(vhds.baothanhhoa.vn) - Mùa Đông giá lạnh hay ngày mưa dầm dề, được thưởng thức món khoai xéo dân dã, bình dị tự tay mẹ nấu là niềm vui, ấm áp của tuổi thơ nhiều thế hệ.
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2RWQsOt4bq94buW4bu5d8O64bq94bqsw7lF4bq2d8O64bq94bqsw7nDieG7meG6vXZ5d+G6veG7rcO5eMOt4bul4bq94buG4bubeGMvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5XhurtkVkLDreG6veG7luG7uXfDuuG6vcO64bulw6zhur3hu6/hu4l3w7nhur3DucOt4buC4bq9d8O64buL4buC4bq9dkXDreG6veG7leG7j3bhur3hu5Vx4bqn4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rMO5ReG6tnfDuuG6veG6rMO5w4nhu5nhur12eXfhur3hu63DuXjDreG7peG6veG7huG7m3jhur3hu5XDsnfhur3hu5Vq4bqn4bq94buTxal3w7nhur3hu5XGsOG6veG6rOG6uuG6veG6rMOt4buC4bq9duG7neG6vXfhu43huqjhur3hu6/hu4vhur134bulcXbhur3hur7huqjhu6Xhuqfhur3hu4124bq9w6zhurThur3hu5lEw63hur3huqzhuqjhuqDhu6Xhur3huqzDucOD4bq9d8O54bulceG6qOG6veG6rMO5cOG6vcO5cuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7leG6rMO54bqoduG7k+G6veG7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4VmZ+G6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7geG7g+G7gy/hu4HDquG7heG7leG6v+G6v+G7h8Oq4bq/4buBw6rhuqxnaOG7h+G6v+G7r+G7gS164buHaOG7g+G7gWho4buBaWZoZmZpLeG7geG6v+G7mWZn4bqt4bux4bq0w7rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq7VkLDreG6veG7luG7uXfDuuG6veG6rMO5ReG6tnfDuuG6veG6rMO5w4nhu5nhur12eXfhur3hu63DuXjDreG7peG6veG7huG7m3jhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buFZmfhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2RWeXfhur3hu63DuXjDreG7peG6veG7huG7m3jhuq3hur3huqvEqHfDucOi4bq9V8O64bqow4F34bq94bukd+G6rMah4bqkd8ah4bqsYuKAi2Mv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Qow6zhur3hu63DuXjDreG7peG6veG7rcO54bu54bq94bqs4bq4d8O64bq94buvw6zhuqzhur3huqzhuqRsd8O64bq9d8O64buL4bq94buXReG6sOG7meG6veG7r+G7jeG7guG6veG6pMOt4bq94bqs4bq44bq94buZw7nhu6Vw4buZ4bq94buZw7nhuqh24bq94bqm4buLd8O54bq94buXc+G6veG7mcO54bqow7R34bq94buTxrDhur3hu5nDuXjhur12eXfhur3hu63DuXjDreG7peG6veG7huG7m3jhuq3hur1Xw7p44buL4bul4bq94bqkw63huqfhur13w7rhuqjhu4Lhu6F34bq94buv4bulcuG6qOG6veG7r+G7i3bhur134buhd+G6vXZ5d+G6vWt34bq9d+G7i+G7guG6veG7mcO9d+G6veG7mXnhur3hu5nDrOG7meG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3hu5fhuqLhur13w7lFw6Lhur3hu5fhuqLhur3huqzhuqRsd8O64bqn4bq94buX4bqi4bq94buX4bu14bqn4bq94buX4bqi4bq94bqs4bqkw4l3w7rhur3DguG6qEHhu5nhur3hur7hu4vhur3hu6/hu4nhu5nhuq3hur1Xw7nDinfDuuG6veG7r3jhu4nhu6Xhur3DueG7ieG6rOG6vXfhu4vhu4Lhur3hur7hurjDreG6veG6rOG7iXjhur3DuUXDg3fDuuG6veG6vsaw4bq94bq+4bq4w63hur3huqzhu4l44bq9duG7i+G6qOG6veG6pmzhu5nhur3DueG7jeG6tOG6veG7leG7kXfhur3hu5nDuXjhur13w7nDinfDuuG6vXdsduG6veG7rcO5eMOt4bul4bq94buG4bubeOG6veG7rcO54bul4bq9d+G7jeG6qOG6veG7hnh3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buW4bqi4bq94buXReG6sOG7meG6veG6pOG6vMOt4bq94bqm4buJ4buZw7nhuqfhur13w7rDsnbhur3huqzhuqR4d8O64bq9d0XEguG7meG6p+G6veG7rcO54bul4bq9d8O6w7J24bq94buZw7nhuqrhur3hu4Thur3hur7EguG6rOG6veG7k+G7teG6vXfDucOKd8O64bq9w7nhu4nhuqzhur3hu6/hu5vhurThur134bqg4bul4bq94bqs4bqk4buhd+G6vXZu4bqs4bq9d0XEguG7meG6p+G6veG7mcO54bup4bq9w7rhu6XDiuG6veG7r+G7ieG7peG6vXfDucOKd8O64bq9w7nhu4nhuqzhur3hu5lrd8O64bq94bqs4bqkw7134bqn4bq94buZw7nFqXbhur3hurTDueG7p8Ot4bq94buVRcSC4bul4bqt4bq9NXHhur3huqzDueG6ruG7peG6vcO64bulw6134bq9d8O6w7J24bqn4bq94buX4bqi4bq9d+G7oXfhur13w7rDsnbhur3hu6/DsuG6qOG6vcO5w4N34bq94buv4buJ4buZ4bq94bq+4buL4bq9w7rhu4l44bq9d3DhurThuq3hur0pw63huqjhur3hu5d54bqn4bq94bqs4bqkw4B34bq94buXceG6qOG6veG6rOG7jeG6rOG6veG7mcSp4bqn4bq94buZw7l44bq94bq+4buLeOG6vXfDgeG7peG6vXfhu43huqjhur3hu5lCd8O64bq94buvReG6sHfDuuG6vXdFxILhu5nhur3hur7hurjDreG6veG7l0Thuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buYw7134bq9dsOA4bqs4bq94bqsw7nDieG6vcO64bulw63hur3hur7GsOG6veG7rcO5w6zhu5nhur3huqzhu4l44bq9d+G7oXfhur13w4Hhu6Xhur3hu63DuXjDreG7peG6veG7huG7m3jhur3huqzDucODduG6vXfDunh34bq94buv4buL4bq9d8O5w4p3w7rhur3hu6/DrOG6rOG6veG7leG6uMOt4bq9w7rhu6Xhu4vhur3huqzDucOs4bul4bq9dsSpd8O54bqn4bq94buZw7l44bq94bq+4buLeOG6vXfDgeG7peG6veG7rcO5eMOt4bul4bq94butw7nhu6Xhur13RcSC4buZ4bq9w7rhu4934bq94buZ4buJd+G6veG7l3Phur3DuuG7pcOK4bq9dkLhu6Xhur3huqzDucODduG6p+G6veG6rOG6pMOsd8O54bq94buZw7nEqeG7guG6veG7leG7j+G6qOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RXw4Hhu6Xhur3hu63DuXjDreG7peG6veG6vuG6uMOt4bq94buZw7nhu6d34bq94bqsxILhu6Xhur3huqzDucWp4bq94buVQnfDuuG6vcO5w63hu6Xhur3huqzDucOtd8O54bq94buXxJDDreG6veG7mcSp4bq94buG4bubeOG6veG7rcO5eMOt4bul4bq94buZw7l44bq94bqsw7nDteG6rOG6vXfDueG6qOG7gnR34bqt4bq94busw7nhu6Xhur1rd+G6veG7rcO5eMOt4bul4bq94buG4bubeOG6veG7mXnhur3huqzDuXPhur13bHbhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6rOG6uHfDuuG6vXdsduG6vXfDueG7teG6p+G6veG7mcO54buNduG6veG7mUJ3w7rhur124bqoQeG7peG6veG6vuG6uHfDuuG6reG6vVfDunjhu4vhu6Xhur3huqTDreG6p+G6veG7mXnhur3huqzDuXPhur3huqzDueG7oXbhur3hu5dF4bqud8O64bq94bq+4buLeOG6vXfDgeG7peG6veG7rcO5eMOt4bul4bq94bqs4bqkRcSC4buZ4bq94butw7nhu6Xhur3hu5fDrHfDueG6vXfDueG6qOG7gnR34bq94bqs4buJeOG6vXfhu6F34bq9dnl34bq94butw7l4w63hu6Xhur3hu4bhu5t44bq9d8O64buz4bqs4bq94buZxJB3w7rhur3huqThu43huqzhur3DueG7jeG6tOG6veG7leG7kXfhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMON4bqo4bqsw7l44bqk4bq7ZFfDuuG6qOG7gnR34bq9w5nDiuG6qOG6vVfDuuG7uXdjL+G6tGQ=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]