(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sáng nay (7/12), Đội Cảnh sát Môi trường (CSMT), Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ xe khách chạy tuyến Nam Định - Thanh Hóa vận chuyển hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối.

Tin liên quan

Đọc nhiều

dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXc04bqo4buq4bu3S03hu7jhu7c94buC4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t0Dhurjhu5Lhu7fhur5M4buwJOG7iOG7kuG7t0xT4buS4bu3QeG7t+G7qkXhu5Lhu7fhu6pM4bu04bq+4bu34bumTOG6uuG7kOG7t8OK4bq64buSdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d+G7reG7l+G6teG7pTds4buv4bu3bOG6suG7kkvhu7fhu5LhurYk4bu34butxIIvQcOB4buv4bup4bu3N1BN4bu3NeG6pOG7kkzhu7fhu6jhurLhu6rhu7fEkeG7ok3hu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t+G7rTVsxJFt4buv4bup4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhurbhu5Lhu7dtxKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fDiuG6qOG7quG7t0tN4bu44bu3PeG7guG7t8OVTOG6suG6vkzhu7fhur5Mw4Ik4bu34buq4buwJMON4buS4bu3ZeG6tuG7kOG7tzfDk+G7kkzhu7ct4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24bu3QOG6uOG7kuG7t+G6vkzhu7Ak4buI4buS4bu3TFPhu5Lhu7dB4bu34buqReG7kuG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3w5VM4bui4buSS+G7t8av4buc4bu34buSS+G7sOG7oOG7kuG7t0vhu57hur7hu7c94buwReG7quG7tz3DneG7qeG7t+G7huG6puG7t8OK4bue4bq+4bu34buQ4buuTeG7t0zhu6JN4bu34buqTOG7nk3hu6t2L+G7pnfhu5fhurThu5jhu7fhurDhu7dLTVXhu7fDgOG7ueG7t+G7kkvhurQk4bu3xIIvQcOB4bup4bu34buqUeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhur5X4bq24bu3N1BN4bu3NWzEkW3hu7ct4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhurbhu5Lhu7dtxKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu7fhu4bhuqbhu7fhu6ZM4bueTeG7t0zDmuG7puG7t0BUTeG7t8OU4bu04bq+4bu3w5RZw5rhu5JL4bu34bq+4bqk4buSTOG7t+G7qOG6suG7quG7t+G7qsav4bq44buq4bu34buq4bu04bu3JEnhu7Dhu7fhur7DieG7sOG7t8OVTeG7iOG7kOG7t+G7qsav4bq24bu3TOG6tOG7kkzhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6Lhu7fhu6rhu6Lhu7fhur5Mw5nhu7fDlUzhurLhur5M4bu3NGNs4bu3QeG6rjThu7figJPhu7fhu7nhu7nhuqLhu6vEguG7ueG7qeG7t0vhuqjhu5Lhu7fDlOG7mEvhu5jhu7c14bui4buSS+G7t+G7qiThu7c1xKnhu7dA4bq44buS4bu34buq4bqkTeG7t2Xhurbhu5Dhu7dtxq/hu7Thur7hu6nhu7fhu6rDkuG7kkzhu7dl4bq24buQ4bu3N8OT4buSTOG7qeG7t8OVTE3hu7c94buC4bu34buS4bq0JOG7t0Dhu7Lhurbhu7fhu6pUTeG7t8OKw43hu5Lhu7c94buC4bu34bumTE7hurbhu7c04bqo4bq+4bu34but4bumTFlV4buSS+G7tzfhu6Lhu5JL4bu3bUzGoOG7qeG7t23EqeG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7r+G7q+G7t3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2TeG7kEvhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL0HDg+G6oOG6sC/huqDhuq7hu4DDgEHhuqDDgcSC4bu54bu54buqQeG6sOG6sOG6oOG6sOG6sEHDlEHhu6vhu47hu6ZL4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk134bub4buC4bu34bui4bu34buq4bui4bu34buQ4bq24buSS+G7tzRjbOG7t0Hhuq404bu3LeG7t+G7ueG7ueG6ouG7q8SC4bu54bu3QOG6uOG7kuG7t+G6vkzhu7Ak4buI4buS4bu3TFPhu5Lhu7dB4bu34buqReG7kuG7t+G7qkzhu7Thur7hu7fhu6ZM4bq64buQ4bu3w4rhurrhu5Lhu7fDisOT4bu3w4rhuqjhu6rhu7dLTeG7uOG7t+G7qsOCTeG7t8OKw43hu5Lhu7c94buC4bu34bumTE7hurbhu7c04bqo4bq+4bu34butbcSp4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buU4bq24buv4burduG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7tcSR4buo4buYZeG7mMav4buQ4bq2w5Thu7Xhu7fhu6jhu6okw5Thu4J04bu14buQ4bq2xq9LTeG7ki3DiuG7mOG7quG7quG7mOG7kMWpw4Phu6vhu7nhu6bhu6rhu7V3beG7sCThu7fhu5JMTUnhu5Lhu6nhu7fDlOG6sk3hu7c94buC4bu34bui4bu34buq4bui4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t+G7qsavSeG7kuG7t+G7huG6puG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7dMw5rhu6bhu7fhu6rhurLhur7hu6nhu7fhu6rhu5rhu7fhu6pM4bqyTeG7t+G7hlDhu6nhu7dM4bq04buSTOG7t0BN4bu34bq+TOG7nuG7kkvhu7fhu4bhu55N4bu3w4rhuqrhu5JL4bu34bq+4bqy4bq+TOG7t+G6vkzhu5jhu7c94buC4bu34bq+TMOCJOG7t8OU4buW4buSS+G7t0Dhu5bhu5JL4bu3xajhu7Dhurbhu5JM4bu3w5VM4buw4bu3QOG7tOG6vuG7t8OKw43hu5Lhu7c94buC4bup4bu34buG4bug4buSS+G7t+G7qkxVTeG7t+G7kuG7hOG7kOG7t+G7quG7suG7t+G7qsavSeG7kuG7tz3hu4Lhu7dB4bu54bu3w4rhurbhu5jhu7fhu6rhuqRN4bu34bq+4buU4bu34bq+TMOd4bq24bu34buqTOG7tOG6vuG7t+G7pkzhurrhu5Dhu7c94buw4bue4buSS+G7tz3hu7Dhu5JL4bu3xajhu7Dhurbhu5JM4bu3w5VM4buw4bui4buS4bu3QE1J4buS4bu34bq+V+G6tuG7t8OKw43hu5Lhu7c94buC4bur4bu3bOG6tuG7sOG7t+G7kkxNw4zhu7Dhu7fDlMOJ4buS4bu34buqT+G7kOG7t+G6vuG6suG6vkzhu7figJzhu6pM4buY4bqy4buq4bu34buqTMSQ4buS4oCd4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7qkzhurThu5JM4bup4bu34bq+TE3DjeG6vuG7t+G7ouG7t+G7quG7ouG7t8OVTOG6suG6vkzhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu4bhuqbhu7fDisOT4bu3w5Thu7Thur7hu7fDlFnDmuG7kkvhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu3w4rhuqjhu6rhu7dLTeG7uOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtw4JN4bu34bq+TFLhu6nhu7fhur5MV+G7t+G7kkzhurThu7c94buC4bu3w5ThurThu7fDiuG6tOG7tzVM4buw4bu3bUzDk+G7t8SR4bq2TeG7t+G7reG7qsav4bus4bu34buqw4JN4bu34bumTFlV4buSS+G7tzXhu7bhurbhu7dl4bq24buQ4bup4bu3bcSp4bu3ZeG6tuG7kOG7tzfDk+G7kkzhu6nhu7fhu6rDkuG7kkzhu7dl4bq24buQ4bu3N8OT4buSTOG7r+G7t0Dhurzhu5Lhu7fFqOG7sOG6tuG7kkzhu7fhur7hu5jhu7fhur5M4bueTeG7t+G7qlBN4bup4bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G7kkzhurjhu5Lhu7dB4bu54bu3w4rhurbhu5jhu7fhu6rhuqRN4bu34buqxq9J4buS4bu3w5ThurThu7fhu4Dhu5jhu7c94buC4bu3w5VM4bqy4bq+TOG7t+G6vkzDmeG7t0DhurThu7fhur7hu5bhu5Lhu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4bqyTeG7t+G7hlDhu7fDikXhu6rhu7dMw5rhu6bhu7fhu6rhurLhur7hu6vhu7dt4buwJOG7t+G7kkxNSeG7kuG7qeG7t+G7qsavWVThur7hu7fhu5JM4bu44buSS+G7t+G6vkzDneG7kkvhu7fhur7DneG7t8OVTOG7ouG7kkvhu7fhu6pM4buI4bu34bq+TOG7nk3hu7fhur7huqZN4bu34buq4buy4bu34buqUeG7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhur5X4bq24bu3N1BN4bu3NWzEkW3hu7ct4bu3NeG7ouG7kkvhu7fhurbhu5Lhu7dtxKnhu7dtTOG6tuG7kkzhu7fhurXhu5Thurbhu6nhu7fDiuG6tOG7t8SR4bq2TeG7t0DhurThu7fDlOG6sk3hu7c94buC4bu34buG4bqm4bu34bumTOG6pE3hu7fhu6pM4buy4bq24bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G6vkzDmeG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8OKUOG7t0Hhu7nhu7fDiuG6tuG7mOG7t+G7quG6pE3hu7fhu6rGr0nhu5Lhu6vhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3auG7sOG6tuG7t8OVTeG7iOG7kOG7t+G7qsav4bq24bup4bu3w5Thu7Thur7hu7fDlFnDmuG7kkvhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34buG4bqm4bu34bumTOG6suG7quG7t0xN4buK4buS4bu34bq+4buU4bu3w4Phu7fDiuG6tuG7mOG7t+G7quG6pE3hu7fhur5Mw53hurbhu7fDik/hu7fDlMOa4buS4bu34bup4bu3w4Hhu7fDiuG6tuG7mOG7t+G7quG6pE3hu7fhur5Mw53hurbhu7fhu6rhu5Thu6bhu7fhu5Dhu6Thu7fhu4bhuqbhu7fDiuG7nuG6vuG7t+G7kOG7rk3hu7dM4buiTeG7qeG7t8OB4bu3w4rhurbhu5jhu7fhu6rhuqRN4bu34bq+TMOd4bq24bu34buQ4buk4bu34buSWVThur7hu6vhu7dtReG7quG7t+G6vuG6pOG7t8OU4bui4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu5Lhu5RN4bu34buqxq9J4buS4bu34bq+4buU4bu34buqUeG7kkvhu7fhu6rGr8ag4buSS+G7t8OUWcOa4buSS+G7t0xT4buS4bu3QeG7t+G7qkXhu5Lhu7dA4bq04bu3w5VM4bui4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t0tNRSThu7fhu6pV4bu3TMOa4bum4bu3w5Thu4rhu6nhu7fDlUzhu6Lhu5JL4bu3xq/hu5zhu7fhu5JL4buw4bug4buS4bu3S+G7nuG6vuG7tz3hu7BF4buq4bu3PcOd4bur4bu3NUxX4bu34buSTOG6tOG7tz3hu4Lhu7fDlUzhurZN4bup4bu34buSTOG6uOG7kuG7t+G6vkzDmeG7t+G7qkzhu7BJ4bu34buo4bue4bu3TOG6tOG7kkvhu7fhu6rGr0nhu5Lhu7fhu6rhu7Lhu7d24bq+4buY4buw4buS4buqxq8kLcav4buCS03hu5jhu5Lhu7cjxanhu6jhu6p04bu14buY4buS4bu1d3bhu6bDlOG6tuG6vuG7guG7tyPFqeG7qOG7qnThu7Xhu5jhu5Lhu7V3ZeG6tuG7kHYv4bumw5Thurbhur7hu4J3di/hur7hu5jhu7Dhu5Lhu6rGryQtxq/hu4JLTeG7mOG7knfhu7c3w5Phu5JM4bu3QOG6tOG7mOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G7qk1J4buw4bu34buqTFbhu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3N1BN4bu3NWzEkW3hu7figJPhu7c14bui4buSS+G7t+G6tuG7kuG7t23EqeG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G7huG6puG7t8OU4bq44bum4bu3w4pNSeG7kuG7t8OK4bqk4buS4bu3QFbhu7dATeG7iuG6vuG7qeG7t+G7qsOC4buQ4bu3S03hu7jhu7fhu6ZMWVPhu5JL4bu34buqTeG7iuG7kuG7qeG7t+G7quG6tuG7kkvhu7dA4bq44buq4bup4bu34bumTOG7nk3hu7dMw5rhu6bhu7dAVE3hu7c3UE3hu7fFqOG7sOG6pOG7kuG7t8OUJeG7t+G7qkzDk+G7t+G7qsavWVXhu5JL4bu34buo4bue4bu3QeG7ty3hu7c1TE3hu7fhur5W4bq+4bu3xajhu7DhuqThu5Lhu7fDlCXhu7fhu6pMw5Phu7fhu6rGr1lV4buSS+G7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t0DhurThu7fhur7hurLhur7hu7fhur5T4bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu5Lhuqzhu5JL4bu34bq+4buU4bu3w5RNSeG7kuG7t8Wo4buw4bq24buS4bup4bu3PeG7tuG7t8OUJeG7t0BW4bu3QE3hu4rhur7hu7fhu6pM4buC4buY4bu34buqTOG6uuG7kOG7t8Wo4buwJMOM4buS4bu3QOG6tOG7t+G7pkzhurLhu6bhu7fDlOG7sOG6uOG7quG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXd2w4p3ZUvGoOG6vuG7t+G6teG7sEXhu5J24bumL3d2L8OKd3Yv4bumdw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]