(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Quan Hóa là huyện miền núi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, có thói quen lưu giữ và sử dụng súng săn, súng kíp, cung, nỏ, dao, kiếm... để tự bảo vệ và săn bắn, mưu sinh. Do đó công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP+G7lOG7nTHDrSjhurzhu4sx4bu4KEgzaSjhu5tt4bubKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m+G7ncawYsOtKOG7m+G7l+G7ncawZMOtIyjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KMOt4bq94bqhw60o4bq14bqhw60o4bq7w6oxw6wow61v4buZKOG7pEct4bukSMONLeG6suG6suG6vOG7miYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/JeG7pOG6vOG7tMOCxqAqKOG7lOG7nTHDrSjhurzhu4sxKGgzKOG6veG7ncawxJHDrShpw6pkw60ow63hu6PDqijhurPhu4sow6Jsw63hursow6Juw63hurso4bq3M8OsKOG6szLhurMo4bq14bqhw60o4bubb+G6syjhu5vhur3DqmXhu50oxqFtKMahw6rDreG6vSjGoW3DreG6uyMo4bqz4buLKOG7m+G6veG7i8OqKOG7leG7neG6pcOtKGhy4budKOG6u8Oqw7ko4bulMyjGocO6KOG6teG7ocOt4bq7KMah4bujw63hursoxqE3w60jKMah4bujw63hursoZ+G6v+G7mSMo4bqz4budw63hursjKMOtaiMo4bq1McOsIyhnw6pjaT09PSjDomUo4bubdSjhurc1w6wo4bulxJEo4bulMyjGoTfDrSjhurc4w60jKGly4budKMahw6rDreG6vT0o4bq0w6wow6Lhu4so4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4buV4budNcOtKGjhu6kjKOG7m+G6veG7nSjhur1uw6oo4bulcShn4bq94bq/Iyjhu6XEg+G7myhow6rEkeG7nSjDrcOzIyjhurNsw63hurso4bqz4buhKOG6vcOyKOG7m+G7l8O0KCXhu6RHLeG7pEjDjS3hurLhurLhurzhu5oqKOG6s3AxKOG6szLhurMoaHXhurMoaHLDtMOt4bq7KOG6s+G6vXPhurMow603w63hurso4bq7YeG7mSjDreG6vcOqZOG7nShn4bq94buLKGfhur03w609PT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w4JlKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKOG7pTHDqijhu5vhu5fhu4kjKOG6vcOqxJHhu50oaHXhurMo4buV4budNcOtKGjhu6kow63hur0zKMOtcuG7j+G6syMow6Juw63hurso4bub4bq9w7XDqiMo4bubNMOsKMahdSjhurPhur3hu53GsGXDrSjhurfDqmPDrShpNMOt4bq9KGnhuqso4bub4buXw6zDreG6uyjDreG6vcSDw60o4bub4bq9c+G6syjhu6UzKOG6vTPDreG6vSjDom/DreG6uyjhurNwMSjhurMyw60o4bq3byMow63hur3huqHDrSjhurXhuqHDrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG7pcOqxJHhurMo4bqz4bq94bqj4buZKOG6vTPDreG6vSjhurMy4bqzKOG7leG7ncawKMOi4buHw63hur0o4bulZCjhu5Xhu501w60oaOG7qSMoxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjhu6RHLeG7pEjDjS3hurLhurLhurzhu5ojKOG7m+G6vcO1w6oo4bq7w6oxw60o4buV4budMSMo4bqybMOt4bq7KDHDrSjhur3hu53GsMSRw60o4buU4budMcOtKOG6vOG7izEow6I2KGgzaSjhu5tt4bubKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m+G6vTFpKGly4budKOG6s+G6vcOsKOG6s+G6o+G7mShwxrAoLSjhurPhur3hur/DreG6vSjhu5Xhu53GsGTDrSjDouG7hzEo4buZ4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G6vTPDreG6vShoxIPhu5ko4bq2McOtKOG6s+G6veG7gyjDojTDrCjhurPhu51v4bqzKOG7pcSDw60ow6Jvw63hurso4bubw6wzw60o4bq14bqhw60o4bq7w6oxw6wow61v4buZKOG7pEct4bukSMONLeG6suG6suG6vOG7mijhu5t0KOG6veG7ncawxJHDrSjDomPDrSjFqTYjKOG7m+G6veG7hyjhu5vhu5fhuqPDrSjhurXDrCjhurPhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5zhurbDjeG6tCjhurMy4bqzKOG6s+G6o+G7mShoM2ko4bub4buXcuG7kcOt4bq7KOG6tzHDrUAoaHXhurMoaHLDtMOt4bq7KOG6s2zDreG6uygxw60jKOG6veG7ncawxJHDrSjDom/DqiMoZ8OqZWkoaOG6oWkjKEnhu5rhu5rhu5Q9PT0oaDNpKMOt4buJw63hurso4bqzbeG7mz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4buXw6zDreG6uyjDouG7iyMo4buc4bq2w43hurQo4bq94budxrDEkcOtKMOiNijhurcxw60o4bq9M8Ot4bq9KMOt4bq9w6pk4budKOG7pTfDrSjhurc1w60jKGdjKOG6vcOsNOG6s+G6vSjhurPhur3hu4Mow6I0w6wo4bqzMuG6syjhurPhuqPhu5kjKOG6szLhurMow63hurszw63hur0jKMOiw6wzw60o4bub4bq9ZSjhu5s3w63hurso4bqzcsO1w63hurso4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bub4budxrBiw60o4bub4buX4budxrBkw60jKOG6u8OqMsOsKOG6teG7oeG6syjDreG6ocOt4bq7KOG6szHDrCjDreG6vcSDw60o4bub4bq9c+G6syjhurPhur3DrCjhurMy4bqzKOG7m8Ojw63hursoaOG7j+G7mSjDreG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtIyjDreG6veG6o+G7myhoMyjDom7DreG6uyjhurczw6wo4bqzMuG6syjhurXhuqHDrSjhurXhuqHDrSjhu5tv4bqzKOG6v+G7myjDreG6u3LDtcOqKOG7pWQo4bqzMuG6syjhurPhur1wKOG7m+G7l3Lhu43DreG6uyMow6Jyw7XDreG6uyhobcOqKOG6s3AxKMOCNcOt4bq7IyjhurPhur3hur/DreG6vSjGoTLhurPhur0jKOG7meG6vTLhu5koaOG7ncSD4bubKOG6s3AxKMON4bq9MyjDrXLhu4/hurMo4bulZCjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5Xhu501w60oaOG7qSMoxqHDuijhurXhu6HDreG6uyjhu6RHLeG7pEjDjS3hurLhurLhurzhu5ojKOG7m8OzKOG6s+G6vXPhurMo4bqz4bq9w6wo4bq9M8Ot4bq7KMOt4bq74bq94buBw60o4bq9byjhurvDqjEow6Lhu4HDreG6vShn4bupKOG6szFpKGdj4bubKGfhur1sw63hurso4bubM8Ot4bq7KOG7m+G7l8O5IyjGocO6KOG6teG7ocOt4bq7KOG7m+G7lzLDqijhu5nhur3huqfhu5ko4bulcShn4bq94bq/Iyjhu6XEg+G7myhow6rEkeG7nSjDrcOzIyjhurNsw63hurso4bqz4buhKOG6vcOyKOG7m+G7l8O0PSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hu5bDqmLDreG6uyjhurJsw63hursoMcOtKOG6veG7ncawxJHDrSjhu5Thu50xw60o4bq84buLMSjDojYo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG7peG7j8OqKOG6szLhurMo4bq3McOtIyjDreG6uzPDreG6vSMow6LDrDPDrSjhu5vhur1lKOG7m8OqY8OtKOG6vTPDreG6vSjhu5czKMahw6wy4bubIyhoxIPhu5ko4bq1McOt4bq9KMahMuG6s+G6vSjhurMy4bqzKOG6s+G7jSjhu5Xhu50xw60jKMOi4buNw60o4bul4buHIyjhu5vDsyjhurPhur1z4bqzIyjhurMyKMOt4bq94bqhw60o4bqz4buLKGjDqmLDrSjhu5Xhu50xw60ow6Jjw60o4bukRy3hu6RIw40t4bqy4bqy4bq84buaKMOiZShnw6plaSjhu5vhu5cxIyjhu5nhur3huqHDrShow6w0w6oo4bulMyhn4buH4buZKOG7m+G6vcO1w6oo4buZ4bq9MuG7myjhur3DqsSRw60jKOG6s+G6veG6o8OtKOG6s+G6veG7g8Ot4bq9IyjFqcO6KGjhu6kow63hur3DucOt4bq7KMah4buNKOG6veG7kSMo4bub4bq9w6pj4budKMah4buL4bubKOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4buV4budNcOtKGjhu6koxqHDuijhurXhu6HDreG6uyMoZ+G6vWzDreG6uyjDomUoxak1xrAo4buXMShp4bqj4bubKGky4bubIyhoxKnhu5so4buXMSjhurdiw60ow63hurvDrDPDqj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/JsOqaeG6uyjGoeG7l+G6s1ghLy/hurPhurXDrT3hurcxw6zhu5vhur0xw63hur3hur3DrDE94bulw60v4bq14bqlxqFn4bubw6zhu5kvw63huqXhu6fGoS88XX1dL30g4bq1KTw8KSkpKeG7mz4wWzxdIiloPD1m4buZ4bq7ISgvPyYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurJsw63hursoMcOtKOG6veG7ncawxJHDrSjhu5Thu50xw60o4bq84buLMShnw6plaSjhu5vhu5cxKMahbSjGoeG7o8Ot4bq7KOG7m+G6veG7nSjhur1uw6oow6Jyw7ThurM9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7pOG7j8OqKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhurPhur3huqFpKOKAnOG7pTPDrCjhu5t0w63hursow63hurtrIyjhurtrKOG7m3TDreG6uyjDreG6vTMjKOG7lzMo4bubdMOt4bq7KMOibcOqKOG7m3LDtMOt4bq74oCdKOG6smzDreG6uygxw60o4bq94budxrDEkcOtKOG7lOG7nTHDrSjhurzhu4sxKMOiNijhu5vhu5cxw63hur0o4bub4bq9cCjhu6UzKOG7meG6vTLhu5so4bq94budxrAo4bulMcOqKOG7m+G7l+G7iSjhurNwMSjDreG6vcO5w63hursow63hurtyw7XDqijhurPhu4so4budxrAo4bub4bq/w60jKOG6u8OqMyhoM8Ot4bq7Iyjhu5vhu5dy4buRw63hurso4bq3NcOtIyjhurMyw60o4bq3byjhurNt4bubKOG6szLDrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOibsOt4bq7KOG6tzPDrCjhurMy4bqzKOG6teG6ocOtKOG7m2/hurMjKMOiZSjhu5vhu53GsGLDrSjhu5vhu5fhu53GsGTDrSjhu6XEg8OtKMOib8Ot4bq7KMOt4bq94bqhw60o4bq14bqhw60o4buldDEo4bubdSjhurvDqjLhurMo4bq7w6oxw6wow61v4buZIyjhu6V0MSjhu5vhur/hurPhur0o4bqzdeG6syjhu5vhur0xaSjhurvDqjEo4buZ4bq9MuG7myjhur3DqsSRw60jKOG7m20o4bq7w6oy4bqzIyjDouG6o+G7nSjhu5vhu5cxw63hur0ow63hurs3w60o4bqz4bq9YcOtKOG6szLhurMo4bq9w6w04bubKMOib8Ot4bq7KOG6t+G7nWzDrSjhurcyw60jKOG7pcSDw60o4bqz4bq94budxrBlw60jKMahw7oo4bq14buhw63hurso4bub4buXMsOqKOG7meG6veG6p+G7mSjhurMy4bqzKGjDrDTDqijhu6RHLeG7pEjDjS3hurLhurLhurzhu5o9Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7mjTDqijhu5vhu5fhu6EoxqHhu5Eo4buc4bq2w43hurQjKOG7m+G7l+G7oSjGoeG7kSjhurNsw63hursoMcOtKOG6szLhurMoxak2Iyjhu5vhur3hu4co4bub4buX4bqjw60o4bq9w6xh4bqzKOG7m+G7l+G7ncOt4bq7KOG7m+G6oWko4bub4bq9bMOtIyjhurc1w60jKMOiZOG7nSjhu5vDsyjhurPhur1z4bqzKOG6szLhurMow6LDqmVpKOG7m8OqY+G7mSjDreG6vcSDw60o4bukRy3hu6RIw40t4bqy4bqy4bq84buaKOG7pTMo4bq3bSjhu5vhu5fhur8o4bqzMsOtKOG6t28o4bub4bq9csO1w63hurso4bub4buXdeG6syjDomUow63hur3huqHDrSjhurXhuqHDrSjhu5nhur0y4bubKOG6vcOqxJHDrSMo4bubbSjhurvDqjLhurMo4bq9w6xh4bqzKOG6u8OqMcOsKMOtb+G7mSjhu6RHLeG7pEjDjS3hurLhurLhurzhu5oow6Jyw7ThurMow63hur0xw63hur0o4bqz4bq94buLw63hursjKOG7m+G6veG7ncSDw60o4bubw6rEkcOtIyhn4bq9bMOt4bq7KMOiZSjGoW0o4bukRy3hu6RIw40t4bqy4bqy4bq84bua4buX4buNw6oo4bulM8OsKOG7mzHGsCjhurMy4bqzKMOibcOqKOG7m3LDtMOt4bq7KMOiZSjhurvhuqHGsCgyw60o4bq9w6xh4bqzKOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtKOG6szLhurMo4bq9M8Ot4bq9KOG7pcOqKOG7pcOqKOG7meG6vTRpKOG7meG6vTLhu5koaOG7ncSD4bubKGfhur0y4bqzPSjDgm7DreG6uyjhu5vhur3DtcOqKOG7meG6vW3Dqijhur3DtOG7mSjhu6Xhu4/DqijhurMy4bqzKGh14bqzKGhyw7TDreG6uyjhurPhur1z4bqzKMOtN8Ot4bq7KMOt4bq9cijhu5Thu53huqHDrSjGoXUjKOG6tm8ow6Jvw6oo4bq2w6piw60o4buZ4bq94buJw63hursjKEfDqmVpKGjhuqFpPT09KOG7mzfDreG6uyjhurNyw7XDreG6uyjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5vhu53Do8OtKOG7m+G7lzEjKGfDqmVpKOG7m+G7lzEo4bubNMOqKOG6szLhurMo4bqzw7oxKGfhur3huq/hu50jKOG6szLhurMo4bqz4bq9w7Qo4bq3w6piw60o4bq7w6rhu4/Dqj09PShn4buH4buZKOG7m+G6vcO1w6oo4buZ4bq9MuG7myjhur3DqsSRw60jKOG7m+G6veG7nSjhurvDqsO5IyjFqcO6KGjhu6kow63hurvhur3DqmJpKOG6szLhurMo4bub4buXcsO1w63hurso4bq9w7Thu5ko4bq34budbMOtKOG6tzLDrSMo4bulxIPDrSjhurPhur3hu53GsGXDrSjhu5vhu5cyw6oo4buZ4bq94bqn4buZKOG7pEct4bukSMONLeG6suG6suG6vOG7mj0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bq0w6woaDNpKOG7m23hu5so4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bub4budxrBiw60o4bub4buX4budxrBkw60jKMOtYsOtKOG7qSjhu5vhur1z4bqzKOG6s+G6veG6o+G7mSjhur0zw63hur0o4buZ4bq9MuG7mSho4budxIPhu5so4bulMyjhurMy4bqzKOG7leG7ncawKMOi4buHw63hur0o4bqzcDEow43hur0zKMOtcuG7j+G6syjhu6VkKOG7leG7nTXDrSho4bupIyjGocO6KOG6teG7ocOt4bq7KOG7pEct4bukSMONLeG6suG6suG6vOG7mijhurNwMSjhurMy4bqzKOG7m8Ojw63hursoaOG7j+G7mSjDreG6veG6ocOtKOG6teG6ocOtKMOicsO04bqzKMOt4bqhw63hursoaGLDrSjhu5drKOG7l8SR4bubPSjhu5bDqmLDreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7pcSDw60ow6Jvw63hurso4bq7w6oxw6wow61v4buZKOG7pTMo4bub4bq94budKOG6vW7DqiMo4bqz4bq94buDKOG7m+G6v8Ot4bq9KOG7m+G7l8Osw63hursow603aSg+KTxdIyjhurJsw63hursoMcOtKOG6veG7ncawxJHDrSjhu5Thu50xw60o4bq84buLMSjDojYo4bulxIPDrSjDom/DreG6uyjhu6UzKOG7m+G6veG7nSjhur1uw6oow6Jyw7ThurMoPCkiKGfhur3huq/hu50oxqHhu6PDreG6uyjGoTfDrSMoPH0o4bulw6piw60ow6I0w60jKDwo4buV4budNShodeG7nSjDojTDrSjhu6UzKMOt4bq9w6pk4budKOG6s2zDreG6uyjhurPhu6Eo4bq9w7Io4bub4buXw7QjKOG7pXEoZ+G6veG6vyjhu5vhur1sKMah4buNKGfhur0y4bqzPSjhu5bDqmLDreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG7m+G6vTLDreG6uyg8KS8+KTxdIyjhurJsw63hursoMcOtKOG6veG7ncawxJHDrSjDojYo4bub4bq94budKOG6vW7DqijDonLDtOG6syhdWyhn4bq94bqv4budKMah4bujw63hurso4bubdSjhurPhur1jIyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KMOi4buLKOG6s+G7iyh7Pihn4bq94bqv4budKMah4bujw63hursoZ+G6v+G7mSjhu6UzKHt7KMah4bujw63hurso4bq94buNw6oo4bqzbsOtPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT9HY+G7myjhu5Xhu501KMOi4buLKMOiNijhurvhu4vhu5ko4buZ4bq9w6PDrSjhu5Xhu50xw60o4bub4buXxKnDreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7meG6veG7icOt4bq7KMOt4bq7dDEjKMOi4bqj4budKOG7m+G7lzHDreG6vSjhurPhur1tw63hurso4bubb8OqKOG7meG6vTRpIyjDojVpKOG6tzXDrCh2w43hu5rhu5oo4bub4buXYsOtKMOi4buHMSjhurczw609Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhPybhurcoxqHhu5vGsGjhuqVYIWnGocOsLeG6t8Oq4bq1w6ot4bq5w6zDreG7my3hu6fhuqXDquG6u+G6veG7m+G7uMOtw6zhu5dpMWghP+G7mOG6vTRpKOG6vOG7iTEmL+G6tz8mL+G7mT8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]