(vhds.baothanhhoa.vn) - Sản xuất hoàn toàn thuận tự nhiên, không sử dụng bất kỳ hóa chất nào trong canh tác kể cả chất vi sinh, là hướng đi của trang trại Tây Đô green farm do anh Lê Phú Thanh (thôn Đằng Xá, Hoằng Đạo, Hoằng Hóa) làm chủ. Dù còn nhiều chông gai, nhưng con đường sản xuất nông nghiệp sạch, phát triển vền vững, đem lại giá trị đích thực cho người tiêu dùng vẫn là động lực để anh Thanh nỗ lực, phấn đấu.
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DDocOtw6DDjOG7kcSRcMO04bqx4bu1w71j4buT4bqx4buJY+G7oeG6seG7oW7hurFww7lww7ThurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7Xhu5Hhu7dncOG6seG7teG6ruG6sXDhu5Hhu5NucMOhL8Otw6DDoS/hu5HhurPDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buQxKlj4buL4bqvw6Dhu7LDqXDhurHDguG7t+G7heG7teG6seG7kXHEkXDhurHhu7VxxJFw4bqx4bu14buR4bu3Z3DhurHhu7Xhuq7hurFw4buR4buTbnA24bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu7PhurDhurHhu4vDgXDDtOG6scOt4buF4bu14bqx4buj4bqs4bqx4buRcmPhurHDrOG7keG7heG7teG6sXDEkXHhurHhu7XDvXFww7ThurHDrGNw4buR4bqx4bu1ZMOs4bqx4buj4buN4bqxw6zDqeG6scOs4buR4buF4bu14bqx4bqy4buT4bqx4buz4buTcOG7kTbhurHhu5/EkeG6seG7keG6ouG7sXDDtOG6seG7ieG7k+G6scOsw4Bj4bqx4bu1w71jcMO04bqx4bu1w71l4buT4bqx4bu04buD4bqk4bqx4buIw7nhurHDtMO9xKnEqXDhurHDtWPDveG7oeG6seG7i3HhurFjcOG7keG6seG7nm7hurFY4buR4bu54bqx4bu04buRY3Dhu5HhurE54bu14buRw7lw4bqx4buIw6pww7ThurEhZDbhurHhu5Bxw6pww7ThurHhu4hlcTbhurHhu5Bxw6pww7ThurHhu5ByY2HhurHhu5/EkeG7oeG6scOs4buRw4A34bqx4buKQeG6scOsc3DhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHDrOG7kcO5cMO04bqxw7Rj4buTNuG6sXDhu5HhuqJww7ThurHDrHFw4bqx4buJ4bqi4butcMO04bqx4buzw6lw4bqxw4Lhu7fhu4Xhu7XhurFww7lww7ThurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7Nlw6zhu5E24bqxeOG7kWThu7XhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhurLDs3DhurHhurLhurZww7Q24bqx4buJxKnhu6HhurHhu59l4buT4bqxw7Thu5Nk4bqx4bu1w73hu5fhurHhu4nhu5nDrOG7keG6seG7teG7keG6rsOs4bqxw6zhu5Fx4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4bu14buTbuG7t+G6seG7i0Fww7ThurHhurJpcOG6seG7n8SR4bqx4buJxalww7ThurHhu5/huq7DrOG6seG7ieG7jeG6sWNw4buR4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurFw4bup4bqx4buf4bquw6w24bqxeOG7keG7hXDhurHhu4nhu4Xhu7c3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqv4buTw4zEqXDhu7XEqcO94bqv4bqx4buz4bu14bqk4bufxKki4bqv4bq04buT4buL4bu14buRNOG6seG6q+G6t+G6t3jDgjXhurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1NOG6seG6reG6t+G6t3jDgjXhuq/hurHhu7PDvcOsIuG6ry8vw6zhu4twN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAv4buLxKnhu7Phu6Phu7VxeC9wxKnhurThu7Mv4bq14bq1w6Lhuqsv4bq14bqz4bq34buLw6LhurPhuqXDouG6s+G6p+G6s+G7teG6s+G6t+G6teG6q+G6t+G7n+G6tzfhu514w7Qzw70i4bql4bq14bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/DjOG7kcSRcMO04bqx4bu1w71j4buT4bqx4buJY+G7oeG6seG7oW7hurFww7lww7ThurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7Xhu5Hhu7dncOG6seG7teG6ruG6sXDhu5Hhu5NucOG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6reG6t+G6t+G6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6BDcOG7keG6seG7nm7hurFY4buR4bu54bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu7Xhuq7hurHhu7Vj4bqk4bqxw6zhu5Hhurvhu6HhurHhu7Nyw6zhurHDrGTDrOG6seG7n3HEkeG7k+G6scOs4buD4bqk4bqx4bu1w71xcMO04bqx4bu1w71jcMO04bqx4bu1w71l4buTN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu6Lhu5Fkw6zhurHhurLhu7Hhu5PhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHhu7XDvWNww7ThurHhu7XDvWXhu5PhurHhu7XDveG7p3DDtOG6scO9Y+G7t+G6seG7tcO9bnDhurHhu4nhu5dj4bqxw63EkXA24bqx4bu1w71jcMO04bqx4bu1w71l4buT4bqx4bu04buD4bqk4bqx4buIw7nhurHDtMO9xKnEqXDhurHDtWPDveG7oeG6seG7o+G7kcO5cMO04bqxw6zhu5HGoeG6scOCY3Dhu5HhurHhu6HEkeG7t+G6scOCY3Dhu5HhurHDrMOAY+G6scO9Y+G7tzbhurF54bu3w6nhurHhu6HEkeG6scOsc3DhurHhu7XDvcSRcOG6sXDDtGd44bqx4buhxJHhu7fhurHDgmNw4buR4bqxw6zDgGPhurHDrHXhurHhu4tl4buT4bqx4bu34buh4bqx4bu1QeG7oTfhurHhu7TDvWNww7ThurHhu7XDvWXhu5PhurHhu6F0w6zhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHDrHXhurHhu4tl4buTNuG6scOscuG6sXDhu5HhurZww7ThurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurHhu4nhu4Xhu7XhurHDrHXhurHhu6F0w6zhurHDgsSpcOG6seG7n2lw4bqxw71j4bu34bqxw4JjcOG7kTbhurFw4buR4bq2cMO04bqx4buJZOG7oeG6scOsdeG6seG7i2Xhu5PhurHDrGNx4bqx4buR4burcOG6scOsw6nhurHhu4lm4bu34bqxcMO04bqi4but4buTN+G6seG7oGNww7ThurFw4buR4bq2cMO04bqx4bu14buR4bq9w6zhurHhu6Hhur3DrOG6seG7kXXhu5PhurHhu7Thu5FjcOG7kTbhurFjcOG7keG6scOs4bqi4but4buT4bqxcHLhu5M04bqx4bqvUOG7keG6tnDDtOG6seG7iWThu6HhurHhu4nhu4Xhu7XhurHhu4ly4bqx4bufxJHhurHhu6Hhu5Vw4buR4bqx4buJY3DDtOG6seG7o+G7keG7t+G6pG9w4bqx4buj4buR4buZw6zhu5HhurHDrHXhurHhu6F0w6w24bqx4buhxanhu7XhurHhu7Phu6XhurHhu6Phu5Fkw6zhurHhu5/EkeG6seG7oeG7lXDhu5HhurHhu7XDveG7p3DDtOG6scOsdeG6seG7ieG7heG6pOKAnTfhurFQw7Thu5HEqeG6scO94buF4bu14bqx4bufZeG6sXDhu5HhuqJww7ThurHhu4nhu4PhuqThurHhu5/EkeG6sXDDuXDDtOG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6seG7teG7keG7t2dw4bqx4bu14bqu4bqxcOG7keG7k25w4bqx4buhxJHhurHhu7Thu5FjcOG7keG6seG7teG7kcSpceG6seG7ieG7t8aw4buTN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7TDvXFww7ThurFww7lww7ThurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7Xhu5Hhu7dncOG6seG7teG6ruG6sXDhu5Hhu5NucDbhurHDrOG7g+G6pOG6scOsdeG6scOscuG6seG6smPhu5PhurHhu7XDvXPhurHDveG7heG7teG6sXnhu7djcOG6seG7tcO9dHDDtDfhurHhu7Thu5HEqXHhurFjcOG7keG6seG7tOG7kWNw4buR4bqxw7Thu5PDqeG7k+G6seG7teG7keG7mcOs4buRNOG6seG7tOG7keG6rsOs4bqx4bu1b+G6seG7s2Phu7fhurHhu6HFqeG7teG6seG7teG7keG7reG7k+G6scO04buTY3DhurHDrXJw4bqxeOG7keG7g3DhurHhu5FyY+G6seG7kXFlw6w24bqxeOG7keG7t3DhurHhu7Xhu5Hhu7fhu6XDrOG6seG7tcO9xILhurHhu7Phu4Phu7fhurHhu5FyY+G6seG7kXTDrOG6seG7teG7keG7leG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG6skFww7ThurHhu4nhu4Xhu7XhurHhu6HEkeG7t+G6seG7oXfhurHhu7XDvXbhurFwbnDhurHhu7Xhu5FxZOG7k+G6seG7kXJj4bqx4bqyxJHhurHhu7Phu4Phu7fhurHDrcOycOG7keG6scOsxJFww7ThurF44buRZOG7teG6seG7tcO94buT4buNcOG6seG7oWVw4buRN+G6sVDDtOG7t+G6pG5w4bqxcOG7keG7g3DhurHhu5/EkeG6seG7o+G7keG7k+G6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6sXDDuXDDtOG6seG7i+G7g3DhurHhu7PhurDhurHhu4vDgXDDtOG6sXjhu5Hhu4Nw4bqxw61ycDbhurHhu7Xhu5Hhu7fhu6XDrOG6seG7tcO9xILhurHhu7Phu4Phu7fhurHhu6NqceG6seG7teG7kcSpceG6scO94buF4bu14bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqx4bqy4buT4bqx4buj4buR4bu3aHA24bqxcOG7heG7oTbhurHDtOG7k+G7t3DhurHDrOG7kW/hu7XhurHDrEFww7ThurHhu7Phu4Phu7fhurHDrcOycOG7kTfhurHhu7TDvXFww7ThurHhu7Xhuq7hurFw4buR4buTbnDhurHDveG7heG7teG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG7teG7keG7k25w4bqx4buJ4buXw6zhu5HhurHDrHLhurHhu5/hu6/hu5M24bqxeOG7kWThu7XhurHhu7XDveG7k+G7jXDhurHhu7Xhu6Xhu7XhurFw4buR4bq2cMO04bqx4bu14buR4buTbnDhurHhu4nhu5fDrOG7keG6sXDEkeG6pOG6scOs4buR4buZcOG7keG6seG7n8SR4bqx4bufxJHhu6HhurHDrOG7kXHhurHhu4nhu4Xhu7XhurHhu6HEkeG7t+G6seG7oXc24bqx4buJ4buF4bu14bqx4buj4buRdcSp4bqx4buj4buRw7lww7ThurFw4buR4bq2cMO04bqxw6zhu7dww7ThurHDrOG7hXjhurHhu4lm4bqk4bqx4buJw4DhurHhu4vhu5Nw4buR4bqx4buL4bqid3DDtOG6seG7ocSR4bqxw6xzcOG6scO04buT4bu5eOG6scOs4buD4bqk4bqxw6xy4bqx4buj4buRw6nhurFw4bq7cMO04bqxw6zhu5Hhu6Vww7ThurHDrOG7keG7l+G7t+G6seG7s+G7g+G7t+G6scOtw7Jw4buR4bqx4bu14bul4bu1N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94Q+G7t+G7teG7kXHDveG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqt4bq34bq3eMOCNeG6r+G6seG7s8O9w6wi4bqvLy/DrOG7i3A3w61jceG7teG7kWNw4buR4buRcWM34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6qy/hurXhurPhurfhu4vDouG6s+G6pcOi4bqz4bql4bq34bu14bqt4bqz4bqzw6LhurXhu5/hurc34budeMO0M8O9IuG6qeG6q+G6p+G6r+G6sWPhu5/hu7Ui4bqvw4zhu5HEkXDDtOG6seG7tcO9Y+G7k+G6seG7iWPhu6HhurHhu6Fu4bqxcMO5cMO04bqxcMO04buR4buTw7J44bqx4bu14buR4bu3Z3DhurHhu7Xhuq7hurFw4buR4buTbnDhuq/hurHhurThu5Phu4vhu7Xhu5Ei4bqv4bqr4bq34bq34bqv4bqx4buRxKnhu5PDtOG7keG7tSLhuq/huq3hurfhurfhuq/hurEvw6DDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMOMY3jhu7Xhu5NxcOG6r8Ogw53hu6vhu6HhurHDvWXhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6sWNw4buR4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu4tBcMO04bqx4buJ4buN4bqxeOG7kcOA4bqx4bu1ZXHhurHDrXJww7ThurHhu6Fk4bu1NuG6seG7tcO9ZHDhu5HhurHhu4nhu43hurHhu4nhu4Xhu7XhurHDrWXDrOG6seG7ocSR4bu3N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7Rl4buT4bqx4bu1w71jcMO04bqx4bu1w71l4buT4bqxw6zDgGPhurHhu6Hhu5Vw4buRNuG6sWNw4buR4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu4vEkXDhu5HhurHhu5Hhu6tw4bqx4bqz4bqxcOG6u+G7oeG6seG7ieG7jeG6scOsw6nhu5PhurHhu7VlceG6seG7ieG7heG7tTfhurFZ4bu5Y+G6seG7tcO94buVcOG7keG6scOsw6nhu5PhurHhu7VlceG6seG7ieG7heG7tTbhurFjcOG7keG6seG7o+G7kcO5cMO04bqx4buLQXDDtOG6scOt4buF4bu14bqx4buj4bqs4bqx4buzw6lw4bqxeOG7kWjhu6HhurF44buRw4HhurHhu7XDveG7r+G6sXDEkXHhurHhu6HEkeG6seG7i+G6rmPhurHhurLEkXHhurHhu6Phu5HDqeG6sXDhurtww7ThurHhu7Xhuq7hurF44buRw4HDrOG6seG7keG7p+G7k+G6scOsw4Bj4bqx4buJ4buF4bu1NuG6seG7tcO9cXDDtOG6seG7iXLhurHDrHXhurHhu4lycMO04bqx4bqyY+G7k+G6seG7tcO9c+G6sXnhu7djcOG6seG7tcO9dHDDtDfhurHigJws4bux4buT4bqxcOG7keG6tnDDtOG6seG7ocOpcOG7keG6seG7ieG7heG7teG6scOsw6pwNuG6seG7tcO54buT4bqx4buJ4buN4bqxw6x14bqx4buhdMOs4bqx4bu14bqu4bqxcOG7keG7k25wNuG6scOs4buRceG6sXjhu5FqeOG6scOs4buR4bu5cMO04bqx4bu1Z3DhurHhu4vDgXDDtOG6sXDhurtww7ThurHhu5/huqLhu69ww7ThurHhu6Hhur/hu7XhurHhu7XDveG7reG7k+G6scOsc3DhurHhu4vhuqLhurHhu4nhu43hurHDreG7k29w4bqx4bu14buRxJFw4buR4bqx4bu14buRw4PDrOG6seG6u3DhurHDrOG7kXHhurHhurLDueG6seG7s+G7peG6scOsw7lw4bqx4bu1w71BcMO0NuG6scO04buT4bu3cOG6seG7i2824bqx4bqy4buT4bqx4buj4buR4bu3aHA24bqxcOG7heG7oTbhurHDrGTDrOG6seG7n3Fl4buT4bqx4bu14buR4buTbnDhurHhu4nhu5fDrOG7keG6seG7ieG7jeG6seG7i+G7k8Oy4bu14bqx4bu1w73EguG6seG7s+G7g+G7t+G6seG7kWXhu5M34bqx4bui4buR4buT4bqxw6zhur3hu7XhurHDrHXhurHDrOG6oHDDtOG6scOs4bq94bu14bqxw4LEqXDhurHhu6Nt4bqx4buJ4buN4bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu5/EkeG7oeG6seG7oeG7heG7teG6seG7ieG7k+G6seG7ocO54buT4bqx4bu1w73huqLhu61ww7ThurHhu7Phu6Vww7ThurHDrMOAY+G6scOsZMOs4bqx4bufccSR4buT4bqxw6zDuXDhurHhu7XDvUFww7ThurFwxJHhuqQ24bqxw6zhu5Hhu7lww7ThurHhurLDueG6scOsQXDDtOG6sXnhu7fhuqbhurHDtOG7k2ThurHhurLhu7Hhu5PhurHhu5HDsuG6seG7s+G7k3Dhu5HhurHhu7Xhu5Fk4buT4bqx4buJ4buF4bu14bqx4buJY+G7kzbhurHhu6FBY+G6seG7ocSRcMO0N+G6scOMdeG6seG7i2Xhu5PhurHhu6HDgcOs4bqxcGThu7XhurHhu7XDvXbhurHhu7Xhu5HEkXDhu5HhurHhu7Xhu5HDg8Os4bqx4bq7cOG6scOs4buRceG6seG6suG7k+G6seG7s+G7k3Dhu5HhurHhu7XDvXFww7ThurHhu4nhu4Xhu7U24bqx4bufxJHhu6HhurHDrOG7kXHhurHhu4nhu4Xhu7XhurFww7TEkeG6pOG6scOsxJFww7ThurF44buR4buV4bqxcOG7keG7k27hu7figJ024bqxY3Dhu5HhurHhu7Thu5FwY+G7keG6scOs4buR4buTY+G6seG7s2w3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tMO9cXDDtOG6scOsY3Dhu5HhurHhu7Vkw6zhurHhu7Xhu5Hhu7dncOG6seG7teG6ruG6sXDhu5Hhu5NucOG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6sXDDuXDDtOG6seG7i+G7g3DhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6sXjhu5HDqeG7k+G6seG7oeG7heG7teG6scOsZMOs4bqxw6zhu5Hhu5PhurF44buR4buZ4bqx4buJZuG7t+G6seG7teG6ouG6sXDhu5HhuqLhurFw4buRxJHhurHhu6Phu5lw4buRNuG6sXDhu5HEkeG6seG7n+G6ouG7seG7k+G6seG7kWPhuqThurF44buR4buDcDbhurHhu7Xhu5Hhu7fhu6XDrOG6seG6ssSR4bqxw6xkw6zhurFww7Thu5Hhu5NucOG6scOsw4Phu7fhurHDrOG7keG7t+G6pOG7jXDhurHDtOG7k2Nx4bqxw6zDuXDDtOG6sXDDtOG7kcOyNuG6seG7ocSR4bqxw6zhu5HGoeG6scOs4buRxqHhurHhu5/huqLhu7fhurHhu7XDveG7t+G6pMOzcOG6scO04buT4bulcMO04bqxw63DqXDhurHhu4nhu5djNuG6seG7s+G6sOG6seG7i8OBcMO04bqxeOG7keG7g3DhurHDrOG7keG7t+G7p3DDtOG6scOA4bqx4buRcWPhu5PhurHhu6HDgcOsNuG6scOs4buRceG6scOsdeG6seG7oXTDrOG6scO04buT4bq24bqx4buJxanhurFo4buh4bqx4bqyxJHhurHhu5HDsuG6seG6suG7k+G6seG7s+G7k3Dhu5HhurHDrOG7kXHhurHhu4nhu4Xhu7U24bqx4bu1xILhurHhu4ly4bqx4buJ4buF4bu14bqx4bufxJHhu6HhurFw4buR4buTw7Lhu6HhurHhurLDgeG6sXDhu7fDueG7k+G6seG7i+G6ondww7ThurHDrOG7g+G6pDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw6Hhu5Phu6HDtOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq/hu5PDjMSpcOG7tcSpw73huq/hurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hurThu5Phu4vhu7Xhu5E04bqx4bqr4bq34bq3eMOCNeG6seG7kcSp4buTw7Thu5Hhu7U04bqx4bqt4bq34bq3eMOCNeG6r+G6seG7s8O9w6wi4bqvLy/DrOG7i3A3w61jceG7teG7kWNw4buR4buRcWM34bqycC/hu4vEqeG7s+G7o+G7tXF4L3DEqeG6tOG7sy/hurXhurXDouG6qy/hurXhurPhurfhu4vDouG6s+G6pcOi4bqrw6Lhuqnhu7XhurXDomLhuq3hurfhu5/hurc34budeMO0M8O9IuG6p8Oi4bql4bqv4bqxY+G7n+G7tSLhuq/DjOG7kcSRcMO04bqx4bu1w71j4buT4bqx4buJY+G7oeG6seG7oW7hurFww7lww7ThurFww7Thu5Hhu5PDsnjhurHhu7Xhu5Hhu7dncOG6seG7teG6ruG6sXDhu5Hhu5NucOG6r+G6seG6tOG7k+G7i+G7teG7kSLhuq/huqvhurfhurfhuq/hurHhu5HEqeG7k8O04buR4bu1IuG6r+G6reG6t+G6t+G6r+G6sS/DoMOhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w4xjeOG7teG7k3Fw4bqvw6BQ4buR4bq2cMO04bqx4bu14buR4bqwY+G6scO9Y+G7t+G6scOCY3Dhu5HhurHhu7XhuqLhu6vhu5PhurHhu7Xhu6Xhu7XhurHDgsSpcOG6seG7n2lw4bqxw6x14bqx4buLZeG7k+G6seG7n8SR4bqxw6xkw6zhu5HhurFjcOG7keG6seG7tOG7kWNw4buR4bqxw6zDqeG7k+G6seG7tWVx4bqx4buJ4buF4bu14bqx4buJY+G7kzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw4zhu5Hhu5lw4buR4bqx4bqy4buV4bqxw6xkw6zhu5HhurHhu5/EkeG7oeG6sXDEkeG6pDbhurHhu7Thu5FjcOG7keG6scOt4buX4bqxcMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcOG6seG7ieG7l2PhurF44buR4bqi4burcMO04bqxcHLhu5PhurHigJzhu6Phu5FBcMO04oCdNuG6seKAnHDhu5Fkw6zhurFwbnDhurHhu6Hhu7Hhu5PhurHhu4nhu43hurHDrHXhurHhu6F0w6zhurHhu4lm4bqk4bqx4bqy4bqi4butcOG6seG7teG7kW/igJ034bqx4bui4buR4buT4bqx4buJcuG6sWNw4buR4bqxcMO04buR4bubNOG6seKAnOG7kHThurHDrHLhurHDrGThu5PhurHhu5/huqbhurHDrMOAY+G6seG7kXThurHhu6Phu5Hhu5PhurFw4buR4buVcOG6seG7teG7keG7heG6pOG6seG7s+G7g+G7t+G6seG6ssSR4bqx4bulw6zhurHhu7NucOG6scOC4bu34buF4bu14bqx4buR4buTw7Jw4bqxcOG7keG7k8Oz4bu3NuG6seG7teG7hXDhurHDrMO5cMO04bqxw6zhu4PhuqThurHhu7XDveG7p3DDtOG6seG7i+G6tuG6seG7i8Wp4buTNeG6scO9Y+G7t+G6scOsc+G7k+G6scOsdMOsNuG6sXDhu5Hhu5Vw4bqx4buj4buRw7nhurHhu6Phu5Hhu6XDrDfhurFQw7ThuqLhu63hu5PhurFww7lww7ThurHhu4vhu4Nw4bqxeeG7t8SpcOG6seG7tcO94buncMO04bqx4buhxanhu7XhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oeG6seG7tcO9bnDhurHhu6HFqeG7teG6seG7i+G7k8OycOG6seG7teG7mcOs4buR4bqx4buf4buxcDbhurHhu7XDvXFww7ThurHhu6Phu5Hhu5PhurHhu7XDueG7k+G6seG7n2Xhu5PhurHhu6Hhu7fhu6Vw4bqx4bu1w73hu6dww7ThurFw4buR4buTw7Phu7fhurHhu7PDqXDhurF44buRaOG7oeG6seG7teG7kcSpceG6seG7oUFj4bqxcMSRceG6seG7teG7kcODw6zhurHhu4XhuqQ34bqx4buQdOG6scOs4buRceG6scO9w6pww7ThurHhu5/EkeG7oeG6sXDhu5HhuqLhurHhu7Xhu5Fv4bqx4buzbeG6seG7teG7pXDhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHDrMO5cMO04bqx4bqyxJHhurHhu7Nt4bqxw63hu5fhurFw4buR4buTw7Phu7fhurHhu7Phu4Phu7fhurHDrXThurHhu7Xhu4Vw4bqxw6zDuXDDtOKAnTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4buKceG6seG7o+G7kcO5cMO04bqx4buz4bqw4bqx4buLw4Fww7ThurHDreG7heG7teG6seG7o+G6rOG6sXjhu5Hhu4Nw4bqxw61ycOG6sXDEkXE24bqx4buzw6lw4bqx4buf4bqi4buvcMO04bqxw71j4bu34bqx4bu14buR4but4buT4bqx4buj4bqs4bqx4buJZuG7t+G6scOsw4Bj4bqx4bu1w71jcMO04bqx4bu1w71l4buT4bqxw73hu4Xhu7XhurHhu7Xhu5Hhu4V4NuG6seG7tcO9cXDDtOG6seG7o+G7keG7k+G6scO04buTZOG6seG7teG7kcSRcOG7keG6seG7n2Xhu5PhurHDrGNx4bqx4buR4burcOG6seG7teG7keG7l+G6seG7tcO94bqi4butcMO0NuG6seG7o+G7kcO5cMO04bqxw6zhurBj4bqx4buRxJFww7ThurFwxJFx4bqxw6zhu5Hhu5fhu7fhurFw4buRZ3jhurHDvWPhu7fhurHDrMOAY+G6scOsw4Bj4bqx4bu04buD4bqk4bqx4buIw7nhurHDtMO9xKnEqXDhurHDtWPDvcO94buhN+G6seG7ouG7kcO5cMO04bqxw6114bqxw6zhu7fFqcOsNuG6sWNw4buR4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu6Phu5NucOG6seG7tcO94buV4bqx4bqyxJHhurFw4buRaXDhurFwZeG7k+G6seG6suG7seG7k+G6scOsZMOs4buR4bqx4bufxJHhu6HhurHDrMOAY+G6seG7oeG7lXDhu5E24bqxw7Thu5PDqeG7k+G6seG7teG7keG7mcOs4buR4bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqx4buR4burcOG6scOs4buRceG6sXDhu5HhurZww7ThurFww7ThuqLhu63hu5PhurFww7lww7ThurHhu4vhu4Nw4bqxw4Lhu7dww7ThurF54bu3Y3Dhu5E24bqxw6zhu7dww7ThurHDrOG7hXjhurHDrOG7kXHhurHhu5F04bqxcOG7keG6tnDDtOG6seG7tcSR4buT4bqx4buf4buTw7Lhu7fhurFww7Thu5Hhu5NucOG6scOsw4Phu7fhurHhu6HEkeG6sWNw4buR4bqxw6xy4bqx4buJ4bqi4buvw6w34bqx4buib+G7teG6sXnhu7fDqeG6seG7ieG6ueG6seG7ocah4buh4bqxw6zhuqLhu63hu5PhurHhu6Phu5Hhu5PhurFw4bq7cMO04bqx4buz4bu34buF4bu14bqxw71j4bu34bqx4bu14bq7cMO04bqx4buLZnDhurHhurLEkeG6seG7iWbhu7fhurHDvWPhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7teG7k27hu7fhurHhu4tBcMO04bqxw4Bww7ThurHhu5HFqTbhurHDrGTDrOG6seG7kcWp4bqx4buL4buDcOG6scOs4bqgcMO04bqxw63hur3hu7XhurHhu4lm4bu34bqxcMO04buRxKnhurHhurLEkeG6seG7kXTDrOG6seG7teG7kcSpceG6scOsZMOs4buR4bqx4bufxJHhu6HhurHDrMOAY+G6sWNw4buRN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu5Dhu5PDsnDhurHhu7Vl4buTNuG6seG7tcO9Y3DDtOG6seG7tcO9ZeG7k+G6seG7tOG7g+G6pOG6seG7iMO54bqxw7TDvcSpxKlw4bqxw7Vjw73hu6HhurHDrMOAY+G6sWNw4buR4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHDvcWpcMO04bqx4bqpN+G6t+G6t+G6t+G6seG7ocOh4buz4bu3eMOg4bq1w6Ev4buz4bu3eMOg4bqx4bu1ZeG7k+G6seG7teG7kcO5cOG6seG7iMOqcMO04bqxIWQ24bqxw4LhurnhurHhu5Bxw6pww7ThurHhu4hlcTbhurHhu5Bxw6pww7ThurHhu5ByY+G6seG7tcO94buncMO04bqx4buJY+G6seG7i2Vww7ThurHDrGTDrOG6seG7n3Fl4buT4bqxw71j4bu3NuG6scOsw4A24bqxeeG7t8Op4bqx4bu14buRxKlx4bqxcMO04bu34bqkbnDhurHhu7Xhur3DrOG6seG6r8O04buT4bulcMO04bqxw63DqXDhurHhu4nhu5djNuG6seG6skFww7ThurFwxJFx4bqx4bu14buRw4PDrOG6sXDhu4XhuqQ24bqx4buhQWPhurFwxJFx4bqx4bu14buRw4PDrOG6sXDhu4XhuqTigJ034bqx4bue4bqi4buvcMO04bqx4buj4buRZMOs4buR4bqx4buRxJFww7ThurHDrMOAY+G6seG7tcO9Y3DDtOG6seG7tcO9ZeG7k+G6seG7teG7t+G6pOG6scOs4buR4bqiY+G6scOsY3HhurFw4buR4bqicMO04bqxxrBw4bqx4buJ4buXcOG7keG6seG6ssSR4bqx4bu14buTcOG6seG7teG6onZww7ThurHhurLEkXHhurF44buR4bqi4burcMO04bqxeOG7kWR44bqx4bu14buR4bu3Z3DhurHhu7Xhuq7hurFw4buR4buTbnDhurHDrMOAY+G6sWNw4buR4bqx4bu04buRY3Dhu5E3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7iG9w4bqxcGPhuqQ24bqxw6xxcOG6seG7ieG6ouG7rXDDtOG6sXDDuXDDtOG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6seG7teG7keG7t2dw4bqx4bu14bqu4bqxcOG7keG7k25w4bqx4buhxJHhurFjcOG7keG6seG7nm7hurFY4buR4bu54bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu7Xhu5HEqXHhurHhu4nhu7fGsOG7k+G6seG6smlw4bqxw6xzcOG6scO94buF4bu14bqxcOG7keG7k8Oz4bu34bqxw6zhu5HDuXDDtOG6scO0Y+G7kzbhurHhu5/hu6/hu5PhurFw4buR4bu3Z3DhurHhu6Phu5HDuXDDtOG6scOsY3HhurFw4buR4bqi4bqxeOG7keG6ouG7q3DDtOG6sXjhu5FkeOG6scOsY3Dhu5HhurHhu7Vkw6zhurHDreG7lXDhu5HhurHhu7Xhu5HhuqLhu61ww7Q34bqxUOG7keG6onDDtOG6scOscXDhurHhu4nhuqLhu61ww7ThurHhu7PDqXDhurHDguG7t+G7heG7teG6sXDDuXDDtOG6sXDDtOG7keG7k8OyeOG6seG7s2XDrOG7kTbhurF44buRZOG7teG6seG7tcO94buT4buNcOG6seG6ssOzcOG6seG6suG6tnDDtDbhurHhu4nEqeG7oeG6seG7n2Xhu5PhurHDtOG7k2ThurHhu7XDveG7l+G6seG7ieG7mcOs4buR4bqx4bu14buR4bquw6zhurHDrOG7kXHhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu7Xhu5Nu4bu34bqx4buLQXDDtOG6seG6smlw4bqx4bufxJHhurHhu4nFqXDDtOG6seG7n+G6rsOs4bqx4buJ4buN4bqxY3Dhu5HhurHhu7Thu5FjcOG7keG6sXDhu6nhurHhu5/huq7DrDbhurF44buR4buFcOG6seG7ieG7heG7t+G6seG7tcO9bnDhurHDrHFw4bqx4buJ4bqi4butcMO04bqxw73hu5NucMO04bqxw6zDgGPhurHhu6Hhu5Vw4buRN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94Q+G7t+G7teG7kXHDveG6r8OgLOG7g3DhurFDcOG7kcOhL3jDoA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]