(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng tôi nằm ở phía cuối của một xã ven biển, cũng là phía cuối của huyện về phía Nam, giáp với tỉnh bạn. Trước đây làng tôi nghèo lắm, từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng gầy gò, đen nhẻm vì thường xuyên phải ra biển mò ngao, nạo sò... Thế rồi, mọi sự đổi thay kể từ khi dự án lớn về làng. Nhưng cũng từ đây, không ít chuyện “mới mẻ” đã xảy ra, khiến cho cái tên làng tôi được nhắc đến nhiều hơn trong các báo cáo thường kỳ của xã.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPhu5bhurThu6Thu5Yt4butRuG6usOJSOG7k3RG4bq0ReG7luG7mXPhu5864bq4xqDhu6ZDSHThu61I4bq4dDvhu6BIw4l04oCc4bua4oCddEZ2SMOJdOG7lkrhurrhu6Mv4bq4w7rhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDHhurThu63hurZz4bufYXZIw4l04buWSuG6unRI4bu1R3TDlXThu5Dhurjhurzhu6104bqwxqBL4bq6dOG6sOG7nuG7rXRHTeG7lnThu6R5dMOa4bq0SHThuq7hurpESOG7lXThurDhu6BIw4l0RnZ04buQ4bq44bq84butdOG6sMagS+G6unThurDhu57hu6104bq4xqDhu6ZDSHTDmkJ04buQ4bq44bq84butdMOg4butR+G7lXTDieG6uuG7r+G7kHTDmsOS4bq6dOG7luG7gEjhurh04bqud0jhu5d04bq74buYUMOS4bqwdOG6ssOB4bumdEZ2SMOJdOG7lkrhurp0SMOJ4bq4w6hJdEbhu7NH4buVdOG7llJ0SMOJUOG7jOG6unTDieG6unZ04bqy4bqqSHThu5bhu5jhuqZ0SOG6uOG7iHThu63hurp04bqw4bugSMOJdMOJ4bqg4bumdMOJw4zhu5V04bqy4bq0SHRI4bq44bqmR3TDmsOKdOG7luG6uFDhu4xIw4l04bukxqDhu6bhuqhIdOG7kOG6uHjhurp04buY4butdOG6ruG6ukRIdEfDjHRIw4nhu61J4buVdEh3SXThu5TDjOG7l+G7l+G7l3Thurvhurjhuqp04buYTOG6uuG7lXRH4buK4bq6dOG7lFN04bqyTuG6unThu5bhurjhu63hu6Z04buERHThu5ZSdOG7hOG6uOG6unThurZTdOG7r0h0RsOSSHTDmkJ0RnZIw4nhu5d0w6DhurhQSMOJdOG6sOG7oEjDiXThu5ZSdOG6ssOB4bum4buVdOG7hOG6uEpIw4l04bq84buWdOG6sOG6uMag4bumQ0h04oCcR8OS4bq6dEfhuqbigJ104bqyeXThu6R44bumdOG7mOG7reG7lXThu4ThurjhurrhuqpIdOG6sOG6uEl04bqw4buv4bq6dOG7luG6qEh0RnZIw4l04buWSuG6unThurJQ4buO4bqwdEjhurjhu7PhurB04bqy4bqqSHRI4bq44bq6QsagdOG6uMOTSHThu5bhu5hJSMOJdOG6sOG7r+G6sHThuq7hu69JdOG6sOG7r0l04buW4bq4UOG7jEjDiXThu4TGr3ThurDhu57hu6104bukeeG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3TFqeG7peG7p+G7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3Thu6XFqcaw4buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDueG7peG7qy/DuXXFqeG6tsO6w7rFqcO6w7nhu6d14buW4bur4buldeG7qeG7qUZ14buX4buQSMOJ4buR4buYw7LFqcO64bunc3Thu61G4buWw7JzOuG6uMag4bumQ0h04butSOG6uHQ74bugSMOJdOKAnOG7muKAnXRGdkjDiXThu5ZK4bq6c3TDmeG6uuG6tuG7luG6uMOyc8Wp4bul4bunc3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc+G7pcWpxrBzdC/hu5/hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A64but4buQ4buW4bq6SUhz4buf4bq74buY4butSOG6uHRH4bq6SOG6uHThurjhu4rhu63hu5d04bubw6DDicagTEjhu5N0Mkjhu5bhurThu5hI4bq04buW4bud4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufLMONdEZ2dOG6sOG6uMag4bumQ0h0w5pCdOG7rUjhurh0O+G7oEjDiXTigJzhu5rigJ10w5pS4butdOG6ruG7iHRGdkjDiXThurLhurp04bqu4bq6Q+G7lnThu6RR4buXdDrhurjhu7lIw4l0Rnbhu5V04bqw4buv4bqw4bq4dOG6ssOB4bumdEfDgOG7pnRIw71H4buVdEjhurjhu4x04bqww4104bqwSUh04bqyUOG7jEjDiXRI4bq4U+G7rXThurDhurh34bumdOG7ksag4butdEjhurh2dEd2dOG7rUjhurh0O+G7oEjDiXThuq7hu4h04bqwSkjDiXTDmuG6ukPhurB04buQ4bq44buidOG6uEx04bqw4bq4xqDhu6ZESHThu5Thu61Iw4l0RnZHdEjDieG6uEJ04bqw4bqgR3ThurJMdMOadnThurDhurhJdMOa4but4bumdEjhu7dIw4l0Rnnhurrhu5d0w6DDieG6uOG7hnThu5jhu7VIw4l0SMOJ4bq4QnRIduG7pnRI4bqqxqB04buE4bq4SkjDiXThurDDjXTigJxH4buvxqB0R+G7t+G7luKAnXThu5bhurjDinThurDhu6BIw4l04buQ4bq4eOG6unThurDDjXRHTeG7lnTigJzhurJN4bq6dOG7ksagw4FIdOG7luG7reG7pnThurDhurjDgUjigJ104bqyw4zhurp0SOG7jnThu5bhurjGoOG6qHRHw5Lhurp04buE4bq4SkjDiXRGSXThuq7hur504buSxqDhu6jhu5Z04buW4bq6Qkjhu5V0SOG6qEh04butSOG6uHThu5bhurhQ4buMSMOJdOG7pMag4bum4bqoSHTDieG6uuG7rUl04bq2xqDhu5V0w71IdEjhurjhuqLGoHTDmsOS4bq6dEjhurjDjUd04buW4bq44butSOG6uHRI4bq64bqoSHThurhQdOG6uOG7iEjDiXThu5bhu5hJSMOJdEZ2SMOJ4buXdDrGoE3hurB04buUS0jDiXThurhQw5VIw4l04buW4bq44buidMOaSnThurJNdOG7hOG6uOG6uuG6qkh04butSOG6uHThu5ZSdEdN4buWdEjDiVDhu4zhurp0w4nhuqDhu6Z0w4nDjOG7lXThu5Thu63GoHThuq7hur504buWw71Iw4l04bqww4FIdEfDgOG7lnThu4ThurpER3Thu5RJ4buv4buW4buVdOG6sOG7oEjDiXTDmsOKdOG7luG6uOG6qnRHdnThurbDgUh0RnZIw4l0w4nhu4rhurp04butSOG6uHRGdnQ74bugSMOJdOKAnOG7muKAneG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u1J0SMOJduG7pnTigJzhurbDgEh04buW4bq4w4FI4oCddMOadkl0RuG7hkjhurh0w5pT4bqwdOG7hOG6ukjhurh04bq2SeG7rUjhurjhu5V04butSOG6uHQ74bugSMOJdOKAnOG7muKAnXThu5jDgOG7lnThu5ThurrhuqhIw4l0SMO9SMOJdOG6sOG7mkjDiXThuq7hu6/hurrhu5d0w6DDieG6uOG6tHThu5bhurjhuqDhu6Z04bqw4buaSMOJdOKAnOG7kOG6uOG7r0jigJ3hu5V04butSOG6uHThu5bhurjGoOG6qHThu5bhurjhu4504buW4bq44bq64bqq4buWdOG7hOG6qnRHTeG7lnThurDhurjhurrhuqrhurB04bqudkh04buW4bq44buMdEbDkkh04bqy4bu34buWdEjDieG7reG7pnRGS+G6unThurBU4butdOG7mOG7rXTDmnZJdEjhurh2dOG6skR04buW4bq44buMdOG7luG6uOG6oEh04buWduG6uuG7l3Q6w4104buE4bq44buv4bqw4bq4dOG6suG6qkh04bqw4bqgR3ThurJMdOG6uEnhu7fhurB04buW4buYeHThu5bhurpCSHRGeeG6unTDmuG7reG7pnRGdnThu61I4bq4dEZ34bq6dOG7luG6uOG7s+G7kHThurhQw5NIw4l04bqweEd04buWd+G7l3Q6w4xIdEjhurhVSMOJdOG7luG7mFDhu4xIw4l04bq44buO4buQdEjDicag4bumdOG6sMOTdEjhu4504oCc4bukw4DGoOKAnXThu5bhurjDinThu61I4bq4dEfDkuG6unThu5RUdOG6tuG7okjDiXThurLhuqpIdOKAnOG6sk3hurp04buSxqDDgUh04buW4but4bumdOG6sOG6uMOBSOKAneG7lXRI4bq4UEjDiXThu5bhu5hQw5LhurB04bqyw4104butSOG6uHThurDhu6BIw4l04buE4bq4SkjDiXThu5LGoOG6qEh04bq2w4FIw4l0RsSQdMOa4bqi4buWdOG6skR04buk4bq6SHThu5bhurjhuqBIdOG7lnbhurp04bqw4bq4SXThurLDjOG6unThurJQ4buO4bqwdEjhu450R3Z04buE4bq4SkjDiXThurLhu6JIw4l04bqw4bq4d0d04bqy4bqqSHThu5Dhurjhu6/hu5B0Rsag4bqi4buW4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufOuG6uOG7uUjDiXThuq7hurrhuqrhu5Z04bqww4104buQ4bq4eOG6unRI4bq44buMdOG7luG6uOG6qnRHdnThurDhurjGoOG7pkNIdEZ2R3TDvUh04bqw4bue4butdOG7rUjhurh0O+G7oEjDiXTigJzhu5rigJ10RuG6qEh0SOG6uFB04bq24bq6QsagdMOJ4bu34buQdMOJ4bq6w4104bq44but4bumdOG7hOG6uEpIw4nhu5V04bqw4bq44bu5SMOJdEfDgOG7pnThurDhurhL4bqwdOG7rUjhurh04bukw4Hhu6Z04bqyUOG7juG6sHRI4bq4dnThu5ZJdMOadnRHxqDhu610SnThu5ZKdOG7pOG6vkjhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/DoeG7iuG6unThurDhurjGoOG7pkNIdOG6suG7rUjDiXThu6bhuqhIdOG6suG7rUjDiXRGdkjhurh04buW4bq4w4p0R03hu5Z04bq4Skfhu5V04buW4buYSUjDiXRG4bua4bqwdEjDiUzhurp04oCc4bqw4bq4w4JIdOG6sOG6uOG7muG7lXThurDhurjDgkh04butSOG6uOKAnXTDmsOS4bq6dOKAnOG6sk3hurp04buSxqDDgUh04buW4but4bumdOG6sOG6uMOBSOKAneG7lXThu61I4bq4dDvhu6BIw4l04oCc4bua4oCddOG6uEvhu5Z04bq4SXhIw4l04buE4bq44bq6dOG7luG6uMOA4bumdOG6uOG7reG6unThurBJSHThurDhurjDjXQ/4bq04bqww4nhurrhuqh04bq4T0h04bqw4bq44bq64bqqSHTDmsOS4bq6dEjhurjhu63GoHRGdkd04bqyTnRGxJB0w5rhuqLhu5Z0w5p2dOG6ruG7r+G7lnThurhQw5NIw4l0w5V04bqudkh04buW4bq44buMdOG7luG6uOG6oEh04buWduG6uuG7l3QsRHThurDhu69JdOG7lnfhu5V04butSOG6uHThuq7DqEh0R8OVdOG7hMOC4buWdEbDgOG7pnThu5jhu610R03hu5Z04buWQ+G7kHThu5bhurpCSHRHw5Lhurp04bqwUUjDiXThurLhu7fhu5Z0RuG6qEh04bqudkh04buW4bq44buMdOG7mEzhurp04buW4bq44buz4buQdOG6uFDDk0jDiXTDmuG7r+G6unRGd+G7pnRG4bq64butdEbhur7hu63hu5d0OeG6uOG6unThurB4R3Thu5bhurjDgOG7pnThu6bhuqhIdOG7lsOBR+G7lXThu61I4bq4dEZ34bq6dOG7luG6uuG6quG7kHThu5bhu6LhurB04bqwxqBN4bqwdEjhurjhuqLGoHThurDDjEh04bqy4butSMOJdOG6tuG7rUjDiXThurbDleG7l3Thurnhu69Iw4l04buY4but4buVdOG7luG6uOG6tEl04buW4bq4w43hurp04buSxqDhurRI4buVdOG7rUjhurh04bqy4bqqSHThuq52SHThu5bhurjhu4x04buW4bq44bqgSHThu5Z24bq6dOG6suG6vkjhurh04buW4bq44but4bumdEhQw5LhurDhu5V04buW4bq44buz4buQdOG6uFDDk0jDiXThu5bhurjDinThurhL4buWdOG6uEl4SMOJdMOaw4p04buE4bq4SkjDiXThu5bhurjDgOG7pnThu5ZD4buQdOG7luG6ukJIdOG6ssOBxqB0SFXhu63hu5d0MeG7iOG6unTDmuG7jnTDmnZ04bqw4buv4bqwdOG6sElIdOG7luG6uMOKdOG6sOG6uOG7gHRI4bq44bqiSHThurJQ4buO4bqwdOG6sOG7r+G6unRG4buz4bqwdOG6suG6oMag4buVdOG7rUjhurh0O+G7oEjDiXTigJzhu5rigJ104bquw6hIdOG7pOG6tEd0Rnfhurp04bqw4butR+G6tOG7mOG7rXThu5bhu5hJSMOJdEjhurh24buXdDrDjXThurLhurpCxqDhu5V04bq24bucdOG6ruG6uuG6quG7lnThu5bhurjhu5504buQ4bq4d0d0RnZ04but4bq6dEjhurhQSMOJdOG7luG6uOG7reG7pnTDmsOKdOG7luG7iHThu5jhu6104buWUeG6sHTDieG6uuG6okjhu5V04butSOG6uHQ74bugSMOJdOKAnOG7muKAnXRGd+G6unThurBQ4buM4bq6dOG7hOG6uMOD4bumdOG7mEzhurp04bq6R3RG4bu3SMOJdOG7hOG6uEpIw4l0SMON4bq6dEjDvUjDiXTDicOK4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufLOG6qEd04bq4Skd04bqyw43hu5V0RnZIw4l04buWSuG6unThu6R44bumdOG7mOG7rXRHTeG7lnTDmuG7onTigJzhurLhu69I4bq4dOG6uE3hurp04bqyTEjDieKAnXThurDhurhQ4butdOG7llJIw4l04bqww43hu5d0w6B3SHRI4bq4w4FIdEZ2dOG6u+G6uOG7s0jDiXTigJzhurbhuqjigJ10LXRIw4lQ4buM4bq6dOG6tsag4bumdEjhurjDgOG7lnThu5bhu5hJSMOJdOKAnOG6sk3hurp04buSxqDDgUh04buW4but4bumdOG6sOG6uMOBSOKAnXThurDhu57hu6104butSOG6uHQ74bugSMOJdOKAnOG7muKAnXThuq7hur504bqy4buvSOG6uOG7l3Q7w4FIdEZ2SMOJdOG6skxIdOG6sknhu69IdOG6ssONdOG6sOG6uOG7gHRGdnRHTeG7lnTDmuG7onThurLhu69I4bq4dMOJ4bq44bq0SOG7lXThuq7DleG6unThu5bhu5hQw5LhurB04bqyw4Hhu6bhu5V04butSOG6uHRIduG7pnThuq7hur50SMOJ4bq44bq6dOG6tuG7rUh04bq24bq8xqB0w5rDkuG6unRHTeG7lnThu5Dhurjhu6J0SFV04bqyeXThurDDjXThurDhurhMSMOJ4buXdMSR4bq4eOG6unThurLhuqpIdOG7hOG6uOG6unThurjhu63hu6Z04buW4bq6SHThu61I4bq4dDvhu6BIw4l04oCc4bua4oCddOG7luG7mEtIdOG7hOG6uOG7iOG6unRGdkjDiXTDmsOKdOG6ruG6vnThurBKSMOJdOG7rUh04buW4buYxqDhu6Z04bqu4buz4buWdOG7luG6uMOKdEjDiVDhu4zhurp04buW4butdEfDkuG6unThu5jEqHRIw4nGoOG7puG6qEh0SOG6uMOBSHTDmuG7onThurvhurjhu7NIw4l04oCc4bq24bqo4oCddOG6ruG6vnThurLhu69I4bq44buXdDrDjXRIw4lQ4buM4bq6dMOaxqDhurp04buY4butdEfhu7fhu5Z04bquw5Xhurp04bq44buKdOG6vOG7lnRI4bq44bq6QsagdOG6skLGoHThurDDjXRHw41IdEjhu450w5rDkuG6unThu61I4bq4dDvhu6BIw4l04oCc4bua4oCd4buVdOG6sOG6uOG7gHRGdnRHT+G6unRIw4lQ4buM4bq6dEdN4buWdEbFqHThurZJdOG7mOG6uuG6qEjDiXRHdnThu5bhu5hQw5LhurB0SOG7reG7pnThurDhurhQ4butdOG7reG6unThurbhu69HdEjDjeG6unThu5jhu63hu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5Dhu6zGoOG7luG6uEnhu5hz4bufw6Hhu63hurp0w6zGoOG6uuG7oy/hu5Dhu58=

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]