(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Với chức năng nhiệm vụ là một trong những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, được huấn luyện và trang bị vũ khí, phương tiện hiện đại, cơ động chiến đấu cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi tình huống, lực lượng CSCĐ luôn có mặt ở các “điểm nóng” sẵn sàng giải quyết các sự việc phức tạp về ANTT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7iz5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqg4bqq4buLP+G7ruG7puG6qsOZ4buG4bqq4bum4bug4buU4buk4bqqJuG7oOG7puG6qlvhu4bhuqpP4buew53huqrDkz7hur7huqpbfeG7puG7ouG6qk/hu55IT+G6qk8u4bq+4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bhurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3hu4fhu4zhur7Dk+G6qOG6tOG6sOG7qeG7h8OB4bqp4buf4bq24bqq4bup4bu04bug4bqqT+G7nilP4bqq4bumR+G7puG7ouG6quG7puG7nuG7oOG7luG7pOG6qlss4bqqw5nhu4bhuqrhu6RYJuG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5Lhu7Lhu6bhuqpbUuG6qk/hu57hu6Dhu5jhu6bhuqrDksSoP+G6qibhu6Dhu6bhu57huqrhu6bhu54/4buWw4PhuqrDkijhu7hP4bqq4bueP8So4bum4bqqw5k/IOG7luG7puG6qlvhu4bhuqomJeG6vuG7puG7ouG6qk5S4bqqWyHhuqrDmuG7nlDDg+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqJuG7oOG7luG7puG6quG7nuG7oOG7luG7puG6qsOS4buC4bugw4PhuqpP4buy4bqqw5JY4bum4bui4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qsOSxKg/4bqqT+G6vsWow4Phuqoq4buK4bum4bqqKuG7huG7puG7ouG6quG7puG7nkvhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6Thu6rhu6DhuqomUeG7puG7nuG6quG7nj9W4bum4buiw4PhuqrDmT5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqqw5k/4buu4bum4bqqT8av4bqq4bukw40m4bqqQOG6qk/hu4BP4bqq4oCcw5Lhu6DGoOG7pOG6quG7psav4bum4bui4oCd4bqqKuG7iuG7puG6qirhu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqokPyDhu5gm4bqqT+G7gE/huqoqPuG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqPeG7nilP4bqqJuG7gj3huqpb4buU4bqqNcSp4buh4buhxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6qcONT+G6qk7hu6Dhu5Ymw4PhuqomJcWo4bum4bui4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7pkfhu6Thuqrhu6JK4bum4bqqw5Lhu4ggw4PhuqomUeG7puG7nuG6quG7nlHhu6bhu57huqrhu57FqOG7gibhuqrDkljhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6qk7hu6rhu6bhuqomWOG7oOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqrhu55R4bum4bue4bqqKj7huqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqrhu6Hhu57hur7hu6bhu57huqrhu4fGr+G6vuG6qk/Gr+G6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDk+G7oOG7muG7puG6qk7hu6Dhu5jhu6bhuqo94bueKU/huqom4buCPcSC4bqq4buJWCbhuqoqVuG6qsOZxajhu4Lhu6DhuqomWOG7oOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqrhu6bhu54o4bqg4bqq4bqnKOG7tD3Dg+G6qk8o4bu0PeG6quG7ouG7oEsmw4PhuqomJVjhu6ThuqpPSD3Dg+G6qk8oI+G7puG7ouG6qsOSxajhu4Im4bqqJuG7huG7oOG6qirhu4Thu6bDg+G6quG7pD/hur7huqpO4buA4bumw4PhuqpbS+G7puG6qk/hu54/IMag4bum4bqq4buk4bq+4bqqJjogw4Phuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6quG7nj/hu6bhu6LhuqrDmuG7nlDDg+G6qlsh4bqqw5rhu55Q4bqq4bum4buiPyDhuqrhu57hu6DGoOG7pOG6qsOSxqDhuqrhu6Lhu4gg4bqq4buA4bumxILEgsSC4bqq4bum4bui4buGIOG6qk/hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhur7huqomR+G7puG7osOD4bqq4bui4buIIOG6qibhu4jhu6ThuqrDmTDhuqrhu57FqOG6vuG7puG7ouG6quG7pOG6vuG7puG7ouG6qiYlxajhu6bhu6LhuqokP0rhu6bhuqpP4bueOuG7puG7ouG6quG7puG7nuG7iOG7puG6qsOT4buI4bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oSUo4bu0T+G6qiZR4bum4bue4bqq4bueUeG7puG7nuG6qsOSxq/Dg+G6quG7geG7oOG7gOG7pOG6qsOSVk/huqrhuqfhu67hu6bhu6Lhuqrhur7hu6bhuqomU+G7puG7nuG6qsOSRuG6qk/Gr+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqq4buA4bum4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qsOa4bue4bq+4bug4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7osOD4bqqJkfhu6bhu6LhuqpPKOG7tuG7puG7ouG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qiY/SuG7puG6qiYl4bq+4bqqWyHhuqomJeG6vuG7puG7ouG6qsOS4buE4buk4bqqTuG7hMWo4bqq4bq+4bum4bqq4bum4bug4bum4bue4bqqT+G7nlDhu6bhu57huqomJVLDg+G6qiYlSybhuqomPuG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7puG6qiJG4bqq4bueWOG7oOG6qiYl4buS4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6quG7oeG7m+G6quG7oeG7nuG6vuG7puG7nuG6quG7h8av4bq+4bqqW+G7huG6qls74bum4bui4bqq4bui4bug4buAPeG6qiXhur7hu6bhu57EguG6quG7oSXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/Dg+G6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6Lhuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqrDksav4bum4bui4bqqW+G6vuG7oOG6qiYl4buo4bqq4bum4buo4bum4bui4bqqT1YmxILhuqrhu6Hhu54+T+G6quG7nuG7oOG7luG7puG6qsOa4buY4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqTy7hur7huqrhu4Hhu6Dhu4Dhu6ThuqrDklZPw4PhuqrDmT5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqq4bqn4buu4bum4bui4bqq4bq+4bum4bqqJlPhu6bhu57huqrDkkbhuqpP4bueLuG6qsOSWOG7puG7ouG6qiYl4bugxqDhu6bhuqrDmuG7nuG6vuG7oOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqpO4bug4buW4bum4bqqPeG7nuG7gD3Dg+G6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqq4buA4bum4bqqW+G7huG6qsOa4buY4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BPxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6qVfhu6bhu6Lhuqom4bue4bu24bugw4PhuqrDmeG7oOG7kuG7puG6qiYsT+G6qk5W4bqqJiVQ4bqqJjzhuqpE4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrEkOG6qk/hur7huqomP0rhu6bhuqomJeG6vuG6qlsh4bqqJiXhur7hu6bhu6LhuqomPOG6qkPDiuG6quG7ouG7oOG7tuG6qsOS4buY4bum4bqqw4nhuqrhu6Lhu6Dhu7bhuqoq4buA4bum4bui4bqq4bum4bui4buGIOG6quG7nuG7ruG7pOG6qirhur4/4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqq4buh4bub4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4buHxajhu4Dhuqpb4buG4bqqWzvhu6bhu6Lhuqrhu6Lhu6Dhu4A94bqqJeG6vuG7puG7nsOD4bqqT+G7gE/huqomPyDhu5jhu6bhuqomJeG7quG7puG7ouG6qsOS4bugxqDhu6Thuqrhu6bhu54o4bqqJD9WT+G6qsOZWOG6qkM1w4PhuqpFw4nDg+G6qkXhurrDg+G6qsOa4bueP+G6qls+T+G6quG7puG7nuG7huG6quG7ouG6vsOD4bqqTuG7mOG7puG6qiLhu4zDg+G6qsOa4bueP+G6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y9w4Phuqrhu6bhu7Lhu6DhuqpP4buu4bum4bui4bqqT1jhu6bhu6LhuqpbP+G7oOG6qk/hu57hu7Lhu6Dhuqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqomJVDEgsSCxILhuqrhu50/4bq+4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qibhu4BP4bqqJj9K4bum4bqqJiXhur7Dg+G6qk/hu54u4bqqw5JY4bum4bui4bqqPeG7nuG7qOG7puG7ouG6quG7puG7ojzhur7Dg+G6qj3hu57hu4Am4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqW+G7huG6qsOSxKg/4bqqJiXhur7hu6bhu57huqomJcSo4bum4bqq4buAPeG6qk/hu4BP4bqqWeG6quG7puG7nsav4buk4bqqJljhu6Dhuqo94bue4buC4buk4bqqw5Lhu5Lhu6TDg+G6quG7puG7nijhuqpO4buq4bum4bqqw5koP+G6quG7pOG6vuG7puG7nuG6qk/hu54/IOG7kuG7puG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3Dg+G6qk8o4bu0PcOD4bqqTyjhu7Q94bqq4bui4bugSybDg+G6qiYlWOG7pOG6qk9IPeG6qibhu4bhu6Dhuqoq4buE4bumw4PhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7puG7nuG6vj/huqrhu6Lhu4gg4bqqJVbhu6DhuqomJUsm4bqqJj7huqpP4buu4bum4bui4bqqT1jhu6bhu6LDg+G6qk/hu4BP4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6LhuqrDkj/hur7huqoi4buM4bqqJiXhu4Dhu6Dhuqo94bue4buOPcOD4bqqw5nhu4Lhu6bhu6LhuqrDmeG7gE/hu57Dg+G6qsOS4buA4bum4bue4bqqW+G7rOG7puG7osOD4bqqWyjhu7gm4bqqw5LDqOG7puG6qsOS4buww4Phuqrhu6Lhu4gg4bqqJuG6vuG7oOG6quG7puG7guG7puG6qk7hu7DhuqpP4bue4buCIMSCxILEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bue4buMxajhuqpP4bue4buI4bum4bqqT+G7gE/huqpP4bue4bug4buY4bum4bqqKjThuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqomJeG7kuG7puG6qsOSKOG7tuG7puG7ouG6qiY/SuG7puG6qiYl4bq+w4PhuqrDmuG7nuG7oOG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqo94bueVuG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqT+G7nlHhu6ThuqomJcWo4bum4bui4bqq4bui4bugxKhP4bqq4bum4buiLuG6quG7plfhu6bhu6LDg+G6qk/hu5464bum4bui4bqqJuG7ruG7oOG6quG7pOG7tOG7oOG6qk/hu4Thu6Thuqrhu6bhu55L4bum4bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bumw4PhuqpbxKgm4bqqW+G7hOG6qlvhu4bhuqpP4buE4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7nuG7oMag4buk4bqq4bum4buiPyDhuqrhu6Thu4bhuqrhu6bhu6Lhu4Yg4bqqw5Lhu5Lhu6ThuqpP4buAT+G6quG6vuG7puG7nuG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqWyjhu7gm4bqqJD/hur7EguG6quG7h0o/4bqq4bue4buYJuG6qk/hu4BP4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qio04bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqqw5Lhu5Q/4bqqT+G7qOG7puG6qiXEqCbhuqomJcOUw4PhuqomP1nhu6DhuqrDkuG7tuG7oOG6qsOa4buexajhu4Thu6bhu6LhuqpP4buePOG7puG7ouG6qkRCLUTDieG6qiY/WeG7oMOD4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/huqpPxq/huqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qio04bqqPeG7nixP4bqqWyzhuqpPxq/huqom4bue4bu24bug4bqq4bue4buC4bum4bqqWzzhur7huqrhu6Thu7Thu6Dhuqrhu6bhu55LPeG6quG7puG7oiHEguG6quG6pSjhu7RP4bqqW+G7hsWo4bqq4buk4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqqJD/hu4jhu6bhuqrhu6bhu6Ih4bqqw5oz4bqqw5k/Sybhuqpb4buG4bqq4buk4buu4bug4bqqJiUo4bu24bum4bui4bqq4bueP8So4bum4bqqw5k/IOG7luG7puG6qlvEqCbhuqpb4buEw4Phuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qio04bqqw5JG4bqq4buiw4094bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpQJuG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bEguG6quG7oT8g4bqq4bum4bue4bug4buS4bumw4Phuqpb4bu04bug4bqqJuG7oOG7puG7nuG6qibhu55K4bum4bqqJiXhu4BP4bue4bqq4bum4bue4bug4buW4bukw4PhuqoqPuG6qiZL4bum4bqqJuG7iOG7pMOD4bqqJkvhu6bhuqrDmT5Pw4PhuqpP4buAT+G6quG6vuG7puG7nuG6qsOSRuG6quG7psOd4bqqw5k+T+G6qsOa4bueSE/huqo94bueLE/huqrDmuG7nsav4bqqw5rhu55H4bumw4Phuqrhu57FqOG7huG7puG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqomVibhuqrhu6Thu6rhu6Dhuqrhu6bhu57hu6Dhu5bhu6ThuqpbLOG6qsOSKOG7uE/huqrhu6Lhu6Dhur7FqMOD4bqqJiVA4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qsOS4bugxqDhu6ThuqomPuG6vuG6qlvhu4bhuqrDmeG7huG6qsOSUuG6vuG6qk/hu55T4bqqJuG7oOG7puG6qk9LIOG6qk8u4bq+4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqpxqDhuqpP4buu4bum4bui4bqqJuG7gE/huqomP0rhu6bhuqomJeG6vuG6qibhu54+T+G6qio+4bqqw5Lhu4Im4bqq4bue4bug4buWP+G6qiQ/4buEw4PhuqrDmT5P4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqq4bqn4buf4bqn4bqp4bqqw5JG4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LhuqoiPyDhu5Lhu6bhuqo94bueVuG7oOG6quG7nuG7uD3huqpP4buew40m4bqqT+G7nuG7kOG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bq+4bum4bqqT+G7gE/huqo94bueKOG7tuG7puG7osOD4bqqIkbhuqomWeG6qk/hu54pT+G6qsOa4bue4buExajhuqoq4buAJuG6quG7pkjhu6ThuqomUeG7puG7nuG6quG7nlHhu6bhu57huqrhu6RYJuG6qipW4bqqJj8g4buY4bum4bqqw5JS4bq+4bqqTuG7huG7puG6qiYl4buq4bum4bui4bqqw5Lhu6DGoOG7pMOD4bqqJeG7huG6qirFqOG7gCbDg+G6qk5Z4bqqKj/hu6bhu6LDg+G6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqqT+G7gE/huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6quG7gOG7psOD4bqqw5rhu5jhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqomP0rhu6bhuqomJeG6vuG6qj3hu5474bqq4bue4bu4PeG6qlvhu7Thu6DhuqomUeG7puG7nuG6quG7nlHhu6bhu57huqom4buePk/huqom4buYxILhuqrhuqfhu55T4bqqJlDhu6bhu57huqomJcWo4bum4bui4bqq4bumR+G7pOG6qkRCQ+G6uMOD4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6quG6p+G7n+G6p+G6qeG6quG6p+G7ruG7puG7ouG6quG6vuG7puG6qiZT4bum4bue4bqqw5JG4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu57hu4bhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu55R4bum4bqqw5ko4bu4JuG6quG6p+G6peG6p+G7n+G6qiZZ4bqqT+G7nilP4bqqxJDDiuG6vOG6qk/hur7huqomP0rhu6bhuqomJeG6vsSC4bqq4budP+G6vuG6qsOSxq/Dg+G6qsOSRuG6qsOaUj3huqom4bue4bu24bug4bqqPeG7nuG7gCbhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqpFxJDhuqpbLOG6qj3hu57hu4Lhu6Thuqo94bue4buAPeG6quG7nlHhu6bhu57huqoqPlvhu7Thu6DhuqrDicOK4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6LhuqLhuqpERULhuqomJSjhu7bhu6bhu6Lhuqrhu57hu7g94bqqW+G7oOG6qj3hu57hu4Lhu6ThuqpP4buAT+G6qiQ/IOG6qsOSUuG7puG7nuG6qlvhu5Thuqrhu6Hhu6E14buh4buB4buh4bqqw5Io4bu24bum4bui4bqqTljDg+G6quG7plg94bqqw6zhu57FqOG6qk7hu4JP4bqq4bum4bue4buG4bqq4bumKOG7tE/huqrhu6JK4bum4bqq4bq4QuG6qiYl4bug4buWP+G6qsOSV+G7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqXhu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqqw5LGr8OD4bqqw5k+T+G6qsOZKOG7uOG7puG7ouG6quG6p+G7n+G6p+G6qeG6qsOSRuG6qj3hu55W4bug4bqq4bue4bu4PeG6qlvhu7Thu6DhuqpP4buAT+G6qsOZPk/huqrDmSjhu7jhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7gE/huqrhu6Lhu6Dhu4Thu6DhuqokPyDhu5gm4bqqw5MpJuG6qsOS4bugxqDhu6ThuqpDROG6qlss4bqqw5rhu57hu6Dhu5g/4bqqw5rhu6Dhu5bhu6bDg+G6quG7osavPeG6qj3hu55K4bum4bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqomVibhuqo1xKnhu6Hhu6HhuqomJeG7kuG7puG6qsOSUuG6vuG6qk7hu4bhu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqomU+G7puG7nsOD4bqqw5Lhu4zhu6ThuqrDmeG7guG7oOG6qk8/WE/huqoqVuG7puG7ouG6qk5R4bum4bue4bqqIOG7kuG7puG6qlvhu4bhuqrhu6bhu6Dhu5Thu6Thuqom4bug4bum4bqqT+G7nsWo4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqnxq/huqrDmeG7kOG6qsOSRuG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqokP+G7jOG7psOD4bqq4bueSj/huqrhu6bhu54o4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqom4buAT+G6qkDhuqrDkuG7suG7puG6qltS4bqqTy7hur7huqrhu6TDneG7oOG6qk/hu57hu6Dhu5jhu6bhuqoqNOG6quG6p+G7n+G6p+G6qeG6qk/hu6jhu6bhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqq4bue4buy4bum4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6quG7ouG7oOG6vuG7puG6qirhu6Dhu6bhu57huqrhu57FqOG7gibhuqpA4bqq4bum4bue4buGxILhuqrhu6Elxajhu6bhu6Lhuqrhu57hu4bhu6bhu57huqomJVHhu6bhu57huqrEkOG6uMOJ4bqq4bum4bui4buGIOG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6ZH4buk4bqqTy7hur7huqpP4bue4bug4buY4bum4bqqKjThuqrhuqfhu5/huqfhuqnhuqpPIeG7puG7ouG6qsOZ4buG4bqq4bum4bueSybhuqomJVHhu6bhu57huqpO4buExajhuqpb4buW4bqqKj7huqpOUeG7puG7nuG6qiDhu5Lhu6bhuqpPP1hP4bqqKlbhu6bhu6LEgsSCxILhuqrhu4Hhu4BP4bqqw5nhu4Lhu6Dhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqq4bum4bug4buU4buk4bqqWz/hu6Dhuqpb4buG4bqqw5nhu7jhu6DhuqpQT+G7nuG6qiXhu6Dhu5Lhu6bhu6LhuqomKMOD4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrigJxbUeG6qk5R4bum4bue4bqqIOG7kuG7puG6qk8/WE/huqoqVuG7puG7ouG6quKAneG6qsSoIOG6qsOSRuG6qsOZxKgg4bqq4bue4buC4bum4bue4bqqPeG7njpP4bqqTy7hur7huqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqrDk+G7iOG7puG6qsOZ4buG4bqq4bum4bug4buU4buk4bqqWz/hu6DDg+G6qsOZ4buQ4bqqKlbhu6bhu6LhuqpPLuG6vuG6quG7pFHhu6bhu57EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqyTuG6qiomIMOZ4buM4bu14bqo4bukKsWoLU7hu6DDk+G7oC3hu5zFqOG7piYtXeG7jOG7oOG7ouG7nibhuqDhu6bFqCXhu6Thur7DmeG6qOG6tOG7h+G7huG6quG7m+G7nijhu7Lhu6bhu6LhurIvTuG6tOG6si894bq0


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]