(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ TP Thanh Hóa, chúng tôi vượt chặng đường gần 300km qua địa danh Cổng Trời để đến với khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát - khu phố của đồng bào Khơ Mú, một trong những dân tộc ít người của huyện Mường Lát.
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKuG6sMahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6uy7hurHhu58gLuG6s2xow6ku4bqvMWku4buE4bq5w7MuR+G7my7DtS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5clL+G6uSgqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bq44bq1IOG6tywq4buWci7hu5bhu5Au4buW4bq5IGjhurku4bq4w60g4bu4LuG6seG6ueG7m2jDqS7hu5dq4bq7LsO6cOG7j+G7ly7hurHhurk4aMOpLuG6s3Dhu41ow6kuw6nhuqFoLjwhIeG7hWcu4buTxqEgLuG6s+G6vyAu4bq3IGjhurku4bqwbmjDqS7hu5bhu5nhu43hursu4bqzZC7hurPhuqtoLsO6w7Lhursu4buF4bq5xqEu4buR4bq5ay7hurJpMWgu4buE4bqr4buX4bu4LuG7l+G6ueG6vy7hu5fhu5nDoGguR3Dhu41ow6kuRjDhu5cuLS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6seG7nyAu4bqzbGjDqS7huq8xaS7hu4ThurnDsy5H4bub4bu4Lmdt4buXLuG7l+G7mWlow6kuaOG6uXVow6ku4bq3w6FoLuG7l23hurEu4bq94buXLmjDqXDhu43hursu4bqx4bufIC7hurnGoeG7p2NoLkdw4buNaMOpLkYw4buXQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6t+G7l+G6ucahZ+G6ry7hurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezwp4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyk8KSgvKSF74bq3KCh7PH08W+G7lyI+KCghZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWKCghLC4gZuG7l1Ys4bqwxqFt4bqxLuG7lWtow6kuZ8Oy4bq7LuG6seG7nyAu4bqzbGjDqS7huq8xaS7hu4ThurnDsy5H4bubLsO1LuG7heG6ucahLuG7keG6uWsu4bqyaTFoLuG7hOG6q+G7lywuw7nhurvhurfhu5fhurlWLF0hISwu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5dWLHs8KSwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurAg4buR4buX4bq7aWgsKsOJ4bqhaC7hurHhurnhu6PhurEuaDVnLmfDsuG6uy7hurHDrS7hurfhur/hu5Eu4buX4buZw7UuZjLhurvhu7gu4bqvM2gu4bqyaTFoLuG7hOG6q+G7ly7hu6VwIOG7uC5oIOG7py5mMS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5cuw6nhurvhu40u4bqzNC7hu5fhurkg4bunLuG6tyAu4bqzbuG6uy7hu5fhurnhur/hu5fhu7guw7rDsuG6uy7hurEw4bqxLuG6sWpow6ku4buX4buZw6po4bq5LuG6s+G6u2No4bu4LuG6s3Dhu41ow6nhu7gu4buX4buZcOG7jWjDqeG7uC5o4bq5MS7DujVoLuG6ucOtIC7hurNw4buP4bqxLuG6s+G6ocahLuG7l3Au4bulw6Hhu6cu4bq3c2jDqS7hu4XhurvhuqloLuG6sWvhu7gu4buF4bq5IGjDqS7hu5fhu5kgaMOpQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57PCnhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKTwpKC8pIXvhurcoKHs8fT574buXWzxbfShmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVYoISksLiBm4buXVizhurDGoW3hurEu4buVa2jDqS5nw7Lhursu4bqx4bufIC7hurNsaMOpLuG6rzFpLuG7hOG6ucOzLkfhu5suw7Uu4buF4bq5xqEu4buR4bq5ay7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1YsezwpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4buWci5nbeG7ly7huq8zaC7igJzhu4XhurlqaMOp4oCdLj3hu4XhurlqaMOpLuG6s+G6u2No4bu4LuG7heG6uWpow6ku4bqzcOG7jWjDqeG7uC7hu4XhurlqaMOpLuG7l+G7mXDhu41ow6nhu7gu4buF4bq5amjDqS7hu5fhu5kyZ+G7uC7hu4XhurlqaMOpLuG6s8Og4buXLuG7l+G7mWxow6kuZuG7myAuaHDDsuG6sSThu7gu4bqxxqFt4bqxLuG7lWtow6ku4bqx4bufIC7huq8xLuG6sWloLsOp4bqhaC5o4bq5cC7hu5cw4bqx4bq5LuG6r+G6u2Phu5cuw7rDsuG6uy7huq/huqloLmjDqWkx4bq74bu4LuG6s3Dhu4/hurEu4buVcy7hu5PGoSBoLuG7l8OhZy7hurHhu58gLuG6sTDhurEu4bqxw6Dhu5Eu4buf4bunLuG6sjNow6nhu7gu4bqx4bq54bq9aOG6uS7hu5PGoeG7p2JoLuG7l3Iu4buX4buBaOG6uS7hurPhuqtoLuG6scOzLuG7lcO14bu4LuG6s+G6q2guaCDhu6fhu7gu4bqxxqFt4bqxLuG7lWtow6ku4bqx4bufIC4ofSIu4bq5bS7hurfDoWgu4buF4bq5xqEu4buR4bq5ay7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLuG6szQu4bqxw60u4buVcy7hurNu4bq7LuG7l+G6uSDhu6cu4buZxKkuaMOi4buXQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57PCnhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKTwpKC8pIXvhurcoKHs8fXso4buXKSEiKChmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVYiPigsLiBm4buXVizhurDGoW3hurEu4buVa2jDqS5nw7Lhursu4bqx4bufIC7hurNsaMOpLuG6rzFpLuG7hOG6ucOzLkfhu5suw7Uu4buF4bq5xqEu4buR4bq5ay7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1YsezwpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bqww6Hhu6cu4bqx4bqhxqEu4buX4buZ4bq1aS7hurnhurtjaC7hurMy4bq7LuG6rzbhurEu4buTxqEgLuG7lWpow6kuRzQuaGvhursuZuG6u2JoLuG7heG6ucahLuG7keG6uWsu4bqyaTFoLuG7hOG6q+G7ly7DusOy4bq7LuG7ksaha+G6sS5mbS4oe+G6sOG7uC7DqeG6u+G7m+G7kS5ow6lw4buN4bq7LuG6t8OhaC7hu5fhurlpMOG7ly7hurEzaOG6uS7hu5cw4bqx4bq5LuG6r+G6u2Phu5cuw7rDsuG6uy7huq/huqloLmjDqWkx4bq7LuG6r8O14bq7LuKAnOG7l+G7mcO1LuG6s+G6uy5nNuG6sS5o4bub4bq74bu4LuG7l+G7mcO1LmYy4bq7Lmc24bqxLuG7lWpow6nigJ3hu7gu4bqxMOG6sS7hurHhurkwxqEu4bq54buL4bqxLuG7leG6u2jhurku4buF4bq5amjDqS7hurHDrGguaG/hursuZmku4buTxqEgLuG7lWpow6ku4bqz4bq7LuG6ueG7i+G6sS5nb+G6uy7hu4Xhurnhursu4bqz4bqraC5n4budIC5ncCAu4bqvNGlAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8KeG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pPCkoLykhe+G6tygoezxbISjhu5c8KSl9IWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVih7PCwuIGbhu5dWLOG6sMahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6uy7hurHhu58gLuG6s2xow6ku4bqvMWku4buE4bq5w7MuR+G7my7DtS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5csLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PCksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCpI4bq5dWjDqS5ow6lq4bq7LmjhurkxLuG7lTFoLuG7heG6u+G6qWgu4bqxa+G7uC7hu4XhurkgaMOpLuG7l+G7mSBow6ku4bqzNC7hu5fhurkg4bunLuG7l+G6ueG6qy7hurHhurlpLmjhurl1aMOpLmjDqWrhursuaOG6uTEuZuG7o+G7kS7hu5Xhu6Phu5Hhu7gu4buXbOG6uy7hu5cxaEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG6sWYg4buV4buVVizhurvhurDhurVo4buX4bq14buZLC7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VizDueG6u+G6t+G7l+G6ueG7tC5dISHhu5Hhu6Xhu7Yu4bq54bq14bq7w6nhurnhu5fhu7Quezwp4buR4bul4bu2LC7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqx4bq3aEDhuq8gaeG7l+G6uSBo4bq54bq5aSBAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyk8KSgvKSF74bq3KCh7PFshIuG7lz4iKFt7ZiFA4buD4buRw6nhu7Lhu5lWe30sLiBm4buXVizhurDGoW3hurEu4buVa2jDqS5nw7Lhursu4bqx4bufIC7hurNsaMOpLuG6rzFpLuG7hOG6ucOzLkfhu5suw7Uu4buF4bq5xqEu4buR4bq5ay7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1YsezwpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bqwMOG6sS7hu5fhuqPhu5Eu4buTxqEwaC7hurEgaOG6uS7hu5cw4bqxLmhww7Now6ku4buZxIPhu6fhu7gu4bqx4bq54buL4bqxLmZvLuG7l+G7mSAu4bq5MuG7ly7hurfhuqFoLuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq5IOG7py7hu5fhurnhuqsu4bqvN2jDqS7DuuG6u2PhurEu4buX4buZbGjDqS5m4bubIC5ocMOy4bqxLuG7l+G7meG6qWgu4bq34bq7Y2gu4buX4bq94bqx4bq5LuG6s8Og4buXLuG7heG6uSDhursu4bq5aSBow6kuw7rhurVoLuG7lcaha+G6uy7hurAwaOG6ueG7uC7hu5XGoWvhursu4buQ4bq5MOG6u+G7uC7hu5XGoWvhursu4bq4IOG7uC7hu5XGoWvhursu4buQ4bq5IOG7py7DujEu4buX4bq5xqFow6kuZuG7oWjDqS7hu5bDomguw71ow6lAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8KeG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pPCkoLykhe+G6tygoezxbKTzhu5c+e3soKGYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVigpPiwuIGbhu5dWLOG6sMahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6uy7hurHhu58gLuG6s2xow6ku4bqvMWku4buE4bq5w7MuR+G7my7DtS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5csLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PCksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhurJw4buP4bqxLuG7lXMu4buXxqHhu6fhuqloLuG7l+G7mcah4bunYmgu4bqx4bufIC5ow6lw4buN4bq7LuG6scOtLsah4bunLuG7l+G6vWjhu7gu4buX4buZcMO1aMOpLuG6rzNo4bu4LmjDqXDhu43hursu4bq3w6FoLuG7heG6ucahLuG7keG6uWsu4bqyaTFoLuG7hOG6q+G7ly7hurM0LuG6r+G6u+G6q+G7ly7hu5fhu5lsaMOpLuG7mSDGoUBAQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57PCnhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKTwpKC8pIXvhurcoKHs8Wzwo4buXeyEpXShmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVY+IiwuIGbhu5dWLOG6sMahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6uy7hurHhu58gLuG6s2xow6ku4bqvMWku4buE4bq5w7MuR+G7my7DtS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5csLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PCksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCpAQEAu4bqx4bq5NWguaMahauG6uy7DqeG6uyAu4buV4bub4bqx4bu4LsOp4bq7IC7hurHhuqFnLuG7pSAuaMOz4bq7LsO1QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG6u+G6sOG6tWjhu5fhurXhu5ksLuG7leG7l+G7p2bhurVWLMO54bq74bq34buX4bq54bu0Ll0hIeG7keG7peG7ti7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l+G7tC57PCnhu5Hhu6Xhu7YsLuG7leG7meG6sVYsLy/hurHhurdoQOG6ryBp4buX4bq5IGjhurnhurlpIEDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKTwpKC8pIXvhurcoKHs8Wzxb4buXXV0pKFtmIUDhu4Phu5HDqeG7suG7mVZ7ez4sLiBm4buXVizhurDGoW3hurEu4buVa2jDqS5nw7Lhursu4bqx4bufIC7hurNsaMOpLuG6rzFpLuG7hOG6ucOzLkfhu5suw7Uu4buF4bq5xqEu4buR4bq5ay7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLC7DueG6u+G6t+G7l+G6uVYsXSEhLC7hurnhurXhurvDqeG6ueG7l1YsezwpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6sCDhu5Hhu5fhurtpaCwq4bqww60u4bqzcOG7j+G6sS7hu5VzLuG6seG6ucah4bunZGgu4bqv4bq74bqraC7hu5fhur3hurHhurku4bqxc+G6sS7hu5Hhurkz4bq7LuG7hWQu4bqz4bqraC7hu5VzLuG6s8OtaMOpLsOpw63hu5Eu4buF4bq74bqpaC7hu5fhu5nDquG7uC7hu4XhurlqaMOpLmfhu4nhursuZ2Phu5cu4bqx4bufIC7hurNt4bq7LmjDqeG7oS5ow6lw4buN4bq7Lsah4bunLuG7l+G6vWguaOG6uXAuw6nhursxLmYxaMOpLkbDrC7DmjVoLuG7hOG6uTdow6kuPWjDqXDhu43hursuaMOpbOG6uy7hu5fhu5lpaMOpLuG6seG7nWjDqS7huq/huqloLuG7keG6uTPhursk4bu4LuG6r+G6vS7hu5fhurlwLuG6seG6ueG6uy7huq9t4bu4LuG7l+G7mXDDtWjDqS7huq8zaC7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLuG6sOG7m+G7ly7DmjVoLuG6tsOhaC49aMOpcOG7jeG6uy5ow6ls4bq7LuG7l+G7mWlow6ku4bqx4budaMOpLuG6r+G6qWgu4buX4buZMOG6uyRAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8KeG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pPCkoLykhe+G6tygoezxbPinhu5ciIX1bImYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZVns+IiwuIGbhu5dWLOG6sMahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6uy7hurHhu58gLuG6s2xow6ku4bqvMWku4buE4bq5w7MuR+G7my7DtS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5csLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PCksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhurDhu51ow6kuw7rDsuG6uy7DuuG6u2PhurEu4buXxqHhu6fhuqloLuG7l+G7mcah4bunYmjhu7guw7rhuqNoLuG6s21ow6ku4bulw60gLuG6r+G7iS7hurEw4bqxLuG7l+G6o+G7kS7hu5fhu6PhurEuZjLhurEu4bq54bqjxqHhu7gu4bulw6Hhu6cu4bq3c2jDqS5o4bqr4buRLuG7lWtow6kuZ8Oy4bq74bu4LuG6s23hursuaMOp4buhLmjDqXDhu43hursu4bqxw60uxqHhu6cu4buX4bq9aOG7uC7huq/hur0u4buX4bq5cC7hurHhurnhursu4bqvbeG7uC7hu5fhu5lww7Vow6ku4bqvM2guZsahamgu4bqz4bq7LuG7l+G7mXDDsuG6seG7uC5mMWcu4buX4buZcMOy4bqxLmfhu4vhursu4bqxamjDqS7DuuG6u2PhurEu4buX4buZaWjDqS7huq8zaOG7uC7hu5dyLuG6s8OtLuG6rzEu4bqxaWgu4buX4bq7aC7hu5dww7Vow6kuZjFnLuG7l+G6ueG6tWlAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hurFmIOG7leG7lVYs4bq74bqw4bq1aOG7l+G6teG7mSwu4buV4buX4bunZuG6tVYsw7nhurvhurfhu5fhurnhu7QuXSEh4buR4bul4bu2LuG6ueG6teG6u8Op4bq54buX4bu0Lns8POG7keG7peG7tiwu4buV4buZ4bqxViwvL+G6seG6t2hA4bqvIGnhu5fhurkgaOG6ueG6uWkgQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8pPCkoLykhe+G6tygoezxbPiLhu5ciez48KWYhQOG7g+G7kcOp4buy4buZViIifSwuIGbhu5dWLOG6sMahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6uy7hurHhu58gLuG6s2xow6ku4bqvMWku4buE4bq5w7MuR+G7my7DtS7hu4XhurnGoS7hu5HhurlrLuG6smkxaC7hu4Thuqvhu5csLsO54bq74bq34buX4bq5VixdISEsLuG6ueG6teG6u8Op4bq54buXVix7PDwsLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bqwIOG7keG7l+G6u2loLCrhu5bhurnhurVpLuG6ruG6vS7hu5fhurlwLuG6seG6ueG6uy7huq9t4bu4LuG7l+G7mXDDtWjDqS7huq8zaC7hurJpMWgu4buE4bqr4buXLuG6sOG7m+G7ly7DmjVoLuG6tsOhaOG7uC7hu5fGoeG7py7DusSDaC7hurHDrGgu4bqzw60u4buF4bq5amjDqS7hur3hu5cu4buF4bq5w60u4buF4bq5NWjhu7guaOG6uXBow6kuw6nhurvhu40u4bqzw6Hhu6cu4bqxxqFt4bqxLuG7lWtow6ku4bqx4bufIC7hurNsaMOpLuG6rzFpLuG7heG6ucahLuG7keG6uWsu4bqyaTFoLuG7hOG6q+G7ly7hurM0LuG6s27hursu4buF4bq5MOG6seG7uC7hurHDrS7hurEw4bq7LjVo4bu4LmjDs+G6uy7DteG7uC7hurHDrS7hu5fhu5lw4buNaMOp4bu4LuG6scOtLmbDsuG7keG7uC7hurFpaC7hurHhurkwxqEu4bqzcOG7j+G6sS7hurnhu4vhurEu4bqx4bq5dUAuR3Jow6ku4bq5w7NoLmYxLuG7lXMu4buX4bq5IOG7py7hurNu4bq7LuG7l+G7mWlow6kuaOG6ueG6o2gu4buX4bq5ceG6sS7hu5dyLuG6scOg4buRLuG7n+G7py7hurMzaMOp4bu4LuG6seG6ueG6vWjhurku4buTxqHhu6diaC7hurPhuqtoLmdv4bq7LmjDqXDhu43hursu4bq3w6FoLsO6Yi7hu5fhurto4bq5LuG7l+G6ueG6oWgu4buXcy5mc+G6sS7hurEwaOG6uS7hu5Xhurto4bq54bu4LuG6s2kxaC7hu4Xhuqvhu5fhu7gu4buF4bq74bqpaC7hurFw4buNaMOpLuG6rzBnLuG6rzNo4bu4LsOp4bq7dS7hurPDoOG7l+G7uC7DunDDs2guZuG6qWgu4bulw60gLuG6s8Ot4bq7LmjDqeG6ucOoaeG7uC7hurdzaMOpLuG7pcOh4bunLuG6scahbeG6sS7hu5VraMOpLmfDsuG6u0AlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhu63GoeG7l+G6uWnhu5ksKuG7kOG6uSBoLkjDqSAlL+G7kSo=

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]