(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqX1uw73hu6fhu4HGoeG6uuG6ssO94bun4buBRuG7gOG7gXhI4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54buBQmzGsOG7gULhuqjhu7nDveG7p+G6q+G7gXfhu6nGocWp4buBQsWp4bq64bq2xqHhu4FCxanEkMO94bun4buBxalqw73hu6fhuqvhu4HDveG6osO94bun4buB4budw4Phu4HGoeG6osO94bqr4buBeeG6uOG7geG7l2zhu7Phu4HFqcaww7p5ZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6nDncWpw7N54buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4FI4buBQsWp4bq8xqHhu4FC4bq+4buB4bunxrDEqcah4buBxqHFqcO04bqm4buBxalqw73FqeG7geG6psWpxKnhuqbhu4F4Q+G7k0Lhu4Hhu4J04buB4buIfeG7pn3hu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULFqeG7iXnhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G6q+G7gXfhu7Hhuqbhu4FCxanhurLGsOG7geG6psWpxKlC4buBxanGsHXDveG6q+G7gUbhu4Dhu4F4SOG7gcO94bunxanGsHJ54buBxqHEqcah4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxanhurThuqbhu4Hhu4LGsOG7geG6psWpa3nhuqvhu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu4nDveG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buB4budbeG7gXnDguG7geG7neG6tELhu4HGoeG7ieG7s+G7geG7ncaww7p54buBRuG7gOG7gXhI4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54buBQmzGsOG7gULhuqjhu7nDveG7p+G6q+G7gXfhu6nGocWp4buBQsWp4bq64bq2xqHhu4FCxanEkMO94bun4buBxalqw73hu6fhuqvhu4HDveG6osO94bun4buB4budw4Phu4HGoeG6osO94buB4buCauG7gXnhurjhu4Hhu5ds4buz4buBxanGsMO6eWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7nHPDveG7gcO94buJR+G6q+G7gXjhur7GoeG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7icO94buBxalDR3XDveG7gX3FqcawdUPhu4HFqOG7teG7ieG7geG7nW3hu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhu4F3c+G7gcWp4buza8ahxanhu4Hhuqjhu4nhu4HhuqxDw7XDveG6q+G7gcahxanDieG7geG7ncODw73hu6fhu4FCQ0dyw73hu4FC4bqoQ0d0w73huqvhu4FCxanhu4l54buBeeG6ukPhu4HGocO04bqm4buBw4lH4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4HhuqxDR3TDveG6q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5vDtcO94buBxqHEqcah4buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4buCdOG7gcO94bqiw73hu6fhu4Hhu53Dg+G7gcah4bqiw73huqvhu4F54bq44buB4buXbOG7s+G7gcWpxrDDunnhu4F3xanGsOG7gULFqeG7iXnhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p2JiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfcWp4buj4buz4buB4bud4bu14bqr4buBxqDDgMO94bun4buB4buJw73hu4HFqUNHdcO94buBfcWpxrB1Q+G7gcWo4bu14buJ4buB4bud4bqiw73hu6fhu4F44buza0Lhu4Hhuqjhu4nhu4HhuqxDw7XDveG6q+G7gUbhu4Dhu4F4SOG7geG7gsaw4buB4bqmxalreeG7gULhuqhyw73hu4HGocSpxqHhu4FCQ0dzw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu53GsMO6eeG7gTxYZ2jhuqvhu4F9WGjhu4No4bqr4buBaOG7h+G7heG6q+G7gWjhu4dp4buW4bqr4buBaOG7h2nGoGLhu4FXxrDDunnhu4FC4bqo4buJ4bqr4buBeOG7k+G6puG7geG7l8awcsO94buB4buXbMO94buBw61m4buBRuG7o+G7gcOA4buBQsOA4bqr4buBecOA4buBQsOA4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu4Phu4No4buBeOG6rsaw4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54bqp4buB4bqmxalrQuG7gULGsHTDveG7gULhuqhyw73hu4Hhu4Phu4fDreG7gULhuqjGsHVD4buB4bud4bqiw73hu6fhuqvhu4FC4bq64bq2xqHhu4Hhu6YpWGHhu4Fm4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxanhurThuqbhuqvhu4FCa3nhu4Hhu6fGsOG7huG7gWbhu4Xhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBQsawdcO9YuG7gcagxKnGoeG7gXjhuq7GsOG7geG7gsaw4buB4bqmxalreeG7gcahxanDieG7gUdzQ+G7geG7gnThu4HDveG6osO94bun4buB4budw4Phu4HGoeG6osO94bqr4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7ncODxrDhu4F54bq44buB4buXbOG7s+G7gcWpxrDDunnhuqvhu4HGocWpw4Lhu4HFqWrDveG7p+G7geG6rEPEqeG7gXfFqcSC4bqr4buB4bqsQ8Sp4buBQmzGsGJiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfSnhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4F4auG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7geG7ncaww7p54bqr4buB4bqmxanhurzGoeG7gUJr4bqm4buB4buCdOG7geG7iMOdfX3huqvhu4Hhu4h94bumfeG6q+G7geG7guG7q+G7gULFqXPhu4F44bq+xqHhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu4nDveG7gXhDw4DDveG7gcO9ckPhu4HGoeG7ieG7s+G7gUjhu4FCxanhurzGoeG6q+G7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG6q+G7gcahxanDieG7geG7ncODw73hu6fhu4FCQ0dyw73hu4FC4bqoQ0d0w73huqvhu4HhuqbFqeG6oMaw4buBxanhurThuqbhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G6q+G7gUZt4buBw71veeG7gULhu6vDvcWp4buBxanhu6vDvcWp4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54buB4buCdOG7gXfhu6nGocWp4buBQsWp4bq64bq2xqHhu4FCxalqw73FqeG7gULFqcSQw73hu6fhuqvhu4HDveG6osO94bun4buB4budw4Phu4HGoeG6osO94bqr4buBeeG6uOG7geG7l2zhu7Phu4HFqcaww7p5YuG7gVfFqWzhu7Phu4HhuqrEqULhuqvhu4F44buT4bqm4buB4bub4buJw73FqeG7geG6qsSpxqHFqeG7geG7gmrhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4F3SOG7gcah4buJeeG7gXdzQuG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu4LGsOG7geG6psWpa3nhu4Hhu53huqDGsOG7geG7guG6tsaw4buBxqHEqcah4buBxqHFqcOJ4buB4bqmxanhurrhurDDveG7p+G7gULGsHXDveG6q+G7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4buC4buTw73hu4FCbMaw4buB4buCauG7geG7g2Lhu4Vm4buD4buBeMSpxrDhu4FG4buj4buBQuG6qHLDveG7geG7heG7h+G7geG6psWp4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu4Jq4buB4buDw63hu4FGbeG6q+G7gWbDreG7gXlB4bqr4buB4buXc8O94buB4buXbcaw4buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDvWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3huqhDw73hu6fhu4FCxKnhu4FZw43hu4Hhu5pDR+G7gWFDw7XDveG7gS3hu4Epxanhu7Xhu4FC4bqo4bq6w4LDveG7p+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7icO94buBfSnhu4F9xanhu4nDvcWp4buBxajhu7Xhu4nhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG6reG7geG7muG7s+G7gULhu6nDvcWp4buBxqHFqcO0QuG7geG6psWp4bq8xqHhu4FCa+G6puG7gcahw4nhu4nhu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73huqvhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HGoeG7ieG7s+G7geG7ncaww7p54buBd3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buB4buDw63DreG7gcahw4nhu4nhu4Hhu6bGsMSpeeG7geG7neG6oMah4buBxqDDgMO94bun4buB4buJw73hu4FC4butw73FqeG6q+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7icO94buBfcWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7geG7nW3hu4Hhu53huqLDveG7p+G7gXjhu7NrQuG7geG6qOG7ieG7geG6rEPDtcO94bqr4buB4bqmxanEqULhu4HFqcawdcO94bqr4buBRuG7gOG7gXhI4buB4buFZ8Os4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxanhurThuqbhu4FkZ+G7h+G7gcOA4buBQsOA4bqr4buB4buF4buHw63hu4F5w4Dhu4FCw4Dhuqvhu4Hhu4Phu4FG4buj4buBecSpR+G7geG7ncawdcO9xJFi4buBKcWpa0Lhu4FCxrB0w73hu4FC4bqocsO94buB4buDZmjhu4FC4bqoxrB1Q+G7geG7neG6osO94bun4bqr4buBQmt54buB4bunxrDhu4bhu4Hhu4Xhu4Xhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBQsawdcO94bqr4buBQuG6uuG6tsah4buB4bumKVhh4buB4buF4buF4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxanhurThuqZiYmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqTjhurbGsOG7geG7neG7seG7ieG7gcWp4burw73FqeG7geG7neG6osaw4buBw71ExrDhu4HhuqbFqeG6vMah4buBQmvhuqbhuqvhu4FI4buBQsWp4bq8xqHhu4HGocWpw7Thuqbhu4HFqWrDvcWp4buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4bqr4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4F4auG7gULFqeG7tcaw4buB4bqsQ+G7o8O94buBQ+G6oMO94bun4buB4bqo4bq64bq0Q+G7geG7nW3hu4HDveG7p8O0eeG7geG6qsO1Q+G7geG7gmrhu7Phu4FCxrB0eeG7gULFqeG6vMah4buBxqHDieG7ieG7geG7l2rhu4HGoeG7s8O94buB4buCxJDDveG7p+G7geG7m8O1w73hu4FCw4PGoWLhu4Hhu5zDtUfhu4F4auG7gXfFqeG7teG7gXfFqW7DveG6q+G7gULFqcSpxqHFqeG7gULFqeG6vMah4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcO9xalB4buB4bud4bqgxrDhu4HGocSpxqHhu4HGocO04bqm4buBw4lH4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4HhuqxDR3TDveG7gcWpQ0d1w73hu4Hhu5bEqeG7gX3FqeG6uuG6tsah4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4buCxrB1xqHhu4HDveG7p27DveG7gcahxanDssO94bqr4buB4bunxrBseeG7gULFqcaww7pD4buBQmvGsOG7gcO9a8O94buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bunYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buca8aw4buBREfhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gThuw73hu4F94bqoxrB0Qy3hu4Hhu5zDg8aw4buBQuG6qOG6usOCw73hu6fhu4Hhu53Dg8aw4buBxqB74bumfeG6q+G7gcagw4DDveG7p+G7geG7icO94buBxalDR3XDveG7geG7lsSp4buBfcWp4bq64bq2xqHhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG6rcWoxrB1w73huqvhu4Hhu5bEqeG7gX3FqeG6uuG6tsah4buB4budbeG7geG7guG7k8O94buB4budw4PDveG7p+G7gcOt4buD4buBxqHFqcOJ4buBRuG7o+G6q+G7geG7i+G7heG7gXjEqcaw4buBRuG7o+G7gXdI4buBxqHhu4l54buBd3NC4buBxqHFqcO04bqm4buBxalqw73FqeG7gULhuqBC4buB4bqsQ0fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4buCdOG7gUJsxrDhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhuqvhu4F34bupxqHFqeG7gULFqeG6uuG6tsah4buBQsWpasO9xanhu4FCxanEkMO94bun4bqr4buBw73huqLDveG7p+G7geG7ncOD4buBxqHhuqLDvWLhu4F9xILhu4HGocWp4bq8xqHhu4HGocWp4buz4buBaeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4bqr4buBZuG7gcahxanDieG7gXlB4buB4buC4buTQuG7gXjGsHVD4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buBd0jhu4HGoeG7iXnhu4F3c0JiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6k8Q+G7ieG7gUJD4buRw73hu4FC4bqo4buJ4bqr4buBd8aww7p54buBQuG6qOG7ieG6q+G7gXjhur7GoeG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gcahxanhurzGoeG7gcO9bsO94bun4buBxalDR3XDveG7geG7lsSp4buBfcWp4bq64bq2xqHhu4Hhu51t4buBQmt54buB4bunxrDhu4bhu4FnaeG7gUbhu6Phu4F5w4Dhu4FCw4Dhuqvhu4Hhu4Phu4FG4buj4buBw4Dhu4FCw4Dhuqvhu4FG4buA4buB4bqmxalrQuG7geG7g2Zp4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxanhurThuqbhuqvhu4HhuqbFqWtC4buBQsawdMO94buBQuG6qHLDveG7geG7g+G7heG7g+G7gULhuqjGsHVD4buB4bud4bqiw73hu6di4buBfeG6qOG7s8O94bun4buB4bud4bu14bqr4buBRuG7gOG7gXhI4buBZuG7h+G7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gcWp4bq04bqm4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54buBw73huqLDveG7p+G7geG7ncOD4buBxqHhuqLDveG6q+G7geG6psWpa0Lhu4FCxrB0w73hu4FC4bqocsO94buB4buLZuG7gULhuqjGsHVD4buB4bud4bqiw73hu6fhuqvhu4F54bq44buB4buXbOG7s+G7gcWpxrDDunnhu4FmZ+G7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gcWp4bq04bqm4bqr4buB4bqmxalrQuG7gULhuqhyw73hu4Fo4buBQuG6qMawdUPhu4Hhu53huqLDveG7p2JiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4oCc4buWxKnhu4F9xanhurrhurbGoeG7gcWpxrB1w73hu4HGoeG7teG7gWfhu4F5QeG7gXfFqeG7icaw4buBQsWpxKnGoeG7gWThu4Phu4F5QeG7gcahxKlC4bqr4buB4buF4buBeUHhu4Hhu53EqeG6q+G7geG7g+G7gXlB4buB4bqsQ8Oyw73hu6fEkeG6q+G7gULFqeG6ssaw4buB4budxrDDunnhu4HFqcawdcO94buBQmvGsOG7geG7neG7seG7ieG7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4Hhu51t4buBQsawc8O94buBxalqw73FqeG7gXhv4bqm4buB4budw7JC4buB4buF4buBxqHhu4l54buj4bqo4buJ4buB4bunxrDEqXnhu4HhuqrEqULhu4FCa8aw4buB4buD4buBeUHhu4HGocSpQuG6q+G7geG7g+G7gXlB4buB4budxKnhuqvhu4Hhu4LhurbGsOG7geG7heG7gXlB4buBxqHhu7fDveG7gXhrxrDhuqvhu4HFqUNHdcO94buB4bqqceG7gcah4bqg4buB4bunb8O94bun4buBxanhu7Nqw73hu4HGocWp4butw73FqeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7geG6quG6tnnhu4HDvcWpw7RC4oCd4bqr4buBw4DDveG7p+G7geG7nOG6ruG7gX3DtELhu4F94buJeeG7gS3hu4HGoMWpxrDhu4HGoUXGoeG7gULhuqjhurrDgsO94bun4buBxqDFqcaw4buBxqFFxqHhu4F9xalDc+G7gcWpQ0d1w73hu4Hhu5bEqeG7gX3FqeG6uuG6tsah4buBxqHFqeG7s+G7geG7l8awc0JiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoOG6uMO94bun4buBQsWp4buj4buz4buBw4DDveG7p+G7gX3hu4l54bqr4buB4buXcsO94buBxqFrw73FqeG7geG7gsawdcah4buBQm7DveG7p+G7gcah4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqxDbMO94buBeEjhu4HDncWpauG7gcO94bq64bq2xqHhu4Hhu4LhurbGsOG7gcWp4buza0Lhu4Hhu53Dg8O94bun4buBd8Wp4buJxrDhu4FCxanEqcah4buBd8Wp4buzxKnDveG7p+G7geG6qmzDveG6q+G7geG7neG6osO94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4HDveG7p27DveG7gcahxanDssO94buBw73hu6dD4bqiw73hu4FCasaw4buBw73hu6dDR3LDveG7geG7l8Spw73hu4Hhuqjhu4nhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buBRkPDtELhu4HFqeG7teG7ieG7geG7neG6sMO94bqr4buBeG/huqbhu4Hhu53DskLhu4HFqXXhu4FCxanhuqDDveG7p+G7gcah4buJeeG7o+G6qOG7ieG7gUJrxrDhu4HGocSpxqHhu4Hhu5dzw73huqvhu4Hhu5dtxrDhuqvhu4F5QWJiYuG7gcah4bu3w73hu4Hhu6fhu7Xhuqbhu4HhuqbFqeG7kcO94buB4bunxrBseeG7gULhu6vDvcWp4buBQuG6qGvDveG7p+G7geG6rEPEqeG7gXfFqcSC4bqr4buB4bqsQ8Sp4buBQmzGsOG7gXfFqcaw4buBeOG6ukPhu4HFqWrDvcWpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfcWp4bq+xqHhu4FCc+G6q+G7geG7l3LDveG7gcaha8O9xanhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7geG7nWtC4buB4bud4bq64bq0xqHhuqvhu4F44bq+xqHhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4HGocOAw73hu6fhu4Hhu4nDveG7gX3FqeG7icO9xanhu4HFqOG7teG7ieG7geG6psWpbMaw4buB4bud4bqgxrDhu4F5w7JC4buBw73FqcawdEPhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73huqvhu4FCxanEqcahxanhu4FCxanhurzGoeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buBRuG7gOG7gXhI4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54bqr4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4FC4bqo4bq64bq2xqHhu4FCxanEqcaw4buB4budw4Phuqvhu4HFqWrDvcWp4buB4buCxrDhu4HGocWp4bqgw73hu6fhu4Hhu53huqDGsOG7gcahw4nhu4nhu4F3xanDgMO94bun4buBw73FqUHhu4HGocWpw4nhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBQsawdcO94bqr4buBeMSpxrDhu4FG4bujYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buc4bqww73hu4HGoeG7gOG7gcO94bunakfhu4Hhu4Phu4svw63huqvhu4Epxanhu7fDveG7p+G7gcage+G7pn3hu4HGoMOAw73hu6fhu4Hhu4nDveG7gULhu63DvcWp4buBfcWp4buJw73FqeG7gcWo4bu14buJ4buBQmt54buB4bunxrDhu4bhu4HGocWpxrBzxqHhu4FG4buj4buBQmzGsOG7gXnhu4nDveG7p+G7geG7lld74bqt4buB4buL4buHxqAt4buH4buFw6xi4buFaOG7gXfhu5/hu7Phu4FCxanhu6Phu7Phu4HhuqjhurAteeG7teG7s8ah4buB4buL4buHPi3hu4fhu4fhu4diZsOs4buBxqHFqcOC4buB4bun4buRw73hu4Hhu4vhu4fhu4FCw7TDveG7gUbGsOG7gXluw73hu6fhu4Fk4bqsQ8Sp4buBQuG6qOG7ucO94bun4buBQmzGsOG7gcahxanhu7Phu4HhuqbFqeG7n+G6puG7geG7heG7h+G7h+G6tcSR4buBeOG6ukPhu4FCxanDgMO94bun4buBQuG6qHLDveG7gUJDR3PDveG7gTxD4bqgxqHhu4F4w4Phu4Hhu4Phu4jhuqvhu4FCa8aw4buBd8WpQ+G7geG7guG6vsah4buB4bua4bqgxqHhu4Fhw7VH4buBZH1h4buB4buW4buteeG7gXvhurDDvcSRYuG7geG7nOG6osO94bun4buBQsWp4bqyxrDhuqvhu4FC4bqoQ0fhu4FC4bureeG7gUJDw73hu6fhu4FC4bupxqHFqeG7gUJqxrDhu4FGc+G7gcah4bu14buBxalqw73FqeG7geG7gsaw4buBxqHFqeG6oMO94bun4buB4bud4bqgxrDhu4F44bq+xqHhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4HGocWp4bq8xqHhu4HDvW7DveG7p2JiYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buc4bq64bq0xqHhu4Hhu5fGsHNC4bqr4buBxqHhu4nhu7Phu4Hhu53GsMO6eeG7gUbhu4Dhu4HhuqbFqWtC4buBd+G7qcahxanhu4FCxanhurrhurbGoeG6q+G7gULFqWrDvcWp4buBQsWpxJDDveG7p+G6q+G7gcO94bqiw73hu6fhu4Hhu53Dg+G7gcah4bqiw73hu4Hhu4Jq4buBeeG6uOG7geG7l2zhu7Phu4HFqcaww7p54bqr4buBeOG6vsah4buBeOG6uuG6tMO94bun4buBxqHFqeG6vMah4buBw71uw73hu6fhu4FC4bqocsO94buB4bud4bux4buJ4buB4buXasO94buBQuG7rcO9xanhu4Hhu51t4buBRuG7gOG7geG6psWpa0Lhu4Hhu6fhu5HDveG7geG7g2LDrOG7h+G7h+G7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gcWp4bq04bqm4buB4buCxrDhu4HhuqbFqWt54bqr4buBQsSCw73hu6fhu4FCxrB0w73hu4HhuqbFqWtC4buBQuG6qHLDveG7gWbhu4FCw4zhu4Hhu53huqLDveG7p2Lhu4FY4bquxrDhu4HGocWpw4nhu4FHc0Phu4Hhu4LGsOG7geG6psWpa3nhu4HDveG6osO94bun4buB4budw4Phu4HGoeG6osO94bqr4buB4bqsQ8Sp4buBd8WpxILhuqvhu4HhuqxDxKnhu4FCbMawYmJiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu4hDQsWp4buz4bqo4bq/w6l94bqoQ8O94bun4buBWHJlL+G6psOp

Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]