(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa đông giá lạnh, sà vào một quán nhỏ ven đường thưởng thức ngay món bánh khoái tép nóng hổi là khoái khẩu của nhiều thực khách khi đến với TP Thanh Hóa. 
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7icWo4buXw4LDgW7hurbDgeG6pOG7l8OAbkjhu63hu4Lhu4svw4HDs+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7giPhu7Hhu5Xhu6lt4buJLsOM4buVbuG7q0PDgkFuQcOA4buXbuG6suG7m8OCw4FnbkfGoW7Dk8ah4bqkbuG6tEVIbuG7hEnhu5fDgm7DgsOB4bqqbsOT4buxw4Ju4burSsOKw4JBbkjDgUrhu4DDgkFuSMOBS8awbsOCQeG7leG7jm7hurThuqbDgm7FqeG7l8OCw4Fu4bq2w4HhuqThu5fDgG5I4but4buCbsOC4bqmw4JBbsOBw4nDgG7hurLGoW7hurbDgeG6pOG7l8OAbuG6tsOB4bulSW7GsOG7iOG7lW7DgsOBw4DDvUluSMOBTcawbuG6tsOB4buXxrDDgW7hurbDgcOAbuG7q3nDgm7Dk+G6vMOAbsOgOG7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu6lIw4FJ4bq0xaluw4DGr+G7scOCSOG7sUZtbkdI4buO4bqy4bux4bq9bcOSw4Dhu6lIw4Hhu4Vu4buTb2/hu4Lhu4xmbsOB4buxw4BBw4FI4buFbuG7j+G7k2/hu4Lhu4xmbW5HRsaw4bq9bS8vxrDhu6nDgmjFqeG7leG6pEjDgeG7lcOCw4HDgeG6pOG7lWjDk8OCL+G7qeG7sUfhurZI4bqk4buCL8OC4buxw5JHL8Oyw7Lhu4/hu48vw7Jvw7Xhu6nhu49v4buTw7Phu43DssOySMOy4buZ4buNw7LhurLhu48teuG7jeG7k8O1b+G7j+G7jcOy4buRw7Lhu5HDteG7keG7ky3hu4/DssWp4buZxalo4bqw4buCQW1u4buV4bqySOG6vW3FqOG7l8OCw4Fu4bq2w4HhuqThu5fDgG5I4but4buCbW7DksOA4bupSMOB4bq9beG7k29vbW7DgeG7scOAQcOBSOG6vW3hu4/hu5NvbW4v4buJ4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsav4buV4buCSMOA4bqkw4Jt4buJxajhu5fDgsOBbuG6tsOB4bqk4buXw4BuSOG7reG7gm5IRkvDgkFobsOt4bucw4LDgeG7hW7DgkFJxJDDgm49w4JI4buxRsOC4buxSMOs4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7iTlJxqFuw5NxSG7hu4xLbsOgw4Hhu5XDgsOBbuG7gsOB4bqkw4JBbuG7gsOBw41nbuG7q+G7lW7hu6nhu5vDgkFnbuG6tMOM4buVbsOCxqHhuqRuSMOBS8awbnXhu45obsOgRuG6pMOCQW7hu6vhuqZnbsWp4buXw4LDgW7hurbDgeG6pOG7l8OAbkjhu63hu4Ju4bq04buVw4JBbsOC4butSG7DgXXhu4Ju4bup4bunw4JuRnVIbkbDgHjDgkFuxanhu4DDgG7DgUrhurrDgkFuw5PDg27hurbDgeG6pm7hurLhu6fDgm7Dk+G6vMOAbsWpdUhu4bq2w5Ru4bq04bqmw4Ju4bufw4Juw4LGoeG6pG7hurbDgeG7l8awaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4ksxqHhurRuRuG7lW7GsMOBw4B5xrBuxanhu5fDgsOBbuG6tsOB4bqk4buXw4BuSOG7reG7gm5Iw4HhurrhurRuw4JB4bqkw4JuxrDDusOCbuG7q3nDgm7DgkFJ4buOeMOCbuG6ssOA4buzSW5BxJDhurRuxalFSG5B4bub4bqkbkh2Z25I4but4buCZ25G4buVSW7GsMO6w4Jnbkbhu5VJbsWp4buh4buCbsaw4budw4BobsOg4but4buCbsaw4bqmbkjDgeG7tW7GsMOB4bqow4JuSOG7reG7gm5ISuG6usOAbuG7q+G7seG6tG7hu4LDgcOAbkjDgeG6uuG6tG7Dk+G6vMOAbsOBxqHDgsOBbuG6tsOBQ2huYeG7lUluxrDDusOCbkjDgeG7l8OAbuG6tsOBw43GsG7hurbDgeG6pOG7ncOCQW7hu4/GsOG6tGduRuG7lUluxanhu6Hhu4JuxrDhu53DgG7hu4zhu6FIbuG6tOG7ncOCw4Fo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icOhTm7hu6nhu4rDgkFuxrDDgeG7neG6pG5B4buVw4JBbsWp4buhxrBu4bqyeMOCbsWpeeG7gm7GsOG7iMOAZ27hurbDgcOAbsaww4Hhu53huqRu4bur4bujbsOC4bqmw4JBbkHDgMahbkjDgeG6om5IRuG7l8OCQW7hurRFSG7hurLhurzhu4Ju4bq04buGbuG6suG6vsOCbkjDgcO5SG7hurThuqrDgkFuR+G7lUlu4bur4bqmbuG6tOG6vMOAbkhG4buXw4JBbuG7q3nDgm7hurLhurzhu4JuxalFSGhuIcOB4buVw4LDgW5I4buV4buObkbhu53DgG7GsOG7l8awbsOCQUnhu454w4Ju4bqyw4Dhu7NJbkHEkOG6tG5I4but4buCbkhK4bq6w4Bnbkbhu5VJbsaww7rDgmduxanhu6Hhu4JuxrDhu53DgG7hurJ4w4JuSEZ4w4JobiFB4bqkxqHDgG5G4buVZ27hu6vhu7VuxanDgHnDgm5IdUluxrDDgeG6pG7hurThuqbDgm7FqeG7l8OCw4FuSEZJ4buOw73Dgm5Iw4FEw4JBbuG7qXTDgm7hu6nhu6Nuw4LGoeG7jmduxrDhuqZuSMOB4bu1buG7qcOMw4JBbkhGS8OCQW5BxqFu4burw7nhu4JuSEZNxrBuSMOAeeG7gm7Dk8ah4bqkbsWp4buXw4LDgW5H4buVSW7hurbDgXRJbkhG4buXw4JBbsWpRUhnbuG7qcOMw4JBbuG6tEnhurjDgkFu4bupxqHDgm7hu6vDvUluSEZLw4JBZ25H4buVSW7hu6vhuqZu4bq04bq8w4BuxrDDgeG6pG7GsOG7l8awbsOCQUnhu454w4Ju4bqyw4Dhu7NJbuG6tsOB4buXxrBo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7iSxKSW7DlW7hurbDgcOAbkhG4buXw4JBbsWp4buXw4LDgW7hurbDgeG6pOG7l8OAbkjhu63hu4Ju4bur4bqmbuG6ssahbsOCeMOCbuG7q+G7tW7hurJO4buVbkjhuqRuxrDhu4jDgG7hu6tK4bq+4bq0aG7DoMOBw4rDgG5Bw4Dhu5XDgm7hu6vhu7Vuxanhu5fDgsOBbsaww4HhuqDDgm5GdUhuw4LDgeG7lcOCw4FnbsOCeMOCbsOCQUrDisOAbuG6ssah4bq0bsawxKjDgkFuxrDDusOCbkjDgeG7leG6pG5I4buXxrBu4bqyw4B4w4JuSOG7isawbkHDgE9uxrDDgeG6pG7FqeG7l8OCw4Fu4bq2w4FDw4JBbsaww4Hhu5fhu45o4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7iSFK4bq8xrBuxrDDgXXhurRu4bupxqHDgsOBbsaww4HhuqRu4bq04bqmw4Ju4bufw4Juw4LGoeG7jm7hurLGoW7DgkrhurzGsG7hurThu6HhurRu4bur4bujbuG7q0rhur7GsG7hu4LDgeG7lW7hurLhuqThu6PDgkFnbsOCeOG6tG7DgnnhurRu4bur4buIbsOTw4Nu4bq0ccOCZ27DgkHhuqhIaG47w4HDgG7hu5/DgmduxrDhuqZuSMOB4bu1bsaww4HhuqRuSMOBeOG6tG7GsMOB4buVw4LDgWdu4bq8SGduw4Hhu5tIbkjDgHhJbkjDjOG7jm7hurbDgeG7pUluw5PDg27hurThurjDgG7DgkFKw4rDgGjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buC4buUSUjDgeG6pEZt4buJIUFJ4buO4bu3w4JuI09JbiFBQ8OC4buLL+G7guG7iQ==

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]