09:59 05/11/2022 GMT+7
(vhds.baothanhhoa.vn) - “Làm ơn, làm ơn, làm ơn, cầu khẩn cả ngàn lẻ một lần làm ơn ĐỪNG ĐỌC CUỐN SÁCH NÀY”. Tôi cũng đồng ý với lời khẩn cầu tha thiết của “Ông Raj vĩ đại của sạp báo Raj” về cuốn sách này. Bởi vì tôi trót đã đọc.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXJx4buc4bui4bua4buI4buKw4py4oCc4bqjU+G7peG7ouG7mkLhu6Xhur5U4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XGoOG7nuG7teG7peG6psSC4bui4oCdxqHhu6XhuqPDvcOM4bulw5Xhu4rhu53hu6XhuqbDmuG7isOK4bul4bqmS8OC4bufcS/hu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5cnHhu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJx4bqsw4xy4oCc4bqjw73DjOG7pcOV4buK4bud4bulw43DvcOM4bulw5Xhu4rhu53hu6XDjcO9w4zhu6XDleG7iuG7neG7pcOC4bqu4bue4bulSeG6vuG6tuG7iuG7pcOC4bu14bul4buKw4rDveG7iuG7pcONQuG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDjeG6ruG7iuG7pcONw73DjOG7pcOV4buK4bulKcOsxIM04bulKeG6syHhu6Uh4buH4bqnxIPhu6Xhur9ZITXhu6XEg8OdbeKAneG7o+G7peG7gU7hu4Dhu6XDglPhu4rDiuG7peG6psOT4buKw4rhu6Xhu7Dhu6XFqMOU4buA4bulw43hu5Dhu4Dhu6VJ4bq+4bq24buK4bulw4Lhuq7hu57hu6Xhu6Lhur544bul4bui4bq+4buAxJDhu6Lhu6XDglJ44bul4oCc4bql4buKw4rhu6XDqnhI4bulxahH4bul4bqm4buz4buA4bulw4JSeOG7peG7nOG7s+G7luG7peG6tHnhu4jhu6XDqnhI4oCd4bulxahF4bulw4Lhu55P4buK4bul4bucecOC4bq+4bul4buKw73hu6rhu6Phu6Uu4buY4buA4bulxajhu4Lhu6Xhu6JO4buA4bul4bui4buaxKjhu6Lhu6Xhuqbhu7fhu6XhuqZLw4Lhu6Phu6VxL+G6rMOMcnEv4buc4bui4bua4buI4buKw4pycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG6pOG7ouG6vuG7nsOM4bq04bul4buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4buldnfGsOG7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/DguG6pOG7iuG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxrDGsOG7q+G7qy/FqXbFqeG6pOG7reG7p3fhu6vhu6vhu6vFqeG7osWp4bur4bun4butw43GsC164bupduG7seG7reG7p+G7seG7r+G7qeG7qeG7qeG7scWp4bunLeG7q+G7sXjhurzhuqzhu6NI4buWw4rDueG7pXjDjeG7osO0w7nigJzhuqNT4bul4bui4buaQuG7peG6vlThu6Xhu4rhur7EguG7ouG7pcag4bue4bu14bul4bqmxILhu6LigJ3GoeG7peG6o8O9w4zhu6XDleG7iuG7neG7peG6psOa4buKw4rhu6XhuqZLw4Lhu5/DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDuXZ3xrDDueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhu7Phu53hu6Xhu5x5w4Lhur7hu6XDjcO94bul4bqm4buz4buA4bul4bucVeG7pcWo4bu54buK4bul4bq+xKh44bud4bulw43DveG7pcOC4bq+4bue4buqxJDhu4rhu6XhuqZK4bul4bqm4bqu4buq4bulw4Lhur7hu5jhu6Xhu4rDgOG7isOK4bul4bui4bua4buA4bul4bui4bq+VcOC4bud4bul4bqm4buz4buI4bul4bqmVcOC4bulw4Lhur5V4buj4bulKcOB4buKw4rhu6Xhu4rDveG7quG7neG7pcOCeeG7gOG7pU7hu4rDiuG7pSh4xajhu4DhuqThu6VreMONw43hu4B4w4zhu5zhu6Ut4bul4buiecOC4bulw4rhu4Dhu7Xhu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7pcOC4bqu4bue4bulw4JSeOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bulw4Lhu55P4buK4bul4bucecOC4bq+4bul4bqmVOG7ksOC4bul4bqk4buEw4Lhur7hu6Xhu5p44bul4buiw5Thu4Dhu6Xhu7Hhu6nhu6Xhu6Lhur5V4bul4bui4buAxJDhu4rDiuG7pcWow73hu6XhurR54buK4bul4bq+w5Xhu4rhu6XGsOG7seG7peG7ouG7muG7gMOJ4bue4bul4bq04bu14buK4bul4buKw73hu6rhu53hu6XFqOG7gMSQ4bui4bulw4J54buA4bulw4rhu4Lhu6XFqOG6sOG7quG7l+G7pcSD4bq+xILhu6Lhu6XDjcO94bulTuG7isOK4bul4buieOG7pcON4buz4buA4bulxajhu4DEkOG7ouG7pcOC4bq+4buI4bul4bui4bq+4buAxJDhu57hu6Xhu4rhur7hu4Dhu6Phu6Xhu4Hhu5rhu5Dhu4Dhu6Xhu7Phu5fhu5/hu5/hu5/hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG6u+G6vuG7gOG7pcON4buw4bud4bul4bui4bq+w5nDguG7peG7nMOZ4bul4buW4bq+4buA4bulw43hu7Dhu53hu6XigJwh4bu04bul4bqj4bql4bulIeG7tOG7peG6o+G6pyHigJ3hu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7pcOC4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhu5bhur7hu4Dhu6XDjeG7sOG7pcWow73hu6Xhur7EkOG7ouG7peG7nFXDguG7peG7iuG6vuG7tcOM4bul4buK4bq+4buG4bulw4JSeOG7pcONU+G7peG7ouG7mkLhu6Ut4bulw4rDk8OM4bulxrDhu6fhu6XhuqZVeOG7peG7mOG7pcaw4bul4bui4bqw4buW4bulLeG7pUnDqMOM4bulw43hu5Dhu4Dhu6Xhur5VeOG7peG6vuG6quG7iuG7peKAnMOC4bq+4bqg4buKw4rhu6XhurR44buI4bulw43Dg+G7nuG7peG7iuG7pnjhu6Xhu5bhur7huq7hu4rhu6XDguG7nk/hu4Dhu6XDglDhu4rDiuG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bq0w5Lhu6XhurR44bul4buiecOC4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6XFqEfhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6Xhu4rDveG7quG7peG7nEPhu6Xhu5p44bul4bqm4buQ4buA4buj4buj4buj4bul4oCcxIM1xKnEgzThu6Upw61Y4bul4buBw6p94bulNWnhu6XEgzUm4buB4bul4bq94buH4bu04bulKSbhu4Hhu53hu6Xhu4E64bq74bulLljigJ3hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5csaw4bun4bul4bqmVXjhu6Xhu6Lhu5pC4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XigJzhuqNo4bul4buBw6p94bulNWnhu6XEgzUm4buB4bul4bq94buH4bu04bulKSbhu4HigJ3hu6Xhu5jhu6Xhu6LhurDhu5bhu6XFqeG7pcWow73hu6Xhu6LhurDhu5bhu6XGsOG7peG6puG7t+G7pUnhur5S4buKw4rhu6VJ4bq+4buAxJDhu5bhu6XDjUHDjOG7peG7msOT4buA4buj4bul4bqh4bq+TuG7isOK4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6Xhu6LhurDhu5bhu6Xhu6nhu6Xhu5xD4bul4bqmxJDhu4rhu6XDjFXDguG7peG7isO94buI4bud4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XDjcO94bulSeG6vuG7gOG7pU7hu4rDiuG7peG7iuG6vsO94bulxajhu7nhu4rhu6Xhu6Lhur7hu4DEkOG7nuG7peG7iuG6vuG7gOG7pUnhu4BEw4zhu6XhuqThu4Dhurrhu4rhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhur7DveG7gOG7pUnhu4TDguG6vuG7peG7isO94buq4bulw4JK4buK4bulw4zhu5Dhu4Dhu6XDguG6vsO94buIxqHhu6XigJzEg8SQ4bue4bul4bq04buz4buK4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bqmVXjhu6Xhu6Lhu5pC4bul4bq+VOG7peG7iuG6vsSC4bui4bulxqDhu57hu7Xhu6XhuqbEguG7ouG7neG7pcWow73hu6XDguG7tcOM4bul4bui4bq+xILhu6rhu6Xhu6Lhur7EguG7ouG7pcWoS+G7isOK4bulSeG6vk7hu4rhu6Xhu6Lhu7Xhu6VJ4bq+4buA4bul4bq04bu14buK4bul4bui4bq+w4Phu4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bqmVOG7ksOC4bulw4rEqOG7luG7pcOMw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOC4bueT+G7iuG7peG7nHnDguG6vuG7peG7isO94buq4bul4bui4bq+4buC4bul4bqmw5rhu4rDiuG7pcWow5Lhu4Dhu6Xhur7hu4jhu7Xhu4rDiuG7o+G7pWrhurLhu4rhu6XDgkrhu4rhu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu6XDiuG7gHjhu4rhu6Xhuqbhurjhu6XDiuG6vuG7gOG7pcOC4bq+4bqo4buW4bulw43hu7Phu4Dhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7pcWo4buAw4nDguG7peG7qMSC4bue4bul4buoeOG7pcONw73DjOG7pcOC4bq+4buI4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhur7EkOG7peG6vsOJ4bulw4x44buA4bul4buceOG7nuG7peG6tOG7gMSQ4bui4bulw4zDveG7peG7nOG7kuG7peG6vuG7t+G7gOG7o+G7o+G7o+KAneG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buBTuG7gOG7peG7ouG6vsOaeOG7peG7iuG6vuG6sOG7iuG7peG7msOB4buKw4rhu53hu6VJ4bq+4buA4bulw4JK4buK4bulw43DveG7peG6plV44bul4bui4buaQuG7pS3hu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4buKw4rhu4h44buK4bul4buKw4rhu4jhu7fhu4rhu6XDjUHDjOG7pS3hu6Xhu4rhur5U4bul4bq+4bqu4bue4bul4bq+xJDhu6Lhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peG6plV44bul4bui4buaQuG7pcOCUOG7isOK4bul4bui4bq+4buQ4buA4bul4bq04buE4bul4bq0T+G7pcOM4bqq4bulw4rDveG7iOG7pcONROG7iuG7peG7msOB4buKw4rhu6XigJxJ4bq+TuG7isOK4bul4buK4bq+4buC4buK4bulw4pUw5Xhu4rDiuG7pcOC4buI4buK4bul4buK4bq+w73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6J44bulw4zDveG7peG6vkvDguKAneG7pS3hu6XhuqRQ4bul4oCc4buK4bq+w73hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6J44oCd4bulw4JT4buKw4rhu6XDisO94buI4bul4oCcw4Lhu4jhu4rhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6Xhu6J44oCd4bul4buK4bq+VOG7pcWo4bqw4buq4bulLeG7peG7ouG6vuG7guG7peG7ok7hu4Dhu6XFqMO94bulw41T4bul4bq04buz4buK4bul4buiTuG7gOG7pcOCU+G7isOK4bul4bui4bq+SuG7pcONSuG7pcOMU+G7gOG7peG7qHjhu4rhur7hu53hu6XDglPhu4rDiuG7peG6tEHhu6Lhu6XDguG6vsSC4buq4bul4bq0TOG7pcONS+G7pcONw73DjOG7peKAnOG7ouG6vuG7oOG7pcOCVOG7isOK4oCd4bud4bulw4JT4buKw4rhu6XDisO94buI4bulSeG6vsSow4Lhu6Xhu7nhu4rhu6XFqOG7s+G7neG7pcOCU+G7isOK4bul4buK4bq+4bqo4bui4bul4buixILhu6Lhu6XFqMO94bulxqDhu57huq7hu4rhu6V54buI4bul4bq04bq24buK4bul4bqm4bqu4buq4bul4buW4bq+SuG7isOK4bud4bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcONw73DjOG7peG6tMO94buA4bul4bui4bqw4buW4bulxahF4bul4buK4bq+w73hu53hu6Xhu4rEqOG7gOG7peG7qMSC4bue4bul4buceOG7nuG7pcONVOG7isOK4bud4bulw43hu55O4buK4bul4buKw4rhur5H4bulw4zhu4Lhu4rhur7hu6XDjcO94bul4buc4buAROG7nuG7peG7nHjhu4jhu6XDgnjhu6Xhu4rhur7hu7PDguG7o+G7o+G7o+G7pSE1JMSDNOG7peG6o8Od4bulIVk24bulKTbEgzXhu6U0OOG7peG7nOG7iOG7pcWow5Thu4Dhu6XDjVPhu6Xhu6Lhu5pC4bulw4zDveG7pcOCeeG7gOG7pU7hu4rDiuG7pSh4xajhu4DhuqThu6VreMONw43hu4B4w4zhu5zhu6Xhu4rDveG7quG7pUnhurjhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4buldsWp4bur4buW4buo4bubw7nhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4bqk4buK4buj4bq0eOG7iOG7ouG6vnjhu4rhur7hur7hu4h44bujxajhu4ov4bqk4bqs4bucSeG7ouG7iOG7li/hu4rhuqzGr+G7nC/GsMaw4bur4burL8WpdsWp4bqk4but4bund+G7seG7seG7q+G7r+G7osWp4bun4buxw43FqS164bupduG7seG7reG7p3fFqeG7sXfhu7Hhu6vhu6fGsC3hu7HDgnbhuqThu6fhu6NI4buWw4rDueG7pXjDjeG7osO0w7nigJzhuqNT4bul4bui4buaQuG7peG6vlThu6Xhu4rhur7EguG7ouG7pcag4bue4bu14bul4bqmxILhu6LigJ3GoeG7peG6o8O9w4zhu6XDleG7iuG7neG7peG6psOa4buKw4rhu6XhuqZLw4Lhu5/DueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDuXbFqeG7q8O54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cijhu5rhuqzGr+G7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu4rDisOa4buKw4rhu6XDguG6vuG7teG7quG7peG6pOG7t+G7gOG7neG7pcOC4bq+4bu14buq4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6XhuqRK4buKw4rhu6Xhu5xO4buKw4rhu6XhuqThu7fhu4Dhu53hu6XDgsOV4buK4bulw41T4bul4bqk4bu34buA4bulw4Lhu55P4buK4bul4buW4bq+4bu54buKw4rhu6XDjEvhu4Dhu6Xhu6Lhur5V4bul4bui4buaROG7iuG7peG6plThu5Dhu4rDiuG7peG7luG6vk/hu6XhuqPhu4jhu4rhuqThu4jhu4rhu6Phu6U14bqw4bue4bulxqDhu57hu7Xhu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6XDguG6vuG6oOG7isOK4bulw43hu4BE4buK4bulxqDhu5544buK4bulw4rhu4Lhu6XhuqbEkOG7iuG7peKAnMOC4bq+4bu14buq4bul4bqk4bu34buA4oCd4bud4bulxILhu6rhu6XDjcO94bulKOG7muG6rMav4bulSeG6vk7hu4rDiuG7peG7isOKUuG7peG6plThu5LDguG7pcOK4buAxILDguG7peG7isO94buI4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6Xhu5zhu55P4bui4bulw6NpxJE24bulxIPhu7jDo+G7peG7ouG7gMSQ4buW4bul4bui4bq+4bqs4buI4buj4bulauG7guG7peG7nHjhu4jhu6VU4buX4bulIeG6vkbhu6Xhu6JO4buA4bulw4zDlOG7gOG7peG6vuG7gOG6uOG7nuG7neG7pcWo4buC4bul4bqm4bu34bul4bui4buaxKjhu6Lhu6XhuqZLw4Lhu6XFqMO94bul4bui4bq+xILhu6Lhu6XFqEvhu4rDiuG7pUnhur7hu4Dhu6Xhu4rhur7hurDhu4rhu6Xhu5p44bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XhuqZVeOG7peG7ouG7mkLhu6Xhu6Lhur5K4bulw41K4bulw4xT4buA4bul4buoeOG7iuG6vuG7peG7mOG7peG7qOG7t+G7peG6vsOS4buA4bul4buKw73hu6rhu6XDguG6vkbhu6XhuqZ54buKw4rhu6XDjcO94bul4bq+S8OC4bul4bui4buaSuG7pcOCUnjhu6Uo4bua4bqsxq/hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cjPhu5p44buK4buKSeG7gOG6rOG7pUnhuqjhu4rhu6Xhu7nhu4rhu6XhuqbEkOG7iuG7pcOMVcOC4bulSeG6vk7hu4rDiuG7peG7ueG7iuG7peG6tMSC4bui4bulSeG7rOG7peG7ouG6vlXhu6XDiuG7guG7pUnhur55w4Lhu6Xhu4rDiuG7iMO94buA4bulSeG6vuG7iHjhu4Dhu6Xhu6LDg+G7quG7pcWow73hu6Xhu5xOw4JOw4144buj4bulIeG7nk/hu4Dhu6XDglDhu4rDiuG7neG7pcWo4buC4bulSeG6vk7hu4rDiuG7peG7ueG7iuG7peG7mnjhu57hu53hu6XDglLhu53hu6XGoOG7nuG7teG7pcOMw73hu6XDguG6sOG7nuG7peG6tOG6qOG7peG6tOG7hOG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bulw4LDg+G7quG7peG7mnjhu57hu6XhurRB4buW4bulw4Lhu7Xhu4Dhu53hu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6Xhur7hu4jDveG7isOK4bulxajDveG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bui4buaeeG7gOG7pcOCw4Phu6rhu6VJ4bq+4buM4buKw4rhu6XDjcOT4bul4buK4bueT+G7ouG7peG7ouG7mkvhu4rhu6Phu6XDo8OS4bui4bulw4LDg+G7nuG7pcOC4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4bq+4bu34buA4bulxajhurDhu6rhu6XDjMO94bulw4Lhur5G4bul4bqm4bq44bul4buKROG7nuG7pcONROG7iuG7peG6tMO94buA4bul4bq+S8OC4bul4bqm4buz4buI4bul4bqmVcOC4bulw4zDveG7pcOCecOC4bul4bq0w73hu6XDjOG6quG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7peG7ouG6vnnhu4Dhu6Xhu4rhur5Bw4Lhu6XDguG7iOG7iuG7peG7isOKw73hu6rhu6XDjMOS4buixqHhu6XigJw14bu34buq4bul4bu54buK4bul4buaeOG7nuG7pcag4bue4bu14bud4bul4bq0w4Hhu4rDiuG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu5xD4bulw4LEqOG7peG7isOKw73hu6rhu6XDguG6vuG7oOG7isOK4bul4bu54buK4bulw4J5w4Lhu6XhurThuqjhu6XhuqbEguG7quKAneG7o+G7pWrhu4DDicOC4bul4buKw73hu6rhu6V44buA4bulw4Lhur7huqDhu4rDiuG7peG6tOG7gMSQ4bui4buj4bulIeG6vkbhu6XDjcO94bulw4Lhur5UeOG7peG7osOa4buKw4rhu6XDgsSo4bul4bqmVXjhu6Xhu6Lhu5pC4bul4buKw73hu4jhu6XDjMO94bul4buiTuG7gOG7peG6plThu5LDguG7pcOC4bq+VeG7isOK4bulSeG7gMSQ4buK4bulw4LEqOG7peG7ouG6vuG6uOG7pcOKw4Phu6rhu6Xhu5p44bul4bq/4buL4bulIeG6p+G7peG6o+G6t+G7peG6uzXhu7TEg+G7pcOtxIM04bulNeG7suG7geG7pcSDNSrEg+G7pcOC4bq+RuG7pcWo4buC4bul4bqhPsSD4bul4bu4xIPhu6Xhu6Lhur5O4buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXJx4buAw4zDiuG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7q+G7q3fhu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6vhu6svxal2xanhuqThu63hu6d34buxduG7q+G7p+G7onZ2xanDjcWpLXrhu6l24bux4butxanhu6fFqeG7q+G7sXfhu6/GsOG7qy3hu6nFqcaw4bq8eOG7o0jhu5bDisO54buleMON4buiw7TDueKAnOG6o1Phu6Xhu6Lhu5pC4bul4bq+VOG7peG7iuG6vsSC4bui4bulxqDhu57hu7Xhu6XhuqbEguG7ouKAncah4bul4bqjw73DjOG7pcOV4buK4bud4bul4bqmw5rhu4rDiuG7peG6pkvDguG7n8O54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO54bur4burd8O54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ci7hu5p44bqk4bulw4JO4buKw4rhu6Xhu6Lhu6Thu6Xhu4rhur7DveG7pcOK4buAw73hu57hu6Phu6Uh4bqw4bue4bul4buieOG7pcOC4bq+4buI4bulw4zhu4Lhu4rhur7hu6XhuqZU4buSw4Lhu6XGoOG7nuG7qkXhu4rhu6Xhu6pE4bue4bul4bucecOC4bq+4bud4bul4bqmVOG7ksOC4bul4buiw5nhu6Xhu6Lhu57hu4rDiuG7peG7osOZ4bul4buiecOC4bulw43DvcOM4bul4bq0xILhu6Lhu6VJ4bus4bulxajhu4DDicOC4bulw4rhu4Lhu6XDjOG7guG7iuG6vuG7pcOM4bueT+G7iuG7o+G7pSlVeOG7pcOCTuG7isOK4bul4bui4buk4bulw4Lhu4jhu4rhu6XDjMOS4bui4bul4buKw73hu4jhu6XDguG6vuG6oOG7isOK4bulw4LEqOG7peG6psOAw4Lhu6XGoOG7nuG7qkXhu4rhu6XhuqbEguG7quG7o+G7pSHhur7huqDhu4rDiuG7pcag4bueeOG7pcONw73hu6Xhu6JO4buA4bulw4Lhur5UeOG7peG6plThu5LDguG7pcOC4bq+VeG7isOK4bulSeG7gMSQ4buK4bul4bqmVXjhu6Xhu6Lhu5pC4bul4buKw73hu4jhu6XhuqbDg8OM4bul4bui4bq+4bqg4buKw4rhu6XDguG6vuG7gMSQw4Lhu6XhuqPhu4DDjOG7iOG7peG7nHjhu4rDiuG7peG7ouG7mkvhu4rDiuG7pcWow73hu4jhu6XhurThu5Dhu6Xhu6JU4buQ4buKw4rhu53hu6Xhu6jhuqjhu6Xhu6Lhu4h44buKw4rhu6XDjMOS4bui4bul4bq0VcOC4bul4bui4buaeOG7iuG6vuG7peG7nMOV4buK4bul4bqk4bqu4bue4bulxahO4bulw4rhu4B54bud4bul4bui4buaVOG7kuG7ouG7peG7ouG7nuG7qsSQ4bui4bul4bq0w4Hhu4rDiuG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDgsOD4buq4bul4bq+w5Phu6XDguG6rsOM4bulw4Lhu4zhu6Phu6Phu6Phu6Vqw73hu6XDguG7nk/hu4Dhu6XDglDhu4rDiuG7neG7pcOC4bqw4bue4bul4bq04bqo4bul4buKw4rhurDhu5bhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDguG6vuG7gMSQw4Lhu6XhurR54buK4bq+4bulw4p44bul4buiTuG7pUnhur7hu4zhu4rDiuG7pcONw5Phu6Ut4bulw4zDveG7pcOC4bq+4buG4buK4bq+4bulw4LhurDhu57hu6XhuqE14bqlxIM04bulxIM0w6zEgzThu6XhuqFd4buH4bulNMOd4bqv4bulKeG6tzbhu6U14bq1NuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyw6rDk+G7gOG7peG7isO94buI4bulw4J54buA4bulw4xO4buKw4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4buKw4rDmuG7isOK4bul4buo4buC4bul4bq+w5Xhu4Dhu6UpIsSD4bulw6PDrSHhu6Uh4bqx4bul4buBNTHhu6Xhu4Em4buH4bul4buBNcOdxIM14bulw6Phuqnhu4Hhu6Uu4bu0xIPhu6XEgzXhu7Ih4bub4bulw4J54buA4bul4buieOG7quG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu4rDisOa4buKw4rhu6Xhu4rDiuG7iHnhu6rhu6XDjFPhu4Dhu6XhuqbEkOG7iuG7pcOMVcOC4bulw4JRw4Lhu6XDikbhu6XDjFPhu4Dhu6XhurThu4DEkOG7iuG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bulw4zDkuG7ouG7pTRh4bulw6NoNuG7pSE/4buH4bul4bq/Nl3hu4fhu6UhJuG6u+G7peG7geG6pzbhu6Xhu4E1aWXEgzThu53hu6Phu6Phu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG7o+G7o+G7o+G7pSnEguG7quG7neG7peG7osSow4zhu6XDjeG7s+G7gOG7pcONw73hu53hu6Xhu5zDleG7pcONVOG7ksOC4bulw43DveG7neG7pcOK4bqu4buK4bul4but4bun4bun4bul4bui4buaeOG7isOK4bulw4JSeOG7pcaw4bul4bui4bqw4buW4bul4bucecOC4bq+4bulw43DveG7pcOC4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XFqEXhu6Xhu4rhur7hu6bhu4rDiuG7peKAnCHhuqXhu6UuPuG7pWwm4buH4bul4buBN8SDNeG7pcOq4buFxIM04bulw6plxIPigJ3hu6XFqMO94bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6XigJwhOuG7h+G7peG7gcOqWDbhu6U1aeG7peG6oTXhuqXEgzThu6Xhu4E1MeG7peG7geG7tOKAneG7neG7pcOMw73hu6XhurThu7Phu4rhu6Xhu5bhur7hu7Xhu4Dhu6Xhu6Lhur7DmcOC4bul4bui4bq+4bqw4buK4bul4bui4buaS+G7isOK4bulxajDveG7peG6pMOo4bulw4Lhur7DmuG7isOK4bulxIMi4buH4bulw6Phu4fhuqfEg+G7pTQ2WeG6u+G7pcOjPeG7geG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4bq/eOG7nuG7pUnhur7hu4Dhu6Xhu6Lhu5rEqOG7ouG7peG6pkvDguG7peG7msOT4buA4bud4bul4bq04buz4buK4bul4bui4bq+xILhu6rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bud4bul4buiTuG7gOG7pUnhur5O4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hurjhu6XFqOG7gMSQ4bui4bul4bqm4bq44bulw4zDveG7peKAnCHhu7TEgzXhu6UuWeG6r+KAneG7peG6tOG7s+G7iuG7pcOMw5Lhu6Lhu6XDgnnDguG6vuG7peG6tOG7guG7iuG6vuG7peG7ouG6vlThu5Dhu4rDiuG7pcWow73hu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6Xhu6Lhur5U4buQ4buKw4rhu6XFqEXhu6XDguG7nk/hu4rhu6Xhu5x5w4Lhur7hu6Xhu4rDveG7quG7peG6plThu5LDguG7peG7iuG7pnjhu6Phu6UpxILhu6rhu6XDjcO94bulw4Lhur5UeOG7pUnhurjhu53hu6Xhu6LDmuG7isOK4bulw4LDg+G7nuG7pcOC4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XhurTDveG7quG7peG6tOG7gMOJ4buK4bulw4JV4bul4buK4bq+VOG7pcOMw5Lhu6Lhu6XGoOG7nuG6ruG7quG7peG7ouG7s+G7luG7peG6vsSoeOG7peG7nMOAw4Lhu6Xhu5zhu5Thu6XDjMO94bul4bq04buz4buK4bul4bui4bq+VOG7kOG7isOK4bulw4rDgOG7luG7peG7mOG7pcOC4bq+4buS4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XFqOG6sOG7quG7o+G7pTV4enrhu5/hu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cnHhu4DDjMOK4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buAIeG6rOG7iuG7ouG6rOG7msO54bul4buc4bui4buqw43huqzDtMO5xq/hu4DhuqThu6Lhur7GoeG7pXbhu6fhu6fhu5bhu6jhu5vhu6Xhur7huqzhu4DDiuG6vuG7osah4bulxanhu6fhu63hu6/hu5bhu6jhu5vDueG7peG7nOG7msOCw7TDuS8vw4LhuqThu4rhu6PhurR44buI4bui4bq+eOG7iuG6vuG6vuG7iHjhu6PFqOG7ii/huqThuqzhu5xJ4bui4buI4buWL+G7iuG6rMav4bucL8awxrDhu6vhu6svxal2xanhuqThu63hu6d34buxd8Wpxanhu6Lhu7Hhu6/hu6/hu7HDjcawLXrhu6l24bux4but4bun4buv4burduG7r+G7r3bhu6fhu68t4bq04buv4bun4bq0duG7o0jhu5bDisO54buleMON4buiw7TDueKAnOG6o1Phu6Xhu6Lhu5pC4bul4bq+VOG7peG7iuG6vsSC4bui4bulxqDhu57hu7Xhu6XhuqbEguG7ouKAncah4bul4bqjw73DjOG7pcOV4buK4bud4bul4bqmw5rhu4rDiuG7peG6pkvDguG7n8O54bulxq/hu4DhuqThu6Lhur7DtMO5duG7p+G7p8O54bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LDtMO5xanhu6fhu63hu6/DueG7pS9ycS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLEg8SQ4bue4bulw4LEqOG7peG7iuG6vuG7guG7iuG7peG7ouG6vsSC4buq4bul4bui4buaROG7iuG7pcOK4buAeeG7peG7nHnDguG6vuG7neG7peG7ok/hu6Lhu6Xhu4rhur7EguG7ouG7peG6vuG7t+G7quG7peG6psOa4buKw4rhu6XhuqZR4buKw4rhu6Xhu6J44buq4bulxajDveG7iOG7neG7peG6psOa4buKw4rhu6XDjeG6sOG7ouG7peG7ouG7mnjhu4rDiuG7peG7isO94buI4bulw4Lhu7Xhu53hu6VJQuG7iOG7peG6tOG7s+G7iuG7pSE1JMSDNOG7peG7gTUx4bulw6rEkTbhu6Xhu4FYbeG7pSlpZSHhu6XFqMO94bulw4zEguG7ouG7pcOCTuG7isOK4bulw4zEguG7ouG7pcWo4buAw4nDguG7neG7pcOMxILhu6Lhu6XDiuG7gMSCw4Lhu6Xhu4rDilLhu6XGoOG7nuG7sOG7pcOK4buAeeG7pcWo4buC4bul4bq04buE4bulKFnEg+G7pcOjQOG7geG7pWrDneG6r+G7peG6psSC4buq4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7lljhu57hu6Lhur7hu4jhu5rDuXJx4buc4bui4bua4buI4buKw4pyxIM04buHbV3Eg+G7peG6uzXhuq/EgzRxL+G7nOG7ouG7muG7iOG7isOKcnEv4buWcg==

NGUYÊN PHONG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]