(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), huyện Ngọc Lặc đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng các sản phẩm nông sản đặc trưng thành sản phẩm OCOP.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pygp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEApZ+G7o+G7m+G7neG6v+G6u+G7qSMoOj/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9OuG6tMOqc+G7j8Os4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhu4rhurThu4rhu5Qpw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur1q4bq1KUnDoeG6tSnhur3hur/hu5/hu5Upw6zhuqPDrOG6vSnhu53Eg8OtKeG6tcOqw6Phu50paXPhu5HDrOG6vSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrT8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L8OqPjo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig64bucw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhurTDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4oCcw43hu43hur8pxrA3PSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KcOtw7Phu50p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw63igJ0pKuG7iuG6tOG7iuG7lCY9KcOq4buj4bupZcOsKcOM4bq9auG6tSlJw6HhurUp4bqlNynhu6c0KeG6pTLDrOG6vSnhu53hu4HhurXDqinhurXDuuG6tSnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG7nW7hu50p4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrD0p4buddcOs4bq9KeG6s3PDteG6tSlow6oy4bq/KeG7ncOqM+G6tSnhu53hur/EkcOtKcOsOMOs4bq9PSlp4buR4bq/KeG7ncOqZCnhurVxMinhuqXhu4MyKeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG6pcOpKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhurUz4bq1KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKcOsbcOs4bq9KeG7mzbDrCnhuqXDoeG6tSnhu53GoXPDrOG6vSnhu53DqjTDrMOqKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7iuG6tOG7iuG7lCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSgp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEAp4bq14bqnw6zhu53huqfGoSMoOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApIjw84buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7Pj4vez4gw6JbPl0+MV194budXVs8PD5pPCRn4buV4bq94bu4xqFZW1s8KCkyaeG7nVko4bq0w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7iuG6tOG7iuG7lCnDquG7o+G7qWXDrCnDjOG6vWrhurUpScOh4bq1KeG6veG6v+G7n+G7lSnDrOG6o8Os4bq9KeG7ncSDw60p4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoIjw8KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64buaNsOsKeG7lcOq4bqxw60pw63hur9kw6wpw6Lhu4vDrOG6vSnDinPhu4/DrOG6vSnDjOG6vWrhurUp4bq1cTIpxrA3KcOM4bq9auG6tSlJ4bq/Y8OsKeG6pTXhu50p4bud4bq/Y+G7oynhurXDquG7o+G6scOsKeG7iuG6tOG7iuG7lCl9KeG7mzLhu4sp4bq1w6Phu5Up4bud4buFw6zDqiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqkZMOsKeG7ncOqOMOtKcOK4bucxq8pw4Lhu4PhurXDqinhu6dwKcOsbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9lKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KcOtNeG6vynhu6c0Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhu5zDqjTDrMOqKeG6tG3DrOG6vSnGsDcpw4zhur1q4bq1KUnhur9jw6wp4bqlc+G7keG6tSnDrOG6vcOq4bqnKeG6teG6o+G7oynhurXDquG7o+G7qWXDrCnDqsOj4buVKcOi4bq3w6wp4bunxJEpw6zhuq3hu50p4bql4bqp4buVKeG6scOtKeG7ncOqw7rhurUpw6x04bq1KeG7neG6v2TDrOG6vSnhurVxMinhurVxMinhu6fhu6HDrOG6vSnhu5fhu6NjKcOsNOG7qSQp4bucw6rhuqfhu4spMsOsw6opSWMp4buW4bujMsOs4bq9KUnhu4PhurXDqi0p4bq84bq/M8OtKeG6pG7hurUpw4rhu5zGr0Ap4bunw7Xhur8pw6zDquG7pcOs4bq9KWh2KeG7ncOq4buj4bqv4budPSnhu5szw6zhur0p4budNeG7iynGoeG6v2PDrOG6vSnhu6fEkSnDrOG6veG7o+G7qWPDrClp4bq/ZeG7oynhu6c0KeG6tcOqZCnhurPhur9kw6w9KcOt4bq/ZMOsKcOi4buLw6zhur0p4bq14buJKcOtw7Phu50pw6pz4buPw6zhur0p4bun4buDPSnDrOG6reG7nSnhuqXhuqnhu5UpxqHhur9jw6zhur0p4bqlw6kp4budNeG7iynDosO6w6zhur0p4oCc4bq1w6rhu40p4bqldMOs4bq94oCdKcOsw6rDo+G7nSnhuqXhu4PDrMOqKeG7ncahY8OsKeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0kKcON4buN4bq/KcOqw7MpaTTDrSnDreG6v2TDrCnDouG7i8Os4bq9KeG7kynGsDcpw4zhur1q4bq1KUnhur9jw6wp4bqlxJHhu6Mp4bq14buJKcOsw6rhu6XDrOG6vSnhurPhu4Ep4buX4buj4bupZOG7nSnGoeG6v2PDrOG6vSnhuqXDqSlpNMOtKcOsY8OsKeG7m+G7keG6vynDreG6v2TDrCnDrcSRw60pw6Lhuqvhu4s9KeG6szbhu4sp4bqlNsOtKeG7p2Up4bub4bq/w6zDqikyw6wp4bud4buLNMOsKeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSQpw4zDqsO0KeG6peG7iT0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60pw63hur9kw6wpw6Lhu4vDrOG6vSnhurVxMinhurM0KeG6teG7i8OsKcOs4buP4bq/KeG6peG6o+G7qSnhur3huqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUpw6zhur/EkcOtKeG7neG6v8OsKeG7p8O14bq/KcOs4bq9c8O04bq/KeG7neG6v2Phu6Mpw6Lhu6HDrOG6vSnhu6c0KeG7ncah4buTKeG7ncOqNMOsw6op4bqlw6HhurUp4bubNsOsKeG6tXEyKeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOnfDrMOqKUnhu4PhurXDqinhurXDquG7iynhurPhur9k4budKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budKcOt4bq/ZMOsKcOi4buLw6zhur0p4buVw6o24bq/KeG7neG7o+G6o8OsKeG7ncOqcSnhurUz4bq1KeG7l+G7o+G7qSnhu5054bq1KcOsw6pzKWjDqm3DrOG6vSnDouG7ocOs4bq9KcOq4buJMinhurXDqsOj4budKeG7neG6seG7qSnhu53GoTnDrOG6vT0paMOqbcOs4bq9KeG7lcOqMinhu5XDquG6scOtKcOtNOG7oz0paMOqbcOs4bq9KeG6tcOqw6Phu50p4bqzNuG7iynhu5fhu6M2w6w9KeG7lcOq4buP4bq/KcOt4bq/ZMOsKeG7ncO6KcOsw6rhur9jw6wpw6Jzw7Xhur8p4budxqHDtOG6vynDrDnDrOG6vSnDouG7g+G7oynhuqXDqSnhu5vhu5Hhur8paMOqbSnDosSDw6wkKUjDquG6vyk4w6wp4bub4buR4bq/KcOt4bq/ZMOsKWjDqm3DrOG6vSnhurV0w6zhur09KeG6teG7iSnhuqXDsynhur3hur/EqcOsKeG7ncO6KcOsw6rhur9jw6w9KeG7ncOq4buPw60pw63hu6Hhur8pw6Lhu4vDrOG6vSnGoeG6v8SRw6zhur0kKcOK4bq/ZcOsKcOt4bq/ZMOsKcOi4buLw6zhur0pw4zhur1q4bq1KUnhur9jw6wpaTQpPinhu53GoeG7i8Os4bq9KVsp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bq1cTIpw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur1q4bq1KUnDoeG6tSnhuqU14budKeG7neG6v2Phu6Mp4bq1w6rhu4Ep4buK4bq04buK4buUKeG6szIp4bubMuG7iynhurXDo+G7lSnhu53hu4XDrMOqJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurI0KeG7lMOqMsOsKeG7nMOq4buDKcOKND0p4bucxqFz4buTw6zhur0p4buVw6rEqcOs4bq9KcOMbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7pzQp4buUw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnDrG3DrOG6vSnhu53Dqm3DrCnDquG7o+G7qWXDrCnDjOG6vWrhurUpScOh4bq1KeG6tcOq4buLKeG6s+G6v2Thu51AKeG7lMOqxKnDrOG6vSnhuqU3KeG7ncOqMsOtKcOtc+G7oynhurXDquG7iynhu6LhurLDjMOCKcOq4buj4bupZcOsKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSloZCnDquG7izXhurXDqinhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhurTDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4buK4bq04buK4buUPSlow6rhu6Phu6lkw6wpaMOq4buB4bq1w6op4bq1M+G6tSnhu53DsinhurXDqnThurUpaOG6v8Osw6op4budZCnhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhurUz4bq1KcawNz0p4budw6rhu4Mp4budxqHDo8OsKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIkKeG6tMOq4buFKeG6pTXhu4sp4bq1M+G6tSnGsDc9KeG7ncOq4buDKeG7ncahw6PDrCnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bqlw6HhurUp4budxqFzw6zhur0p4bqzNuG7iynhuqU2w60p4bq1M+G6tSnhu53hur9j4bujKeG6tcOq4buBKcOsw6pzKWnhu5Hhur8p4budw6pkKeG7p8SRKcOs4bq94bujb8OsKeG6vW7hurU9KeG7ncOqZCnDrTXDrMOqKeG6tXEyKeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0p4bunNCnhurXhu4kp4bud4buBw6zDqinhurPEkcOsKeG7p+G7pcOs4bq9JCnhu5x1KeG6peG7iT0pw6zhuqPDrOG6vSnhurUy4buLKeG6veG6vzMp4budxqHhu4Mp4bq94bq/Minhu504w6zhur09KeG7ncOq4buf4bq1KeG6peG6seG7qSnhu53hur9j4bujKeG7ncOqcCnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnDrG3DrOG6vSnhu5s2w6wp4bq1w6rhu4spw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCQp4bqkb8Os4bq9KeG7ncOqw7Thur89KcOqc8O1w6zhur0pw6LhurfDrCnhurUz4bq1KeG6tcOqcSnhu53DqsOpKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4bq0w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7iuG6tOG7iuG7lCnhu53huq/hu5Up4budxqHhu6PDrOG6vSnhurU24bq/KeG7neG6v2TDrD0pw6rhu4s0w6wp4budw6rhur9lw6wp4bunxJEp4budNeG7iynDrTcp4buWxqDhurXhu4vDouG6pz0p4bq/w6wpw6zDqjfDrCnDrTPhurU9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSloZCnhurMy4buLKeG6s+G7hynhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrT0pxrAz4bq1KWnhuq/hu5Up4buX4buj4bupxJHDrCnhu5vhu5Mpw6rhu6Xhu6Mp4budxqHhu4Ep4bud4bujZT0pxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KcWp4bqn4bqz4bub4bq/4bud4bqnKeG6szPDrCnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu53GocO64bq1KeG7neG7o+G7qWTDrCQkJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjhu53huqfGsOG7nS0yaeG6v+G6vcOsQCnhurXhuqfDrOG7neG6p8ahIyg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldMX3hu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s+Pi97PiDDols+XXs8W3vhu50gXTw8MGk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVlbIF0oKTJp4budWSjhurTDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4buK4bq04buK4buUKcOq4buj4bupZcOsKcOM4bq9auG6tSlJw6HhurUp4bq94bq/4buf4buVKcOs4bqjw6zhur0p4budxIPDrSnhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdMX0oKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bq0MuG7leG7neG6v+G7i8OsKDrhu5o2w6wp4buVw6rhurHDrSnDreG6v2TDrCnDouG7i8Os4bq9KcOM4bq9auG6tSlJ4bq/Y8OsKeG6pXPhu5HhurUp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu50p4budw6rhuqfhu4sp4buVw6pz4buPw6zhur0p4budw6p04bq1KeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhu53Dqm7DrOG6vSnhu5014buLKcOsY8OsKeG7m+G7keG6vynDreG6v2TDrCnDrMOqaz0pw63EkcOtKcOiMuG6vynGoeG6v2PDrOG6vSnhurPhur9l4budJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5oy4bujKcOq4buPw6wpw6oy4bq/KcOsOMOtKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6w9KeG6tMOqc+G7j8Os4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhuqU3KeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6Phu5UpceG7qT0p4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7l+G7o+G7qcSRw6wp4bq1M+G6tSnhurXDo+G7lT0p4bq1NinDqmUp4budw6puw6zhur0p4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7ncah4buDKeG7pzQpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCnhuqVvw6zhur0p4bud4buHw6zDqinDqnPhu5PDrOG6vSl0w6zhur09KeG7neG7geG6tcOqKeG6tcO64bq1KeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIkKeG6tDPhurUpxrA3PSnhu53DquG7gynhu53GocOjw6wp4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur8p4bq0w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7iuG6tOG7iuG7lCnhu53DquG6p+G7iynhu5fhu6Phu6kpw61tKWjDqjPhurUpw6zDqjLhu6M9KeG6pTcpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG7pzQp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnDrMOq4bq/xJHhu6Mp4bq1w6pxw6zhur0paeG7izXhur8p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60pw6o0w6zhur0pw6rhu4kyKeG6pTIpw6I1w6zhur09KeG7ncOqw6kpw6rhur9lw6wp4bubw7op4bubM8Os4bq9KeG7nTXhu4sp4bq1cTIpw6zhur1zw7Thur8pw6LhuqPDrCMp4bq0M+G6tSnDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnDquG7jSnhu53GoeG7kSnhuqVz4buR4bq1KeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tcOq4buj4bupY8OsKcOs4bq9w6rhur9l4buVPSnhurXhu4kp4bq1w6rhur/EkeG7oynhu5vhuqPhu6M9KeG7p+G6v2XhurUpacO6MinhurXDqmrDrCnhuqU4w6zhur0paOG7qynhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrT0p4bql4buPw6wp4bun4buDKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4bqlM+G7lSl0w6zhur0p4bupY+G7oynhurXEg+G7oz0pw6zDs+G6vynDouG7o8Os4bq9KeG6tXEyKeG6tMOqc+G7j8Os4bq9KeG7ncah4buHw6zDqiQp4bq0M+G6tSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrT0pw6Lhu4PhurXDqinhu6dwPSnhuqXDoeG6tSnhurPhur9l4budKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKcOsbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcahw6Phu50p4bqlMinDojXDrOG6vSnhu6fEkSnhurXDqnHDrOG6vSlp4buLNeG6vynhu6c0KeG6pcSR4bujKeG6teG7iSlow6o2KcOsOMOs4bq9KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6w9KeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6rhu6PhurHDrCnDquG7iTI9KcOsY8OsKcahw6Phu50p4budw6rhu6Phuq/DrClp4buR4bq/KeG6tcOq4buLKeG7p+G6v2XhurUp4bqlM8Osw6op4bq94bq/Mynhu5XDquG6o8OsKcOqNcOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtJCnhurTDqnEp4budw6rDqSlpNCnDiuG7nMavKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4bq1w6rhur9kw60p4bud4buvKWllKeG6tTLhu4s9KeG7lcOq4buhKcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KcOtcOG6tSnhu53hur9j4bujKeG7l+G7ozLDrCnhu53GoWrDrOG6vSnhurVxMinhurTDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6op4buK4bq04buK4buUKWk0KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bq1M+G6tSnDquG7h8Osw6op4budw6p04bq1KeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSlo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqKeG7pzQp4bq14buJKcOsw6rhur/EkeG7oynhu53DqjLDrMOqKcOs4bq/Y8OsKeG7ncah4bqrKeG6teG7iSnhu53GoeG7h8Osw6op4bqlw7M9KcOsw6rhur9l4budKcOq4buj4bupZOG7nSlow6rhu5Phur8pw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4buddSnDrG3DrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZeG7lT0p4budNeG7iynGoTIpw6zDquG6v8SR4bujKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG6pcOpKeG7ncOqMsOtKeG6veG6vzIp4bq0w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurQz4bq1KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG6tXEyKeG7iuG6tOG7iuG7lCnhurVxMinDquG7o+G7qWXDrCnDjOG6vWrhurUpScOh4bq1KeG6pXPhu5HhurUpaMOqM+G6tcOqKcOqNMOs4bq9KeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7izTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG7l+G7ozLDrCnhu53huqPDrT0p4bq1M+G6tSnDrMOqNCnhu5XDquG6o8OsKeG7lcOqbuG6vynhu6c0KcOsw6rhur/EkeG7oynhuqXhu4/DrCnhu6fhu4Mp4budw6oyw60p4bq94bq/MinhuqU3KWjhu6sp4bqlc+G7keG6tSnDquG7keG7lSnhuqVvw6zhur0p4buVw6rhuqPDrCnhu5XDqm7hur8p4bunw7Xhur8p4bq1M+G6tSnhu5vhur9j4bujKeG7ncOq4buDPSnhuqU14bq/KWnhu6skKeG6pGTDrCnDrDLhu6kpw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur1q4bq1KUnDoeG6tSnhuqU3KeG6teG7iSlbKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG6pTXhu50p4bud4bq/Y+G7oynhurXDquG7gSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu4rhurThu4rhu5Qp4bqzMinhu5sy4buLKeG6tcOj4buVKeG7neG7hcOsw6o9KeG6vW/DrUApw43hur9kw6wpw6Lhu4vDrOG6vSnDinPhu4/DrOG6vSnDjOG6vWrhurU9KcOK4bucxq8pw4Lhu4PhurXDqinhu6dwKcOsbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KcOtNeG6vynhu6c0Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhu5zDqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vT0pxrA3KcOM4bq9auG6tSlJ4bq/Y8OsIynhurw14buLKcOsZOG7lSnDqjXhu50p4bq1MuG7oynhu5zDqjXhurXDqilJ4bqv4buVPSnDiuG7nMavKcOi4buD4bq1w6op4buncCnDrG3DrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSnhu5zhu4s0w6wp4bucw6o5w6zhur09KcawNynhu5zDqjXhurXDqilJ4bqv4buVIynhurLDs+G7nSnhu5s5w6wpw6LhuqPhu6kpw4pz4buPw6zhur0p4buW4bujYz0pw4rhu5zGrynDouG7g+G6tcOqKeG7p3Apw4xtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5Upw4zhur1q4bq1KeG7nOG6o8OsPSnGsDcpw4zhur1q4bq1KUnhur9jw6wjKcOCczIp4bunNMOs4bq9KX0iMT0pw4rhu5zGrynDouG7g+G6tcOqKeG7p3Apw6xtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5UpSOG6v2PDrCnhu5zDqmo9KcawNylI4bq/Y8OsKeG7nMOqaiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bumw7Xhur8p4bq1M+G6tcOqKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4buVw6rhu6Epw6rhu5Hhu5U9KeG6tMOqc+G7j8Os4bq9KeG7ncah4buHw6zDqinhu4rhurThu4rhu5Qp4budw6rDuuG6tSnhu5vDuinhuqU3KeG6peG6vynhu6c04buLKeG7ncOqw7rhurUp4budZCnhu6c0KcOtMsOs4bq9KWk14bq/KcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhu53DqsO64bq1KeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKcOq4buj4bupZcOsJCnhu6bDteG6vynDrMOq4bulw6zhur0p4bud4bq/xJHDrSnDrDjDrOG6vT0p4budw6pkKcOtNcOsw6op4bq1cTIp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vT0p4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7neG6r+G7lSnhu53GoeG7o8Os4bq9KcOq4buNKeG7ncah4buRKeG6tTPhurUp4budw7Ip4bq1w6p04bq1PSnhurUzKcOsw6rhuqPDrCnhu53hu4HhurXDqinhurXDuuG6tSnhu53DqjLDrSnhur3hur8yKeG6pTjDrOG6vSlo4burKeG7qynhu51z4buTw6zhur09KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bunNCnDquG7izTDrCnhu53DquG6v2XDrCnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhuqXDqSnDrOG6o8Os4bq9KeG6tTLhu4sp4bq94bq/Mynhu53GoeG7gyQp4bqkb8Os4bq9KeG7ncOqw7Thur8p4budw6rhu5/hurUp4bql4bqx4bupKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budKcOsbcOs4bq9KcOs4bq9w6rhur9l4buVKcOqNMOs4bq9KcOq4buLMynhu53huq/hu5Up4budxqHhu6PDrOG6vSnhu53DquG6p+G7iynhurXDquG7o+G7jeG6vynhur3hur8zKeG7ncah4buDKeG6vTnDrCnhu6fDteG6vynhu53DquG7gynhu53GoXPDtMOs4bq9KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwIylow6rhu6Phu6lkw6wpaMOq4buB4bq1w6op4bq1M+G6tSnhu53DsinhurXDqnThurU9KeG6tTMpw6zDquG6o8OsKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu50p4bq1M+G6tSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnDrG3DrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSlp4buR4bq/KeG7ncOqZD0p4bqlw6HhurUp4budxqFzw6zhur0p4budw6pkKcOtNcOsw6okKeG6pMOh4bq1KeG6s+G6v2Xhu509KcOi4buj4bupKeG7ncah4buHKeG6tTPhurUp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhurVtw6zhur0pw6zDquG6r8OsIynDrOG6o8Os4bq9KcOqNcOs4bq9KeG7pzQp4bql4buDw6zDqinDqnPDtcOs4bq9KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bq1M+G6tSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhurXDqnEpacO64bq1PSnDqnPDtcOs4bq9KeG6pWTDrCnhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0p4bq1MuG7iz0p4bubNsOsKcaw4bujw6Phu50p4bunNCnhu53hur9j4bujKeG7ncOqcCnDssOsKeG6peG7g8Osw6o9KeG6s8SRw6wp4bun4bulw6zhur09KWjDqm3DrOG6vSnDojTDrCnhu53GoTbhur89KWk0w60p4budw6rhuqfhu4sp4buVw6rhu4vDrOG6vSnhu53GoTThu4skPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXTF74buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7Pj4vez4gw6JbPl17PF0+4budW3sxIj5pPCRn4buV4bq94bu4xqFZfX1bKCkyaeG7nVko4bq0w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7iuG6tOG7iuG7lCnDquG7o+G7qWXDrCnDjOG6vWrhurUpScOh4bq1KeG6veG6v+G7n+G7lSnDrOG6o8Os4bq9KeG7ncSDw60p4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXTF7KCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg6w43hur9kw6wpw6Lhu4vDrOG6vSnhuqVz4buR4bq1KeG7lcOq4buP4bq/KeG7ncO6KcOsw6rhur9jw6wpw6Jzw7Xhur8p4budxqHDtOG6vynDrDnDrOG6vSnDouG7g+G7oynhuqXDqSnhu5vhu5Hhur8paMOqbSnDosSDw6wp4bubMuG7oynhuqXhu4kp4bqlc+G7keG6tSnhurU54budKeG7ncOqNMOsw6op4buddcOs4bq9KeG7m+G7keG6vynDrMOqayQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64buc4bq/ZOG7lSnhu51w4bq1KeG7lcOqM+G7nSnDquG7o+G7qSloZOG7nSnhu5fhu6M2KeG6pTXhu50p4bqlc+G7keG6tT0pw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur1q4bq1KUnDoeG6tSnhu5XDqsOjw6wp4bqlw6Phu6Mpw6w4w60pezx7eynhu5tiKeG6teG7iSnhu4Hhu50pw6zDqsOj4budKVsp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUKeG7ncah4buTKWljw6wp4bqlNeG7nSnhu53hur9j4bujKeG6tcOq4buj4bqxw6wpfSnhu5sy4buLKeG6tcOj4buVKeG7neG7hcOsw6o9KeG6vW/DrUApw43huq/hu50p4buLw6zhur0pSOG6v2PDrCnhu5zDqmo9KcOt4bqv4budKcOt4buBMinDjeG6v8Osw6op4buc4bq/ZMOsPSnhu53DqsOyKeG6teG6scOtKeG6tDLhu4spw4zhur1q4bq1PSnhu53GoTQpxqEy4bujKcOtMynhu53hu5/hur8paWrhurUpw4zhur1q4bq1KeG7muG7j8Os4oCmPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pMOpKcOq4buLNMOsKeG7ncOqNMOsw6opaGQpw6rhu4s14bq1w6op4bqlxJEpxqEyPSnDquG7o+G7qWXDrCnhu53huq/hu5Up4budxqHhu6PDrOG6vSnhuqXhurHhu6kpw601w6zDqinhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53hur/DrD0p4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrCnhu6fEkSnDrXDhurUp4bud4bq/Y+G7oz0paeG7keG6vynhu4HhurXDqj0p4burKcOs4bq9w6pmMinhu6c0KeG6tTPhurXDqinhu53DqnThurUp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7iuG6tOG7iuG7lCnhu53GoWPDrCnhurUz4bq1KeG7lcOqc+G7j8Os4bq9KeG7neG6v2XDrCnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53hur/DrCnhuqU14bq/KeG6tcOq4bufw6zhur0p4bq1cTIpw6rhu6Phu6llw6w9KeG6tTPhurUpxrA3PSnhu53DquG7gynhu53GocOjw6wkKcOKc8O1w6zhur0pw6LhurfDrCnhurUz4bq1KeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0pxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KWhkKcOq4buLNeG6tcOqKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4buK4bq04buK4buUKeG6vTnDrCnhu6fDteG6vynhu53hur9j4bujKeG6tcOq4buBKeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu50p4budxqHhu4vDrOG6vSnhurLDsynhu53hur9j4bujKeG6tcOq4buBKcOM4bucw40kKeG6pOG6seG7qSnDrTXDrMOqKeG6tTPhurUpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0pxrDhu5/hurUp4bud4bq/ZMOsKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KcOtNeG6vz0p4buX4bujNsOs4bq9KeG6szMp4bq94bq/w7Xhur8p4budw6rhur9l4bujKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7iuG6tOG7iuG7lD0paGThu50pw6xu4bq/KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7iuG6tOG7iuG7lCMp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnDrcO14bq/PSnDrOG6o8Os4bq9KeG6tcOj4buVKeG6tTPhurUp4bql4bq/w6nDrSnhurMzw6wpw6o0w6zhur0p4buK4bq04buK4buUIynhu53DsinhurXDqnThurUp4bq1M+G6tSnDqsOz4bq/KeG6tcOq4buRKeG6tcOq4buj4bupY8OsKeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7iuG6tOG7iuG7lCQkJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhuqRu4bq/KeG7p8O14bq/KeG6tTPhurUp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bqlNynhuqVz4buR4bq1KcawZOG7lSnDqjXDrOG6vSnhu4rhurThu4rhu5Qp4buddSl9KeG7mzLhu4sp4budxqHhu5MpaWPDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOsOMOtKXs8PjEtezx7PinDquG7o+G7qWXDrCnhurXDqnEp4budxqFz4buPw6zhur0pw6pzw7XDrOG6vSnDouG6t8OsKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7m+G7kynhurVxw6zhur0p4bq1bj0pw6zhuqPDrOG6vSnhurXDo+G7lSnhuqXDqSnDrOG6o8Os4bq9KcOqNcOs4bq9KeG7mzLhu4sp4budxqHhu4vDrOG6vSnhurUz4bq1KcOsOMOtKeG7neG6v2Thu5Up4budw6rhuqfhu4skPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOMw6rhu6XDrOG6vSloZOG7nSnhu5fhu6M2KeG6szLDrCnhuqXEg+G7oynhurVxMinhurTDqnPhu4/DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6opw63hu43hur8pxrA3KcOtw7Phu50p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60paTQpw6zEkcOsKeG7nTbDrOG6vSnhu6fhu6XDrOG6vSnhurXDqjnhurUp4bqlw6kpw6rhu6Phu6llw6wpw4zhur1q4bq1KUnDoeG6tSnhu53DquG7n+G6tSnhuqXhurHhu6kp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnhu53DquG6p+G7iynDqnPDtcOs4bq9KeG6s8SRw6wp4bun4bulw6zhur09KWnhuqPhu6Mpw6I04bq/JCnDiuG6v2XDrCnDquG7o+G7qWXDrCnhuqUyw6zhur0p4bq1w6rhu4Up4bqlNeG7iynhurUz4bq1KeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0pxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG7lcOqNuG6vynDosO6Minhu6c04buLKeG7ncOqw7rhurUp4budZD0pxrAz4bq1KeG6peG7g8Osw6op4bq14buJKeG7ncOqw6kp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCnhu53DqjTDrMOqKeG6tcOqcSlpw7rhurU9KeG7mzLhu6Mp4bql4buJKeG7l+G7o+G7qSnDquG7izXhurXDqinhu6fhu6HDrOG6vSnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nT0pw6rhu40p4budxqHhu5EpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG6tTPhurUp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4budw6rhuqfhu4sp4bq1w6rhu6Phu43hur8p4bq94bq/Mynhu53GoeG7gyMp4bql4bqx4bupKcOtNcOsw6op4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bud4buj4bupY8OsKeG7ncah4buj4bupxJHDrD0p4bud4bqv4buVKcOq4bujw6PDrD0p4bq1M+G6tSnDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnhu5fhu6M2w6zhur0p4bqzMynhu6c0KeG6pXMyKeG6tTPhurUp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bqlw6HhurUp4budxqFzw6zhur0p4bq1cTIpw6rhu6Phu6llw6wp4bqlZMOsKeG7p8O14bq/KeG7ncOq4buDKeG7ncahc8O0w6zhur0kKeG6pG/DrOG6vSnhu53DqsO04bq/PSnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG6tTPhurUp4bq1w6rhu4HDrMOqKeG7mzPhurXDqinDquG7jSnhu53GoeG7kSnDrMOqcynDquG7jSnhu53GoeG7kSnhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSnDqjTDrOG6vSnDquG7iTIp4bqlbuG6vynhu6fDteG6vynDrcOz4budKeG7m24p4bq14bqj4bupKeG7ncahb8Os4bq9PSnhu6fhuq/hu50pw6zhu6Nt4bq/Iylow6rhu6Phu6lkw6wpaMOq4buB4bq1w6op4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrClo4bq/w6zDqinhu51kKeG6veG6vzIp4budxqE14bq/PSnhu53GoTLDrOG6vSnhu53GoTXhur/igKYp4bum4bqvw6wpw6Jww6zhur0paeG6v8Osw6opw6rhu4s14budPSlpb8Os4bq9KeG6vcOq4bqt4buVKeG6tTPhurUpw6zhur3hu6Nvw6wp4bunbsOsKeG6pcOpKeG7neG6r+G7lSnhu53GoeG7o8Os4bq9KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wp4buddcOs4bq9KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKeG6tXAp4budw6rDqSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5V34buj4budw6rhu4vGoSg6SMOqM8Osw6op4buUw6pz4buPw6zhur0/L+G7lTo=

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]