(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (14/12), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết đã bắt tạm giam nguyên Chủ tịch và cán bộ địa chính xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnGr3BJb8OB4bqg4buXw4Jv4bqkw4HDjcOVeeG6pG/hu6jDgMSob0nEguG7qcOAb+G7juG7n2/DgXXDlW9Jw4DDuklvScOA4bqmxqFJb0nhu5vhuqBvSOG7o+G6pG/huqTDgOG7m2/huqRLw4rhu6nhu4kvw4DDssSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buEPeG7reG7l+G7q27EqcOs4bqpPeG7g+G7sMOg4buLb8OgxqHhuqTDgW/huqThu5fDlW/DrMOyw7Uvw7Lhu43hu4tob+G7qOG6vG9Gw43hu5fhuqRv4buW4bqkb+G6pOG6oOG6pMOAb+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXb+G7qEThuqTDgW/hu5fhuqRvSeG6ruG6pMOAb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71Jb+G7seG7n2/GsHBJb0nhu53Dgm/DgeG6oOG7l8OCb+G6pMOBw43DlXnhuqRv4buow4DEqG9JxILhu6nDgG/DkuG7m2/hu6nGoeG6pG/GsMOJb+G7scSC4buXb+G7qcOA4bqi4bqkw4Bv4buO4bufbz3hu6PhuqBvY8O94bqkaG/DgMONw5Xhu7XhuqRv4bqh4bqw4bqkw4BvI+G6oOG7l2nhu4kv4buExKnDoOG7l8ONb8OCw4lJb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2hv4buOxqHhu6lvw4LhuqDhuqTDgGhv4bq04bubw4JvR0Nob+G6pMOB4bubw5Vvw7Lhu48vw7Lhu41ob+G7qOG6vG9Gw43hu5fhuqRv4buW4bqkb+G6pOG6oOG6pMOAb+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXb+G7qEThuqTDgW/hu5fhuqRvSeG6ruG6pMOAb+G7seG7n2/hurLDgOG7huG6oG9JxJBvxrDEgm/hu6nhu5fhuqRvw5Lhu5tvScOA4bqgb8OA4bub4bqkw4Bv4bq04bu14bqkw4BvxrBwSW9J4budw4Jvw4HhuqDhu5fDgm/DtW9Jw4DGoeG6pMOBb+G7seG7t2/hurThu5vDgm9HQ2/DgOG7m+G6pMOAb8OS4bqgb+KAnC7hu4DhuqBv4bur4buI4bqkw4Fv4bupw4BM4bupb8OS4buIaG9Gw43DleG7s+G6pG/DgOG7neG6pG9JR+G6puG6pMOBb+G6ssOA4bqgb0nDgOG6oG/DgOG7m+G6pMOAb+G7qUThuqTDgW/DkuG7iOKAnW/DgXXDlW9Jw4DDuklvScOA4bqmxqFJb0nhu5vhuqBvSOG7o+G6pG/hu6nEqOG7l28ow4Dhu5tv4bqkS8OK4bupaeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb0hH4bupw6puLy/hu6nhu6vhuqRpxrDhu5fhuqZJw4Dhu5fhuqTDgMOA4bqm4buXacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgvw7Lhu5HDtMOzL8O14buZ4bur4buP4buN4buNw7Lhu5XDs8OzSeG7j8O1w7LDtOG7mcO04buP4bq0w7Jp4bq24buEw4Fuby/EqeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDEqeG7qOG6vG9Gw43hu5fhuqRv4buW4bqkb+G6pOG6oOG6pMOAb+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXb8awcElvSeG7ncOCb8OB4bqg4buXw4JvROG6pMOBb+G6oUfDueG6pG/huqnhu6HhuqRvYcONdeG6pGnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm4hSOG6pijhuqZHw4Lhu5fhurRub0hJw5XhurThu63Dqm7DguG7l0fDgeG6oOG6pC3GsOG6pklJ4bqmw4Jm4buRacOz4buESWfhurThuqDhuqThu60tw4Dhu63huqDDgcOASWbhuqThuqZHw4Lhu5fhurRuxKnhu6jhu4rhuqTDgW/huqTDgeG7m8OVaG/hu6nhurxvRsON4buX4bqkb+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXb+G7qUrhuqTDgW/hu7Hhu59v4bqyw4DGocOCb+G7juG7r0lv4bqk4bq84bqgb+G7hm/hu6nEqOG7l2/hu41v4buxxJDhuqBvSUvhu4DhuqTDgW/huqFHw7nhuqRv4bqp4buh4bqkb2HDjXXhuqRvw6zDoChvw7Lhu5XDtOG7k2hv4bqkw4HDjcOVeeG6pG/hu6jDgMSob0nEguG7qcOAb+G6o8avKOG7qm/hu47hu59vPeG7o+G6oG9jw73huqThu4tvw5Lhu5tvPeG6puG7m+G6pMOBbyPhuqDGoeG7hG/DrMOgKG/DsuG7leG7keG7jWhv4bupxqHhuqRvxrDDiW/hu7HEguG7l2/hu6nDgOG6ouG6pMOAb+G7juG7n2894buj4bqgb2PDveG6pGhvw4DDjcOV4bu14bqkb+G6oeG6sOG6pMOAbyPhuqDhu5fhu4tv4bux4bu3b+G7seG6oOG7s8ONb0lH4buXaeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbiFI4bqmKOG6pkfDguG7l+G6tG5vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkLcaw4bqmSUnhuqbDgmbhu5Fpw7Phu4RJZ+G6tOG6oOG6pOG7rS3DgOG7reG6oMOBw4BJZuG6pOG6pkfDguG7l+G6tG7EqeG6ocOA4but4bqmb+G6ssO9SW9Gw43hu6Nv4bux4bqg4buzw41vSUfhu5dvxrDhu5fhuqRv4buxw7nDjWZvKOG7ocOCb+G7jcOzw7Lhu49ob0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvScOAw41vw4BF4bqgb+G7scO6SWhv4buEw4Dhu4jhu6lvw5Lhu4hvw4HhuqDhu6PhuqBv4buEw4DhuqzhuqTDgW/DgnJJb8awceG6pMOBb+G6ssOAw41v4buoby1v4buqTm/GoeG6pG8u4bqq4bupb8OA4bqs4buXb+G7q8O5w41vKMOBw4DhuqBvw6DhurzhuqRob+G6oeG6sOG6pMOAbyPhuqDhu5dvScOA4but4bqmb2Hhu7BvSMSQb8Oyw7TDtW/huqTDgeG7m8OVb8Oyw7Ivw7Iv4buNw7PDsuG7j2/hu6nEqOG7l2/huqPGryjhu6pvSeG6ruG6pMOAaG9E4bqkw4Fv4bqhR8O54bqkb+G6qeG7oeG6pG9hw4114bqkb8Os4bq0w4zhu6lv4bux4bqsb+G6tOG7m2/hu6jDgMSob0nEguG7qcOAb+G7juG7n2894buj4bqgb2PDveG6pGhv4buow4DEqG9JxILhu6nDgG89w4nhuqBv4buxReG6pMOBb+G7jsah4bupb+G7scSC4bqkw4Bv4bqkw4HDjUXhuqRvw4HEkOG7qW/hu7HDuknhu4tvw5Lhu5tvPeG6puG7m+G6pMOBbyPhuqDGoeG7hG/DrOG7qcah4bqkb8aww4lv4buxxILhu5dv4bupw4DhuqLhuqTDgG/hu47hu59vPeG7o+G6oG9jw73huqThu4tv4bux4bufb+G6tOG7peG7hG/DgEVvSOG6vG/hu6nDgOG6pm/hu6nGoeG7qW/DgMOJb+G7q3XhuqRvw4BL4buG4bqkw4FvSeG6oOG7s+G6pG/hu7Hhu7PhuqRvxrDhu4pv4bqyw4BE4bqkw4Fv4buxw4zhuqTDgW9Gw43DlW/hu7HEguG6pMOAaG/DgXXDlW9Jw4DDuklvScOA4bqmxqFJb8OA4bub4bqkw4FvSeG6rm/hu7FF4bqkw4Fv4bupxKjhu5dvKMOA4bubb+G6pEvDiuG7qWlv4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6puIUjhuqYo4bqmR8OC4buX4bq0bm9IScOV4bq04butw6puw4Lhu5dHw4HhuqDhuqQtxrDhuqZJSeG6psOCZuG7kWnDs+G7hEln4bq04bqg4bqk4butLcOA4but4bqgw4HDgElm4bqk4bqmR8OC4buX4bq0bsSpPeG7m+G6pMOAb8OS4bqgb+G7hMOA4budw4JvScOJ4bqgb0lHeeG6pG/hurLDgEThuqTDgW/huqTDgMOT4bqkw4Fvw4F1w5VvScOAw7pJb0nDgOG6psahSW9J4bub4bqgb0jhu6PhuqRv4bupxKjhu5dvKMOA4bubb+G6pEvDiuG7qWhvw4Lhu5tv4bup4bqo4bqkb8OBdcOVb8awTOG7qW/hu47DjOG7qW9JR+G6puG6pMOBb+G6pMOAdeG6pG/hu6t14bqkaG/hu6PhuqTDgG/DgEvhu4bhuqTDgW/hurLDgEThuqTDgW9JxJBJb+G7scO94bqkb+G7l+G6pG/huqThuqDhuqTDgG9JR+G7pUlvSU5vSeG7neG6oG/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgWlvPeG6oOG7teG6pGhvw5Lhu4hvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bux4buX4bqkw4FvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lv4buxS+G7gOG7qW/hu7HhuqDhu7PDjW9JR+G7l2hv4bq04bubw4JvR0Np4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6puIUjhuqYo4bqmR8OC4buX4bq0bm/hu5fhurThuqDDgeG6pMOqbkfhuqDDgcOASW5vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkLcaw4bqmSUnhuqbDgmbhu5Fpw7Phu4RJZ0nhu63hu45JLeG7l+G6tOG6oMOB4bqkZkfhuqDDgcOASWdv4bq04bqg4bqk4butLcOA4but4bqgw4HDgElm4bqk4bqmR8OC4buX4bq0bsSp4buJxrDEqeG7quG6puG7n+G6pG/huqHhu5vhuqDhu4nhu4QvxKnhu4kvxrDEqeG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]