(vhds.baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây nhờ các chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con vùng cao huyện Mường Lát đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng mô hình trồng sắn năng suất cao xen canh với đất rừng sản xuất mang lại hiệu quả, hứa hẹn là cây sinh kế giảm nghèo bền vững cho đồng bào.
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXLhurvhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bul4oCcw4LDg+G7quG7peG7qMSoeOG7peG7isOK4bq+w6jhu4jigJ3hu6Xhu5jhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o3nhu6JxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5csSD4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rhu7nDjOG7pcOK4bqu4buK4bul4bqmw4Phu6rhu6Xhu4rhur7hu5Dhu6XDgnnDguG7pcOC4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu53hu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7peG7nHnDguG6vuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7olThu6Xhur7hu47hu6Xhu6Lhu5rhu5Lhu6XDglJ44bulKeG7teG7isOK4bulxajDveG7pcSD4bq+w73hu6Xhu4pUw5TDguG7pcOC4bq+4buI4bulxahQ4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq0w73hu4jhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7osOSw4Lhu6Xhu6Lhur7hu4Dhurjhu57hu6Xhu5xP4bud4bul4bq0w73hu6XDguG7iOG7iuG7pcWoUOG7isOK4bulw4J44buI4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o3nhu6Lhu6Xhuqbhu7fhu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG6puG7jOG7gOG7pcOCw5Xhu6XDgsSC4bue4bulw4LDg+G7quG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu53hu6XFqOG6sOG7ouG7peG7iuG7nk7hu4Dhu53hu6V54buW4bul4bqkUeG7isOK4bulw4xO4bul4bq+4buC4buK4bq+4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7peG7nEHhu4rhu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG7nOG7nsSC4bui4bulw4J44buI4bul4buo4bqs4buK4bulw4J44buK4bq+4bulxajDlOG7gOG7peG6psSC4bui4bul4buaw5rhu4rDiuG7peG7nOG7teG7iuG7peG7qOG7nsSC4bui4bulw4x44buKw4rhu6XDjeG7s+G7gOG7peG6vuG7gMOJ4bue4bulxqDhu57hu7Xhu53hu6Xhur5VeOG7peG6vuG6quG7iuG7pcONw73hu6XDgsOD4buq4bul4buc4buA4buK4bq+4bulScSQ4bulw4rhu4Dhu7XDjOG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu6XhurRF4buK4bulxajhu6bhu4rDiuG7pcOC4bq+4buI4bul4bqmw5Phu4rDiuG7peG6tMO94buI4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7liF44buW4bui4buA4buI4buKw7lyceG7gMOMw4rhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhuqThu6Lhur7hu57DjOG6tOG7peG7gCHhuqzhu4rhu6Lhuqzhu5rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDucav4buA4bqk4bui4bq+xqHhu6V24bun4bun4buW4buo4bub4bul4bq+4bqs4buAw4rhur7hu6LGoeG7peG7reG7p+G7p+G7luG7qOG7m8O54bul4buc4buaw4LDtMO5Ly/hu4DFqOG7o+G6tHjhu4jhu6Lhur544buK4bq+4bq+4buIeOG7o8Wo4buKL+G7iuG6rMav4bucL8aw4burxanhu60vxanhu6/hu6/huqThu6nFqeG7p+G7p3bGsOG7reG7ouG7q+G7scWp4buv4burw43hu6fhu6NI4buWw4rhu5fhu5rDtHbhu6vhu7HDueG7pXjDjeG7osO0w7nhurvhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bulw4LDg+G7quG7peG7qMSoeOG7peG7isOK4bq+w6jhu4jhu6Xhu5jhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o3nhu6LDueG7pcav4buA4bqk4bui4bq+w7TDuXbhu6fhu6fDueG7peG6vuG6rOG7gMOK4bq+4buiw7TDueG7reG7p+G7p8O54bulL3LEg8OKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bul4buo4bu34bulw6NU4buQ4buKw4rhu6XhuqPhu7Dhu6XFqOG6sOG7iuG7pcOC4bq+4bue4buq4bq44buK4bul4bucQeG7iuG7peG7qOG7nk/hu4rDiuG7pcOC4bq+w4Phu4rhu6XhuqbDk+G7gOG7peG6tHnhu4rhu6XDguG6vuG7iOG7peG7ouG6vlTDleG7isOK4bulw4154buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIpVeG7isOK4bul4bq0ROG7iuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4bq04buC4bul4bucQeG7iuG7peG6puG7t+G7peG7qMSQ4buW4bulw4pL4buK4bul4bq0ROG7iuG7pcWow4nhu6XhuqZU4buQ4buKw4rhu6XDguG6vuG7kOG7peG7qOG6rOG7pU7hu6Xhu6JO4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhuqbhurjhu6XFqOG6sOG7iuG7pcOC4bq+4bue4buq4bq44buK4bud4buleOG7iuG6vuG7pcOjeOG7pWzhuqzhu4jhu6VseOG7iuG6vuG7peG7mOG7peG6tOG7teG7iuG7pWx44bul4bqj4bue4buKw4rhu53hu6Xhu6jhu7fhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o+G7sOG7peG7isSo4buAxqHhu6XDuTV44buA4bul4buK4bu5w4zhu6XGoOG7nnjhu6XhuqZU4buSw4Lhu6Xhu5zDmeG7pcWo4bqw4buK4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7neG7peG6vlTDlOG7isOK4bul4bqk4bqy4buK4bulw4JSeOG7pcOC4bq+4buG4buK4bq+4bulxqDhu57hu6pF4buK4bul4bqm4buEeOG7peG7luG6vlTDleG7isOK4bud4bulw4rhu4B44bul4bqm4buC4buK4bq+4bul4buiTuG7gOG7pcWow73hu6XDgnnDguG7peG6vsOS4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XhurThu7Xhu4rhu6XhurRB4bui4bul4buieOG7quG7pcWow73hu4jhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bulw4LDg+G7quG7peG7nEHhu4rhu6Xhu4rhu7nhu4rDiuG7peG7nOG7nsSC4bui4bulw4J44buI4bul4bui4buaROG7iuG7peG6psSC4bui4bul4bqmw5Phu4Dhu6Phu6XEg3jhu6rhu6XDiuG7gHjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6Xhu6JO4buA4bulxajDveG7pcOCecOC4bul4bq+w5Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6tOG7teG7iuG7peG6pnjhu4rDiuG7peG7ouG6vuG7nuG7peG6vuG7iOG7s8OC4bq+4bul4bucQeG7iuG7o+G7pWpR4bul4bucQeG7iuG7peG7iuG7ucOM4bul4buKeOG7quG7peG6plThu5LDguG7pcOK4buAeeG7neG7pcOCeOG7iOG7pcOK4bqu4buK4bulw4rEguG7luG7peG6pk7hu4Dhu6Xhu4rhu7nDjOG7peG7ouG7mlTDlMOC4bud4bulxajDlOG7gOG7pUnhur7hu4jhu7Xhu4rDiuG7pcWp4bux4bul4buixILhu4rhu6Xhu5xB4buK4bul4buiVMOV4buA4bud4bulw4rhu4B44bul4bqm4buC4buK4bq+4bul4buiTuG7gOG7peG7ouG6vuG7nuG7peG7iuG6vuG6sOG7luG7peG6vsOV4buK4bul4bup4bun4bul4bui4bua4buAw4nhu57hu6XhuqbDk+G7isOKw7nhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ciFK4buK4buleOG7iuG6vuG7pTXDveG7pWrhu7nhu4rhu6XhuqPhu7Phu4Dhu6Xhu5jhu6XhurThu7Xhu4rhu6XEg8O94buKw4rhu6XFqeG7neG7peG7qOG7t+G7pcOjVOG7kOG7isOK4bul4bqj4buw4bulw4Lhur7hu4jhu6XhurThu4DEkOG7ouG7neG7peG7ouG7mlTDlMOC4bul4bqmw4Phu6rhu6XDiuG7gHjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6V44buK4bq+4bulxajDveG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bul4bui4bua4buI4buKw4rhu6XhurThu7Xhu4rhu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bulw4LDg+G7quG7peG7qOG7iHjhu4rhu6Xhu6Lhur7huqzhu4jhu6Uow5nhu6V54buK4bulxanhu6vhu6/hu6Xhu4rhur5U4buKw4rhu6VJ4bq+TuG7isOK4bul4bq+4buAw4nhu57hu6XGoOG7nuG7teG7o+G7pSF5w4Lhur7hu6XhuqbDg+G7quG7pcaw4bul4buK4bu5w4zhu53hu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pcag4bue4buqReG7iuG7peG6puG7hHjhu6Xhu5bhur5Uw5Xhu4rDiuG7pcWo4bqw4buK4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7pcOCw4Phu6rhu6Xhu5xB4buK4bulxajDveG7pcWoUeG7peG7isO94buq4bulw4rhu4B44bul4bqm4buC4buK4bq+4buleOG7iuG6vuG7peG7ouG6vuG7nuG7peG6vuG7iOG7s8OC4bq+4bul4bqmVOG7ksOC4bulSeG6vuG7iOG7teG7isOK4bul4bux4bun4bul4buixILhu4rhu6Xhu5xB4buK4bul4buiVMOV4buA4bud4bulxajDlOG7gOG7pcOK4buAeeG7pcOCTuG7isOK4bul4bui4buq4bul4buK4bq+4bqw4buW4bul4buiw5rhu6XGsOG7o8Wp4bun4bun4bul4bqmxJDhu4rhu6XGsOG7o+G7reG7p+G7p+G7peG6psOT4buKw4ovScOK4bud4bulw4Lhur7hu4jhu6Xhu6Lhur7hu57hu6Xhu4rhur7hurDhu5bhu6Xhu6Lhu5pE4buK4bulxanGsOG7p+G7peG7ouG7muG7gMOJ4bue4bul4bqmw5Phu4rDiuG7o+G7peG6v+G7iOG7pcWow5Thu4Dhu6XDgsOD4buq4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7pUnhur55w4Lhu6Xhu6Lhur7hu4Lhu6XDgsOD4buq4bul4bucQeG7iuG7peG7msSC4bui4bul4bqk4bq64bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7neG7peG7luG6vlDhu6Xhur7hu5Lhu5bhu6XFqMOU4buA4bulSeG6vuG7huG7peG6vuG6sOG7nuG7neG7peG7ouG6vuG7jOG7peG7iuG6vlThu5Thu4rDiuG7peG7ikThu4rhu6XDgsOD4buq4bul4bucQeG7iuG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7pcWow73hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bulSeG6vnnhu6Xhu6JP4bui4bud4bul4bq04buC4buK4bq+4bulxqDhu57Dg+G7iuG7pcOM4buO4buA4bulw4LDg+G7quG7pcOCxKjhu6Xhu5zhu7Xhu4rhu6XDjVThu5Lhu4rDiuG7peG7ok/hu6Lhu6Xhu5xD4bulw4Lhur7hu4jhu6XGsOG7pS3hu6Xhu6lJw4rhu6XDglLhu6Xhu5xB4buK4bul4buiVMOV4buA4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXIh4bq+RuG7peG7onjhu6rhu6XDjUThu4rhu6Xhu5bhur7hu4Z44bul4bqmw5Phu4Dhu6Xhu6Lhu5pUw5TDguG7pcOMw4Dhu6Lhu53hu6V44buK4bq+4bul4bqj4buz4buA4bul4buKxKjhu4DGoeG7pcO5asO94buI4bulxahR4bul4bui4bq+4bue4bul4bq+4buI4buzw4Lhur7hu6Xhu5xB4buK4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6tOG7teG7iuG7peG7ouG6vuG7nuG7peG6vuG7iOG7s8OC4bq+4bul4buKTuG7isOK4bul4buc4bu14buK4bulw4rhu4Dhu6Dhu5bhu6Xhu4rhur544bue4bul4bui4bq+4bqs4buI4bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6XigJzhuqbhu4zhu4Dhu6XDgk7hu4rDiuKAneG7neG7pcOC4bu14bul4bq04bu14buK4bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bua4bue4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu57hu6Xhur7hu4jhu7PDguG6vuG7pcOC4bq+4buI4bul4buiw5rhu4rDiuG7peG6vsOS4bulw4rhu4B44bul4bqm4buC4buK4bq+4bud4bul4buo4buI4buKw4rhu6XDiuG7gHjhu6Xhuqbhu4Lhu4rhur7hu6Xhu4rDveG7quG7pcOMw5Thu4Dhu6XDguG6vuG7nuG7quG6uOG7iuG7peG7nHjhu4rDiuG7pcOK4buAeOG7peG6puG7guG7iuG6vuG7pUnhur55w4Lhu6Phu6Xhu4Hhu5pE4buK4bul4bqmw5Phu4Dhu6Xhu5xB4buK4bud4bulw4zhu47hu4Dhu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XDjMOS4bui4bulw4JO4buKw4rhu6XFqOG7gMOJw4Lhu53hu6XhuqbDveG7iuG7pU7hu4rDiuG7pcOCxKjhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulxahR4bul4bqkUOG7isOK4bulw4Lhu55Pw4Lhu6Xhuqbhurjhu6XhuqbDveG7iOG7neG7peG7iuG6vuG7jOG7peG7nEHhu4rhu53hu6Xhu5bhur5R4bul4buK4bum4bul4bqkUOG7isOK4bul4bqkeOG7iOG7pcOC4bq+w4Dhu6Lhu6XDglLhu6Xhu5xB4buK4bul4buaeOG7pUnhur5M4buA4bulw4pPw4Lhu6Xhu5rDk+G7gOG7pcOK4buIw4zhu6XFqMO94buI4bul4bq04buC4bud4bul4bui4bq+eOG7iuG6vuG7peG7iuG7gEThu4rhu6Xhu6Lhu5p44buA4bul4bui4buaeeG7isOK4bulw4LEqOG7peG7iuG6vuG7gMOJw4zhu6XFqFHhu6VJ4bq+4buew4Phu4rhu6XFqHnDguG7peG7osOa4buKw4rhu6XhurThu4Lhu6Xhu5xB4buK4bulw4Lhur7EguG7ouG7pcONROG7iuG7peG7qOG6rOG7pU7hu6Xhu6JO4bul4bui4bu14buA4bul4bqmeOG7isOK4bulw4Lhur7hu5Dhu6Xhu5zhuqLhu4rhu6XhuqRUw5Thu4Dhu6XDguG6vsOD4buK4bul4bqmw5Phu4Dhu6Phu6Phu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cilU4buSw4Lhu6XhurThu4DEkOG7ouG7neG7pcOjVOG7kOG7isOK4bul4bqj4buw4bulw43DveG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7iuG6vuG7puG7isOK4bul4buo4bu34bulw4LEqOG7peG6pOG7gMOJ4buK4bul4bui4buGw4Lhur7hu6Xhu5xB4buK4bulw43DlOG7iuG7pcOCUnjhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pcOjVOG7kOG7isOK4bul4bqjeeG7ouG7pcWow5Thu4Dhu6XDiuG6ruG7iuG7pcWp4buj4bun4bun4bun4bq+eOG7o+G7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bq04buC4buK4bq+4bulxanhur544bul4bucQeG7iuG7pcOC4bq+4buI4bul4buc4bu14buK4bulw41U4buS4buKw4rhu6VJ4bq+4buI4bu14buKw4rhu6XFqXbhu6Ut4bulxrDhu6fhu6Xhu6LEguG7iuG7neG7pcOK4buAeeG7pcOCTuG7isOK4bul4bui4buq4bul4buK4bq+4bqw4buW4bul4buiw5rhu6XGsOG7o8Wp4bun4bun4bul4bqmxJDhu4rhu6XGsOG7o+G7reG7p+G7p+G7peG6psOT4buKw4ovScOK4buj4bul4bq/QeG7iuG7peG6plThu5LDguG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7peG7osOa4bul4bqm4bqu4bue4bul4bui4bq+eeG7isOK4bul4bup4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu6Lhur554buKw4rhu6XFqcaw4bulw43DveG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhur7hurjhu6Xhu6Lhur7hu57hu6Xhur7hu4jhu7PDguG6vuG7o+G7pTXDieG7peG7ouG6vk/hu4rDiuG7pcOK4buAeOG7iOG7peG7ouG6vk7hu4rDiuG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7iuG7pcON4buS4buA4bul4bqm4bu34bulw4rhu4Dhu6Dhu5bhu6XDguG6vuG7iOG7peG6vuG7iOG7s+G7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu57hu6XDjOG7nnjhu53hu6XFqOG6sOG7iuG7pcOC4bq+4bue4buq4bq44buK4bul4bucQeG7iuG7peG6puG7gOG7peG7ouG7gEThu57hu6Xhu6Lhur5R4bul4bui4bq+4bue4bqw4buK4bulw43hu5Lhu4Dhu6Xhur7DleG7iuG7peG7msSC4bui4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4buB4buaVOG7mOG7isOK4bul4bq74bq+SuG7isOK4bulxINO4buKw4rhu6Xhu4rDiuG6vuG7gMOJ4buW4bulxajDveG7peG6u+G6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6Xhu4pO4buKw4rhu6Xhu6Lhur5O4buK4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XDo1Thu5Dhu4rDiuG7peG6o3nhu6Lhu6Xhu4Hhu5rhuq7hu4rhu6Vq4bu54buK4bul4buB4bq+QeG7isOK4bud4bulw4Lhur7hu4jhu6XhurThu4DEkOG7osah4bul4buB4bq+w5nDguG7peG6vuG7gMOJ4buK4bulxIPDiuG6vuG7hOG7pcag4bue4buqxJDhu6Lhu6Xhu5xP4bulxanFqS3Eg+G6vS/hu4Fr4bul4buKw4rDveG7quG7pcawdy93L8aw4bunxrDGsOG7pcOCUnjhu6UueOG7iuG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7pcWoUeG7peG7gUbhu4rhur7hu6VS4buq4bulxahF4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulxajDveG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7pcOjVOG7kOG7isOK4bul4bqjeeG7ouG7peG6psSQ4buK4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p+G7qeG7p+G7neG7peG7ouG6rsOM4bul4buK4bq+4buC4buK4bul4bqmxJDhu4rhu6Xhu4rhu7nDjOG7pcaw4bun4bur4bux4bud4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p8aw4bup4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6jDg+G7quG7peG6pMOZ4buKw4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XhurThu7Xhu4rhu6XhuqbDk+G7peG7ouG6vuG7jOG7peG7iuG6vlThu5Thu4rDiuG7neG7pcONw5l44bulw4Lhur5L4buK4bulw4LDg+G7quG7neG7pcOC4buI4buK4bul4buW4bq+UOG7peG6vuG7kuG7luG7pcWow5Thu4Dhu6Xhuqbhu4BF4bue4bulSeG7gMOJ4buK4bulSeG6vuG7huG7peG6vuG6sOG7nuG7neG7peG6psSC4bui4bul4bqmeOG7gOG7neG7peG7ouG7jOG7pcOC4bq+VcOC4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bulSeG6vnjhu4Dhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bq0w5Lhu6XhuqbEkOG7iuG7peG7ouG6sOG7iuG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG6pMOD4buK4buj4bulKcOT4buKw4rhu6Xhu6Lhur7hu5Dhu4Dhu53hu6Xhu6pE4bue4bulw4Lhuq7hu57hu6XDgnnDguG7peG7ouG7jOG7pcOC4bq+VcOC4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6XGoOG7nuG7qkXhu4rhu6XFqMO94buI4bulw4Lhu57DksOC4bud4bul4buow4Phu6rhu6XhuqTDmeG7isOK4bulScSQ4bul4bq+4buI4buzw4Lhur7hu6Xhu5bhur554bui4bul4bui4bua4buA4bq44buK4bulw43Dg8OM4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7neG7peG7ik7hu4rDiuG7peG7isOK4bq+4buAw4nhu5bhu53hu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6VJ4bq+eOG7gOG7peG6pHjhu4rhur7hu6XDjFHDguG7peG6pMOZ4buleeG7iuG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7pcOCw5Xhu6Xhu5zhu5jhu6Xhur7hu7Phu6Xhu6Lhuq7hu4rDiuG7peG6puG6uOG7peG7luG6vlHDguG7pcWoUeG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhu4Dhurjhu4rhu6VJ4buA4buK4bq+4bul4buixJDhu6Ut4bul4buo4bu34bul4bq+w5Lhu4Dhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG6v0Hhu4rhu6XDguG6vlLhu6Xhu6rEkOG7nuG7peG6plThu5LDguG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6Xhu6jhuqzhu4rhu6XDgnjhu4rhur7hu6XFqMOU4buA4bul4bqmxILhu6Lhu6Xhu5rDmuG7isOK4bul4buc4bu14buK4bul4buo4buexILhu6Lhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6XDgnnDguG7peG7qOG7t+G7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bqj4buw4bud4bulw6NU4buQ4buKw4rhu6XhuqPhu7Dhu53hu6XhurtQ4bulxIPhur7hu4Dhu6XFqMO94bul4buBeMOM4bulIeG6vuG7nuG7isOK4buj4bulNeG7nuG7qsOJ4buK4bul4bqm4bu34bulSUThu57hu6XDikvhu4Dhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XhuqThu4h44buK4bq+4bul4buKw4rhur7hu4DDieG7luG7peG7ik7hu4rDiuG7peG7isOK4bq+4buAw4nhu5bhu6XDjcO94bulxIPhur7DveG7pcOMeeG7quG7pSHhur7EkOG7peG6tOG7gMSQ4buK4bul4bui4buA4buK4bq+4bul4bq0w5Lhu6Lhu6Xhu5xB4buK4bul4bq74bq+4bugw4Lhu6Xhu4Hhur7hu4Thu4rhur7hu6Xhu6Hhuqbhu4R44bulw4Lhur5G4bul4bui4buz4buA4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6XEg8OKS8OC4bul4bqjw4DDgnDhu6XFqMO94buI4bul4bq+4buO4bul4bui4bua4buS4bulxahP4buK4bud4bulSVfhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu6Lhu53hu6XDiuG7gOG7oOG7luG7peG6tMO94bulw4Lhu4jhu4rhu6Xhu4pO4buKw4rhu6XhuqTDg+G7iuG7pcOC4bq+4bue4buq4bq44buK4bul4bqm4buM4buA4bulw4LDg+G7quG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6Xhu6LDmuG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6Xhu6jhu4h44buK4bulSeG6qMOM4bul4bq+4buAw4nhu57hu6XGoOG7nuG7teG7peG7nHjhu4rDiuG7peG7ouG7msOT4buKw4rhu6Xhu5xB4buK4bulxajDveG7peG6tHjhu4jhu6Xhu6Lhu4BE4bue4bul4buc4bu14buK4bul4buW4bq+4bq2w4zhu6Phu6XEg+G7ucOM4bulxrDhu6fGsOG7qeG7neG7peG6pOG7gMOJ4buK4bul4bui4buGw4Lhur7hu6Xhu6Lhu5rDk+G7isOK4bul4bucQeG7iuG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhuqbhu4R44bul4bq0w73hu4rhu6Xhur7hu57hu6rDieG7iuG7peG6puG7s+G7ouG7pUnhur7hu4jhu7Xhu4rDiuG7pcOK4bqu4buK4bul4bup4buj4bun4bun4bun4bq+eOG7neG7peG7iuG7ueG7isOK4bul4buc4buexILhu6Lhu6VUw5TDguG7peG6puG7s+G7ouG7pcWpduG7p+G7peG7ouG7sy/hur544bud4bul4buc4bu14buK4bulw41U4buS4buKw4rhu6VUw5TDguG7peG6puG7s+G7ouG7peG7seG7q+G7o+G7p+G7p+G7p+G7peG7osSC4buK4bud4bulxajDlOG7gOG7pcOK4buAeeG7peG7nEHhu4rhu6Xhur7hu4DDieG7iuG7peG7ouG7s+G7gOG7peG7ouG7iMO94buK4bul4bq+4bue4buqw4nhu4rhu6Xhuqbhu7Phu6Lhu6Xhur7DleG7iuG7pcWp4bun4bun4bul4buiVuG7peG6psOT4buKw4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG6v0Hhu4rhu6XhuqZ44buKw4rhu6XDjcO94bulw4LDg+G7quG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pUnEkOG7pcOK4buA4bug4buW4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4bqkw4Phu4rhu6Xhu4rhur544buK4bq+4bulw4Lhur7EqOG7isOK4bulw4LEqOG7peG7ouG6vuG7nuG7peG7iuG6vuG6sOG7luG7neG7peG6puG7tcOM4bul4bq04bu14buI4bulw4Lhu57DksOC4bul4bucT+G7isOK4bud4bul4buiw5rhu6XhuqbEqOG7peG7qkThu4rhu6Xhu6LDg8OM4bul4bui4buaw5Phu4rDiuG7peG7msOa4buKw4rhu6XFqMO94bulw4J5w4Lhu6XDjeG7iOG7s+G7gOG7pcOCw4Phu6rhu6XDjcOD4bue4bul4buK4bu5w4zhu6XDgsSo4bulw4rhu4B54bul4bui4bua4buE4bulSeG7gOG7iuG6vuG7peG7osSQ4bulw4J44buI4bul4bq+w5Xhu4rhu6Xhuqbhurjhu6Xhu6Lhur7hu4h54bui4bul4buKw4rhur7DqOG7iOG7peG6tEXhu4rhu6XFqOG7puG7isOK4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDueG7peG7nOG7ouG7qsON4bqsw7TDueG7ouG6rOG7qOG7oi14w43hu4DDiuG7isah4bul4bua4buAw4rhur7hu6Lhu5vDuXJx4buc4bui4bua4buI4buKw4pyLsO94buA4bulxajDveG7peG7teG7iuG6vsah4bulxIPDikvDguG7peG7geG7gMSQ4buKcS/hu5zhu6Lhu5rhu4jhu4rDinJxL+G7lnI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]