8ag4bua4bqk4bu2xqDhu5zhuqQ9LuG6pFXGoClV4buW4bqkPOG7muG7kEvhuqRVxqDFqOG6pFXGoMONPeG6pOG6olXGoDvhuqRK4bq8VeG6pOG7lsagw5XDgeG6pFThurp94bqk4buaVcOB4bqkVOG6un3huqQ94bucVcagw4DDgMOAw4PhuqRLxqDDmuG6pE3DlVXhuqRVxqApVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkU1hV4bqkVcagO+G6pD3GoCThu47huqRVxqDhurzDgeG6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pFPhu5jhuqRL4buoVeG7luG6pErhu6rhuqQ9xqDhurxVxqDhuqRT4buK4bu24bqkPOG7hlXhuqThu7bGoOG7pFXhu5bDgeG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkS+G7pFXhuqRT4bq84bqkVeG7ljtZ4bua4bqk4buWw5nhu7bhuqRL4buoVeG7lsOB4bqk4buWw5nhu7bhuqQjLEvhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkxqDDmuG6vFXhuqQ9xqDhu5rhu5BV4bqkS+G6ukvhuqQ9xqA/4bqkPSZL4bqk4bu2xqDhurrhu7bhuqRTW8OAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqDhurpV4buW4bqkRC/huqjhuqbhuqxDw4HhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m+G7mWjhuqTGocOMVOG6pMahV1XhuqRNO8OdS+G6pEvhu6hV4buW4bqkSuG7quG6pD3GoOG6vFXGoOG6pFPhu4rhu7bDgOG6pMah4bq4JOG6pFThu6w94bqkPcagWeG7muG6pOG7luG7muG6uFXhuqRN4bua4bqkPOG6vMOa4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buWw4HhuqRVxqDhu4pV4bqkPcagw4194bqk4buoVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqkUsag4buoVeG7luG6pEvhu6RV4bqkVCThu6pV4bqkPUDhurjDmuG6pE3hu67hu5rhuqRL4buoVeG7luG6pDzhu5rhu5BL4bqkVcagO+G6pD1AO1hL4bqkTUl94bqkVeG7jlXhuqRV4buW4bq8feG6pOG6qEIvQi/huqjhuqbhuqzEkMOB4bqk4bq4Vcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRNw5ThuqRV4buWxqDhu57huqQ8WOG7muG6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoOG6pFPhu4rhu7bhuqThurfhu5rhu45V4bqkSuG6vlXhuqThu5bGoOG7muG6pFXGoFjhuqQ9xqDFqOG6uOG6pD3GoCThu4pV4bqkTeG7kuG6pD3GoOG6vFXGoOG6pFPhu4rhu7bhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pDxY4bua4bqkIyHhuqRLxqAsVeG7luG6pFLhu5rDlVXhuqRLP+G6uOG6pEvDmlXhuqQ9QOG6uOG7muG6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoOG6pFPhurzhuqThurhVxqDhuqTDolbhuqThu6Xhu4ZV4bqkw6IsS8OA4bqkxqHhurgk4bqkTcOZw4HhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7luG6pH3hu44k4bqkS8OMJOG6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoOG6pD3GoOG6uFXGoOG6pD3DmuG6ulXhuqRC4bqkPcag4bq6VeG7luG6pFPDneG7muG6pFXGoCThu4pV4bqkPOG6vOG6pE3hu4DhuqRNO8OdS+G6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoOG6pE3hu7BV4buW4bqkW+G6pEvGoOG7muG6pD1A4bq+4bqk4bqo4bqs4bqkPUDhu5rhu5Ak4bqkTeG7sFXhu5bDgeG6pE3hu7BV4buW4bqkPcagWeG7muG6pD1A4bq+4bqkVOG7rD3huqThu7bGoMOMVeG6pD3hu5rDlFXhuqRNw4wk4bqkPTvhuqRUJOG6uOG6pCPhu4JU4bqkPUDhurhV4buW4bqkPcag4buaw5U94bqkSuG7nuG6pErhurhV4bqkTcOMJMOA4bqk4bqzOlXhu5bhuqQj4bq4JOG6pFPDjFXhuqTDjX3DgeG6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoOG6pD0kfeG7jlXhuqRK4buqw4HhuqTDrcag4bq84bqkVTtYS+G6pErhu67huqRVxqDhu5rhu5BU4bqk4buoVeG7lsOB4bqk4bq4Vcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkS8OZ4bqk4bu2xqDhu4pV4bqkIyHhuqQ9w4rhu5rhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pFXhu45V4bqkUsag4buoVeG7luG6pE07w51L4bqkPcag4bq4VOG6pOG7luG7muG6uOG6pDzhurzhuqTGoDvhu7JV4buW4bqk4bu4JH3DlFXhuqRTw53hu5rhuqThu5bhu6LDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7peG7qOG6pOG7tsagJUvhuqRUWOG7muG6pOG7tsag4bq+4bua4bqk4oCcTeG6usOa4bqkPSZV4buW4bqkTeG7olXGoOKAncOB4bqk4bq4Vcag4bqkaOG7juG6pMOi4buiVcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRN4buA4bqkTcOU4bqkVeG7lsag4bue4bqkU+G7jlXhuqThu5vhu6ThurjhuqThurpV4bqkxqHDjFThuqTGoVdV4bqkSiThu6xL4bqk4buoVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqQ9xqDhurhVxqDhuqQ9w5rhurpV4bqkI+G7quG6pD3hu5rDlFXhuqRTw53hu5rhuqRVxqAk4buKVeG6pMag4bq8VeG7luG6pD3GoOG6ulXhu5bhuqRVxqA74bqkSuG7muG7jlXhuqRK4bq+VeG6pD3GoMWo4bq44bqkPcagJOG7ilXhuqRN4buA4bqkUlvDgOG6pOG7m8agw5XhuqRVxqA7VeG7lsOB4bqkPcOK4bua4bqk4bu2xqDhu5rhu45V4bqkPeG7pOG6uOG6pCNX4bqkPcag4buIVMOB4bqkUsag4buoVeG7luG6pEvGoCU94bqkVeG7lsagUOG6uOG6pD3hu6JVxqDDgeG6pOG7qFXhu5bhuqTDolbhuqTFqSRJVeG6pMOt4buaVcag4bqkTeG7gOG6pD1A4buCVeG7luG6pD1Aw51V4bqkUsag4bq44bua4bqkQOG7hFXhu5bDgeG6pEvGoCnhuqRSW+G6pEs/4bq44bqk4buoVeG7luG6pD1Aw5pV4buW4bqk4bq34bua4buOVeG6pErhur5V4bqk4buWxqDhu5rhuqRVxqBY4bqkPcagxajhurjhuqQ9xqAk4buKVeG6pEvGoOG7oOG6pFPhurzDgMOAw4DhuqRSW+G6pFXGoOG6uuG7tsOA4bqkw6Lhu5rDlCThuqRV4bq8feG6pFLGoOG7msOVVeG6pEvGoMOa4bqkQMONPeG6pFXGoOG7msOUJOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pD3GoOG6uFThuqRMIeG6pOG7tsag4bua4buOVeG6pD3hu6ThurjhuqRKw4094bqkSuG7olXGoOG6pDzhu6LhuqRLw5nhuqRLSSThuqTigJxKJT3huqQj4bq4w4HhuqThu5bhurzhuqRLxqDDlT3igJ3DgeG6pFXGoMONPeG6pFPhurzhuqRSxqDhu5rDgeG6pE3DmeG6pFPDiuG7muG6pFPhurzhuqRLxqAp4bqkUlvhuqQ9QMOaVeG7luG6pFThu6w94bqkPOG7hlXhuqRK4bq+VeG6pOG7uCThurhV4bqkPUDhu6ZV4buWw4DhuqRnxqDhu6hV4buW4bqk4bucPeG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hu4DhuqQ9xqBHVeG7luG6pD3GoOG7glXhuqRK4bq8feG6pD3FqOG6pOG7uCThurhV4bqkTeG7muG7klThu7nhuqRsVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqkU+G6vOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hu4DhuqQ84bq84bqkTeG6uFXhu5bhuqRL4buoVeG7luG6pD3hurpL4bqkPUDDmlXhu5bhuqRV4buW4bq8Vcag4bqkaCThu4o94bqkVOG6vOG6pFPDiuG7muG6pHtOVOG6pEvGoCnhuqRSW+G6pEs/4bq44bqkVOG7olXGoOG6pFXGoDvhuqRU4busPeG6pD1A4buk4bqkTSrhurjhuqQ9xqDhu6LhuqRLw5nhuqRSxqDhurpL4bqkVeG6vMOa4bqkPSHhuqRVxqDhu4pV4bqkVOG7olXGoOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqTGoOG7muG7kiThuqRK4buaw5U94bqk4bu2xqDhurrhu7bhuqRTJOG7ij3DgeG6pMagw5pGS+G6pFPhurzhuqQ9xqDDjFXhuqRS4buaVcagw4DDgMOA4bqkUsag4buoVeG7luG6pE07w51L4bqkSuG7olXGoOG6pD3GoDtZVeG7lsOA4bqk4bul4bui4bqkZ8agw5rhur5V4bqk4bqsw4HhuqTDouG7msOUJOG6pOG6qEPDgeG6pMOt4buWxqDhu57huqRN4bueVcag4bqk4bqo4bqqL+G6qOG6puG6rEMvw63Doi3hurPhu5nhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDDgeG6pEvGoCnhuqRSW+G6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRLw5nhuqThu5bhu5rhurrhuqQ9QOG7nuG6pOG7tsag4bq64bu24bqkU1vhuqRLxqDhu6DhuqRSxqDhu5rhuqRLxqAsVeG7luG6pFThu5pVxqDhuqRNO8OdS8OB4bqkPcOK4bua4bqkPcagWeG7muG6pE3hu5rhu5JU4bqkTcOZw4HhuqRV4buWO1nhu5rhuqRSW+G6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRVxqDhu4pV4bqkPcagLEvhuqQ84bq84bqkU+G6vFThuqRLxqA/4bqkTTvDnUvhuqTGoOG6vFXGoOG6pDzhu5rhuqRLP+G6uOG6pFThu6JVxqDDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqsw4nhuqhFL0JFTEPhuqzhuqbhuqbhuqbhuqbhuqY94bqs4bqq4bqo4bqs4bqs4bqqRVPhuqzDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5p4busPeG6pD1Aw5pV4buW4bqkVcagKVXhu5bhuqThu7bGoOG7msOVJOG6pEvGoOG7muG6pFPDneG7muG6pFXGoCThu4pV4bqkVOG6vOG6pOG6uFXGoOG6pGjhu47huqTDouG7olXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkTeG7gOG6pD0uVeG7luG6pE07w51L4bqkVcag4buKVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquaCThu4o94bqkIzvhuqRo4buO4bqk4bubxqDhu57huqThur3hu5rDlFXhuqRoO1dV4buW4bqk4bqi4bqz4buoVeG7luG6pD194bqkaCThu4o94bqk4buVJOG7qkvhuqQ9w5XhuqThur3DmuG6vFXhu5bhuqTDreG7liR94buOVcOD4bqkLeG6pD3GoCThu6xL4bqkTcOa4bq8VeG6pGgk4buKPeG6pCM74bqkPeG7oFXGoOG6pOG7m8ag4bq4Vcag4bqk4bq9w5nhurjhuqQt4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkSuG6vsOa4bqkPOG7kOG6pOG7uCR9w5RVw4HhuqRTw53hu5rhuqThu5xLxqDhuqTGoMOd4bu24bqk4bu2xqDhurrhu7bhuqRLxqDDmuG6pOG6uFXGoOG6pGjhu47huqTDouG7olXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkS8agw5rhuqRK4buaw5U94bu54bqkaFnhu5rhuqRSxqDhurjhu5rhuqRLP+G6uOG6pOG7qFXhu5bhuqTDolbhuqTFqSRJVeG6pMOt4buaVcag4bqkUsag4buoVeG7luG6pFXGoMONPeG6pOG7uCThurpV4bqkPOG6vOG6pEvDmeG6pCMh4bqkVEkk4bqkPcagJMSoVeG6pFXGoOG6uCTDgOG6pOG6t+G7suG7muG6pD3DiuG7muG6pErhu5rhu45V4bqkSuG6vlXhuqRN4buq4bua4bqkS8agw4094bqk4bqiSiU94bqkUyZL4bqkI+G7quG6pOG6rOG6qOG6qsODw4HhuqThu6hV4buW4bqkw63hu5pVxqDhuqQ9LlXhu5bhuqQ9xqAu4bq44bqkVcag4buKVeG6pEDhu4RV4buW4bu54bqk4oCcMVXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkTeG7gOG6pOG7lsOZ4bu24bqkSuG6vFXhuqThu5bGoMOVw4HhuqQ9P+G6pDzhurzhuqThuqbhuqzhuqRK4bus4bqkVOG6un3huqQ84bua4bqkPeG7nFXGoOKAncOA4bqk4bqzw5pV4bqkPUDhurjhu5rhuqThu6hV4buW4bqkw63hu5pVxqDhuqRT4bq84bqk4bq4Vcag4bqkw6JW4bqk4bul4buGVeG6pMOiLEvhuqRLOlXhu5bhuqRSxqDhurjhu5rhuqRAxq/hu7nhuqTigJzhu5vhu6jhu5rhuqRLw5nhuqRK4buaw5U94bqkPOG7muG7kEvhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqkPOG7qlXhuqQ8WOG7muG6pErhu6rhuqQ94buo4bua4bqkPOG6vOG6pE0sVeG7luG6pEDhurjhuqRUJOG6uOG6pCPhu4JU4bqkVOG7rD3huqQj4buq4bqkPUDhurhV4buW4bqkPcag4buaw5U94bqkSuG7nsOA4bqk4bqzxqDhu5xVxqDhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7luG6pE3hu4DhuqRN4bua4bqkSypV4buW4bqkSuG7quG6pD3hu6jhu5rhuqRNw5VV4bqkSyjhurjhuqTGoOG7muG7kCThuqRVxqDhurzhuqQ94buo4bua4bqkU+G6vFThuqRK4bua4buSVeG6pOG7uCThur5V4buW4bqkS+G6usOa4bqkPOG6vOG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkU+G6vOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE074bq44bqkPeG7msOUVeKAncOA4bqk4bul4buKfeG6pFThurzhuqRNLFXhu5bhuqQ9QDtYS+G6pOG7tsag4bua4buOVeG6pD3hu6ThurjhuqQjV+G6pD3GoOG7iFTDgeG6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoOG6pFPDiuG7muG6pOG7tsagP+G6pFXGoOG7ilXDgeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRLw5nhuqRLxqAkfeG7kFXhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7luG6pOG7lsOZ4bu24bqkPOG7qlXhuqRU4bq84bqkU+G6vOG6pEzDmuG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkPSHhuqRb4bqkVOG6uFXhu5bhuqRNw5VV4bqkPOG7hlXhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqRL4bq6S+G6pD1A4bq4VeG7luG6pD3GoOG7msOVPeG6pErhu57DgOG6pOG7m8agw5XhuqRVxqA7VeG7lsOB4bqkUsag4bua4bqk4bq4Vcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRLJFXhu5bhuqRLw43hu7bhuqRL4bq6S+G6pOG7tsag4buaw5Uk4bqkS8ag4bua4bqkI+G7quG6pEThuqrDgeG6pMOJ4bqow4HhuqTDieG6qsOAw4DDgOG6pEvDmeG6pFXhu6zhu5rhuqRMJFXhu5bhuqTigJw9xqDhurhVxqDhuqQ9w5rhurpV4bqkPeG7msOUVeG6pFPDneG7muG6pFXGoCThu4pV4bqkPOG6vOG6pD3hu5rDlFXhuqRUJOG6uOG6pCPhu4JU4bqkSuG6uFXhuqRNw4wk4oCd4bqkPcag4bui4bqk4buoVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqkU8OK4bua4bqkU+G7iuG7tuG6pFMk4buKVeG6pEDhu4RV4buWw4HhuqRL4bq6S+G6pOG7tsag4buaw5Uk4bqkS8ag4bua4bqkTcOZ4bqkTcOUJOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRNO8OdS+G6pCMh4bqkTeG7sFXhu5bhuqRb4bqkSz/hurjhuqThu6hV4buWw4DhuqTGocOaVeG7lsOB4bqkPcOK4bua4bqk4bu2xqDhu5rhu45V4bqkPeG7pOG6uMOB4bqkS8ag4bucVcag4bqkPcagP+G6pOG7uCQw4bqkSz/hurjhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m+G7mWjhuqRT4bq84bqk4buoVeG7luG6pOG7m0Dhu55VxqDhuqThu6Xhu4ZV4bqkxqHhurok4bqkTeG7gOG6pE0sVeG7luG6pEDhurjhuqRSxqDhurjhu5rhuqRVxqDhu4pVw4HhuqQ9w4094bqkS+G6vuG6pEvhurpL4bqk4bu2xqDhu5rDlSThuqRLxqDhu5rhuqRLxqDDmuG6pOG6uFXGoOG6pGjhu47huqTDouG7olXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkTcOUJOG6pEvDmeG6pFPhu5BVxqDhuqRLP+G6uOG6pOG7qFXhu5bhuqTDreG7mlXGoMOA4bqk4bubxqDhu45U4bqkS+G6ukvhuqRLxqAsVeG7luG6pEss4bqkTUZL4bqkSuG7muG7kD3huqRSxqDhurpL4bqkU+G6vMOB4bqkVeG7luG6vH3huqThuqzEkC/DiS/huqjhuqbhuqzEkMOB4bqk4buoVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqkTeG7gOG6pEDhurjhuqThu5vGoOG7qFXhu5bhuqRK4bq6w5rhuqQj4buq4bqk4bqsQy/hu6Xhu5kt4bub4buZaMahxqHhuqQ8w5ThuqQ84bua4buQS+G6pD1A4bq+4bqkU8OK4bua4bqk4bul4buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m+G7mWjhuqTGocOMVOG6pMahV1XhuqRLxqDDmuG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buWw4DhuqThu5vhu5rDleG7tuG6pE3DmcOB4bqkVeG7luG6vH3huqThuqhCL+G6puG6rC/huqjhuqbhuqxFw4HhuqThu6hV4buW4bqkw63hu5pVxqDhuqRTw4rhu5rhuqRK4bq4VeG6pMag4bq8Vcag4bqkPcag4buoVeG7luG6pErhurrDmuG6pDzDlOG6pDzhu5rhu5BL4bqk4buWw5nhu7bhuqQ84buqVeG6pFThu7LhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m+G7mWjhuqThu5Yo4bua4bqkS8agw5rhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7lsOA4bqk4bul4buKfeG6pD3GoCjhuqTGoMWo4buaw4HhuqRVw5Uk4bqkUsag4buoVeG7luG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkTMOa4bqk4bq4Vcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRT4bq84bqkVeG7ljtZ4bua4bqk4buWw5nhu7bhuqQ84buqVeG6pE3DjCThuqQ9O+G6pD3GoOG7ouG6pD3DiuG7muG6pCPhurjDmsOB4bqk4buoVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqRT4bq8VOG6pD3DjT3huqRL4bq+4bqkVcagKVXhu5bhuqQ84bua4buQS+G6pFXhurx94bu3xIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxIJK4bqkIz19U054w4JUI8OaLUrhu5pM4buaLeG7lMOaVT0tPk7hu5rhu5bGoD3hu7nhuqRVw5pAVOG6uFPDguG6ruG6tUlV4bqkUuG7muG7kFXhuqRU4busPeG6pE3hu4RV4buWw4HhuqQ94buk4bq44bqkeyjhuqRU4busPeG6pFXDksOaxIIvSuG6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m0DDmlXhu5bhuqRNV1XhuqThu5Yo4bua4bqk4bubMcOt4bq14bqkPcag4bq8Vcag4bqk4bu2xqDhu6rhuqTGocOMVOG6pMahV1XhuqRV4buW4bq8feG6pOG6rEUv4bqsL+G6qOG6puG6rEXDgeG6pOG6uFXGoOG6pGjhu47huqTDouG7olXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkS8ag4bug4bqkUsag4buy4bua4bqkUuG7muG7kFXhuqRKJOG7rEvhuqThu6hV4buW4bqkw6JW4bqkxakkSVXhuqTDreG7mlXGoOG6pEvGoOG7muG6pD1A4bq+4bqkU8Od4bua4bqkVcagJOG7ilXhuqQ9xqBOw5rhuqRNJVXhu5bhuqThurfhu5rhu45V4bqkSuG6vlXhuqThu5bGoOG7muG6pFXGoFjhuqQ9xqDFqOG6uOG6pD3GoCThu4pV4bqkPMOU4bqkPOG7muG7kEvhuqThu5bDmeG7tuG6pDzhu6pV4bqkPcag4bq8Vcag4bqkU+G7iuG7tuG6pDzhu4ZV4bqk4bu2xqDhu6RV4buW4bqk4bub4buZaMOA4bqk4bubxqBOw5rhuqRNw5nDgeG6pD1A4bq6S8ag4bqkVcag4bua4buQVOG6pEs/4bq44bqkPeG7pOG6uOG6pOG6ulXhuqRT4bq84bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqQ9xqAk4bqkPcag4buK4bu24bqkPcONPeG6pEvhur7huqRL4bq6S+G6pEvGoCxV4buW4bqkSyzhuqRT4bua4buOVeG6pOG7uCThurhV4bqkTeG7kuG6pOG7luG7muG6vuG7muG6pOG7uCR9w5U94bqkVeG7rOG7muG6pEwkVeG7luG6pE1XVeG6pFLhu5rhu5BVw4HhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pOG7uCR9w5RV4bqkU8Od4bua4bqkS8ag4bucVcag4bqkTeG6ulXhu5bhuqRLxqDDmuG6pE07V1Xhu5bhuqQjIcOA4bqk4bubJH3huqRVxqDhu5rhu45Vw4HhuqRSxqDhu6hV4buW4bqkxqDhu5rhu5Ik4bqkPOG7ouG6pFPhu5zhuqRMw5rhuqThu5bhu6LhuqRU4bq84bqkPcOK4bua4bqk4bu2xqDhu5rhu45V4bqkPeG7pOG6uOG6pCNX4bqkPcag4buIVMOB4bqkS+G6ukvhuqRLxqAsVeG7luG6pEss4bqkPOG6vOG6pFNZ4bua4bqkUsag4bq44bua4bqkSz/hurjhuqRVxqBJVeG6pEvGoCxV4buW4bqkTeG7gOG6pErhu57huqQ94buk4bq44bqk4bq6VeG6pOKAnFNZ4oCd4bqkTeG7msOB4bqkPcag4bq4feG6pDzhurzDmuG6pE3DmcOB4bqkPeG7pOG6uOG6pEvGoOG7oOG6pEvhu4ZV4bqkSyzhuqQ84bq8w5rhuqRTWeG7muG6pFLGoOG6uOG7muG6pEs/4bq44bqk4buoVeG7luG6pMOt4buaVcag4bqkTeG7kuG6pOG7tsagSVXhuqQ94bucS8agw4HhuqQjJH3huqRM4bua4buYVeG6pFThu6w94bqkS8ag4buaw5Qkw4DhuqTGoeG6uOG7muG6pFPDjFThuqTGoFdVw4HhuqQ94buk4bq44bqkS+G7pFXhuqQj4bq44bqkTeG6vOG6pDzhurzDmuG6pEvhurpL4bqkS8agLFXhu5bhuqRLLOG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRT4bua4buOVeG6pOG7uCThurhV4bqkPcagTsOa4bqkUuG7muG7kiThuqTigJxMSVXhuqRS4bua4buQVeG6pFThu6w94bqkTeG7hFXhu5bDgeG6pD3hu6ThurjhuqR7KOG6pFThu6w94bqkVcOSw5rigJ3huqRSxqDhu5rhuqRVxqDhu4pV4bqkTeG7nlXGoOG7ueG6pD3GoFnhu5rhuqRN4bua4buSVOG6pFJb4bqkSuG7muG7jlXhuqRK4bq+VeG6pD3GoMWo4bq44bqkPcagJOG7ilXDgeG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkTeG6uFXhu5bhuqRT4bq84bqkS+G7qFXhu5bhuqRLxqAsS+G6pHvhu4DhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pGnhu5pVxqDDgeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRNO8OdS+G6pD3GoOG6uFThuqThu5bhu5rhurjhuqThu5bDmeG7tuG6pDzhu6pV4bqkPcag4bq8Vcag4bqkU+G7iuG7tuG6pEzDmuG6uFXGoOG6pFXhu5bGoOG7muG7kOG7tuG6pFXhu45V4bqk4oCcVeG7rOG7muG6pEwkVeG7luG6pEvhurpL4bqkSuG7jlXhuqR74bq6S+G6pFPhu4rhu7bhuqQ9QMOaVeG7luG6pDzhu4ZV4bqkSuG6vlXhuqThu5bGoOG7muG6pFXGoFjhuqQ9xqDFqOG6uOG6pD3GoCThu4pV4bqkTeG7kuG6pD3GoOG6vFXGoOG6pFPhu4rhu7bhuqQ84buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pDzhurzDmuG6pFXhu4ZU4bqk4bqo4bqm4bqsxJDhuqRT4bq84bqkUsag4buoVeG7luG6pOG7tsagKuG6pMagw53hu7bigJ3DgOG6pMOi4buaw5Qk4bqkVeG6vH3huqRSxqDhu6hV4buW4bqkS8ag4bug4bqkPDvDnT3huqThu7gk4bq64bqk4bu2xqDDilThuqQ84bua4bqkfeG7jiThuqRLw4wk4bqkUsag4buy4bua4bqkUuG7muG7kFXhuqRK4bq4VeG6pE3DjCThuqRU4bq84bqkS+G7pFXhuqRT4bq84bqkxqDhu6JVxqDhuqQ9xqAsS+G6pE3hurpVxqDhuqQ9QOG6usOa4bqkUsag4bq64bua4bqkVeG7muG7kFTDgeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRNJVXhu5bhuqQ8WOG7muG6pFXhu5YkfeG7jlXhuqQ94buCS+G6pE3hurpVxqDhuqThu5bhu5rhurrhuqRLxqAsVeG7luG6pEss4bqkPOG6vOG6pDzhu5rhuqThu7bGoMOKVOG6pFXhu5bGoOG7muG7jlThuqQ9QOG7plXhu5bhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDhuqQ94buq4bqkPSZV4buW4bqkTElV4bqkIyHDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS0xVw4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqsw4nhuqhFL0JFTEPhuqzhuqbhuqbhuqbhuqbhuqY94bqs4bqq4bqo4bqs4bqs4bqqRVPhuqjDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5sVeG7luG6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pOG7peG7hlXhuqThu5tAJH3DlFXhuqQt4bqk4buZxqDDmeG6pOG6u+G7muG6ulThuqRN4buqS+G6pMah4buy4bqk4bubO+G6pOG7tsag4bq64bu24bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uOG6pD1A4bq4w5rhuqRN4buu4bua4bqkPFjhu5rhuqThu5nhu6XhuqQ8w5ThuqRU4busPeG6pCPhu6rhuqRV4buWJH3hu45V4bqkPeG7gkvhuqQ9QMOaVeG7luG6pHso4bqk4bq6VeG6pExJVeG6pCMhw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5nxqDhu5rhuqRNO8OdS+G6pMagxajhu5rhuqQ8w5ThuqQ9QOG6ukvGoOG6pFXGoOG7muG7kFThuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqkxqDDmsOKPeG6pE3hu6xV4buW4bqk4bub4buZaOG6pEs/4bq44bqk4bul4buGVeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m+G7meG7m+G6pMahw4xU4bqkxqFXVeG6pFPhu5rhu45V4bqk4bu4JOG6uFXhuqRNw5VV4bqkPCbhuqRS4bua4buQVeG6pFXhurx9w4HhuqThu6hV4buW4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bul4buGVeG6pOG7m0AkfcOUVeG6pC3huqThu5nhurvDouG6pMah4buy4bqk4bubO+G6pOG7tsag4bq64bu24bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3DmeG6uOG6pEvGoMOa4bqkSuG7msOVPeG7ueG6pOKAnMah4buy4bqk4bubO+G6pOG7tsag4bq64bu24bqkS8ag4bug4bqk4bu4JOG6vlXhuqRTW+G6pMOtxqDhurzhuqRVO1hL4bqkPMOU4bqkPeG7ruG6pEvGoCxL4bqkPOG6vOG6pMagw5rDij3huqRN4busVeG7luG6pEs/4bq44bqkPOG7hlXhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqThu5vhu5lo4bqkVeG7jlXhuqQ9xqDhu4hU4bqk4bu4JH3DlFXhuqThu5bhu5rhur7hu5rhuqThu7gkfcOVPeG6pDwm4bqk4bq6VeG6pOG7luG7minhurjhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7luG6pDzhurzhuqThu6hV4buW4bqkw63hu5pVxqDhuqRT4bq84bqkPcagJOG7rEvhuqQ8w5ThuqQ94buk4bq44bqkTElV4bqkIyHDgeG6pOG7mzHDreG6teKAncOA4bqk4bubJH3huqRVxqDhu5rhu45Vw4HhuqQ9QOG6vuG6pFNZ4bua4bqkS+G6ukvhuqRLSSThuqTGoMWo4bua4bu54bqk4oCc4bqz4buoVeG7luG6pEvGoCxL4bqkTTvDnUvhuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqk4buWw5nhu7bhuqQ84buqVeG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqQ84bq84bqkVcOVJOG6pDzhu5rhuqThu7bGoMOKVOG6pD3GoOG7ouG6pOG7uCR9w5RV4bqkU8Od4bua4bqkSz/hurjhuqThurhVxqDhuqThur07VeG7luG6pD1Aw5pV4buW4bqkPCbhuqRS4bua4buQVeG6pFXhurx94bqkPcagw5XhuqRV4bq8w5rhu7figJ3DgOG6pGxV4buW4bqk4bubQCR9w5RV4bqkSuG6vH3huqQ9xajhuqThu7gk4bq4VeG6pE3hu5rhu5JU4bu54bqk4oCcw6LhurhV4buW4bqkU+G6vOG6pEvhu6hV4buW4bqkS8agLEvhuqRU4bq84bqkPcag4bq4VOG6pOG7luG7muG6uOG6pOG7lsOZ4bu24bqkPOG7qlXhuqQ9xqDhurxVxqDhuqRT4buK4bu24bqkPOG6vOG6pE3hu5rDlCThuqTGoOG6vFXGoOG6pEzDmuG6uFXGoOG6pFXhu5bGoOG7muG7kOG7tuG6pOG7tsag4bq+4bua4bqke05U4bqke0894bqkSybhuqQ9xqDhu5LhuqRUWOG7muG6pFLDlT3huqRTJOG7ilXhu7nhuqRL4buoVeG7luG6pEvGoCxL4bqkTcOZ4bqkPOG7muG6pOG7tsagw4pU4bqkPOG6vMOa4bqkaCThu4o94bqkS+G6ulXhuqRK4bus4bqkS+G7qFXhu5bhuqRLxqAsS+G6pMagw5pGS+G6pGgk4buKPeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pEvGoOG7qlXhu5bhuqQ9xqDhurhU4bqkVcagOlXhu5bDgOG6pOG7m8agw5XhuqRVxqA7VeG7lsOB4bqkPUDhurpLxqDhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkeyjhuqRTW+G6pEvhu6hV4buW4bqkS8agLEvhuqRNw5nhuqRTw4rhu5rhuqQ9xqAk4busS+G6pDzDlOG6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLxqA/4bqk4bu4JOG6vlXDgeG6pOG7suG6pE1JfeG6pFPhurzhuqThu53hurfDreG6teG6pHvhu4DhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pGnhu5pVxqDDgOG6pOG6s+G7pFXhuqQ9QMOaVeG7luG6pDwm4bqkUuG7muG7kFXhuqRMSVXhuqQjIeG6pFXhurx9w4HhuqThu7gkfcOUVeG6pFPDneG7muG6pOG7lsOZ4bu24bqkPOG7qlXhuqRLP+G6uOG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkPMSoVeG6pOG7tsag4bq+4bua4bqkTTvDnUvhuqRN4bq+VOG6pErhur7DmuG6pD3GoE7DmuG6pOG7uCR94bqkTeG7nlXGoOG6pEs/4bq44bqkaCThu4o94bqk4bq1SVXhuqQjIcOB4bqkUsag4buoVeG7luG6pD3GoOG7kuG6pDzhu6LhuqQ84bua4bqk4bu2xqDDilThuqRoJOG7ij3huqThurPhurpV4bqkSuG7rOG6pEvhu6hV4buW4bqkS8agLEvhuqRU4bq84bqkPTtYS+G6pErFqOG6pMagw5pGS+G6pMagw4pV4bqkS8agw5XhuqThu7gkfcOUVeG6pFPDneG7muG6pExJVeG6pCMh4bqkSz/hurjhuqRL4buoVeG7luG6pEvGoCxL4bqkTeG6uFXhu5bhuqRSxqDhu7Lhu5rhuqRS4bua4buQVeKAncOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw6I7w51L4bqkSuG7msOVPcOB4bqkxqDhu5rhu5BV4bqk4bq4Vcag4bqkaOG7juG6pMOi4buiVcag4bqk4bq9O1Xhu5bhuqRN4buA4bqkUsag4bq6VeG7luG6pEvhurrDmuG6pE3hu5LhuqTGoD994bqkSsWo4bqkSuG6vlXhuqThurpV4bqkI1fhuqQ9xqDhu4hU4bqkSz/hurjhuqThu5sxw63hurXhuqQ9xqDhurxVxqDhuqThu7bGoOG7quG6pMahw4xU4bqkxqFXVcOA4bqk4bq1O+G6pFMk4buKVeG6pD3GoE7DmuG6pEzGr+G7muG6pDwm4bqkUuG7muG7kFXhuqTGoOG7muG6pDzhu6ZV4buWw4HhuqQ9w4rhu5rhuqThu7bGoOG7muG7jlXhuqQ94buk4bq44bqk4bu2xqAlS+G6pD3GoOG7iFTDgeG6pOG6uFXGoOG6pOG6vTtV4buW4bqkI+G7jOG6pD3hu6JU4bqkU8OK4bua4bqkTTvDnUvhuqRL4buoVeG7luG6pErhu4RV4buW4bqkS8agw5rhuqRU4buiVcagw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7YxJD3GoMOaQMOC4bqu4buZw4Dhu6XEgi/hu7bhuq4=

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]