(vhds.baothanhhoa.vn) - Cả làng, mà có khi cả xã đã tiệm cận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tôi, đến nay cũng mới chỉ có một, hai cái tiệm nail (tiệm làm móng chân, móng tay) trụ được. Gọi là tiệm nail nhưng để tiết kiệm mặt bằng, thu hút khách, chủ tiệm bao giờ cũng kết hợp “đủ loại” dịch vụ như: cắt tóc, gội đầu, chăm sóc da mặt, mát xa vai gáy…
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsuG7jcOM4buK4buS4bqmd+G7h8Oy4buKd+G7kOG7ii3hu53huqbEguG6ouG6qGnhu43DguG7iMOM4buKxILhuqDhu5LDrcOybGvDjOG7isON4bqq4bqo4bqibMSDxIJB4bqs4buN4bqo4budxILhuqbhu41G4buN4bqm4buf4bqo4bqi4buN4buKw4nEgmsvw4zhu4rDjeG6quG6qOG6omxrL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIKnfhu53hu6/Dsmzhu6xw4buN4bqm4buf4bqo4bqiw6zhu43huqzhu5/hu43hu61C4buN4bqkw4PEguG7jeG7rXDhu43hu5Bx4buNdnHhu43hu4rEgkHhuqzhu43hu63GsOG6qOG7jXbhu6Hhu4rhu43hu63Dg+G7iOG7qeG6qOG7jeG6qMOJ4bqo4bqi4buN4buKw4PDieG6qOG7jeG6rOG7hsSC4buN4bqkxILDgeG7iOG7jeG6rOG7q+G7iOG7jeG7rUzhu53hu43hu4rDicSCw6zhu4124bu34bqo4buN4bqo4bud4buS4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG6rOG7hsSC4buN4butw4PhurLhu43hu61C4buN4bqs4bq84buKw6zhu43Dg+G7ncSC4buN4but4bujxILhu43hu4rEgkHhuqzhu43huqjhu53EguG6puG7jcSp4buKxIJB4bqs4buN4bqm4buf4bqs4buN4bqsQuG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bul4bqow6zhu43huqxC4bqo4bqi4buN4buK4bud4buSauG7jeG7isONS+G7jXZO4buE4but4buL4buNJUTEguG7jeG6puG7n+G7jeG7isSCQeG6rOG7jeG6qOG7ncSC4bqm4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buNdsOB4buN4buKxILhu7fhu4rhu43huqTEgkHhuqzhu43huqx14buK4buN4buxdOG6qOG6osOs4buN4buKw4Phu4jhu43Dg8So4buK4buN4bqkw4Phu6Phu63Dg8Os4buN4butw4NM4buN4buKxIJB4bqs4buN4bux4bud4bqq4buN4bqixILhu4Lhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqk4bu34buK4buNw4Phu4RI4buN4oCcdkzhu43huqbhuqrhu6HEguKAneG7jeG7r+G6tuG7rcOD4buNw5VL4buN4bqow4NOaeG7jeG7rXPhu4rhu43hu4pC4butw6zhu43huqLhurzEguG7jXbFqeG7iMOs4buN4butw4Ny4bqs4buNw4xC4but4buN4buv4bud4buN4bqsdeG7isOs4buN4bqs4buj4buK4buN4buQ4bud4buNw5Xhu53EguG7jeG6ouG7o+G7kuKApmsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxrxILhuqzhuqLhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7LEguG7rHfhuqjhu4p3w43hu43hu6/hu4rDg+G7iOG6rOG7scOy4buNw4zhu4rhu5LhuqZ34buHw7LDlMSC4buv4buKw4Np4buN4buXxqHhu49I4buQw63hu43Dg3fEguG6osOD4buKaeG7jeG7mcO04buPSOG7kMOtw7Lhu43DjMON4but4buHw7IvL+G7reG7r+G6qOG7i+G7seG7neG6quG7isOD4bud4bqow4PDg+G6quG7neG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDtOG7k8O0L8O14buP4buZ4buvw7XDteG7l+G7j+G7leG7j+G7k+G7iuG7kcO14bub4buV4buV4bqm4buP4buLw4JI4bqiaMON4buH4buT4buXxqHDsuG7jeG7neG6puG7iuG7h8OyxIPEgkHhuqzhu43huqjhu53EguG6puG7jUbhu43huqbhu5/huqjhuqLhu43hu4rDicSCw7Lhu43DlMSC4buv4buKw4Phu4fDsuG7l8ah4buPw7Lhu43Dg3fEguG6osOD4buK4buHw7Lhu5nDtOG7j8Oy4buNL2xrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4bus4budSOG7isSC4bqq4bqow7JsxKlQ4bqow4Phu43huqzEguG6qMOD4buNw4NE4budamsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu6xw4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4buKxIJB4bqs4buNw5Vz4bqo4bqi4buNw4Phuqp3w6zhu43huqbhu6Phu63hu4124buj4but4buNw5Xhu5/EguG7jeG7sULhuqjhuqLhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buL4buNxIPhu6fhu4rhu43hu61w4buN4bqow4Phu4jhu43hu63FqeG7iOG7jeG6puG7n+G6rOG7jXZ5SMOs4buNw5Xhu4jEguG7jeG7rcOD4buAxILhu43huqLEgnDEguG7jeG7isON4bqu4buN4butTOG7neG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG6puG7n+G6qOG6ouG7jXbhu7nhu4jhu43hu6/hurrhuqjhu43DleG7n+G6quG7jeG6psSo4but4buNdsWp4buI4buN4buK4bq4xILhu43Dg+G6qnXhu63hu43Dg+G7ncSC4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4bqo4bqiw4PhurLhu43hu63hu4jhurjEguG7jeG7iuG7iMWp4bqo4buL4buNxIPDg+G7n+G6qMOD4buN4buKw4Phu4zhu43DjeG7ncOs4buNw4Phu53EguG7jeG7reG7o8SC4buN4buKxIJB4bqs4buN4bqo4budxILhuqbhu43hu6fhu5LDrOG7jeG7rU/hu43hu4rFqeG6rOG7jeG7isOT4buN4buxcOG7kuG7jcONTkfEguG7jeG7iuG6uMSC4buN4buKw41G4buNdsSC4buN4bqm4buf4buNw4Phuqrhu6Hhu4rhu4124bq84bqo4bqi4buNw4Phu7fhu4rhu43hu63DieG6qOG6ouG7jcOM4buI4bun4buKw6zhu43igJx2w4nhuqjhuqLhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buN4butS+G7reG7jeG7seG6vOKAneG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu67hurbhu63Dg+G7jcOVS+G7jXbhu53hu43hu6/hu6HhuqjhuqLhu43huqjhu7Xhuqjhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buNw4Phu5/huqjhuqLhu43hu61N4bqo4bqi4buNw43hu6fhu4rhu41Iw4PhuqrhuqjhuqLhu41Iw4PEqMOs4buNdkzhu43hu63hu6Phu63hu43hu4rFqeG6qOG6ouG7jeG6puG7hkjDrOG7jeG6pk/hu53hu43hu4rhu4jDisSC4buL4buN4busTeG6qOG6ouG7jcOV4bqw4buN4bqm4buz4buNdkLhu43huqzhu5/hu43huqzhurzhu4rDrOG7jcOD4budxILhu43hu4rEgkHhuqzhu43huqjhu53EguG6puG7jeG6qHhI4buN4bux4bu14bqo4buNdk7hu4LhuqjhuqLhu43huqbhu5/huqjhuqLhu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqm4buf4buN4butcOG7jeKAnOG6pMOD4bqq4buN4buK4buf4bqo4bqi4oCd4buN4but4bul4buI4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buNduG7gsSC4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7Dg07hu43hu63hu6PEguG7jeG7rcOD4buI4buSQeG6qOG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG6qOG7ncSC4bqm4buN4buKw4PDicSC4buN4bqow4NO4bqo4bqi4buN4buQ4bqq4bud4buS4buNSeG7iOG7neG6qMOD4buNduG7p+G7kuG7jeG7seG7neG6quG7jXbEguG7ueG7iMOs4buN4bqsRuG7jcON4bud4buN4bux4bud4bqq4buNw4zhu4jhu5Lhu43huqjhuqLDg+G6tMOs4buNSeG7iOG7neG6qOG7jXbEgsOB4bqsw6zhu43hu4rDg+G7o8SC4buNduG6vOG7jcOM4bq44bqo4bqi4buNw5XDk+G7neG7jcOV4buIxILDrOG7jcOD4bufxILhu43Dg07hu4bhu63hu43huqzhu5/hu43hu61N4bqo4bqi4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG6pHjhuqzhu41Iw4PFqeG6qOG7jcOM4bul4buI4buNw4xz4but4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybDzhurzhu4rhu43huqjhuqJO4buCxILhu41Iw4NL4buN4bqo4buO4buN4buvc+G7iuG7jeG7isODd+G6quG7jXZP4bud4buN4but4bqq4bqo4buN4bqow4PEkOG7jeG7rcODw5PhuqjhuqLhu43hu5Phu43hu4rhu4jDisSC4buN4bqiw4N44buNw5Xhu5/huqrhu43hu4rEgkHhuqzhu43huqjhu53EguG6puG7jXbDgeG7jeG6ouG6vMSC4buNdsWp4buI4buNw5Xhu5/hu43hu63Dg+G7n+G7jeG6okLhu4rhu43hu63Dg+G7peG6qOG7i+G7jcSDw4Phu6fhu5Lhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buNSeG7iHfhuqjDrOG7jeG7rcODTOG7jeG7isSCQeG6rOG7jXbhuqrhuqjhu412cMOs4buN4butQuG7jUjDg8Wp4bqo4buNTuG7iOG7jeG7isSC4bu14bqo4buN4bqo4bu14bqo4buN4bqow4Phu53huqjDg+G7jeG6qMODeeG6qOG7jeG6puG7p+G7kuG7jeG7r0vhuqjhuqLhu43hu61L4buN4butw4Phuqrhu43huqjhuqLhu6Xhuqzhu43hu63Dg+G7peG6qOG7jeG7isONTuG7huG7reG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmwt4buNV+G6rOG7jeG6qOG7n+G7ksOs4buNw4xzSOG7jXbhu7fhuqjhu43DtOG7j+G7jS3hu43DteG7j+G7jcON4bq6xILDrOG7jcODw4nhuqzhu43huqjhu53hu5Lhu43hu4rDg+G7jOG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG7seG6vOG7jeG6qOG7ncSC4bqm4buN4butw4Phuqrhu43hu4pO4buAxILhu43huqzhu4bEgsOs4buN4but4bqqxILhu43huqjDg07hu43hu4rDkuG7jeG7isODTkbhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6quG7jeG6rOG6sOG6qMOD4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybD7huqJO4buCxILhu41Iw4NL4buN4bqo4buO4buN4buKw43DvcOs4buN4bqkw4Phuqpw4bqo4bqi4buN4butw4PDk+G6qOG6ouG7jeG7keG7j+G7jeG7iuG7iMOKxILDrOG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buNw5XEgkHhu63hu43DlXLhuqjhu41Iw4ND4bqo4bqi4buN4bqow4Phu53huqjDg+G7jeG7rcODQuG6qOG6ouG7jeG6pnPhu63hu412xanhu4hp4buN4oCcxIPDg8OJxILhu43hu63Dg+G6tuG7jeG7gMSCw6zhu43hu63Dg+G6uuG6qOG6ouG7jeG7reG6quG6qOG7jcON4bq6xILDrOG7jcOV4buz4buNw5Xhu4LEguG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG6ouG6sOG7jeG7rcOD4bqq4buN4buK4bq44bqo4buN4bqkeOG6rOG7i+G7jSrhu4Dhuqjhu43huqjhu47hu53DrOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jeG7iuG7neG7jcOM4bq44buNw4NORuG6qOG6osOs4buNcuG6qOG7jeG7isONc+G6qOG6ouG7jeG6rHXhu63hu43hu4rDjeG7gOG6qMOs4buN4butQuG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jUjDg0vhu63hu43DlUvhu43huqzhu4bEguG7jXbEgkHhu4jhu4124buf4buNdk7hu4Thu63hu43hu63Dg0/hu4134bqs4buN4bqm4buf4bqs4buN4bux4bq84buN4bqo4budxILhuqbhu43hu61M4bud4buN4butw4Phurbhu43DleG7ueG7jXbDgeG7jcON4buM4bud4buN4bux4buj4buKw6zhu43huqjhu6fhu4jhu43hu63hu4DhuqzDrOG7jeG7inPhuqzhu43DjeG7jOG7neG7jeG7rcOD4bqq4buN4but4bqq4bqo4buN4buf4oCm4oCday9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDTuG7jeG7ik5G4bqo4bqi4buN4butQuG7jUjDg8Wp4bqo4buNw4Phu4DEguG7jeG7rcOK4buNw4NMw6zhu43huqLEguG7o+G6quG7jXbEguG7ueG7iOG7jeG7rUzhu53hu43huqjhuqJO4buCxILhu41Iw4NL4buN4bqo4buO4buN4bqo4bqi4bud4buS4buN4bqmxrBI4buN4buKT+G7reG7jXZO4buE4but4buN4bqs4bun4buS4buN4bux4bufw6zhu43huqzhu6fhu5Lhu43hu63DieG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buKxIJB4bqs4buNw4NORuG6qOG6ouG7jU/huqjhuqLhu43DjcOJ4bqs4buNw41ww6zhu43huqjDg8SCQeG7iuG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybC3hu41WxKjhuqjhuqLhu43DjeG6usSC4buNdkLDrOG7jXfhuqzhu43huqbhu5/huqzhu43huqjDg+G7n+G7jeG6qE7hu4bhu63hu43huqzhu5/hu43hu61D4bqo4buN4bqo4bqiw4PhurThu43hu4rDg+G7t+G7jeG7rcODT+G7jeG7reG7o+G7reG7jeG7rcOD4bq24buN4buKw4PhurDhu41J4buI4bud4bqow4Phu43huqhy4bqs4buNw4zhu4jhurjhu4rhu43hu4rDg+G7o+G6qOG6ouG7jeG7rcODw7rhuqjhuqLhu43huqzhu5/huqjhuqLhu4vhu40qw4nhuqzhu43huqjhu5/huqrhu43hu7HGsOG6qOG7jUnhu4jhu6Phu43Dg+G7neG7kuG7jeG6puG7n+G7jeG7isON4buCxILhu43hu4rDjUbDrOG7jXbFqeG7iOG7jXbhu53hu4jhu43hu4rDg+G6sOG7jXbEguG7jcON4bud4buNduG7peG7kuG7jeG6ouG6vMSC4buN4but4bujxILhu412xanhu4jhu43hu63Dg+G6quG7jeG7iuG6suG6qMOD4buN4buK4buj4bqqw6zhu43DjHDhuqjhuqLhu43huqTDg+G6quG7o8SC4buN4butw4NP4buN4oCc4bqo4budxILigJ3hu43DleG7hsSC4buN4bqoTOG6qOG6ouG7jeG6rOG7n+G7jeG6puG7n+G6rOG7jeG6ouG6sOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+4bqiTuG7gsSC4buNSMODS+G7jeG6qOG7juG7jeG7rcODw5PhuqjhuqLhu43Dg+G7gOG6qOG7jeG7k+G7j+G7jeG7iuG7iMOKxILDrOG7jXbhu53huqjhuqLhu43huqLhurzEguG7jXbFqeG7iOG7jUjDg+G6ruG7neG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4butTeG6qOG6ouG7jeG6qELEguG7jcOVROG6qOG6ouG7jcON4budaeG7jS3hu43hu6zhu4jhurzhu63hu43DjOG6uOG6qOG6ouG7jeG7seG7peG7kuG7jeG6osSC4buC4buNdkfhu43DleG7p+G7iuG7jcOVcOG7jXbEguG7jeG7iuG6ruG7jeG7rcODxKjhu4rhu43huqzhu4bEguG7jeG7r+G7o+G6rOG7jcON4bud4buN4buKxIJB4bqs4buN4bqi4bq8xILhu43hu63hu6PEguG7jXbFqeG7iOG7jeG7rcODT+G7jeG7reG7o+G7reG7jeG7seG7n8Os4buN4but4buj4but4buN4bqseeG7jeG6qOG6ouG7n+G7kuG7jeG7kE7hu53hu43huqbhu5/huqzhu43huqLhurDhu43hu6/hu6PhuqzigJ3hu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsLeG7jcSDw4PDicSCw6zhu43huqzhurDhuqjDg+G7jeG7seG7peG7kuG7jeG6osSC4buC4buN4bqixILhu5/hu43DjeG6usSCw6zhu43hu61C4buNw4Phu4RI4buN4bqi4bqw4buN4but4bujxILhu43DjOG7gOG6qMOs4buNw5Xhu7Phu43huqxC4bqo4bqi4buN4buK4bud4buS4buL4buN4busw4PhurLhu43hu61C4buN4buxROG6qOG7jeG7isONw73hu43huqhC4buN4buKw4Phuq7hu63Dg+G7jeG7isOD4bqw4buN4bqoQuG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG7isODw4nEguG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmw+w4NO4buN4bqs4bq84buK4buN4buv4buf4bqo4buNw4Phu4RI4buN4buQTuG7huG6qOG6osOs4buN4buKw5Phu43hu63Dg+G7iOG7kkHhuqjhu43huqbhu5/huqzhu43huqxC4bqo4bqi4buN4buK4bud4buSw6zhu43huqxC4bqo4bqi4buN4butw4Phu6XhuqjDrOG7jeG6ouG6vMSC4buNdsWp4buIw6zhu43hu63hu6Phu63hu43hu7Hhu5/DrOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7rcOJ4buN4bqm4buhxILhu43DjcOJ4bqs4buNw41w4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buNw5Xhu7nhu43huqLEguG7neG7jXbhurDhuqjDg8Os4buN4butw4PhurrhuqjhuqLhu43hu63huqrhuqjDrOG7jcOV4bu54buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqTDg0Lhu43huqjDg0Thu63DrOG7jcOV4bun4buK4buNw5Vww6zhu43hu4rhu6Xhuqzhu43DjMOS4buN4bqoxILhu7nhuqzhu43DleG7iMSCw6zhu43huqjhur7EguG7jeG7seG7iOG6uuG6qOG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4but4buI4bq84but4buNw4zhurjhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPEgkHhuqzhu43hu63hu5/huqjhuqLhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43hu63hu5/huqjhuqLhu412w4nhuqjhuqLhu43huqTDg+G7o+G7rcODw6zhu43DjMOS4buN4buQ4buI4bun4buK4buNw4PEgkHhuqjhu43hu61M4bud4buN4butw4nhu43huqLhu6PEguG7jeG7isONw73DrOG7jeG7ikLhu63hu43huqjDg+G7iOG6vOG6rOG7jcOV4buf4bqo4bqi4buN4oCc4bqi4bup4buS4buN4bqmxILhuqLDg+G7iuKAncOs4buN4bqsdeG7reG7jeG7o+G6quG7jUjDg8OJ4bqo4bqi4buNw43hurzhuqjhuqLhu43hu61K4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7t+G7reG7jUnhu4jFqeG6qOG7jeG7sUPhu43huqjhuqJz4bqo4buN4butTeG6qOG7jeG7rUfhuqjDrOG7jeG6rErEguG7jeG6qE7hu4bhu63hu43Dg+G6quG7neG7jeG6qOG6uuG6qOG6ouG7jXZO4buE4bqs4buN4buxTuG7huG7reG7jcOV4buf4bqq4buN4bqkw4PEguG7t+G6qOG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buNw5Xhurbhu43huqTDg+G7o+G7rcOD4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu4rEgkHhuqzhu412w4rhu43hu6/hurrhuqjhu43DjMOS4buN4butw4PEqOG7jeG7mOG7i+G7jT7Dg+G7juG6qOG6ouG7jeG7o+G6qMOD4buN4bqow4PhurDhuqjhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buN4buKw4PEgkHhuqjhu43hu61w4bqsw6zhu43hu61C4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buNw4Phu6fhu4rhu43Dg+G7n+G6rMOs4buN4bux4bq04buI4buN4bqsw4nEguG7jcOV4buGxILhu43huqjDg+G7neG7iOG7i+G7jT7huqJO4buE4but4buN4bqm4buhxILDrOG7jeG7rcOJ4buN4buxeOG7jeG7rcOD4buf4bqq4buNw4PEkMSC4buNw43hu6fhu4rhu43huqbhurbhu63Dg+G7jcOMw5LDrOG7jeG7r+G7iOG7kuG7teG6qOG7jeG7r+G7o+G6qOG6osOs4buN4buvw4Dhu43hu4rDg07hu4DhuqjhuqLhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsLeG7jeG7rMOD4buj4buI4buN4but4bqq4bqo4buN4but4bujxILhu43huqjDg+G7n+G7jeG7ncSC4buNRuG7jXbhu6Xhu5Lhu43Dlcaw4buSaGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmwt4buN4buu4buhw6zhu43hu63Dg+G7o+G7iOG7jUbhu43hu5Bx4buN4bux4bu14bqow6zhu41J4buId+G6qOG7jeG7rcOD4bq24buN4butw4NM4buN4buKxIJB4bqs4buN4bqo4bu14bqo4buN4bqiw4N44buNSeG7iOG7neG7jeG6puG7n+G6rOG7jeG7seG6vOG7jeG6rELhuqjhuqLhu43hu4rhu53hu5Lhu43hu63Dg+G7iOG7qeG6qOG7jeG7seG6tuG7jXLhuqjhu43hu61O4buGxILhu43hu6Hhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4busw4nhu43hu7F44buN4bqow4PEkOG7jeG6qMODc+G6qMOs4buN4buQxILhuqjDg+G7jeG7kHPhuqjhu43DleG7hsSC4buN4bqoS+G7jeG7rU7hu4LEguG7jeG7r+G7iOG7kuG7teG6qMOs4buN4bqoQsSC4buN4butw4Phu4jhu5JB4bqo4buN4buv4bqu4buN4buvxJDhuqzhu43huqTDg8SC4bu34bqo4buN4but4buj4but4buN4bux4bufw6zhu43hu63hu6Phu63hu43hu63DieG7jeKAnEnhu4jhu53hu5Lhu43hu5B34oCd4buN4bqo4bqi4bud4buS4buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybC3hu43hu7B44buN4butw4NE4bqo4buN4bqs4buf4buI4buN4bqo4buf4bqqaOG7jeG7rMODTOG7jeG7isSCQeG6rOG7jeG6qOG7ncSC4bqm4buNdk7hu53hu43hu7Fw4bqo4bqi4buN4bqs4buf4buI4buNw4zhu4Dhuqjhu43hu63Dg+G6quG7jeG7rcOJ4buN4buxeOG7jeG7rcODROG6qGsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmwt4buNPuG7neG7kuG7jXfhuqzhu43DjOG7gOG6qOG7jeG7isOD4buM4buN4bqs4buf4buI4buN4buQ4bud4bqow4Phu43huqbhu6Phu43huqjhu5/hu5Lhu43huqjDg+G7neG7jeG7rcOD4bq24buJay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybC3hu40wxILDrOG7jeG6rOG7n+G7iOG7jXZC4buNdsaw4bqs4buN4bqmc+G6rOG7jeG7rcOD4buj4buIw6zhu43huqTDg8OJ4bqo4bqi4buNw4Phu4RI4buNduG7peG7iOG7ieG7jeG7rMODROG6qOG7jeG6rOG7p+G7kuG7jeG6rOG7n+G7iOG7jcOD4bq64bqo4bqiw6zhu43huqzhu5/hu4jhu43hu4rDjXPhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6quG7jeG6qMODceG7jeG6qMODdeG6qOG7jcOD4buA4bqo4oCm4buN4bus4buj4but4buN4bux4bufw6zhu43hu63hu6Phu63hu43hu63DieG7jeG7rXDhu4124buCxILhu43hu63Dg07hu53hu43hu4rDk+G6qOG6ouG7jcOM4buA4bqo4buN4bqsQuG6qOG6ouG7jeG7iuG7neG7ksOs4buN4bqsQuG6qOG6ouG7jeG7rcOD4bul4bqo4buNw43hu53hu43DjE/hu63hu43huqJCSOG7jeG7mOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmzhu6zDieG7jeG7sXjhu41J4buIcOG7jUnhu4jhu5Lhu7fhu4pp4buNLeG7jeG7ruG7oeG7jeG7isODw4nEgsOs4buN4butw4Phu6Phu4jhu43hu4rDg+G6ruG7rcOD4buN4bqs4buf4buI4buN4bqo4buf4buS4buNw4Phu4Dhuqjhu4lrL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsxIPDk+G6qOG6ouG7jeG6puG7hkjDrOG7jeG7isOT4bqo4bqi4buN4bqm4buGSOG7jcOM4buA4bqo4buN4bqs4buf4buI4buN4buQ4bud4bqow4Phu43huqbhu6Phu43hu6/FqeG6qOG7jXbhurbhuqjDg+G7jcOD4bqw4bqow4Phu43hu4rDjeG7teG6qOG7jXbDicSC4buN4buK4bud4buS4buN4buKw41z4bqo4bqi4buN4butTOG7neG7jeG7rcOJ4buN4buxeMOs4buN4buKw4Phu7Xhuqzhu43huqzhurzhu4rhu43DleG7n8SC4buN4bqoeOG7iuG7jeG6pMO94buN4buKw41z4bqo4bqi4buN4bqow4PEkOG7jeG7kMSC4bqow4Phu43huqbhu5/hu43Dg+G6quG7n+G6qOG7jeG7isODxIJB4bqo4buN4bux4bq84buN4bqsQuG6qOG6ouG7jeG7iuG7neG7kuG7jXZ5SOG7i+G7jSnEqOG7reG7jeG6qOG7n+G7ksOs4buN4bqs4bun4buS4buN4bux4bufw6zhu43huqzhu6fhu5Lhu43hu63DieG7jeG6puG7ocSC4buN4buKw43FqeG6rOG7jeG7isON4bq6aeG7jS3hu43hurfhu43hu4jDicSCw6zhu43hu4rDg+G7t+G7jeG6rOG7n+G7jXZ5SOG7jeG7isODxrDhu4rhu43hu63Dg0/hu4vhu43hu6zhuqrhuqjhu43hu7F44buN4bqo4buf4buS4buNdsSo4bqo4bqi4buN4butQuG7jeG6ouG7iOG7jeG7isOD4buCxILhu43hu4rDjeG7neG6qOG6osOs4buNw4zhu5/huqjDg+G7jXbEgkHhu4jhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4busw4nhu43hu7F44buN4buKxILhuqjDg+G7jeG6qOG6osOD4bq24butw4Phu412TuG7neG7jeG7seG6vOG7jeG6rELhuqjhuqLhu43hu4rhu53hu5Lhu43DlcOT4bud4buN4bqm4buf4bqs4buN4bqkw4Phuqp34buNw43hurrEguG7jcOD4bq64bqo4buN4bqow4PEguG7teG6qOG7jeG7r3Phu4rhu43hu5B34buNw43hu53hu43DleG7ucOs4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jUnhu4jhu7Xhuqjhu43hu61w4bqs4buN4buA4bqo4buN4butw4NM4buN4buKxIJB4bqs4buNw5Xhu5/hu43hu63Dg+G7n+G6quG7jeG6rOG7p+G7kuG7jcOV4bq24buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jeG7rUPhuqjhu43hu4rDg+G6ruG7rcOD4buN4buKw4PEqOG7jeG6qOG6ok7hu4bhu63hu43huqjDg+G6sOG6qOG7jeG7isODd+G6quG7i+G7jeG7rOG6quG6qOG7jeG7sXjhu412xILhu43DjeG6usSC4buN4bqs4buf4buN4bqs4bun4buS4buN4bux4bufw6zhu43huqzhu6fhu5Lhu43hu63DieG7jeG7rU/hu43hu5Dhu4jhu5jhu4rhu43hu5Dhuqrhu53DrOG7jeG6pMODd+G6qOG7jeG7reG6quG6qOG7jeG7sXjhu43hu5DEguG6qMODw6zhu43huqjhuqLhuqrhu53huqjhu43huqxxxILhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Js4busw4PDuuG6qOG6ouG7jeG7scSC4bu34buK4buNw4zhu53hu4jhu43huqjhu5/hu5LDrOG7jeG6pMODxILhu43hu4rDjUbhu43hu4rDg+G7n+G6qMOD4buN4bqsecOs4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jcOV4buEw6zhu43hu63DieG7jeG7sXjhu43hu61C4buN4butQ+G6qOG7jeG7isOD4bqu4butw4Phu43huqjDg+G7iOG6vOG6rOG7jeG7ikLhu63hu43huqzhu5/hu4jhu43DjOG7o+G6qOG6osOs4buN4bqi4bup4buS4buN4buKw4Phu7Xhuqzhu43DleG7n8SC4buN4oCcw4zhu4TEguG7jeG6psSC4bqiw4Phu4rigJ3DrOG7jeG7rULhu43hu61D4bqo4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG6osSC4bud4bqo4buNdsOB4buNdsSC4buNw4zhu4Dhuqjhu43huqxC4bqo4bqi4buN4buK4bud4buSw6zhu43huqbhu5/huqzhu43huqxC4bqo4bqi4buN4butw4Phu6Xhuqjhu43DleG7n+G7jeG6psOS4bud4buN4butw4NE4bqo4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43huqLhu53huqzhu43huqzhu5/hu4jhu43huqjDisSC4buN4buxxrDhu4rhu43huqjDg07hu43hu4rDg+G7t+G7jeG6qOG7juG7neG7jeG6pMODw4nhuqjhuqLhu4vhu40+w4NO4bqo4bqi4buN4butw4nhu43hu7F44buN4buxTuG7huG7reG7jcOV4buf4bqq4buN4buKxIJB4bqs4buN4bqo4budxILhuqbhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43Dg8OJ4bqs4buN4bun4buS4buNdnHhu43igJzhu4rDg8OKxILhu43huqbhu4jhurrhuqjhuqLhu43huqLEgkLhu43huqzhu6Phu4rigJ3hu43DleG7n+G6quG7jeG7iuG7peG6rOG7jeG7ik7DrOG7jcOM4buI4buS4buN4bqo4bqiw4PhurThu43hu61M4bud4buN4but4buj4but4buN4bux4bufw6zhu43hu63hu6Phu63hu43huqx54buN4bqm4buf4bqo4bqi4buN4buKw4nEguG7i+G7jWPhu5/hu43hu61C4buN4bqm4buzw6zhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7o+G6qMOD4buN4bqow4PhurDhuqjhu43hu4rDg3fhuqrhu43hu63DieG7jeG7sXjhu412xanhu5Lhu43hu4rDg+G6ruG7rcOD4buN4buKw4PEqMOs4buN4butRsSC4buN4bqsRsOs4buN4bqs4buGxILhu43huqzDveG7jeG7rUzhu53hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jcOV4bq24buN4bqkw4Phu6Phu63Dg+G7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4buKxIJB4bqs4buN4bqo4budxILhuqbhu43Dg8OJ4bqs4buN4bun4buS4buN4butQuG7jeG7rXDhu43DjMOS4buN4buKxILhu7fhu63hu43huqjhu4jhurjEguG7jcOV4bu54buN4bqs4bq84buK4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG7isOD4bud4bqow4Phu43hu5Dhu4jhu6Xhuqjhu41Iw4NC4bqo4bqi4buN4bqkw4Phuqrhu6PhuqjhuqLDrOG7jeG7isOS4buN4buKxILhuqjDrOG7jcOM4bqq4bqo4buN4buKw43DveKApmsvSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu5zhu4jhu4rDg+G6qsONw7Jsa8OM4buKw43huqrhuqjhuqJsKuG6quG7n+G6qOG6ouG7jSnEguG6qMODay/DjOG7isON4bqq4bqo4bqibGsvSGw=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]