(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Ngày 12/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7icWo4buhSG5I4bub4bq0bkHDgOG7leG6tG7hu6tEw4BuSErhur7DgkFu4bq04bub4bqkbuG7qeG7lcOCw4FuxrDhu5fDgm7FqUVuw6DDgeG7lcOCw4FuSEbhu5Vuxq/DgeG6oMOCw4Fu4buCw4Hhu4jhu4svw4HDs+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7giPhu7Hhu5Xhu6lt4buJw63huq0j4buH4buqw6HDrG4hQcah4buObsOzw7Ivw7PDsmduxq/hurpu4buESeG7lcOCbuG7lMOCbsOCw4DDgsOBbuG7q8OAw71JbkhG4buVbsavQ8OCQW7hu5XDgm5IxILDgsOBbuG7q+G7o27hurbDgeG7gMOAbkhEbsOT4buKbuG7l8OCZ27hurbDgeG7gMOAbkhEbsWpw4NuxrDhu5XDgm7Dk8ahbkjDgcOAbsOBxqHDgsOBbizhu7PDgsOBbsWp4buhSG5I4bub4bq0bkHDgOG7leG6tG7hu49uSMOB4buXw4JBbuG7q0TDgG7Dk+G6vMOAbsOybuG7q0TDgG5ISuG6vsOCQW7Dk8O9bsOBxqHDgsOBbsOTw4BubSxM4buVbuG7q+G7neG6pG7GsMOBw4B54bq0buG7q+G6pOG7m0huSMahw4BuR+G7ncOCbWjhu4sv4buC4buJw6DDgeG7seG6pG5IxqHDgG7hurLDgOG7s0luxrDhu4jhu5Vuxq/hurpu4buESeG7lcOCbuG7lcOCbsOCw4DDgsOBbuG7q8OAw71JbkhG4buV4buFbsOgRsO6w4Juxq9Dw4JBbsOgRknDgkFuw63DoSFuw7Phu5nhu5Hhu5Nu4buAbjlJ4budw4JBbixFxrBnbjlJ4budw4JBbuG6q0rhurrDgkFnbsOgw4Hhu5XDgsOBbiPhuqbhu5XDrG7hurLGoW7hurLhu5XhuqRu4burRcOCQW5ITW7hu6nhuqRnbsOBxqHDgsOBbsOCQcOBw71u4bqy4buXw4Bu4buM4buxbkPhurRuSOG7m8OAbiPGoW4hRcOAaG7DoEbhuqTDgkFu4buESeG7l25IRuG6osOCw4Fuw4HGocOCw4Fuw4JBw4HDvWduw6BGScOCQW7hu4RJ4buxw4JuxanDgHlIbsOT4bq8w4BuOMOB4bub4bq0bsOgw4HDg244w4FK4bq+w4JBbsOtw6EhbsOz4buZ4buR4buPbuG7gG4j4bqs4buVbjvDgeG7l8OCw4Fnbsav4buXw4BuxajDqGduw6DDgMO9w4JuQMOA4buVw4JBw6xu4bqyxqFu4bqy4buV4bqkbuG7q0XDgkFuSE1u4bup4bqkbkjhu5vDgG4jxqFuIUXDgGhuI+G7lcOAbuG7q0TDgG5ISuG6vsOCQW7Dgsah4buObuG7q+G7o27GsHRJbuG6tnlIbsOT4bq8w4Buw4LDgeG7lUlu4bur4bu1buG6skzhu5Vu4bur4bud4bqkbsaww4HDgHnhurRu4bur4bqk4bubSG5IxqHDgG5H4budw4Juw4LDgcOAw71JbsOCQUrDisOAaG7Gr+G7im5Iw4Hhu7Vu4bqyxqFuQcOA4budbuG7qeG7lcOCw4FuxrDhu5fDgm7FqUVuw6DDgeG7lcOCw4FuSEbhu5Vuxq/DgeG6oMOCw4Fu4buCw4Hhu4hu4bur4bu1buG6ssah4bq0buG7hEnhu7HDgmdu4bq0xJDDgG7GsMOBxqHDgGdu4bqyTOG7lW7hu4LDgcSCw4LDgW7DgsOBT8OCQW7DgkFKw4rDgG7DgsOB4buvbuG7qeG7m2duxrDhu51uSMOAw4Ju4bur4buVw4JBbsaw4bqmbsOCw4FJbsaww7pJbuG7jMOAw4Juw5PDgOG7s8awbuG6ssah4bq0buG7q+G7tW7GsMOBw4B54bq0buG7q+G6pOG7m0huSMahw4BuR+G7ncOCbsaw4buI4buVbsOB4bqoaOG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG7i8OA4bq0QW5HRsaw4bq9bS8vw4DDk2jFqeG7leG6pEjDgeG7lcOCw4HDgeG6pOG7lWjDk8OCL8OC4buxw5JHL8Ozw7TDtW8v4buP4buT4bup4buNw7LDssOz4buZb29I4buZ4buN4buN4buT4buN4buZw7LhurLDs2jhurDhu4JBbW4v4buJ4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9bS5H4bqkIeG6pEbhurThu5XhurJtbkdI4buO4bqy4bux4bq9beG6tOG7lUZBw4DDgi3FqeG6pEhI4bqk4bq04buFbsO04buCSGZuSOG7seG7jEgt4buV4bqyw4BBw4Lhu4VuxrDhu7HDgkjhu7FGZm3hu4nhu4vDgOG7icav4bq6buG7hEnhu5XDgm7hu5TDgm7DgsOAw4LDgW7hu6vDgMO9SW5IRuG7lW7Gr0PDgkFu4buVw4JuSMSCw4LDgW5Iw4HDgG7Dgcahw4LDgW7hurLhu7PDgsOBbsWp4buhSG5I4bub4bq0bkHDgOG7leG6tG7hu6tEw4Buw5PhurzDgG7DoEbDusOCbsavQ8OCQW7DoEZJw4JBaOG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9bS5H4bqkIeG6pEbhurThu5XhurJtbkdI4buO4bqy4bux4bq9beG6tOG7lUZBw4DDgi3FqeG6pEhI4bqk4bq04buFw7Rob+G7gkht4buJ4buqw4Dhu7XDgm7DgeG6osOCw4FnbuG6tsOB4bqk4budw4JBbkjDgeG7l8OCQW7hu5Evw7Jvw7Phu41nbsOgRsO6w4Juxq9Dw4JBbsOgRknDgkFuw5PGoW44w4Hhu5vhurRuw6DDgcODbjjDgUrhur7DgkFu4bur4bujbsOBS+G7lW7hu4zDgMOCbsOTw4Dhu7PGsG7hurLGoeG6tG7GsMOB4bqkbsOybsOCQUrDisOAbuG7gG7DgUnhu47hu7PDgm45SeG7ncOCQW7huqtK4bq6w4JBbsOTxqFuw6A4bsOgw4Hhu5XDgsOBbiPhuqbhu5VnbkjEgsOCw4Fuw6DDgeG7lcOCw4FuI+G6puG7lW7Dk8ah4bqkbuG6ssah4bq0bkjhu5vDgG7GsOG7l8awbsaw4bq6buG7hEnhu5XDgm7DgsOBxqFuw4JK4bq8xrBu4bur4bu1bsaww4HDgHnhurRu4bur4bqk4bubSG5HRG5Iw4DDvcOCbsOzbkjEgm7Ds+G7mcO1bkhGw4Dhu7NJbuG7q8SQw4JBaG7hu6p5w4Juw4Lhu5Xhu45nbsaw4buXxrBu4burRMOAbkhK4bq+w4JBbsOCxqHhu45u4bq2w4FDw4JBbsaww4HEgm7hurbDgUPDgkFu4buMw4DDgm7hu6tK4bq+xrBuw5PDgOG7s8awbuG6ssah4bq0buG6tMahbsaw4bqsw4Ju4bq2w4FDw4JBbkhG4budbkjDgMO9w4Ju4bqy4bubw4BuSMOAw73Dgm7GsMOB4bqkbsOCQUrDisOAbsWpw4Nuw4Hhu5vDgGhu4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1tLkfhuqQh4bqkRuG6tOG7leG6sm1uR0jhu47hurLhu7Hhur1t4bq04buVRkHDgMOCLcWp4bqkSEjhuqThurThu4XDtGhv4buCSG3hu4kjw4Dhu7PDgmduw5Phu4puw5PDgOG7s8awbuG7q+G7lcOCQW7hu6tK4bq+xrBuSMOAeeG7gm5I4buKxrBu4burw4DDvUluSEbhu5VnbuG6tOG7gG5GRcOCQWhuIcOBT8OCQW7hu5XDgG7hurLGoW7DguG7m8OCbsOCw4F0w4JuxrDhu4jhu5VuxrDhu5fGsG7hu6tEw4BuSErhur7DgkFuw4LGoeG7jmdu4burw71uw4JBw4HDg27hurLDgHjDgm7DgeG7s27Dk+G6vMOAbsav4bq6buG7hEnhu5XDgm7hu5XDgm7DgsOAw4LDgW7hu6vDgMO9SW5IRuG7lW7Gr0PDgkFu4buVw4JuSMSCw4LDgW7DoMOB4buVw4LDgW4j4bqm4buVbuG7q+G7tW7hu6tK4bq+xrBuQcOA4budw4Bu4buESeG7jnlIaOG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9bS5H4bqkIeG6pEbhurThu5XhurJtbkdI4buO4bqy4bux4bq9beG6tOG7lUZBw4DDgi3FqeG6pEhI4bqk4bq04buFbsO04buCSGZuSOG7seG7jEgt4buV4bqyw4BBw4Lhu4VuRsOAQcOBSGZt4buJ4buLxanhu4luYnnDgm7huq3hu47hu4svxanhu4k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]