(vhds.baothanhhoa.vn) - Đa phần cư dân huyện miền núi Bá Thước là đồng bào dân tộc Thái, Mường có trang phục truyền thống chủ yếu được may bằng vải thổ cẩm nên nghề dệt sản phẩm đặc trưng này đã tồn tại nhiều đời nay. Với sự phát triển của hoạt động du lịch cộng đồng Pù Luông, nghề dệt thổ cẩm từ chỗ “lay lắt”, tự phát, nay đã, đang phát triển mạnh. Huyện Bá Thước đã triển khai lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận làng nghề tập trung ở xã Lũng Niêm, đồng thời xây dựng sản phẩm thổ cẩm trở thành sản phẩm OCOP.
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buv4busLkfhu6Dhu5zhu7hH4buHTkfhu6/hu6w3KeG7oEctRzA5RzBhR1vhu6xOMEdR4bukQEdRWEDhu6xH4busNylA4buwRzAie0cw4busT0Dhu6xHIMOSQEdb4bus4buc4bu4R8ah4buDxqHhu6nDii/hu6xJ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbb1JNUEbhur5mTUdb4busxqBAR+G7oDdHUOG7lEBH4busMcSDxahAR+G7uOG7ruG7pkBHQDLhu65H4buHTkfhu6/hu6w3KeG7oEfhu7ZPR1E7QOG7sEfhu55PI0dQ4buUQEcwLOG7oEfhu6/hu6xO4buuRUfhu5U3PEDhu7BH4bugPUcwIk1A4buwR1vhu6w04bugRzAiMcSD4bumQEcw4busOkDhu7BH4bug4busNUfEg+G7pDFHUTc+4bugR+G7uE3Eg0fhu57DlEDhu7BH4bqhw5Lhu65HMOG7rC5H4bug4buc4bu4R0DDmUBHQOG7sOG7rOG7pkdQxagwRyDDkkBHW+G7rOG7nOG7uEdR4buQ4bugRzAiN0Dhu7BHQE/Eg0dR4buMRzA7QEcww5Phu65HQOG7rOG7ruG7pjFHUTzhu65HQE3Eg8OJR+G6oCnhu65HIGFHW+G7rE4wRzAi4buuxq9AR+G7oDVNR+G7rCPDkzBHUSxA4buwR1AxR+G7tljhu6Dhu6xH4bugLEDhu7BHUTtA4buwR+G7qTNH4buZMT9A4buwRUdA4buw4bus4bumR1DFqDBHMOG7rC5H4bug4buc4bu4RzA5R+G7oOG7rCFH4oCc4bu2TcSDR+G7tsOVMOKAnUVHMGFHW+G7rE4wRUdATcSDR1Hhu4xFR1FNQOG7sEdb4busTjBHMCLhu67Gr0BH4bu4w5NA4busw4lHbzHEg8WoQEfhu4dOR+G7r+G7rDcp4bugR1Hhu4xHMCLhu67Gr0BH4bu04busTeG7rkfhu7bhu5pbR+G7rDtHIChHUeG7pkdA4buw4busWEcwWUDhu6xH4bugP0Dhu7BHQOG7rOG7mkBH4bu2T0Dhu7BHQOG7sOG7rOG7pkcw4buaW0cwIjFA4buwR3tHw6Phu4xH4buZNkDhu7BH4buX4buuw5nhu7hFR1E7QOG7sEcw4busPOG7rkfDo+G7lMSDR1BhQOG7sEcgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hHMOG7rC5H4bug4buc4bu4RzAie0cw4busT0Dhu6xHIMOSQEdb4bus4buc4bu4R8ah4buDxqHhu6nDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwR+G7oOG7tk0gIOG6pkZQMOG7rDHhu7jhu55H4buu4buDUkAwUiJGRyAi4bug4bqmRi8v4bugUEDDieG7nk0jMOG7rE1A4bus4busI03DieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC/DjUlJxKgvSUjhu4hQw41ITMOMw4xI4buIMOG7isONTMON4bu2SMOJ4buyW+G7sEZHTeG7tjDhuqZG4buv4busLkfhu6Dhu5zhu7hH4buHTkfhu6/hu6w3KeG7oEctRzA5RzBhR1vhu6xOMEdR4bukQEdRWEDhu6xH4busNylA4buwRzAie0cw4busT0Dhu6xHIMOSQEdb4bus4buc4bu4R8ah4buDxqHhu6lGRy/hur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buDTVsw4buuI0BG4bq+byPDkzBHUSxA4buwR1DFqDBHMOG7rC5H4bug4buc4bu4R+G7rDHEg8WoQEfhu4dOR+G7r+G7rDcp4bugR1FNQOG7sEdb4busTjBHMCLhu67Gr0BHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9AR0Dhu6zhu67hu6YxR8Oj4buMw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiiAwIiNA4buw4bq+4buX4buw4bus4bumR+G7sMOVQEfhuqEp4buuR1E84buuRyA6QOG7sEfhuqHhu45AR+G7rD1Nw4ovIDAiI0Dhu7Dhur7Dii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu5Phu6w/QOG7sEdN4buuR+G7nuG7ruG7pDBHIiZH4busI8OTMEdRLEDhu7BHUMWoMEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHe0fhu6wxxIPFqEBH4bu44buu4bumQEdAMuG7rkfhu4dOR+G7r+G7rDcp4bugR+G7oD1HMDlH4bu04bus4buuR0BPI0VHQOG7rDdA4buwR+G7oOG7rMOV4bugR+G7oOG7rMOVQEdAPUcwO0BHMMOT4buuR+G6oU9HW+G7rE4wRzAi4buuxq9AR+G7oDNA4buwR+G6oSnhu65HUTzhu65HIDpA4buwR+G7oDdHUOG7lEBHUVhNR1vhu6w3KEDhu7BHMDlHMOG7rDF7R8OjTUfDozdNw4lHb+G7rsWoQEdATcSDRUcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BH4busMcSDxahARUfhu6zGoDFH4bus4bukMEfhu6BO4bugR8Oj4buMR1Hhu6YxR+G7oD1HQOG7sOG7rOG7pkdQxagwRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEVHQOG7rOG7ruG7pjFHQCjhu65H4bugJEBHIMOSQEfDozHhu5YwR+G7oMag4bu4R+G7oOG7rDlA4buwRzDhu6xSI0cwVkDhu6xH4bug4bus4buWMEcwYUdb4busTjBFRzAxxINHQOG7rOG7rsOZQEVHe0dA4bus4buu4bumMUfDo+G7jEcw4busMSzhu6BH4bu04busMUfhuqFh4bugR+G6oTNA4buwR+G7tibhu65H4buT4busMUfhu4fDkiNHMDtARzDhu6zhu67DmUBHQOG7rOG7rsOZQEfhu6kzR+G7mTE/QOG7sEVHQOG7sOG7rOG7pkdQxagwRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEdRTUDhu7BHMCJ7R0DDmUBHW+G7rE4wRzAi4buuxq9Aw4lH4buv4busLkfhu6Dhu5zhu7hHUVhNR1vhu6w3KEDhu7BHUeG7jEcwIntHMOG7rE9A4busRyDDkkBHW+G7rOG7nOG7uEcw4busNyhA4buwR+G7uMOT4buuR+G7sMOVQEfhuqEp4buuR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEdQMUfhu7ZY4bug4busR+G7oCxA4buwR1E7QOG7sMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4oCc4buv4busNUdb4busNeKAnUfhu6A1TUdA4buw4bus4bumR1DFqDBHMOG7rC5H4bug4buc4bu4R+G7h05H4buv4busNynhu6BH4bus4buuxahAR0BNxINH4bu2T0fhu7Thu6wxR+G6oWHhu6BHXTFNQOG7rEfhu6Dhu6w+R+G7qeG7rDpHZiRARzDhu6wxLOG7oEfDo+G7jEfhu5k2QOG7sEfhu5fhu67DmeG7uEVH4bqhKeG7rkfhu7DGoEBHSUhIR+G7rCxHUOG7lEBHMOG7rE3hu7hH4buw4buuTcOJR2bhu6RAR0Dhu6zDoEDhu7BH4buw4buuTUdRV0Dhu6xHQOG7sDc84buuR+G7r+G7rE7hu65HQCjhu65HUeG7lMSDRUfhu7Thu6w/QOG7sEfhu7Thu6w9R1HGr0cwV+G7uEcw4bus4buWxINHQOG7rMOgQOG7sEfhu7Thu6wxQOG7sEfhu6DDoeG7rkdQxagwRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEcwIjcp4bugR0Dhu6xPw4lH4buv4busUiNHMCIxxIPhu6ZARzDhu6w6QOG7sEdRWE1HW+G7rDcoQOG7sEVHUcavR+G7oD1HUTc+4bugRyDDkkBHW+G7rOG7nOG7uEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHUVRbRUdA4buwNzzhu65HW+G7rDRHQMOgR+G7r+G7rE7hu65HQCjhu65HUeG7lMSDR1vhu6zDkuG7rkcwIsOS4buuR10xTUfhu7gsMEddMU5HMCJXQOG7rEfhu7ZNI0dRLEDhu7BHIE5A4buwRzDDkyNH4bqhT0cwVuG7oOG7rEfhu7Y2xINH4bu04buuQOG7rEdA4buw4bus4buuxajhu7hH4bu24buUMUdQT+G7rsOJR+G7l+G7sE3Eg0cwOUcw4busMXtH4bu2w5lAR+G7nsOSxINFR+G7tsOZQEfhu7g3POG7rkVH4bugTuG7oEfhu6A/R+G7sE7hu65H4buv4busTuG7rkdR4buMR1E3PuG7oEfhu6BO4bugR+G7nk9FR+G7oE7hu6BH4bu4VEcw4buaW0fhu6Dhu6wjR+G7tk/hu7hHXTFSQEfhuqHhu67FqOG7oEdA4bus4buQMEfhu54/QOG7sEVHw6NSRyA+4buuw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu6xSI0c/QOG7sEdvT0fhuqDhu45AR+G7rzFA4buwRUfhu6nhu6w9R+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xHduG7h+G7l+G7hUfDo+G7jEfhu5k2QOG7sEfhu5fhu67DmeG7uERH4burMU1AR0Dhu67FqOG7uEfhu6A1TUdRO0Dhu7BH4bueTyNHQCjhu65HUeG7lMSDRUdA4buwNzzhu65HW+G7rDRHQMOgR+G7sOG7rirhu65HMOG7rMOZMUcw4busM01FR+G7oD1H4bu04bq1RzDhu6wx4buaMEcw4buuQOG7rEfDo8OSI0cwIiNA4buwR1DFqDBH4busI01H4bqh4buOQEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHIMOaR1E3PuG7oEfhu6AsQOG7sEdRO0Dhu7BHUU5A4busR+G7sOG7rk5H4bugTSPDiUfhu5fhu6zDoEDhu7BH4bugP0fhu7BO4buuR+G7r+G7rE7hu65HUMWoMEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hH4buw4buuKuG7rkcw4busNzxA4buwR1E3PuG7oEdA4bus4buu4bumMUfhu6Dhu6xPQOG7sEcwIk3hu65HUcavR+G6r0cwKeG7rkVH4buee+G7rkfhu6wlR+G7oCPhu65HUT1HQOG7rDdH4bu2T0fhu7gsMEcw4buuw5kxR+G7oOG7rFZHXTFNQEcwIiVA4buwR+G7oDVNR0Dhu7A3POG7rkfhuqE+RyBNMUdAT8SDw4lH4buT4busP0Dhu7BHW+G7rMOS4buuRzA5R8OjTUfDozdNR+G7uE9HUeG7pEBHMOG7mkBHQOG7sE/Eg0dATcSDRUcw4busUiNHW+G7rCNA4buwRzA04bugRUdA4buwNzzhu65H4bugI0BH4buwTuG7rkfhu7Thu6zhu65H4bqh4bumR0Dhu6xPR+G7oOG7rDtA4buwRUdb4busw5Lhu65HMGFHME3Eg0fhu7hXQOG7rEdQxagwRzDhu5BA4buwR+G7njpH4bu4VEfhu6Dhu6w7QOG7sEdA4busw6BA4buwR+G7nixHMCJNQOG7sEdb4busNOG7oEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHUcavRzDhu6zGr0fhu6zhu67FqEBHIGFH4bus4buu4bukMUcw4busw5Ijw4lH4buD4busVkDhu6xH4bueT0BHME3Eg0dA4buwNzzhu65H4bugI0BH4buwTuG7rkfhu6A2QOG7sEdb4busw5Lhu65HUMWoMEfhu7BNRUdRxajhu7hFR+G7sDrhu65HUcavR+G7uE1A4buwR+G6oeG7pkdA4busT0fhu6Dhu6w7QOG7sEcwIk1A4buwRzAiVkfhu6Dhu6wjR1vhu6wkQOG7sEcw4buUQEfhu6w/QEfhu6A1TUfhu7hXQOG7rMOJw4nDiUfhu68iI0Dhu7BHQOG7rMOgQOG7sEdA4buwT8SDRzDhu6QwR+G7rE3Eg0dA4buwT8SDR+G7tuG7qEfhu7YpQEfhu6A1TUdQ4buUQEcwLOG7oEVHQOG7sDc84buuR+G7lTc8QOG7sEVH4buv4busTuG7rkd7R+G7h05H4buv4busNynhu6BH4bugNkDhu7BHMOG7rDc8QOG7sEfhu7jhu5Dhu6BHMCJNQOG7sEdb4busNOG7oEcwIjHEg+G7pkBHMOG7rDpA4buwR+G7nsOUQOG7sEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHMOG7rFIjR1vhu6wjQOG7sEcwNOG7oMOJR+G7gz1HMOG7rMavRzDhu6zhu5bEg0VHIMOSQEdb4bus4buc4bu4RzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEfhuqFPR+G7rCPDkzBHUSxA4buwR1DFqDBHMOG7rC5H4bug4buc4bu4R1Hhu4xHMCJ7RzDhu6xPQOG7rEdAUzBHUVRbR+G6oeG7jkBH4busPU1HMCIxxIPhu6ZARzDhu6w6QOG7sEfhu6A1TUdA4buwNzzhu65HUOG7lEBHQCjhu65HUeG7lMSDw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiiAwIiNA4buw4bq+4bup4busTjBHMCLhu67Gr0BHMOG7rFIjR8OjMUcw4bus4bukR+G7uCnhu67Dii8gMCIjQOG7sOG6vsOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7l+G7sE/Eg0fhu6Dhu6wyQOG7sEcwP+G7rkdR4bukQEfhuqEp4buuRzDhu6w/QEfhu5nhu5BAR+G7l+G7sCNP4buuR+G7oDVNR8Oj4buMR+G7mTZA4buwR+G7l+G7rsOZ4bu4R+G7oDZA4buwR+G7tk9HMOG7rDzhu65HUeG7rsav4bu4R+G7oE7hu6BH4bugTkBH4bueLEfhu6A1TUfhu617R+G7r0/hu65HQOG7sDHEg8OZQEfhuqFPR+G7lT/hu65HMCI3PEDhu7BHUeG7pEBH4bu04busw5IjRyBOMEfhu6BO4bugR1Hhu67hu6YxR+G7tOG7rsWoQEcw4busUiNHxIPDmTFH4bugxqAxRzDhu6xPQOG7rEfhu7bhu5pbR+G7tk9A4buwR0Dhu7Dhu6zhu6ZHMCIxxIPhu6ZARzDhu6w6QOG7sMOJR+G7ryI3KeG7oEdRPUVHUVhNR1vhu6w3KEDhu7BHUeG7jEfhu6A9R+G6oeG7jkBH4buew5JAR1Hhu6ZHQOG7sOG7rFhH4bugTuG7oEfhu6AoR10xTUBH4bu24buuw5lAR10xTUBH4bug4buWW0cwWUDhu6xHMOG7rOG7nOG7uEdRWEDhu6xHUcavR1E3PuG7oEfhu6A/QOG7sEdA4bus4buaQEfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEdQxagwRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEd7RzDhu6w/QEfhu5nhu5BAR+G7l+G7sCNP4buuRzDhu6xPQOG7rEfhu7ZPQOG7sEdA4buw4bus4bumRzAiMcSD4bumQEcw4busOkDhu7BH4bug4buWW0cwWUDhu6zDiUdm4buUxINHUTc+4bugR+G7oCPhu65H4bu2T0fhu543KeG7oEdA4buwI+G7kDBH4bu4KeG7rkfhu6Dhu6wjR0Dhu7Dhu6zhu6ZHUMWoMEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHUVhNR1vhu6w3KEDhu7BH4buee+G7rkVHMCI3KeG7oEfhu7Thu65NR+G7oE7hu6BH4busLEfhu6Dhu6xZR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEcwYUdb4busTjBFR0Dhu6w3QOG7sEdATcSDR1E3PuG7oEfDo+G7jEfhuqFPR+G7rDHEg8WoQEddMcSDR+G7rCPDk+G7oOG7rEcw4busT0Dhu6xH4bu04busMUcgw5JAR8OjMeG7ljBHMOG7mltHMCIxQOG7sEVH4bugPUdRWEDhu6xH4busNylA4buwR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEcw4busUiNH4busNylA4buwRyDDkkBHW+G7rOG7nOG7uEcw4busNyhA4buwR+G7uMOT4buuRyImRyJPQOG7sMOJR+G7hcWoMEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHMCIjQOG7sEcw4busP0BHUTc+4bugR+G7sMOVQEfhuqEp4buuR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEdQMUfhu7ZY4bug4busR+G7oCxA4buwR1E7QOG7sEfhu6kzR+G7mTE/QOG7sEVH4bu24buuw5lARzA04bugR+G7oD1H4bugTuG7oEdRI09AR+G7tOG7rE7hu6Dhu6xHMCIjQOG7sEfhuqFPR0Dhu7AjT+G7rkdANynhu6BHUeG7pEBHMOG7rE3hu7hHXTFNQEVHMCLDkuG7rkdA4buw4bus4buuxajhu7hH4bqhT0fhu7gxTUcgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hH4bu2T+G7uEddMU/DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vuG7hcOTI0fhu54sRzAiw5lARzAxxIPhu6RAR1E3PEDhu7BH4buew5lHMD9A4buwR10xTUDhu6xH4bugI0cwIiNA4buwRzDhu6w/QEVHMOG7rE1A4busR+G7lOG7uEfhu6A1TUcw4buu4bukQOG7sEcw4busI+G7rkdRN01H4bu04busMUDhu7BH4bugw6Hhu65H4bugOEdA4busWFtHQOG7rE9A4buwR1A3KeG7rkfhu7DGoOG7uEfhu6BO4bugR0Dhu6xPRyBPQMOJR+G7l+G7rOG7ruG7pjFH4bu04busTuG7oOG7rEdANynhu6BHQOG7sCNP4buuRUdA4busw6BA4buwR+G6oVhH4bu04busTuG7oOG7rEdb4busNyhA4buwR8OjTUdR4bumMUcwKkciTUcw4busVuG7oOG7rEcw4busMkcwIjcp4bugR+G7rCPDkzBHUSxA4buwRyDDkkBHw6Mx4buWMEdR4buQ4bugRzAiN0Dhu7BHQE/Eg8OJR+G7g+G7rFZA4busR0Dhu6zDoEDhu7BHMCJNQOG7sEdb4busNOG7oEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7hHMCIxxIPhu6ZARzDhu6w6QOG7sEfhu6A2QOG7sEcwP0BH4bu2w5lAR+G6oVVHUVRbR+G7oDVNR0Dhu6zDoEDhu7BH4bu4VEVHQOG7rMOgQOG7sEfhu6Dhu6xYR0Dhu7A3POG7rkfhu6/hu6xO4buuR8Oj4buuQOG7rEdRVFtH4buew5lAR+G7oMagMUcw4busTUDhu7BHQOG7rE9HIE9Aw4lH4buX4buwO+G7rkfhu57DmUBH4bug4bus4buu4buk4bugR+G7tOG7rDFA4buwR+G7oMOh4buuR+G7sCFHw6MjTUBHUeG7jEdA4bus4buYQEfhu549QOG7sEfhuqFXR+G7nk9ARzBNxINH4bugI0BHQOG7sDc84buuRUfhu6Dhu6xYR+G7mSRH4buv4busWEfhu5Xhu65A4busR+G6oeG7okBHTkDhu6xH4bu4w5UwR+G7uOG7rsWoMEfhu7hP4buuR+G6oU9HMOG7rCPhu45ARzDhu6wjw5UwRzBNxINHUTdNRzDhu6wj4buuR1DFqDDDiUfhu6/hu6xSI0dA4buwNzzhu65HW+G7rDRHQMOgRzAxLuG7rkcwOEcwMcagQEdAT8SDRUcwIjFA4buwR+G7nldA4busR+G7uCHhu65HQOG7sE/Eg0VH4bug4busWEdQxagwR1E3PuG7oEdJ4bu4R+G6ocOS4buuRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEfigJNHMFZA4busRzDhu6xSI0fhu6Dhu6zhu67hu6YxR1BP4buuw4lH4buFM0fhu7ZPR+G7tOG7rOG7jkBH4busTcSDR+G7oMOTW0fhuqFOxINFR0Dhu6QxRzBWQOG7rEcwIjFA4buwR+G7nldA4busR8ONSEhHQOG7sOG7rFdAR1E7QOG7sEfhu7gh4buuR+G7uFMwRUcgTTFH4bu04bus4buuRzAiOUfhu6Dhu6zhu65HW+G7rFZHQOG7sDHEg8OZQEfhu7bhu67FqDFFR+G7oDZA4buwR+G7oD1H4bu2PuG7rkdA4busMeG7mkBH4bu04busI8OSQOG7sEdJ4buISEdA4buw4busV0BHUTtA4buwRzAiI0Dhu7BHQOG7sE/Eg8OJR+G7rzHEg0dA4bus4buuw5lARUdRTUdb4busxqBAR1vhu6w0R0DDoEdRWE1HW+G7rDcoQOG7sEfhu7bhu5QxR0BNxINH4bug4busWUcwIk1A4busRzDhu6w1R+G7uCHhu65HQOG7sE/Eg0fhuqFP4buuRzDhu67hu6RA4buwRUfhu5574buuRzDhu6w84buuR+G7sOG7rk1AR+G7oCRAR+G7tsOT4buuR+G6oeG7okBHW+G7rMOS4buuR+G7tsOZQEdANyhA4buwRyDDkkBHw6Mx4buWMEVH4bug4bus4buOQEdAMT/hu65H4bqhT0fhu7ZP4bu4R+G7oD9A4buwR+G6oeG7rsWo4bugR+G7sOG7rk1HUVdA4busw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/Dk+G7rkcw4busP0BH4buZ4buQQEfhu5fhu7AjT+G7rkVHQOG7rOG7ruG7pjFHQOG7sDc84buuR1Hhu4xH4buww5VAR+G7oMOSR+G7oDEs4bugR1E84buuR+G6oSnhu65H4busI8OTMEdRLEDhu7BHUMWoMEcw4busLkfhu6Dhu5zhu7jDiUfFqUcwMS7hu65HxKjhu4hFRzAxxINH4bu04busP0Dhu7BH4bugJEBH4bu04busKlJHQOG7rDdHMCI3KeG7oEVHQOG7rDdA4buwR+G7nk9Hb09H4buv4busWEfhu4Xhu5RAR+G6oeG7okBHQOG7rFhbR0Dhu6xPQOG7sEfhu6Dhu6zhu5RAR1HDk1tFRzBNxINHMOG7rCPhu45ARzDhu6wjw5UwR1E3TUfhu6Ajw4lH4oCc4buvP+G7rkfhu57hu67hu6QwR1DFqDBHMDlHQOG7juG7uEdJw4xHMDEu4buuRUfhu7ZPR0Dhu7A3POG7rkcg4buuQOG7rEciTUcww5Phu65HMOG7rD9ARUfhu7bhu5bEg0fhu6Dhu6w7QOG7sEcww5Phu65HMOG7rD9AR+G6oU9H4buww5VAR+G7nj1H4bqhKeG7rkdA4buw4bus4bumw4lH4buvIiNA4buwRzDhu6w/QEcw4busV0dA4bus4buu4bumMUdA4buwNzzhu65HUMWoMEVHQOG7rDdA4buwR1DFqDBH4busI01H4bqh4buOQEcw4busV0fhu6A9RzA/4buuR+G6oU9H4bu4LDBHIDpHQOG7sDc84buuR+G7oE0jRzAxLuG7rkdRNz7hu6BHUU5A4busR+G7sOG7rk5H4bu2T0dRVFtHQOG7rOG7ljDDiUdu4buuTUdRV0Dhu6xH4bus4buuxahAR+G7oD1Hw41H4bu04busMUDhu7BH4bugw6Hhu65FR0Dhu7A3POG7rkfhu6AjQEdQ4buUMUdvT0fhu6/hu6xYR+G7k+G7rCNNQOG7rEVHIOG7rkDhu6xHQOG7juG7uEdJTEvhu4pH4bugNkDhu7BHQDrhu65HQOG7sOG7rOG7rsWoW0cwP+G7rkcw4busUiNHQOG7sOG7rOG7puKAnUfigJNH4bueT0fhu4Xhu5RARzBhR+G7rE8jw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu6w6QOG7sEfhu7TDmUcwOUd24buH4buX4buFR8Oj4buMR+G7mTZA4buwR+G7l+G7rsOZ4bu4RUci4buuw5lA4buwRzDhu6w/QEfhu5nhu5BAR+G7l+G7sCNP4buuR+G7rOG7rsWoQEfhu6A9R0tJR+G7rCxHUDHEg0cwIldHQOG7sOG7rOG7pkdQxagwRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEfhuqEp4buuR+G7rChAR8ONSEhHW+G7rDRHQMOgRzDhu6xN4bu4R+G7sOG7rk3EkEcwIiNA4buwR1E9RUdLxKhHQOG7sDc84buuR+G7tuG7lsSDR1E9R+G7tk9HQOG7sOG7rOG7pkfhu6Dhu6xWQOG7rEddMU1A4busR0Dhu47hu7hFR+G7oCRAR+G7tsOT4buuR+G7tk9H4bu04bukMEfhu6w+W8OJR+G7r+G7rDFHQOG7rOG7mltHMCIxQOG7sEfhu55XQOG7rEfhu6A1TUfhu6BO4bugR+G7tk0jR1EsQOG7sEdQxagwRzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEfhu7Thu6wjw5JA4buwR8OMRzAi4buuxagxR1E7QOG7sC9A4buwNzzhu64vMOG7rE5A4buwRUdA4bus4buu4bumMUdA4buwNzzhu65H4bqh4buiQEcwIk1A4busRzDhu6w1R+G7tk/hu7hH4bqh4buuxajhu6BH4bu04busTuG7oMOJR3BA4buwR+G7mcOZR+G7qzFNQOG7sEdvMcSDRUfhu6nhu6w9R+G7g+G7rDVHMFjhu6Dhu6xHduG7h+G7l+G7hUfhu6wxxIPFqEBH4buHTkfhu6/hu6w3KeG7oEVH4bug4busI0fhu57hu67hu6QwREfhu5fhu7AjT+G7rkfDozLhu6BHMOG7ruG7pEBHMOG7rE9A4busR+G7tuG7mltH4bu2T0Dhu7BHQOG7sOG7rOG7pkcwIjHEg+G7pkBHMOG7rDpA4buwRUfhu6wxxIPFqEBH4bugNkDhu7BHUU1A4buwRzAi4buuxq9AR+G7tOG7rE3hu65H4bugTuG7oEcw4busNUcwNOG7oEdR4bumR0Dhu7Dhu6xYR+G7oD9A4buwR0Dhu6zhu5pARzDhu6wuR+G7oOG7nOG7uEcw4busT0Dhu6xHIMOSQEdb4bus4buc4bu4R8ah4buDxqHhu6nDiUfhu68iI0Dhu7BHQOG7juG7uEfDjUjDjUlHQE/Eg0VH4busMcSDxahAR1FNQOG7sEdb4bus4buWQEdR4buWMUfhu6A9R8OMRyDDkkBHW+G7rOG7nOG7uEfGoeG7g8ah4bupR+G7tk9H4bqhw5Lhu65HMOG7rC5H4bug4buc4bu4RUcwIk9HXTHhuq8wR+G7rCPhu65H4bqhT0fhu7jhu5owRyNA4buwR+G7qTNH4buZMT9A4buww4lHbzHEg8WoQEfhu6A2QOG7sEfhu7gp4buuR+G7nk1AR+G7rE9A4busR+G7oChH4bug4bus4bukR+G7rCFHMCI+R8OMSEcwIuG7rsWoMUdRO0Dhu7AvSUcgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hHQOG7pDFHUTc+4bugR+G7oD9A4buwR0Dhu6zhu5pAR1HDkzBH4bug4busMeG7nEBHxqHhu4PGoeG7qcOJR+G7l+G7pDFHMCJ7RzDhu6xPQOG7rEcgw5JAR1vhu6zhu5zhu7hHxqHhu4PGoeG7qUVHMOG7rC5H4bug4buc4bu4R+G7h05H4buv4busNynhu6BHIMOaR+G7oD1H4bugKEfhu6ws4buuR1vhu6xOMEcwIuG7rsavQEcw4busWEcwIjc8QOG7sEciLEDhu7BH4bu4e0fhu6woQEVHXTHEg0fhu7g/R+G7tilAR+G7rChAw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZbw6IxMOG7rCMiRuG6vuG7mcOZR2Y7QOG7sMOKL1vhur4=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]