(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Mường Lát đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu506duG7hHLDg3ZHcuG7q0ZyRsOJRkVy4buY4buQw4Dhu5hy4buYUeG7k3Lhu6tGcuG7mEfhu61GcsOad3JFS8OJcuG7hkXhu5RyVFHEgnLDg8OJ4bqmRnLEkMOJT8OJ4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu50qw71GxJByRkVTRsSQclTDieG6qsSCcuG7guG7reG7hHLhu5hFw4nhuqzhu5hy4buYRVHEguG7k3LEguG7mnLhu5hFQuG7k3LEguG7scSCcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLEgkXhu6DEgnJGeEbEkHLhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mHLhurB3clThu61y4bqw4burRsSQcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLhu5jEqOG7mHJGRcOJ4bqq4buEclThu5pyw4N2R3JU4bqqcsSCReG7nHLDlOG7lMOZ4bqoRnLhu4J3RkVy4buYRUxyw4PDieG6pkZyxJDDiU/DiXLDlOG7lMSoxIJyxJDDieG7q+G7k3LhurBB4buUcuG7mOG7kOG7q0ZFcsOVRUlGxJDhu5NyxIJFxKhGxJByxILhu7HEgnLhu4JH4buvw4ly4buYS8OJcsOVReG7r+G7hOG7k3LhurB24buEcsODdkdy4burRnJGw4lGRXLhu5jhu5DDgOG7mHLhu5hR4buTcuG7q0Zy4buYR+G7rUZyw5p3ckVLw4ly4buGReG7lHJUUcSCcsODw4nhuqZGcsSQw4lPw4nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Um4burw5Xhu5jDiUdGceG7neG7m8OJ4buExJByxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvceG6ruG7mEXhu5Thu4TDg3LDiSbhurZG4buY4bq24buQcXLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9xVcOJ4bqu4buYRcO0csWpc3PDlcOa4buRckXhurbDicSQReG7mMO0cuG7pXXhu6XDlcOa4buRcXLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG6rkbhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL+G6ruG6tuG7kuG7huG7mEfDlS9G4bq2VeG7ki91dcO5w7kvdMWpxanhuq7hu6Vz4bupc3V1dOG7mOG7p3XDusO6c+G7gnPhu5nhu4DDlcSQw7Xhu5Bvw7nDucWpcXLhu6vhu4Lhu5hvcTp24buEcsODdkdy4burRnJGw4lGRXLhu5jhu5DDgOG7mHLhu5hR4buTcuG7q0Zy4buYR+G7rUZyw5p3ckVLw4ly4buGReG7lHJUUcSCcsODw4nhuqZGcsSQw4lPw4lxclXDieG6ruG7mEVvccWpc3NxckXhurbDicSQReG7mG9x4buldeG7pXFyL+G7nTpKRnIqw4nhuqZGcsOVRUlGxJByw6nhu5Dhu5RGxJByOOG7pHLDlUXEqMOJckXDksOVclRPw4lyJuG7iEbEkHLhu6tGcsOad3LDqeG7kOG7lEbEkHI44bukcsODeeG7mHLDlOG7lHZy4buY4burRsSQcuG6sMSow4ly4buY4buew5JGxJByOElyaXhGciZF4bue4buMRsSQ4buTcsODdkZyJklyJuG7rcOJcsSCSHJF4butRkVyVMOJcuG7mOG7rUbEkHLhu5jhu5BTcuG7mOG7kOG7scOJcsOVReG6ssOVcsSCRUHhu5hy4buE4burcuG7mOG7lsOZ4buZ4bubL8OV4bud4bub4bquw4lUcsSC4buC4bur4buS4buSb3Hhuq7hu5Dhurbhu4Lhu6vhu5jhurbhuq5x4bud4bub4buS4buY4buQR0bEkOG7ncOpw4lGcuG7gsOJ4bqmRnLDlOG7lOG7q0bDtOG7my/hu5Lhu5jhu5BHRsSQ4bud4bub4buU4buCcsSC4buC4bur4buS4buSb3Hhu5jDieG7mOG7guG6ti3hu5hF4buU4buEw4Mt4burRuG6ri3hu5Lhu6vDlUdx4bud4bub4buCw4nhu53hu5vhu6ty4buYw4nhu5jhu4LhurZvccOp4buUw5nhuqZGcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRuG7k3LDlUVMcsODw4nhuqxG4buTcsSQw4nhu7FHcuG6ruG7msSCcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGclTGoEbEkHLDg8OJ4bqmRnFyReG7kOG6tkRvcS/hu5jhu5TDmeG6tkYt4buY4buQ4buUw5nhurZGLcOVRUctw4PDieG6tkYtxJDDieG7q0ct4bqu4buUxIItw5VF4burw5Ut4buC4buU4bur4buYLcSCRUctRsSQ4buUR8OJLeG6ruG7q0YtVOG7lEbEkC3Dg8OJ4bq2Ri114bul4bunw7pz4buZReG7mOG7hHHhu53hu5vDieG7hMSQcuG7kuG7kMSCb3Ev4buE4bq24bquw4nhu6svdHVzL0bhurZV4buSL3V1w7nDuS90xanFqeG6ruG7pXPGsOG7peG7p3Phu6Xhu5jGsMO5w7rhu6nDueG7gnPhu5nhu4DDlcSQcXLhu6vhu4Lhu5hvcTp24buEcsODdkdy4burRnJGw4lGRXLhu5jhu5DDgOG7mHLhu5hR4buTcuG7q0Zy4buYR+G7rUZyw5p3ckVLw4ly4buGReG7lHJUUcSCcsODw4nhuqZGcsSQw4lPw4lxci/hu53hu5sv4bur4bud4bub4bquw4lU4bud4bub4buS4buY4buQR0bEkOG7neG7m+G7q3Lhu5jDieG7mOG7guG6tm9xw6nhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhG4buTcsOVRUxyw4PDieG6rEbhu5NyxJDDieG7sUdy4bqu4buaxIJyw5VF4buxw5Vy4buC4buUw4Dhu5hyxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZyVMagRsSQcsODw4nhuqZGcXJF4buQ4bq2RG9xL+G7mOG7lMOZ4bq2Ri3hu5jhu5Dhu5TDmeG6tkYtw5VFRy3Dg8OJ4bq2Ri3EkMOJ4burRy3huq7hu5TEgi3DlUXhu6vDlS3hu4Lhu5Thu6vhu5gtxIJFRy1GxJDhu5RHw4kt4bqu4burRi1U4buURsSQLcODw4nhurZGLXXhu6Xhu6fDunPhu5lF4buY4buEceG7ncOp4buUw5nhuqZGcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRuG7k3LDlUVMcsODw4nhuqxG4buTcsSQw4nhu7FHcuG6ruG7msSCcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYcsSCRUdyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGclTGoEbEkHLDg8OJ4bqmRuG7my/hu6vhu53hu5sv4buS4buY4buQR0bEkOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3FF4bq24bur4bquceG7ncOpRcOTw4lyxJDDieG7q0Zyw5Thu5Thu6vhu5NyxILGoEbEkHJUT8OJckZFw4nhuqrhu4RyVOG7mnLhu5hFw4nhuqZGxJBy4buCw4nhuqZGxJByw4N2R3JU4bqqclRTRsSQcsSCRXnEgnLEgkXhu5xyw5Thu5TDmeG6qEZy4burRnJGw4lGRXLDg8OJ4bqmRnLEkMOJT8OJcsOU4buUxKjEgnLEkMOJ4bur4buTcsSC4buxxIJy4bqwSkZyw4PDieG6pkZyw5VFSUbEkHLhu5jhu5TDmeG6rEZyw4PDieG6pkZyxJDDiU/DiXI54buew5NGxJByOOG7seG7mHLhurB3csOVRcSow4lyRcOSw5VyVE/DiXLhu4JRxIJy4buC4buew5JGxJByxIJF4bugxIJyRnhGxJDhu5NyxILGoEbEkHLEgkHDlXLhu5zDmeG7k3LEgkXhurhGRXLDlOG7lMOZ4bqoRnLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkHLhurDhuqDDmXLhu4Thu69GRXLEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnLhu5jhu5TDmeG6pkZy4buY4buQ4buUw5nhuqhGcuG6sEJyRsSQ4buew5PDiXLhuq7hu7lGckXDiULhu5Ry4bqw4buew5LEgnJGRVNGxJByxIJF4buccuG7mOG7kOG7nk5GxJDhu5Ny4bqw4buew5NGxJBy4buCxKjDieG7k3LEgkXhurhGRXLhu5Lhu7HEgkXhu5Nyw5VF4buxw5Vy4buC4buUw4Dhu5hyxILhu5zhu6tyOnZGxJDhu5NyYUXhu61yRuG7nk/EguG7k3LEgsagRsSQcsSCReG7lEbEkHLhu5jhu6vDmXLDg3ZHclThuqpyVMagRsSQcsODw4nhuqZGcsOD4bq6RkVyw5nhuqZG4buZ4bubL8OV4bud4bubL+G6rsOJVOG7neG7my/hu4LDieG7neG7my/hu5Thu4Lhu53hu5vhuq7DiVRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccSC4buC4buQceG7neG7my/huq7DiVThu53hu5sv4bquw4lU4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vhu5Lhu5jhu5BHRsSQ4budZOG7lMOZ4bqs4buYcuG7gsOJ4bqq4buYcuG6sEHhu5Ry4buY4buQ4burRkVyw5VFSUbEkOG7k3LEgkXEqEbEkHLhu4Thu6ty4buY4buWw5lyVOG7rXLEguG7scSCcuG7gkfhu6/DiXLhu5hLw4lyw5VF4buv4buE4bubL+G7kuG7mOG7kEdGxJDhu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nTrhu6/DiXLhu5bDmXLDqeG7kOG6vEZFciBT4buUcmFF4bu5RuG7k3Lhu5LDiUZFckZ44buEcnThu6nGsOG7qeG7k3LDlOG7lOG6pnLDmndy4buL4bqmRnLDqeG7kOG7nsOTRsSQ4buTckXhu5TDmeG6qkZy4buL4bqmRnI64bq8RkVy4buC4butcjpLw4ly4buY4buQ4bue4buMRsSQcjpLw4lyY0VJRsSQcsSCRcSoRsSQcuG7hOG7q3Lhu5jhu5bDmXJU4butcuG7mEvDiXLDlUXhu6/hu4Thu5NyOkpGcirDieG6pkZyw5VFSUbEkHLhu5cqY8ahcsOp4buQ4buURsSQcjjhu6Ry4bqwd3LEkHlGcsODSHJUT8OJclTGoEbEkHLDg8OJ4bqmRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mHJFTkZy4bulckZ44buE4buZcuKAnDrhurzhu6tyw4Phu61GcsOp4buQ4buURsSQcjjhu6Ry4bqw4buew5LEgnLDmuG7scSCcuG6sOG6vEZFcuG7guG7rXLhurDhurzhu6tyw4Phu61GcuG7mOG7kMONRsSQcuG6sMOJQuG7hHLDlUXhu6DEgnLhu5jhu6/DlXJU4bqocuG7q0ZyRsOJRkVy4buY4buQw4Dhu5hy4buYUXLhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mOG7k3Lhu5jhu5BHRsSQcuG6sEhyRkzDiXLhu4LhuqZGcuG7guG7rXJFR+G7r+G7mHLhurBLRsSQcuG7hOG7q3Lhu5jhu5bDmeG7mXI64bq84burckXhurpGRXJFw4lC4buEcuG7mOG7kOG7jOG7k3LEgkXhu5xyw5nhuqzhu5Ry4buC4butcuG6sOG7nsOTRsSQcuG7kFBGxJByRuG7lsOJ4buTcuG6sOG7s8SCcsODw4nhuqrhu5hyVOG7rUdy4buExqDhu6ty4buE4bue4burcuG7mEXhu57Dk0bEkHLhu5Lhu6/hu5hy4buC4buM4buRclTDieG6qsSCcuG7mOG7kMOJQkZy4buGReG7q8OJcuG7huG6rHJFR+G7r8SCRXLhurDhu7FGRXLhu7FGcsSCReG7nHLDmeG6rOG7lHLhu5jDieG6rEZyReG7rUZFclThu61HcsOD4burRnLhurDhuqbhu4Thu5Ny4buYReG7nHLhurBH4buvRnLEguG7nOG7q3LhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQckbEkOG7rcOZcsSC4butRsSQcuG7mMOJRkVyVMOJ4buZcmVHRsSQ4buTclThu57DkuG7mHLDlOG7lOG7q3JGRVNGxJBy4buGRUhy4buGRXhG4buTckXDiULhu4RyRsSQ4buUw5nhu5Ny4bqw4buew5LEgnLhu5JRcsOU4buU4burRnLhu5jhu7nhu4RyxILhu5zhu6ty4bqwTkZyVOG6vOG7k3LEgkXDinJF4buUw5ly4bqwSkbhu5Ny4buY4buIw4lyVOG7rXLhu6tGRXLhurbhu4Ry4buY4buQR0bEkHLhurBLw4lyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJyRk1y4buCUcSCckVH4butRnLhu5hF4butRkVyw5rhu5RB4buYcuG7knnEgnJGRcOJ4bqq4buEclThu5py4bqw4buew5LEgnLEkMOJ4burR+G7k3JU4bq6cuG7klFyw4PhurpGRXLDmeG6pkZyw4PDieG6pkZyxJDDiU/DieKAneG7k3I64buvw4ly4buWw5lyYUXhu7lGcsSCRUdyw4PDieG6rOG7mOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budYXjhu4RydXN1dOG7k3Lhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZyw6nhu5Dhu5RGxJByOOG7pHLEgkhydXLhu5jhu5py4bqww4lC4buE4buTcuG7p3LhurDDiULhu4Ryw5VF4bugxIJy4buY4buvw5VyVOG6qHLhu4Thu6ty4buY4buWw5nhu5lyZOG7lOG7q3LEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnLhurBB4buUcuG7mOG7kOG7q0ZF4buTcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLEgkXhu6DEgnJGeEbEkHLhurB3cuG7mOG7kMOJ4bqq4buYcsOaSOG7q3J1cuG7mOG7mnLhurDDiULhu4Thu5Ny4bulcuG6sMOJQuG7hHLDlUXhu6DEgnLhu5jhu6/DlXJU4bqocuG7hOG7q3Lhu5jhu5bDmeG7k3Lhu5LEqHJGxJDhu57Dk8OJckbEkEXDieG6qkZyRsSQ4butw5ly4buES+G7mHLEkMOJduG7hOG7mXLDqVBy4bqww4Hhu5RyRnjhu4RydXN1dXLhurDhuqxGckbhu6vDmeG7k3I6SkZyKmNyw6nhu5Dhu5RGxJByOOG7pHLDlUXEqMOJckXDksOVclRPw4ly4buCUcSCcuG7guG7nsOSRsSQcsOVRUlGxJDhu5NyxIJFxKhGxJBy4buE4burcuG7mOG7lsOZclThu61y4buYS8OJcsOVReG7r+G7hOG7k3IqS3LhurBLw4lyKsOJ4bqmRnLDlUVJRsSQcuG7mMOKRkVyw4N54buYcsSQw4lTcsawclThu5ov4bupcuG6sMSow4ly4buY4buew5JGxJByVOG6qHJF4butRkVyVMOJcuG7hOG7lOG7q3LDg+G7sUbhu5Ny4buY4butRsSQcuG7mOG7kFNy4buY4buQ4buxw4lyw5VF4bqyw5VyxILhu7HEgnLEgkVB4buYcuG7hOG7q3Lhu5jhu5bDmeG7kXJUw4BGcuG6sEtGxJByYUXhu7lGcuG6ruG7uUZyxJDDieG7q0dyRkvDlXLhurDhu57DksSCcnV1cuG7hkXhuqDhu5Ry4buS4buWRsSQcuG7mFFyxIJF4bqscsSC4buxxIJy4buCR+G7r8OJ4buZcjrhu7PEgnLDg8OJ4bqq4buY4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4buYReG7sUbEkHJ0cy11c3V14buTcjpKRnIqY3LDqeG7kOG7lEbEkHI44bukcsOVRcSow4lyRcOSw5VyxILGoEbEkHLEguG7scSCcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLEgkXhu6DEgnJGeEbEkOG7k3LhurB3csOVReG7seG7mHJFw4nhuqpG4buTcsOaUnLhu4Lhu6RyRkXDieG6qOG7lHJU4buaclTDieG6qsSCcuG7gsOJ4bqmRnLDlOG7lOG7q0Zy4bqw4bqsRnJF4butRkVyVMOJcuG7mOG7rUbEkHLhu5jhu5BT4buTcuG7hOG7lOG7q3LDg+G7sUZy4buY4buQ4buxw4lyw5VF4bqyw5VyxIJFQeG7mHLhu4Thu6ty4buY4buWw5nhu5lyOsOJQkZyReG6ukZFckZF4bueckbEkOG7rcOZcsWpLXRz4buTcuG7mOG7r8OJcuG7hkXhu5RyVFHEgnI34bqyR3Im4bue4bur4buTcsODdkZyw6nhu7FHcuG7l8Op4buQ4buURsSQcjjhu6TGoeG7k3Im4buIRsSQcuG7q0ZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mHLDlUXEqMOJckXDksOVclRPw4lyOkpGcipjcsOp4buQ4buURsSQcjjhu6Thu5NyJuG7iEbEkHLhu6tGcsOad3LDqeG7kOG7lEbEkHI44buk4buTcsODeeG7mHLDlOG7lHZy4buY4burRsSQcuG6sMSow4ly4buY4buew5JGxJByOElyw6lF4bq8csOpReG7lMOBRuG7k3Lhu5LDiUZFckZ44buEcnThu6nhu6l14buTcuG7jHLDg3ZGcsOp4buxR+G7k3LhurDhu6tGxJByxIJIckXhu61GRXJUw4ly4buY4butRsSQcuG7mOG7kFNy4buY4buQ4buxw4lyw5VF4bqyw5VyxIJFQeG7mHLhu4Thu6ty4buY4buWw5nhu5lyw6nhu6tGxJByVMOA4buYcuG7mEXhu5RyxJDDiVNyxJBK4buEcuG7pcSQcuG7hOG7q3Lhu5jhu5bDmXLhuq7hu69GxJBy4bqw4bux4buTcnRzxrByVMOJ4bqmRnLhu4Thu6ty4buY4buWw5ly4buYTEbEkHJFw5LDleG7mXLDqeG7kOG7nk/EgnLhurBI4buTckbEkOG7rcOZcuG7py10c+G7k3JjRUlGxJByYyZyc8O5cibhu4hGxJBy4burRnLhu5jDikZFcsOpReG7q0ZFciBI4burcsOVRcSow4lyRcOSw5VyVE/DiXI6SkZyKmNyw6nhu5Dhu5RGxJByOOG7pOG7k3Im4buIRsSQcuG7q0ZyReG7lMOZ4bqqRnJk4buU4burRnIgSOG7q+G7k3Im4buIRsSQcuG7q0ZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mOG7k3LDg3nhu5hyw5Thu5R2cuG7mOG7q0bEkHLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQcjhJcml4RnIgw4nhuqpG4buTcuG7ksOJRkVyRnjhu4RydOG7qeG7qXXhu5Ny4buMcsODdkZyw6nhu7FHcuG6sOG7q0bEkHLEgkhyReG7rUZFclTDiXLhu4Thu5Thu6tyw4Phu7FGcuG7mOG7kOG7scOJcsOVReG6ssOVcsSCRUHhu5hy4buE4burcuG7mOG7lsOZ4buZcsOp4burRsSQclTDgOG7mHLhu5hF4buUcsSQw4lTcsSQSuG7hHJ0csOD4buxRkVyReG6tuG7kEfDiUbhu5NydHXhu5lzc3NyVMOJ4bqmRnLhu4Thu6ty4buY4buWw5ly4buYTEbEkHJFw5LDleG7k3J0csOa4bq2cuG7hOG7scOZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqUXhurZHckZFw4BGcuG6sOG6vEZFcsSC4buc4burcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLEgkXhu6DEgnJGeEbEkHJF4buUw5nhuqpGcjnhu57Dk0bEkHI44bux4buY4buTcuG7mOG6ukZFckXhurpGRXJFR+G7r+G7mHLhurBLRsSQcsSC4buc4burcuG7mEvDiXLDlUXhu6/hu4RyVOG7rXLhu5jhuqpyRuG7r0Zy4buE4burcuG7mOG7lsOZclThuqJGcuG6rsOJQ0Zyw4PDieG6rEZyw5VF4bugxIJy4buY4buvw5Xhu5lyw6lFw5PDiXLEkMOJ4burRnLDlOG7lOG7q+G7k3Im4buIRsSQcuG7q0ZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mHLhurB3cuG7mOG7kMOJQkZy4buGReG7q8OJcsSC4buxxIJy4buG4bqsckVH4buvxIJFcsOVRUlGxJByRsSQUOG7q+G7k3LhurBB4buUcuG7mOG7kOG7q0ZFclRPw4ly4buYS8OJcsOVReG7r+G7hHLhu4Thu6ty4buY4buWw5lyxILhu5zhu6tyKktyJuG7iEbEkHLhu6tGclThu61yJuG7iEbEkHLhu6tGcuG7mMOKRkVyw6lF4burRkVyIEjhu6vhu5lyJkXhu5xy4bqwS0bEkHLDmuG7ucOZcuG6rlFGxJByxILhu7HEgnLDlUXhu55ORsSQcuG7sUbhu5Ny4buG4bqsckVH4buvxIJFcuG6sEHhu5Ry4buY4buQ4burRkVyxILhu5py4buYRUJy4bqwxKjDiXJUT8OJcsSC4buxxIJy4bqww4lC4buE4buTcuG7mOG7mnLhurDDiULhu4Ryw5VF4bugxIJy4buY4buvw5VyVOG6qHLhu4Thu6ty4buY4buWw5lyw5pScuG7guG7pHLEguG7scSCcuG6sMSow4ly4buY4buew5JGxJBy4buY4buQ4bueT8SCcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYcuG7guG7reG7hHLEkOG7nk5GxJBy4buQeEZy4bqw4bq2csSC4buxxIJy4bqwxKjDiXLhu5jhu57DkkbEkHLhurDhu6tGxJByxIJIcuG7pHLhurDhurxGRXLDlUXhu6/hu4Ry4buYS8OJ4buZcsOs4bu5w5ly4bquUUbEkHLEgk5yxIJF4bqscsOVRcSow4lyRcOSw5VyVE/DiXLhu4JRxIJy4buC4buew5JGxJByw4PDieG6pkZyw5VFSUbEkOG7k3JFdsOJcsOU4buU4burRnLhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZyVOG6qHLEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnLhurBB4buUcuG7mOG7kOG7q0ZF4buTcsOVRUlGxJByxIJFxKhGxJBy4buYS8OJcsOVReG7r+G7hHJU4bqocuG7hOG7q3Lhu5jhu5bDmeG7mXLDqUXDieG6rOG7mHLhu4LDgMOVcuG6sOG7nsOTRsSQcuG6ruG7ucOZckZIRsSQclRPw4lyxILhu7HEgnJF4buUw5nhuqpGcmXEqMOVcirhu7nhu5Thu5NyacOJ4bqmRsSQcmXhu6vDmXLhu5c44butR8ahcuG7mOG7kOG7q0dy4bqwTMOJcuG7mEXhu4hGxJBy4buYw4lGcuG6sMSow4ly4buY4buew5JGxJByw5VF4buv4buEcuG7mEvDiXLDlOG7lOG7q3LDg8OJ4bqmRnLEkMOJT8OJ4buZcibhu5py4buYRULhu5NyRnjhu4RydXN1dHLDlUXhu7Hhu5hyRcOJ4bqqRuG7k3LDmlJy4buC4bukcsO5c3JU4buaL8O5w7ly4bqwxKjDiXLhu5jhu57DkkbEkHJUw4lyw5VF4buv4buEcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYclThuqhy4buE4burcuG7mOG7lsOZ4buZcsOp4buQR0bEkHJ0c3Lhu5hF4buxRsSQcsSC4buc4burckZ44buEcnVzdXVy4bqwd3LDlUXhu7Hhu5hyRcOJ4bqqRuG7k3LDg3nhu5hyxJDDiVNy4bulxalyVOG7mi/GsOG7pXLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQcsOVReG7r+G7hHLhu5hLw4lyVOG6qHLhu4Thu6ty4buY4buWw5nhu5Ny4buY4buQw4nhuqrhu5hyw5pI4burcnVy4buY4buacuG6sMOJQuG7hOG7k3Lhu6ly4bqww4lC4buEcsOVReG7oMSCcuG7mOG7r8OVclThuqhy4buE4burcuG7mOG7lsOZ4buTcuG7gsOAw5VyRUpy4buSTnLhurDhu57hu6tydOG7qXLhurDEqMOJcuG7mOG7nsOSRsSQckbEkEXDieG6qkZy4bqww4lyxILhu6vDiXJGxJBFw4nhuqpGcsODeeG7mHLDg+G7lEvEguG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bub4buS4buY4buQR0bEkOG7nWFNcuG7glHEgnJFR+G7rUZy4buYReG7rUZFckXhuqpy4buYRcSoRsSQcuG6rlNy4buCw4nhuqrhu5Ry4bqu4bu5RnLEguG7nnLhu4xyVMagRsSQcsODw4nhuqZGcjnhu57Dk0bEkHI44bux4buY4bubL+G7kuG7mOG7kEdGxJDhu53hu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nSDhu5TDmeG6qkZyOeG7nsOTRsSQcjjhu7Hhu5hyxIJIcnRy4buYReG6vHLhu5jhu5BBRnJU4butcsWpcsOad+G7k3Lhuq7hu7lGcuG7ksSockVORnLDuXXhu5lzc3NyRsSQ4buew5PDieG7mXIm4buIRsSQcuG7q0ZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mHLhurB3csSCReG7nHLhurBLRsSQcuG7mEXhu6vhu4Ry4buE4bue4buUcsSCRUdy4bq5KmE/ckXhu5TDmeG6qkZyxIJFw4py4bqw4buvR+G7k3JF4buUw5ly4bqwS0bEkHLhu5JRclThu61HcsSC4buUS8SCcsSC4buc4burcsSCdnJF4bqqcuG7mEXEqEbEkHLEgkXhurhGRXLhu5jhu5DhurxyVOG7rXLhu5hH4butRnLhuq7hu7lG4buTcsSCxqBGxJBy4bqwSkbEkHJF4butRkVyVE/DiXLhu4JRxIJy4buC4buew5JGxJByxILhu4hGxJBy4burRnLhu5jhu5BHRsSQcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHLEgk5y4buS4buMcuG6rlNy4buCw4nhuqrhu5Ryw5Thu5TEqMSCcsSQw4nhu6ty4buXJmU/OGQixqFyVOG6qHLhuq7hu7lGcsSC4buecuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRuG7mXJlR0bEkHLhu5JHRsSQclRPw4lyVMOJ4bqqxIJy4buY4buQw4lCRnLhu4ZF4burw4lyP1Fy4buxRnImZT84ZCJyVOG6qHLhuq7hu7lGcsSC4bue4buTcibhu4hGxJBy4burRnJF4buUw5nhuqpGcjnhu57Dk0bEkHI44bux4buYcsSCSUZy4buYw4nhuqxGckXhu61GRXLhu5jhu5DDiUJGcuG7hkXhu6vDiXI/UXLhu7FGciZBw5Xhu5Nyw5Thu5R2RnLhu4Lhu6RyVOG7rXLhu5J2RnLDmuG7lEHhu5hyxIJ4RnLEguG7nk/EgnLEguG7iEbEkHLhuq7hu7lG4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu5064buvw4ly4buWw5lyP+G7nk5GxJByaXhGcmThu5Thu6ZGReG7k3I6S8OJcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHI6S8OJciZ2RkVy4buS4bux4buYcsOU4buUdkZy4buC4bukckXhu61GRXLEgkXhurhGRXJU4bqocuG7mOG7kMOA4buYcuG7mFFyw5p3ckVLw4nhu5NyJuG7iEbEkHLhu6tGckXhu5TDmeG6qkZyOeG7nsOTRsSQcjjhu7Hhu5jhu5NyxIJFR3LDg8OJ4bqs4buYw7RyN0XDiXLhu5jhu5DDiUJGcuG7hkXhu6vDiXLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyP1Fy4buxRnImZT84ZCJyVOG6qHLhuq7hu7lGcsSC4bueclThu61yP1Fy4buxRnImQcOV4buTcsOU4buUdkZy4buC4bukclThu61y4buSdkZyw5rhu5RB4buYcsSCeEZyxILhu55PxIJyxILhu4hGxJBy4bqu4bu5RuG7k3LEkHlGcsSCReG6uMOVcuG6sMOJ4bqqRnLhu5hS4buTckXhu5TDmeG6qkZyOeG7nsOTRsSQcjjhu7Hhu5hyxIJF4buWcuG7mOG7kMONRsSQcuG6sOG6rEZyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJy4buY4buUw5nhuqZGcuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRuG7k3LDlUVMcsODw4nhuqxG4buTcsSQw4nhu7FHcuG6ruG7msSCcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYcuG6sEJyYUXhu7lGcuG6ruG7uUZyRcOJQuG7lHJU4bqoclThurxy4buY4buQ4bq44buTclThu6vDiXLhu5jhu5BJ4buTcuG7pHJGxJBF4bq+4burcuG7mMOB4buEcsOU4buU4burRnLhu5jhu5DDjUbEkOG7k3Lhu5jhurhGRXLEgkHDlXLDg+G7scSCRXLEguG7nOG7q3LEguG7scSCcuG6rlFy4buxRuG7mXLDqeG7lMOZckZFw4nhuqZG4buTcuG7mOG7kEdGxJByw5Thu5Thu7Fy4buY4buQ4bq6RkVy4buY4buQw4lCRnLhu4ZF4burw4lyxIJJRnLEkOG7s8OVckZFw4nhuqjhu5Ry4buGRUhy4buGRXhG4buTclThu55PRsSQcuG7hHnEgnLhu5jhu5BHRsSQcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcuG7mExyxIJF4bugxIJy4buYReG7lHLhu5hFw4DDlXLhu5hF4buIRsSQcuG7mMOJRnLhuq7hu7lGcsSC4buecsSC4buiRsSQckZF4buecsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcuG6sMSow4ly4buS4buxRkXhu5Nyw5VF4buWxIJy4buY4buQ4burcuG7mEXhu4hGxJBy4buYw4lG4buRckZFw4nhuqjhu5RyRUty4bqu4bu5RnLhu5LDiUZFcuG7ksSoRsSQcuG7jHJUxqBGxJBy4buS4bu54buU4buTclTGoEbEkHLDmuG7q+G7k3LEkMOJ4burR3Lhu5hF4buIRsSQcuG6sMOJcuG7guG7r8OJcuG7hkVIcuG7hkV4RnJFR+G7s8SCcsSCSHLhu5LEqHLEguG7iEbEkHLhuq7hu7lGcuG6sMOJcuG7guG7reG7hHJ4RnLDmuG7q+G7k3JUeUbEkHLhu4Thu7Phu5hy4buY4buvw4ly4bqw4bq84burcsOVReG7nk5GxJByxJDhu7nDmXLhu4ZFSHLhu4ZFeEZyxIJFR3LEguG7scSCcuG7mExyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJyReG7nk9GxJBy4bqu4bqiRuG7k3Lhu5hF4buUcuG7mEXDgMOV4buTcsSCw4DDlXJGRcOA4buY4buTcsSCRcOKRkVy4buSUuG7q3JU4butcuG7hsOJQuG7hHLhu5jhu5Dhu6vhu5Nyw5VF4buWxIJy4buY4buQ4burcuG7mEXhu4hGxJBy4buYw4lGciZlPzhkInJU4bqocuG6ruG7uUZyxILhu57hu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nTpCcuG7hkV5xIJyw5VF4buaxIJyRkVTRsSQcuG7hkVIcuG7hkV4RuG7k3JU4bueT0bEkHLhu4R5xIJy4buY4buQR0bEkHLDlOG7lOG7sXLhu5jhu5DhurpGRXLhu5hFUcSCckXDieG6qkbhu5NyxJBIw5Vyw5VFw4FGcuG6sOG6oMOZckZF4burRkVy4buYw4nhuqxGcuG6sEtyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQciZlPzhkInJU4bqocuG6ruG7uUZyxILhu57hu5NyJuG7iEbEkHLhu6tGckXhu5TDmeG6qkZyOeG7nsOTRsSQcjjhu7Hhu5hy4bqwd3LEgkXhu5xy4bqwS0bEkHLhu5hF4bur4buEcuG7hOG7nuG7lHLEgkVHcsSCQcOVcuG7nMOZ4buTcsSCReG6uEZFcsOU4buUw5nhuqhGcsSC4buxxIJyxIJBw5VyxIJFw4py4bqw4buvR3LEguG7scSCcsSCTnLDlOG7lOG7q0bhu5Ny4bqwTkZyVOG6vHLEgkhy4buCw4nhuqZGcsOU4buU4burRnLDlUXEqMOJckXDksOVcsSCReG7s+G7mHLEgkXhuqRyVE/DiXLhu4JRxIJy4buC4buew5JGxJByxILhu4hGxJBy4burRnLhu5hMcsSCReG7oMSCcuG7mOG7kMOJQkZy4buGReG7q8OJ4buZcsOp4bq4RkVy4bqw4bqsRnJG4burw5nhu5NyJuG7iEbEkHLhu6tGckXhu5TDmeG6qkZyOeG7nsOTRsSQcjjhu7Hhu5hy4bqwd3Lhu5hF4buUcuG7mEXDgMOVclThu61yxILDgMOVckZFw4Dhu5hyw7l14buZdeG7p+G7p3LDlUXDieG6rOG7lHI/JnN0cuG7guG6pkZyReG6qnLhu5hFxKhGxJByJmU/OGQiclThuqhy4bqu4bu5RnLEguG7nnLhu5fhurDhu6/hu5hy4buYxq9y4buC4bqqcnRzc8OyxqHhu5Fy4bqwd3Lhu5hF4buUckZFw4BGcsSCRUdyxJDDgUZydcaw4buZc3NzcsSCeEZyxILhu55PxIJyxILhu4hGxJBy4bqu4bu5RnLEgkVHcsSC4buIRsSQcuG6ruG7uUYvdeG7qeG7mcO5dOG7qXLEguG7iEbEkHLhuq7hu7lGcuG7mOG7kOG6pkZydMO5cuG7mOG7lEzDiXLhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZy4buX4bqw4buv4buYcuG7mMavcuG7guG6qnLhu6nhu6XDssah4buTcuG6sHdyw5VF4bux4buYcuG7mOG7kHZy4buYRcOCcsSCRUdyRU5GcnXhu6fhu5nhu6Vzc3Lhu5jhu5Dhu57Dk0bEkHJFw5LDleG7mXLDqeG7kEdGxJByRnjhu4RydXN1deG7k3Lhu5hFUcSCckXDieG6qkZyZOG7lMOZ4bqs4buYcuG6sOG6vEZFcuG7ksSocnPhu6cvZDotw6nDqcSQckbEkOG7rcOZcuG7py10LXVzdXVyVOG6qHLDlUXhuqZy4bqu4buUw5nhuqrhu5hyOuG6qHLhu7FGcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJGcuG7oEbEkHLhuq7hu5pGxJBy4bquU3Lhu4LDieG6quG7lHLhuq7hu7lGcsSC4bue4buTcuG6sOG6vEZFcuG6ruG7q0ZFclThu61yw5rhu7HEgnLhu5hFUcSCcuG6sMOJ4bqqRnLhu5hScsOVReG7msSCclThu5pyxIJF4buUw5lCRnLhurBMw4ly4buSxKhyw5Thu5TEqMSCcsSQw4nhu6tyxJDDieG7q8OJcuG6sEfhu69GcnVzdXUtdXN14bul4buTcuG7mMOB4buEckZF4bq6RnLhurDhuqxGckZ44buEcnVzw7pzcuG7lzrhuqhy4buxRnJz4bunxqHhu5NyJuG7iEbEkHLhu6tGckXhu5TDmeG6qkZyOeG7nsOTRsSQcjjhu7Hhu5hy4bqwd3Lhu5hF4buUckZFw4BGcuG6sOG7nsOSxIJyxrDhu5nDusWpw7lyRUpy4buSTnLhurDhurxGRXLhuq7hu6tGRXLhurDDieG6qkZy4buYUuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6nhu5BHRsSQcuG7mEXDk8OJcsSQw4nhu6tGcuG7mE/DieG7k3Im4buIRsSQcuG7q0ZyReG7lMOZ4bqqRnI54buew5NGxJByOOG7seG7mHLhu5jDieG6rMOVcuG7mOG7msSCcuG7mEXhu6vhu4Ry4buE4bue4buUcsSCRUdyxIJBw5Vy4bucw5nhu5NyxIJF4bq4RkVyw5Thu5TDmeG6qEZyxILhu7HEgnLEgkHDlXLEgkXDinLhurDhu69HcsSC4buxxIJyxIJOcsOU4buU4burRuG7k3LhurBORnJU4bq8csSCSHLhu4LDieG6pkZyw5Thu5Thu6tGcsOVRcSow4lyRcOSw5VyxIJF4buz4buYcsSCReG6pHJUT8OJcuG7glHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLEguG7iEbEkHLhu6tGcuG7mExyxIJF4bugxIJy4buY4buQw4lCRnLhu4ZF4burw4ly4bquUXLhu7FGcsOU4buUdkZy4buC4bukcuG6ruG7uUZyxILhu57hu5FyReG7nk9GxJBy4bqu4bqiRuG7k3LEgkXDinLhurDhu69H4buTcuG6sOG7iEZy4bqwxKjEgnLEguG7iEbEkHLhu6tGcsSC4buxxIJy4bqw4bq84burcsOVReG7nk5GxJBy4buC4but4buEcuG7mMSo4buYcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcuG7mOG7rUbEkHLhu5hF4bueckVKcuG7kk5yRUty4buGReG6oOG7lOG7kXLEguG7nEbEkHLEgsSo4buTcsODTHLhu5Lhu5RGxJByRUpy4buSTuG7k3Lhu5JMcuG7kuG7scSCRXLhu4bhurzDlXLhu5hFw5PDieG7kXJGeeG7hHLEgkV5xIJyVOG6qHLhu5jhurpGRXJF4bq6RkVy4bqu4bu5RnLEguG7nnLhu5jhu6/DiXLhurDhurzhu6tyw4Phu61GcsOVReG7msSCclThu5pyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJy4buYReG7lHLhu5hFw4DDleG7k3LEgsOAw5VyRkXDgOG7mOG7k3LEgkXDikZFcuG7klLhu6ty4buYReG7iEbEkHLhu5jDiUZy4bqu4bu5RnLEguG7nnLhurB24buEcsODdkdyxIJF4bq4RkVyw5rhu7HEguG7kXLhu5h4RsSQcsSC4buew5NGxJByxJDDiXbDiXLDlOG7lMOZ4bqs4buYcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcsOU4buUdkZy4buC4bukcsSC4buecuG7mOG7kOG7lnLDlOG7lOG7q3Lhuq7hurzEgkVyVOG7mnLEguG7iEbEkHJU4butcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcuG7mEXhu5RyRkXDgEbhu5Ny4buG4bq4xIJFckVH4buv4buYcuG7mOG7rcOJcuG7hkVHdkZy4bqw4bq8RkVy4bqu4burRkVy4bqww4nhuqpGcuG7mFJyxIJFR3LEguG7iEbEkHLhuq7hu7lGcuG7mOG7kOG6pkZy4bqw4bq84burcsOD4butRnLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyRcOJ4bqq4buUcsOU4buUdnI64bqocuG7sUZyc+G7p+G7kXLEguG7nEbEkHLEgsSo4buTcuG7hsOJ4bqqRnLhu5hH4butRnLhu4JRxIJy4buC4buew5JGxJByxIJ2RkVy4buS4bux4buYcsOU4buUdkZy4buC4bukckXhu61GRXLEgkXhurhGRXJU4bqocuG7mOG7kMOA4buYcuG7mFFyw5p3ckVLw4lyxILhu7HEgnLEgkHDleG7k3JG4bu5RsSQcsSC4burR3JGeEbEkHLhu4JRxIJy4bqw4buxw5Vy4bugRsSQcsOZ4bqm4buUcsSCw4Hhu5RyVOG6qHLhu5jhu5DhurpGRXLhurBLcsSCReG7lMOZ4bqmRnLhu4Thu4hGckbEkEXDieG6qsOVclThu5pyVOG7rXLEguG7iEbEkHJGxJBF4bqqcuG7mEXhu4hGxJBy4buYw4lGcuG6sEJyVMOARnJF4butRkVyVOG7rXLhu4ZF4burw4ly4buYReG7scSCcsSCSHJFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R2cj9RcuG7sUZyJmU/OGQiclThuqhy4bqu4bu5RnLEguG7nuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lxcuG7kuG7mMOZ4buC4bq2b3Hhu5jhurbDmuG7mC3hu6vhu4LDicSQRsO0cuG7kMOJxJBF4buY4buRceG7neG7m+G7kuG7mOG7kEdGxJDhu50q4butw4lyVOG7rXJ2RkXDtHJhxJDDjcSCciDhu5RBRuG7my/hu5Lhu5jhu5BHRsSQ4bud4bubL8OV4bud


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]