(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 29/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) bắt giữ đối tượng vận chuyển 1.920 viên ma túy tổng hợp và 20 gam heroin.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sUvhu4XhuqDhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p+G6qeG6oeG6ueG6q+G6reG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqd14bq74bqn4bqgw4ND4bqn4bqgdsO6xqHhuqfhu5vhu7Phu7nhuq8v4bub4bqp4bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqxw5rGocOqQ+G6p+G6q+G6uS9lw6DhuqdL4buv4bqnbuG7r+G7neG6p0vhu53DtcO64bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p+G6oHDDuuG7m+G6pyThu5vhurvDuuG7m+G6p+G7muG7peG6u+G6p+G7ueG7m+G7seG7neG6p+G7m+G7s+G7ueG6p+G6qHnhu53huqdO4butw7rhuqdL4budw7XDuuG6p+G7ueG7m+G7p8O6xqHhuqckw4HhuqLDusah4bqnVETDoOG6p07hu63DuuG6p0vhu53DtcO64bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p+G7uMSC4bqnw5rhu5vhu53huqfDo1XhurLDvcO6xqHhuqdU4bq94bqgxIPhuqdr4buF4bqg4bqnxqHhu53huqzhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p+G6qeG6oeG6ueG6q+G6reG6p+G6qOG7ncO1w7rhuqd14bq74bqn4bqgw4ND4bqn4bqgdsO6xqHhuqfhu5vhu7Phu7nhuqfhuqjDquG6p+G6q+G6reG6p8ah4bq7deG6p+G7m2/DgcO54budw7rhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bqv4buddcah4bqnw4DDgWw04bqlLy9sbcO64bqha+G6u8O54bqg4bub4bq7w7rhu5vhu5vDueG6u+G6oeG6qMO6L21vw4Bz4bqgw7nhu7kvw7pv4bqqw4Av4bqp4bq5YuG6rS9jw6lt4bqp4bqr4bqp4bqr4bq54bqt4bqt4bqgY+G6ueG6q2XhurlkZXThuqnhuqFy4bu5xqHhuqXhuqcv4bqxTuG7seG7neG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHhuqfGoOG7ncOqw7rGoeG6p+G6uuG6p0zDreG6ouG6p2vhu6Hhuqdr4buF4bqg4bqnxqHhu53huqzhuqdsxILDusah4bqn4bqg4bq7w7rGoeG6p+G6qOG7ieG6oOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bubb8O54bqnbuG7pcOg4bqn4bqg4bub4bqkbOG6p+G7m+G7neG7k8O64bqnc8O04bqn4bubw7nhur9s4bub4bqnTOG7m+G6okPDtcO64bqn4bq9w7rhuqfDgOG7seG6p+G6q2Thuq1U4bqnQuG6vWzhuqd04buJ4bu54bqnw7rGocOqQ+G6p+G6q2QvZS/huqvhuq3huqnhurnhuqfhuqjhu5Hhuqduw6zhuqLhuqfhuqDDgeG6u8O64bub4bqn4bqoeeG7neG6p+G7m8O54bq/4bqg4bqnbuG7r8O6xqHhuqfhuqDhu6/hu53huqfhu7nhu5vhur914bqndeG6u+G6p+G6oMODQ+G6p+G6oMOBw7XDuuG6p+G6oOG6okPDtMO64bqnS+G7ncO1w7rhuqfGoeG7nXnhu53huqdA4bqi4bq7w7rhuqfhu5rhu6XhurvDoOG6p1XhurLDvcO6xqHhuqdU4bq94bqg4bqh4bqnPsOqw7nhuqd0w4Ns4bqnZeG6p8ah4budw73huqdj4bqt4bqn4bu54bubw4PhuqDhuqfDusahw6pD4bqn4bqr4bq5L2XDoOG6p+G6oOG6v+G7neG6p1N14bqnZGXDoOG6p0DhuqLhu7Fs4bqndOG7r+G6p+G6qWRMw6DhuqfhuqDhu5vhuqLhu69s4bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqna+G7gcO64bqn4bqg4bq9w7nDoOG6p0Lhu4fhuqckw4HhuqLDusah4bqnVETDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p1XhurLDvcO6xqHhuqdU4bq94bqgw6DhuqdO4buv4bud4bqnbmds4bqnw7rhu5vhu53hu5N14bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6p2zhu5vhu7HDusah4bqndeG6u+G6p+G6oMODQ+G6p+G6qMOq4bqn4bqg4buv4bud4bqn4bu54bub4bq/deG6p0vhu6/huqdu4buv4bud4bqnS+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqgcMO64bub4bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqn4bua4bul4bq74bqn4bu54bub4bux4bud4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqoeeG7neG6p07hu63DuuG6p0vhu53DtcO64bqn4bu54bub4bunw7rGoeG6pyTDgeG6osO6xqHhuqdURMOg4bqnTuG7rcO64bqnS+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bu4xILhuqfDmuG7m+G7neG6p27hurvDusah4bqn4bqg4bqi4buLw7rhuqfhuqDDgeG6u+G6p3Phu53hu5l14bqnw4DDueG6veG6oMOg4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bub4bud4buTw7rhuqds4bul4bqndeG7r+G6oOG6p8O6xqHhurLDveG7neG6p27DqsO64bqn4burw7rGoeG6p+G6qHnhu53huqfDuuG7m+G7neG7keG6ouG6p2vhu53hu5nhuqLhuqfhu5vhu53hu5PDuuG6p8O6xqHhu5vhu53huqfhuqjDrMO6w6DhuqfhuqB24bqnbOG7q8O6xqHhuqfhuqDhur1s4bqnbuG7h+G6p0PDteG6ouG6p2zhu4vhuqLhuqdu4bq0w7rGoeG6p3Thur/hu53huqdu4buZ4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u+G6oeG6p0DhuqLhurvhuqdz4bud4buZdeG6p+G6oMOB4bq74bqnbuG7seG7neG6p+G6oOG6suG7s8O6xqHhuqdz4bub4burw7rGoeG6p2zhu6XhuqfGoeG7ncOsQ+G6p+G6oMO94bqn4bqgxIJD4bqn4bqg4bubw63DusOg4bqnc+G7neG7mXXhuqfhuqDDgeG6u+G6p8O6xqHhurLDveG7ncOg4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p3RE4bqn4bu54bub4bq94bqg4bqn4bub4bud4buTw7rhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p2zDrOG6oOG6p23DrOG6ouG6p3Xhu6/huqDhuqdr4buhbOG7m+G6p8O64bubxrDhuqdu4bqy4buzbOG6p0HhuqLDrMO64bqn4bqgw4HDucO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxJOG6v+G7neG6p+G7m+G7neG7k8O64bqn4bqgw4HhurLDvcO6xqHhuqd04bqkbOG6p3ThurLhu7PDusah4bqna+G7ncO1w7rhuqfhu7nhu5vhu6fDusah4bqn4bqg4bub4bqi4bqnxqHhu53huqzhuqDhurvDusah4bqn4bqo4buJ4bqg4bqnxqHhu611YeG6p+G6rcOp4bqn4bqgw4Phu53huqfDuuG7nXTDucO64bqndcOq4bqi4bqnQuG6u8O64bubw6Dhuqfhuq3huqvhuqfhuqDDg+G7neG6p3XDquG6ouG6p+G7m+G7rcO6xqHhuqfhuqDDgcO5w7rGoeG6p27hu6Xhuqds4bul4bqnbuG6pMO6xqHhuqfhuqnhuqHhurnhuqvhuq3huqfhuqjhu53DtcO64bqndeG6u+G6p+G6oMODQ+G6p+G6oHbDusah4bqn4bub4buz4bu54bqn4bqow6rhuqd14buv4bqg4bqn4bqgw4Phu53huqdu4bqkw7rGoeG6p+G6q+G6reG6p8ah4bq7deG6p+G7m8O1w4HDueG7ncO64bqh4bqnQOG6ouG6u+G6p2zhu6vDusah4bqn4bqg4bq9bOG6p27hu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgeG6u+G6p2vhurvDuuG6p27hu4vhuqLhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p3Phu5vhurvhu53huqfDuuG7m+G7icO64bqn4bqgw7XDuuG6p3TDquG6p8ag4budw6rDusah4bqn4bq64bqnTMOt4bqiw6DhuqfDgOG7ncO64bub4bqnw7rhu4N14bqn4bqp4bq54bq54bqtw6DhuqfhuqDDgcOD4bqn4bqg4bq/4bud4bqna+G7gcO64bqnJMOq4bqnTOG7pXXDoOG6p0Lhu4fhuqckw4HhuqLDusah4bqnVETDoOG6p+G7m+G6okPhu5PDuuG6p1XhurLDvcO6xqHhuqdU4bq94bqg4bqh4bqnJMOB4bqyeWzhuqdu4bul4bqnxqDhu53DqsO6xqHhuqfhurrhuqdMw63huqLhuqdu4bqy4buzbOG6p3Xhu6/huqDhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p2zEgsO6xqHhuqdr4buBw7rhuqfhuqDhu5vhuqLDteG6p+G6qOG7icO64bqnbOG7m+G6okPhu5nDuuG6p8OA4bux4bqndeG6u+G6p+G6oMODQ+G6p8O64bul4bud4bqn4bqgw4HDtcO64bqn4bqo4buR4bqnbuG7oeG6u+G6p2vDqsO64bqna+G7gcO64bqn4bu44bq94bqnQOG6ouG7g8O6w6Dhuqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdV4bqyw73Dusah4bqnVOG6veG6oOG6p27hu5nhuqfhuqDhu53DteG6ouG6p+G6oOG7m+G6ruG6p+G6qMOq4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqDDgeG7geG6p2zhu6vDusah4bqna2bDusah4bqndeG6u+G6p+G6oMODQ+G6oeG6p+G7muG7neG7k8O64bqn4bqo4bqu4bqn4bqo4bud4buTbOG6p27hurvDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqdseOG6p0HhuqLhurvDuuG6p2zhu5vhurRs4bqnw7rhu4PDusah4bqn4bqg4budw7Thu7nhuqfhuqDhuq5s4bqn4bqg4budw7TDuuG6p+G7m8Oqw7rhu5vhuqdu4bud4buR4bqi4bqn4bqgw4Hhurvhuqd14bu14bqnw4Hhu6/Dusahw6Dhuqfhu5vDucOqw7rhuqds4bubcMO64bub4bqn4bub4but4bqnw4B44bqnQuG6puG6p3RE4bqn4bqg4bubb8O54bqnQeG6okPhuqdu4buhw7rhu5vhuqds4bqw4bq74bqn4bu54bub4bq94bu54bqndOG6ouG7ieG6oOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6seG7muG7geG7neG6p0zhu5vhuqJD4buRw7rhuq8v4bu54bqx

Hải Chuyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]