(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cô giáo khen tôi năm ngoái làm tốt, nhiệt tình, rồi cô bảo thấy tôi cũng… bận nên đã đề nghị một phụ huynh khác trong lớp làm Hội trưởng Hội phụ huynh, còn tôi có thể làm Chi hội phó giúp sức. Cô giáo mong tôi cùng phối hợp để làm tốt công việc của Hội phụ huynh lớp… Cô nghĩ xem, bây giờ tôi nên làm thế nào?”.
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw4nhu4vhu6fhu7dn4buNM8Op4buLazPhu6Thu4/huqPhu40zw7PEg8OyM+G7i+G7m+G7iTPhu6XDuuG7rXLhu43DrDPhu4vhu5vhu4kzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4vigKZbL+G7izVdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu4rhur3huqPhurkyXeKAnMOJ4buVM8Os4buJw6Phu48zb+G7i+G6veG7jTPhu6Xhu5Xhu4kz4buN4bqzw7Iz4buNw6zhu4/Do+G7iTPDs8SDw7Iz4bul4buX4bulKTPhu43hu4vhu4ln4bulM+G7pWrhu43hu4spM8O6xqHhu4kzw6nhu5UzZeG6seG7jzPhu6Xhu4vhuqvhu7cz4bul4buV4buJM8Op4bux4buNw6zigKYzZWPhu40z4buN4buD4buNM+G6u+G6tzPhurtmM+G7jcOs4buLazPDsuG7m+G7pTN04buL4bupM+G7i+G7p+G7t+G7jeG7izNv4buLw6PDqTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Oz4buhdDPDs8SDw7Iz4buK4bub4buJM+G7pcO64butcuG7jcOsM+G7iuG7m+G7iTN04buL4bupM+G7i+G7p+G7t+G7jeG7iykzw6nDtOG7jTPhu6Xhu5Xhu4kzw6nDtTPhu6Xhu4toM8OzxIPDsjPDieG7i+G7iTPhu4vhu5vhu4kzdOG7i8O1M8Os4buJxal0M8O54buvw6k8M8OJ4buVM8Os4buJw6Phu48zw7Lhu4/hu43DrDPhu6Xhu5Xhu4kzw6nGsOG7jcOsM3Thu4vhu5fhu4kz4buLcXQz4bq7aDPDs8SDw7Iz4bul4buX4bulM8Op4buV4buNw6wzw73hu4lnw6kzw6nhu6vhuqMz4buK4bub4buJM3Thu4vhu6kz4buL4bun4bu34buN4buLM8Oz4buhdOKApjPDieG7lTPhu43DrOG7i20z4bu14bq9w7IpM2Xhuqnhu7czw6zhu4lwM+G7peG7leG7iTPhu43hu4Phu40zw7PEg8OyM+G7peG7i+G7hTPhu43Eg+G7jy7igJ08Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdW2VdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A0NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITM4OTR04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8Op4bq54buNPGXhuqPhu4/hu6Xhu4vhuqPhu43hu4vhu4vhu4/huqM8w73hu40v4bq54bq9w7lv4bul4buPdC/hu43hur3hu7PDuS82Njg1LzY1N+G6uTU0w6E5w6E0NeG7peG6oTc24bqhw7M1NC3huqPhu43hu4stw7Lhu4nhu43hu4st4buL4buP4bqjPG50w6wyM+G6o8Oz4bulJjLDieG7i+G7p+G7t2fhu40zw6nhu4trM+G7pOG7j+G6o+G7jTPDs8SDw7Iz4buL4bub4buJM+G7pcO64butcuG7jcOsM+G7i+G7m+G7iTN04buL4bupM+G7i+G7p+G7t+G7jeG7i+KApjIz4buz4buJ4bq54bul4buLJjLDoDQ0MjPhu4vhur3hu4nDrOG7i+G7pSYyODk0MjMvXVsvZV1bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXeG7pMO64bqj4buN4buLM8Oy4buJ4buN4buLM+G7i+G7keG6ozN74buMw6zhu6fGoeG7jSEz4buI4buN4bul4bq9w7rhu43hur3hu6V9Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdLTPDieG7i2sz4buk4buP4bqj4buNM+G7n+G7iSkzw7Lhu6Hhu4kz4bq74buJM+G6u+G6qeG7pzPDvWYzw7LEgzPhu6XDuuG7leG7jcOsM8Opw7Uzw73hu4Ez4bq74bqzw7Izw6nhu4vhu4nhu4Phu6cz4bul4buL4buFKTPhu6Xhu5Xhu4kzw6zhu5Hhu4kz4buL4buT4buJPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXS0zw4nhu5Uz4bq74bqr4bu3M8SDKTPhurvhuqPhu43DrDPDsuG6seG7iTPDueG7p+G7tzPhu43DrOG7i20zw6nhu4vFqeG7pTPDveG7iWfDqTPhu43hu4Phu40zb+G7i+G7leG7jcOsM+G6u2gz4bu5KTPDqeG7lTPhu6Xhu4vhu5Xhu43DrDPDqeG6scOyM+G7jeG7i8OqPDPhu6Thu5Xhu4kzw7Lhu6Hhu4kz4bq74buJM+G7i+G7kXQzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4szw6nhu4vhu48zw7Lhuqvhu7cz4bq74buv4bqjM+G7jeG7i+G7kzPDvWY8M8OJ4buVM+G7teG6vcOyKTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Oy4bub4bulM2Xhu6fhu53hu4kzw7nDo+G7jcOsM8OyxIMzw6nDo8OpM8Op4bqrdDPhu4vhu5HDqTPhurtm4bunM+G7peG7nTPDqeG7i+G7r8OpM+G7i+G7kXQpM+G7jeG7i8SDM8Opw7UzZeG6ozPhurvhu6/huqMzw6nhu4/hu40pM+G7peG7i8SD4buN4buLM8O64bqjM+G7peG7leG7iTPDveG7oeG7iTNl4buXM2Xhu5Hhu40z4bulw7rhu4EzdOG7i+G6seG7iTPigJzDqeG7i+G6r+G7tzPDueG7leKAnTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml0tM8OJ4buLazPDsuG7oeG7iTPhurvhu4kz4buL4buRdDN04buL4bupM+G7i+G7p+G7t+G7jeG7izPDqeG7i+G7jzNl4buR4buNM+G7pcO64buBM8SDKTPhu6Xhu4vhurHhu48z4buNxIPhu4/igKYzw6nhu4vhurXDqTPDs+G6r+G7iTPhurvhuqPhu43DrDPDs+G7jzPDvWYzw6nDo8OpM2/hu4vhu4/hurHhu40z4bq7w7Xhu43DrDPDrMO1dDPhurti4bunM+G7jeG6s8OyM8Op4buL4buPM8Op4buP4buNM+G7i+G6sS4zw4nDtTPhu6Xhu4tqM+G7jeG7m3Qzw7Lhu5vhu6Uzw7PFqcOpKTNv4buL4buV4buNw6wz4bul4buLajPDsmrhu43hu4szw6nhu4vhu4nhuqMzw7rhuqMz4buN4bubdDPhu43hu4vhu4lm4bunM8OzYuG7jTPDqeG7i2sz4bqvKTPDueG7p+G7tzPhu43DrOG7i20z4buN4buL4buJZuG7pzPDs8SDw7Izw6xqPDPDksSDM+G7jeG7i8SDM8Op4buLazPhurti4bunM+G7jeG6s8OyM+G7i+G7kcOpKTPhu6Xhu53hu43DrDPhu6Xhu4lm4buNM3Thu4vhurHhu4kz4buN4bubdDPDqeG7i+G7jzPDqcOjw6kzw6nhu4vDo+G7pzPhu4vhu4Xhu6Uz4buN4buL4buJZuG7pzNv4buL4buV4buNw6wuWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdLTPhu6Thu5Xhu4kz4bulxKnhu43hu4szw7nhu58zw7nhu58z4bul4buJZuG7jTPhurvDteG7jcOsM8Op4buL4buPM8Op4bqxM2XhuqMz4bq74buv4bqjM8Op4bux4buNw6wz4buL4buF4bulM+G7i+G7n+G7jTM2NDPhu6XDuuG7iWfhu6czw7rGoeG7iTPDqeG7lTPhuq88M+G7jOG7i+G7reG7jcOsM+G7peG7iWbhu40z4buN4buP4buNw6wzw7PEgzPDsuG7m+G7pTPDqeG7i+G7p+G7t2fhu40zw71qM+G6ucawM8O54bqj4buPM8Op4bux4buNw6wz4bq74bq3M8Opw7Uzw7l3M8Op4buL4bunZOG7jTNlazwzw4nDo+G7iTPhu6Xhu5Xhu4kz4bq74bqj4buNw6wz4buNw6zhu4ttM8OzxIMzw6nhu4vhu6fhu7dn4buNM2/hu4vDo8OpPDPEgikzw7LEgzPhu43hu4vhuqnhu40z4bul4buJZ+G7jTPDqcO1M8Op4buVM3Iz4bq74bqp4bu3KTPhu6Xhu4vhur3hu48zw6nhu5Uz4bul4buV4buJM+G7jeG7g+G7jTPDs8SDw7Iz4bul4buL4buFM+G7jcSD4buPLjPhu4zhu4vhu63hu43DrDPDssSDM8Op4buL4bun4bu3Z+G7jTPhu43Eg+G7tzPDqeG7seG7jcOsM+G7i+G7n+G7iTPhu6Xhu4Uz4buN4buLaykzw6nhu5Uzw6zhu4l5M2/EqeG7jTPDrOG7icWpdDPhu6Xhu5Xhu4kz4buN4buLw6opM+G6ucawM8O54bqj4buPM8Op4bux4buNw6wz4bul4buPxIPhu40z4buNw6zhu61w4buJM3Xhu6fhur3hu40zZeG7ieG7heG7pTPDqeG6seKAplsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXS0zw4nDtTPDqeG7i+G7p+G7t2fhu40zw6xqM8OyxIMzw6nhu4trM3Xhu6fhuqPhu40z4bulw7rhu5Hhu43DrDPDvcSDM2XEqTPDsmPhu6Uz4bul4buL4buFLlsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXS0zw5PEgzPhu6Xhu4vhu4Uz4buNxIPhu7czw6nhu5Uz4bqvKTNyM8Oz4buhdDPDqcOj4buJM8OSw6jhu48ze+G7peG7g+G7jTPDrOG7keG7iTNv4buL4buJM3Iz4buN4buLxIMzw6nhu6vhuqMzw6nhu4/hu40zw6zDo+G7iTPhu6Xhu4vhu68z4buL4bqj4buJfTPhu43hu4vEgzPhu6Xhu5Xhu4kz4bqr4bu3KTPhu43hurPDsjPhu43DrOG7j8Oj4buJM+G7peG7leG7iTPhurvhurcz4bq74butccOpM2Vi4bunM8OzxIPDsjPhu4rhu5vhu4kz4bulw7rhu61y4buNw6wz4buK4bub4buJM3Thu4vhu6kz4buL4bun4bu34buN4buLM8O6xqHhu4k8M+G7jOG6s8OyM+G7jeG6o+G7tzN04buL4bupM+G7i+G7p+G7t+G7jeG7izPhu6XDuuG7j+G7jcOsM8Oz4buhdDPDs+G6r+G7iTPhu6XEqeG7jTPhu43hu4vhu4lnw7IzZWLhu6cz4bul4buV4buJM8OzxIPDsjPhu6Xhu4nhu4V0PDPhu4rhu5EzZeG6seG7jzPhu6Xhu5Xhu4kz4bul4buL4bqn4buNw6wz4bul4buL4bq14buNKTPhu6Xhu4vhu61w4buNw6wz4bu5M2/hu4nhu4Xhu40z4buN4buLeeG7jcOsM8O94bqr4buNM+G6u2Yzw7LEgzPhurvhuqMzdOG7i2Lhu40zdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4szdeG7p+G6o+G7jTPhu6XhuqnDsjwz4buMw7Xhu4kz4bul4buLY+G7pTPDs8SDM+G7peG7leG7iTPDqeG7seG7jcOsM2Vj4buNM8Oz4bq1w7Iz4buN4buL4but4buNw6wz4bulw7rhu4/hu43DrDPDqeG7p+G7m8OpM+G7i+G7kXQzw7Lhu5Hhu4kz4buNw6zhu61w4buJM+G7jeG7i+G7iWfhu6Uz4bulauG7jeG7izNlYuG7pzPhu43hu4Phu40z4bul4buV4buJM+G6u8SD4buN4buLM+G7jeG7i2Phu40zw7PEg8OyM+G7peG7i+G7g8OyM+G7jeG6s8OyM+G7jXnhuqMpM+G7peG7i3fDqTPDuuG6ozPDqeG7seG7jcOsM8O9ajPDqeG7j+G7jTPDqeG7i8Oj4bunM8OyauG7jeG7izPDqeG6sTPDqeG7lTPhuq88Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdLTPDieG7i2sz4bq74butccOpM+G7pcSp4buNM+G7jeG7i+G7iWfDsjNlYuG7pzPhu6Xhu4tqM8Op4buXM8Os4bq14buNw6wzw7PEg8OyKTPDqeG7i+G7rzPDqcO1M8OsajPDssSDM2XhurPhu40zb+G7i+G7j+G6s+G7jTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml0tM+G7pOG7i2oz4bul4buV4buJM8Op4bux4buNw6wz4buNw6zhu4ttM+G7jeG7i+G7rTPhu6Xhu4vhu4U8M+G7jOG7i+G7reG7jcOsM2/hu4Xhu6Uz4bul4buLxanDqTNl4bun4bud4buJM+G7i+G7kXQzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4spM+G7pcO64buD4buNM+G6u+G7rXDhu43DrDPDvWYz4bul4buLajPDrOG7icOj4buPM8O94buJ4buD4buNM8Op4buL4burM+G7jeG7i+G7iWfDsjPDs+G7oXQzw7Phuq/hu4kzw6zhu5Hhu4kzw6nhu4vhu48z4bul4buV4buJPDPDieG7lTPDrOG7icOj4buPM2/hu4vhur3hu40z4bul4buV4buJM+G7jeG6s8OyM+G7jcOs4buPw6Phu4kzw7PEg8OyM+G7peG7l+G7pSkz4buN4buL4buJZ+G7pTPhu6Vq4buN4buLKTPDusah4buJM8Op4buVM2XhurHhu48z4bul4buL4bqr4bu3M+G7peG7leG7iTPDqeG7seG7jcOs4oCmM2Vj4buNM+G7jeG7g+G7jTPhurvhurcz4bq7ZjPhu43DrOG7i2szw7Lhu5vhu6UzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4szb+G7i8Ojw6kz4bulw7rhu4/hu43DrDPDs+G7oXQzw7PEg8OyM+G7iuG7m+G7iTPhu6XDuuG7rXLhu43DrDPhu4rhu5vhu4kzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4spM8Opw7Thu40z4bul4buV4buJM8Opw7Uz4bul4buLaDPDs8SDw7Iz4buK4bub4buJM3Thu4vDtTPDrOG7icWpdDPDueG7r8OpPDPDieG7lTPDrOG7icOj4buPM8Oy4buP4buNw6wz4bul4buV4buJM8OpxrDhu43DrDN04buL4buX4buJM+G7i3F0M+G6u2gzw7PEg8OyM+G7peG7l+G7pTPDqeG7leG7jcOsM8O94buJZ8OpM8Op4bur4bqjM8Oz4buhdOKApjPDieG7lTPhu43DrOG7i20z4bu14bq9w7IpM2Xhuqnhu7czw6zhu4lwM+G7peG7leG7iTN04buL4bqx4buJM8OzxIPDsjPhu6Xhu4vhu4Uz4buNxIPhu48uWy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdLTPhurrFqeG7jcOsM8OzxIMpM8Op4buL4bun4bu3Z+G7jTPhu43Eg+G7tzPhu43DrOG7i20zw6nhu7Hhu43DrDNv4buLw7Uzw6nhu4trM+G7jeG7i2w+Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdLTPhu6Thu4tqM+G6u+G6q+G7tykz4buN4buF4bunM8Op4buVM8Os4buJw6Phu48z4bq74bq3M+G7uTPhurtr4buN4buLM8Os4buJ4buh4buJM+G7peG7i+G7iWfhu6cz4buNw6zhu61w4buJM2/hu4vDo8OpM8OzxIPDsjPhu6Xhu4tqM+G7pcO64buP4buNw6wzZeG7p+G7neG7iTPhu4vhu5F0M3Thu4vhurHhu4kzw6nDtTPhu7kzb+G7ieG7heG7jSkzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4sz4bulw7rhu4/hu43DrDPDs+G7oXQzw6nhurEpM+G6o+G7iTPDs+G6r+G7iTNv4buL4buV4buNw6wz4bur4buNw6wz4buL4bubM8Os4buJw6Phu48zw73hu4nhu4Phu40zw6nhu4vhu6sz4buN4buL4buJZ8OyPDPhurrDouG7jcOsM+G7jcSD4bu3KTPDqeG7lTPDqeG7i+G6p+G7jcOsM+G7jcO14buJM8Osaikz4bq74buF4buNM2/hu4vhu4kzw7Jq4buN4buLM+G7jeG7i2Phu40z4oCc4buN4buL4buJZ8OyM8O94bup4oCdM8O94buh4buJM3Thu4vhu6kz4buL4bun4bu34buN4buLM+G7pcO64buP4buNw6wzw7Phu6F0M8O6xqHhu4kz4bul4buLajPDqeG7lTPDs+G6r+G7iTPhurtmM+G7jcOs4buLazPhu43hu4vhu60zw71j4bu3PDPhu4zhu4Xhu6cz4bq7xqHhu43DrDPhu7kzw73hu6Hhu4kzw6nhu5Uzw6zhu4nDo+G7jzPhu6Xhu4tqM8Oz4bqv4buJM+G7peG7i8SD4buN4buLM+G7jcOqM+G7pcO6w6Phu43hu4sz4bulw7rDo8Op4buLM+G7jeG7i+G7iWfDsikzb+G7i+G7leG7jcOsM+G7peG7leG7jTPhu6XDuuG7keG7jcOsM8O5dzPhu6XEqeG7jTPhu43hu4vhu4lnw7Izw6nhu6vhuqMzdOG7i+G7qTPhu4vhu6fhu7fhu43hu4soM8OyxIMzb+G7i+G7leG7jcOsM+G6u8ah4buNw6wz4bu5M8O94buh4buJM+G6u2Yz4buNw6zhu4trM8Op4bur4bqjM8Op4buVM+G7peG7i2ozw6nhu7Hhu43DrDPhu6Xhu4tj4bulM2/hu4vDtSkzw6nDtTNv4buL4buJM8Op4buVM8Oz4bqv4buJM2XhurHhu48zw7Jq4buN4buLM+KAnOG7i+G6o8Oy4oCd4oCmM+G7pOG7leG7iTPDqeG7rzPhu43DrOG7i20zw7Lhurfhu4kzw7LEgzPDqeG7i+G7reG6ozNl4buJ4buF4bulM8OzxIPDsjPhu6Xhu4vhu4Uz4buNxIPhu488M+G7pHcz4bq54but4buNw6wzw7Phuq/hu4kzdOG7i+G6seG7iTPhurvhuqPhu6cz4bq7YuG7pzPDvWozw7Lhu5vhu6Uzw73hu4lnw6kz4buN4buL4buHM8O64bqjM8Op4buL4bqn4buNw6wzw6nDtTPDrGozw6nhu5Uz4bqvPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG6uuG6qeG7pzN04buL4bqx4buJM8Op4buLbDPDqcO1M8Op4buLazPhu6Thu4/huqPhu40zw7nhu6fhu7cz4buNw6zhu4ttKTPhu43DrOG7i+G6vTPhu7Xhu4/hu43DrDPDqeG7i+G7p+G7t2fhu40z4bul4buV4buJM8Op4bux4buNw6wzZeG7l+G7iTPDuuG7l+G7iTNv4buL4buV4buNw6wzZeG7ieG7heG7pTN04buL4bqx4buJM8Op4buL4buPM8Op4buLazPDs3Dhu4kzb+G7i+G7p+G7t+G7g+G7jTPhu43hu4vhu60z4bul4buL4buFM+G7jcSD4buP4oCmPlsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG6ouG7p+G7peG7i+G7j8O6Ml1P4buLw6Phu43hu4szw5Phu5vDqVsvdF0=

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]