(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 26/7, theo thông tin từ Đội Kiểm soát Hải quan, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cho biết, họ vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 35H-1203 và 36C-08111 đang vận chuyển đưa nguyên phụ liệu may mặc có nguồn gốc nhập khẩu đang chịu sự giám sát quản lý của cơ quan hải quan bán ra ngoài thị trường tại thị trấn huyện Nga Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaFXGoeG7hsSpw73hu7VKxKlr4buN4buBb8Sp4buGcOG6rsSp4buz4buR4bquw73EqeG7s+G6tsO1xKnDg+G7kcSp4bq84buzR8Spw4Phu7V24buCxKnEgsO1TsSpxILhu53Dumcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loNsO04bquw73EqWzDsy/DsuG7gcSp4buG4buz4bun4bqwxKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bquxKnhu4bhu4rEqeG7pOG6quG7tcSpJeG7tXfEgsSp4buA4bqww7Thu4bEqeG7suG7meG7tcSpw4rhu4LDteG6ruG7gcSp4buG4bq+4buIw7rEqeG7huG7s+G7guG6qsO6xKnDmkfDusSp4buy4buZ4bu1xKnDiuG7gsO14bquxKnhu4bDgeG6ruG7s8SpN+G7s8O14bqu4buzxKnhu7LhurbDtcSpw7rhu7PhurDEqXXhu7Xhu63hu4bhu4HEqeG7s+G6tMSpS+G7isO1xKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4bu1duG6ruG7gcSpdcah4buGxKnDveG7tUrEqWzEqU3hu6fEqeG6psSp4buG4bqmxKnhu4bhu5nhu7XEqcSCw7Xhuq7DvcSpdeG7tXfhuq7EqeG6ouG7tXfEgsSp4buA4bqww7Thu4bEqW1v4buyLWtsam3EqUvhu5HEqW3Ds8OaLWrhu41ra2vEqeG7pcO14bquw73EqUty4bquxKnDuuG7s+G7gk534bquxKnhu6XDjcO1xKnhuq7DveG7gk7hu7Hhuq7EqeG6vOG7s0fEqcOD4bu1duG7gsSpxILDtU7EqcSC4budw7rEqcO64bq2xKnhuq7DveG7guG6qOG6rsSpw73huqzDusSp4bqu4buzcuG6vMSp4bqi4buzc+G7gsSp4bulw7Xhuq7DvcSpw7rhu7NB4buCxKnhu4Dhu4jEqcO94bu1w7TEgsSp4buAw7Thu4bEqcOK4buC4buZ4bquxKnDg0/EqcO6SMO1xKnDukTEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7s+G7meG7tcSpw4rhu4LDteG6rsSpdcO04bquxKnhur7DtcSp4bquw73hurDhu5Hhu7XEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vsONReG6rsO9xKnhu4bhu5Phu7XEqeG7huG7s0HEqeG7huG6vnDhuq7EqeG7s+G7gk524bquxKk/w73DtcSpNkThuq7hu4dnL+G6vGhnw7nhu7VLxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7ieG7huG7p03hu4Ytw7XDg+G7tcO94bquw6rEqcO64bun4bqu4buG4bun4bq+4bq/4buJaGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4Ava+G7j2zhu48vbuG7jcO5b2vDs29uamrhu4bDs8Oy4buNw7NramzDg2vhu4fhuqDhurzDveG7icSpL2hnL+G6vGhn4bu1aMOaw7TDusSpw4Phu4jDusSpw4PDjcOJ4bquw73EqcO64buzw4zDusSp4bqu4buX4bquw73EqeG7huG7teG7reG6rsSp4buz4buR4bqu4buzxKnhuqLhu7V3xILEqeG6ouG7seG7gcSp4buG4buTxILEqcO94bu1SsSp4buz4buR4bquw73EqeG7s+G6tsO1xKlL4bu1xKnhurzhu7Phu5PEgmfhu7Vo4buHZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4km4buA4bqwP+G6sOG6vsSCw7XDg+G7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nEgsO14bq+w73hu7Xhuq4tdeG6sOG7huG7huG6sMSCw6rDs+G7h2rhurzhu4bhu4loNuG6rMSp4buz4buR4bquw73EqeG7s+G6tsO1xKnhu4bhur7hu7Hhuq7EqeG7huG7s+G7guG6qsO6xKnDmuG6puG6rsO9xKnhu4ZOxKk3P+G7suG7ssSpJjbEqeG6s+G7teG6rsO14buBxKnDuuG6tsSp4bulQcO1xKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu5Phu7XEqeG7gOG6rMSpa+G7gcSpw4PhuqbEqcOy4buBxKkl4buz4buCxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqcOD4buR4bquw73EqeG6rsO94buz4buv4buBxKnhu4bhu7NBxKnhu4bhur5w4bquxKk/w73DtcSpNkThuq7hu4fEqTfDteG6rsO9xKlLcuG7hsSp4buG4buz4buCxKnDveG7tUrEqcO94bqoxILEqWvhu4dtb2/EqeG6ouG7tXbhuq7hu4HEqeG7huG6vuG6tOG6rsO9xKnDg8ONw4nhuq7DvcSpw4Phu5HEqeG7huG6vuG7seG6rsSpa+G7jeG7gW/EqeG7hnDhuq7EqeG6vOG7s0fEqcOD4bu1duG7gsSpxILDtU7EqcSC4budw7rhu4HEqcOK4buCceG6ruG7gcSpdcO14bqwxKnDveG6qMSCxKnDuuG7s8OB4buBxKnDuuG7s+G7guG6ruG7gcSp4bqi4buz4bq2w7Xhu4HEqeG6ouG7s+G7gk7hu4HEqcSC4bq2w7rhu4HEqeG7huG7p8SCxKnhuq7hu7Phu5Xhuq7hu4HEqeG7huG7hOG7tcSp4bqu4bu1xKnDg+G6puG6rsO94oCmZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4km4buA4bqwP+G6sOG6vsSCw7XDg+G7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4nEgsO14bq+w73hu7Xhuq4tdeG6sOG7huG7huG6sMSCw6rDs+G7h2rhurzhu4bhu4lo4buy4buR4bqu4buzxKlL4bu1xKlL4bu1xKnhurzhu7Phu5PEgsSp4buG4bq+4bux4bquxKnDukjDtcSpw5rhuqbhuq7DvcSp4buGTsSpNz/hu7Lhu7LEqSY2xKnhurPhu7Xhuq7DtcSp4bul4buVxKlN4buhxILEqeG6vOG7s+G7k8SCxKnhu4bhur5y4buGxKnhu4bhu4jEqcOK4buC4buZ4bquxKnDg0/EqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKnEguG7kcSpw7pHxKnhu4bhu7N3xKnDg+G7kcSp4buG4bq+cuG7hsSp4buG4buIxKnDiuG7guG7meG6rsSpw4NPxKnhu7PhurDhu5Phu4bEqeG7peG6quG6rsO9xKlN4buCcOG7hsSp4bqi4buzc+G7guG7gcSp4bqu4buzcuG6vMSp4bqi4buzc+G7gsSp4buz4buR4bquw73EqeG7s+G6tsO14buHxKnhu6Thuqrhu7XEqSXhu7V3xILEqeG7gOG6sMO04buGxKnhu7Lhu5nhu7XEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7huG6vuG7iMO6xKnhu4bhu7Phu4LhuqrDusSpw5pHw7rEqeG7suG7meG7tcSpw4rhu4LDteG6rsSp4buGw4Hhuq7hu7PEqTfhu7PDteG6ruG7s8Sp4buy4bq2w7XEqeG7peG7lcSp4bq+w7XEqcOK4buCTuG7reG7hsSp4bulQeG6ruG7s8Sp4buG4buTxILEqcO94bu1SsSp4buGw7Xhuq7DvcSpS3Lhu4bEqUvhu7XEqeG6vOG7s+G7k8SCxKnhu6V3xKnhurzhu7Phuqzhu7XEqeG7s8OJ4bq8xKlLxJDhu7XEqcO6w7TDusSpw4Phu4jDusSpw4PDjcOJ4bquw73EqcO64buzw4zDusSp4bqu4buX4bquw73EqcO64bq2xKnDg+G7teG7seG6rsSpw4rhu4LDteG6rsSp4bul4bu14buv4buCxKnhu4bhur7DteG7gcSpTcO0w7rEqcSC4bu14bqu4buzxKlL4buRxKlNxKjEqcODT8Sp4buG4buz4bun4bqwxKnDiuG7gk7EqeG7pUHhuq7hu7PEqcO6SMO1xKnhurzhu7PDtOG6vMSpw4Phu4Jy4buG4buHxKln4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7iSbhu4DhurA/4bqw4bq+xILDtcOD4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7icSCw7Xhur7DveG7teG6ri114bqw4buG4buG4bqwxILDqsOz4buHauG6vOG7huG7iWjhu6Thu6FOxKnDg+G7kcSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnhu4bhu7fDuuG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO64bqm4bquw73EqeG7hsO0w7rEqeG6vOG7s+G6rOG7tcSp4buzw4nhurzEqcO94bu1SsO1xKnhu7PDteG7tcSpw4Phu4jDusSpw4PDjcOJ4bquw73DqsSp4buy4buZ4bu1xKnDiuG7gsO14bquxKlL4buRw5rhuqbhuq7DvcSpw7Xhuq7hu4HEqcO94bq24bq8xKnhurzhu7Nx4bquxKnhu4bhu7fDuuG7s8Spw7rhu4jDusSpS+G7keG6sMSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSpw7rhu7Phuqzhuq7DvcSpdeG7guG6puG6rsSpw4Ny4buC4buBxKnDveG7tcO14bquxKnDg3Lhuq7EqeG7huG7s8ONROG6rsO9xKnEguG7k+G7teG7huG6vuG7seG6rsSp4bulQcO1xKl14buR4bquxKnhu4bDgeG6ruG7s+G7h2fhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loP8O94buCTnjhuq7EqeG7pOG7k+G7hmcv4bq8aA==

Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]