(vhds.baothanhhoa.vn) - Hương càng lớn, bà Lan càng lo. Nhất là dạo gần đây mấy trai làng đêm đêm lại thập thà thập thò, huýt sáo rõ to. Dù không biết ý tứ của con Hương nhưng bà luôn miệng nhắc: Học đi, cứ léng phéng ngó ra ngõ là liệu hồn đấy.
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1w7TEqErhu5bhuqrDvWbDtUrDveG7lEot4buh4bqq4bq24bquQ+G7i8O04bqsS8SoSuG6tsSC4buW4buJw7VvbsSoSuG7iERD4bqub+G6u0FLw7TEqEZCbi/EqErhu4hEQ+G6rm9uL+G6sOG7k29uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4w6w73hu6F4w7VvOsOS4buEQ+G6rsO0d3FD4bquw7ThuqpGQ8Spw7R2ccO0e+G7oUPDtHdxQ+G6rsO04bqqRGrDtFvhurDhu6lKw7Thuqpxw7R4ckTDtOG6ruG7q0PDtHnGsOG7lsO0QuG7qeG7lsO0SuG7iOG7oeG6tsO04bqqcUPhuq7DtHlBQsO0eUFCw7Thuqpy4bq2w7RK4bqw4buxw4zDtErhurBxw7RK4bqw4buxw4zDtErhurBFxKnDtOG6sEvGoErDtMSocETDtOG7iOG6usO0SkRqw7RYTcO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0duG6tsOBSsO0xqDDtErhu4zDtHdP4buhw7R3REPDtDrDkuG7hEPhuq7DtEPhurDDkkPhuq7DtHZxw7ThuqpL4bq8Q8O0QuG6tuG6oEPhuq7DtEPhurDDunfhu4vDtDrDiXfDtHnhurbEqcO0d+G7jMO04bqq4buzQ+G6rsO0w4zhurDhu7ND4bquw7RD4bquxJDDtOG7iOG7ocO0Q+G6ruG6usO04bqqccO04bqq4bq24bqgS8O04bqw4bq+Q8O0eeG7qeG7lmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b27EqErhu4hEQ+G6rm9u4bq2QuG6rsO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XhurZXw71DSsO94buIw7XDtMSoSuG7luG6qsO9ZsO14buY4bq2eErhurDhu4vDtOG7neG7m+G7o8OM4buU4buJw7ThurDDveG6tuG6ruG6sErhu4vDtMah4buT4buZw4zhu5Thu4nDtcO0xKjhu4h3ZsO1Ly93eENqduG7oURK4bqw4buhQ+G6sOG6sEThu6Fq4buSQy94w73EqOG6qEpEw4wvQ8O94buYxKgv4buZ4buZ4buTxqEv4buZ4buR4bufeOG7leG7k8ah4buZ4buZ4buR4bubSuG7n+G7l8ah4buT4bqq4bufLeG7l2rhuqzDjOG6rsO1w7Thu6HhuqpKZsO14bq7QUvDtMSoRkLDtcO04buY4bq2eErhurBmw7Xhu53hu5vhu6PDtcO04bqww73hurbhuq7hurBKZsO1xqHhu5Phu5nDtcO0L29uL8SoSuG7iERD4bqub24vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMV+G7ocOMSuG6tkRDw7VvbOG6t+G7iOG7oUPhurDDtELhurZD4bqww7ThurDDieG7oW1uL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtFdEQ8O0OsOS4buEQ+G6rsO0ecawS8O04buI4bq+4bq2xKnDtDrDkuG7hEPhuq5qw7RWccO0e+G7oUPDtOG6rsO5Q8O04bqu4bq2w4lD4bquw7Thuq7DieG6tsO04buS4buA4bq2am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0WHJEw7RDceG7lsO0Q8SQw7R34buMw7RK4bqwRMO6SsO04butQ8O0SuG6sETDukrDtOG6sOG6tuG6oEPDtOG7qeG7lsO04bq8Q+G6rsO0cmrDtOG6t+G6vOG6tsO0eXTDtEPhuq7hurDhurbDtOG7iOG6vuG6tsSpw7ThurDhurxCw7RD4buh4buWw7Thu4jhu6HDtHnDkkdD4bquw7RC4bup4buWw7R2ccO04bqo4buzRMO0SuG6vOG6tsO04bqqcuG6tsO0Q8SQ4bq24buLw7TigJxXREPDtDrDkuG7hEPhuq7DtOG7kkbhurbDtErhurDDuUPhuq7DtOG6t3HhurbDtEPhurBxw7Thuqp0RMO0W+G6ruG6sMOCw7Thu5ZBS8O0Q+G6sOG7oUvDtHFqw7RWccO04buI4bq6w7ThuqjhurDhu7NEw7R34bqww4lD4oCdasO0P0ZCxKnDtHdP4buhw7RDSGrDtFvhurBxw7Thuqp0RMO0W+G6ruG6sMOCw7R5xJDDtErhurDhurTDtHnDkkh3w7Thuq7hurTDtEPhuq5EceG6tsO04buS4bu3w7RK4buIw4l3w7TDjOG6sExqw7QzQ+G6rsO04bquw4nhurbDtHdEQ8O0OsOS4buEQ+G6rsO04buSw4DDtHnGsOG7lsO0d+G6sETDtErhurzhurbEqcO0SuG6vOG6tsO0w4zhurBz4bq2w7R5cEPhurDDtHfhurBEw7RDxJDDtELhu4BKw7RK4buI4buxQ8Spw7R24buhw7RKS+G7huG6tsO04buI4buhQ+G6sMSpw7Thu5Lhu47hu6HDtEPhu4xKw7RCw7pKw7Thu4jhu6HDtHl0w7Thu5ZBS8O0ecOS4buEQ+G6rmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtOG6t+G6sOG6tMO0dnHDtHfhu4zDtErhu47DtErhu47DtHl0asO04bqx4bq+Q8O0xKjhur5Dw7RK4bqww4HEqcO0d0RDw7RDxJDDtMSoSGpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1by3DtFvEkMO0QnHDtMSoSMO0SuG6vOG6tsO0SuG6sOG6tMO0eXTDtOG6qOG6sHB3w7Thu4jhur7hurZqw7ThurfhurzhurbDtEJxw7ThuqjhurDhurxD4bquw7R34bqwRMO0Q8SQw7RC4buASsO0SuG7iOG7sUPDtEPhurDhu47DtEPhuq7DkkfhurbDtErhurDhurTDtEPEkMO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0duG6tsOBSsO0xKhIam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0VsOKw7Thu4ThurbEqcO0QuG7tcO04buSw4DDtHfhurDDkuG7ocOsw7Q64bq8QsO0Q+G7oeG7lsO0QuG7tcO0eeG6tsO0ecawS8O0QnHDtOG7ksOAw7RCS+G7gEPDtErhurDDgcO0Q+G6sOG6pMOsw7ThurfhurbDgUPhuq7DtDrDkuG7hEPhuq7DtOG6quG7oUPhurDDtOG6qnND4bqww7RK4buOw7R54burS8O0d+G7hkPhuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7RZxrDhu5bEqcO0Q+G6sEfDtHfhurDDgsO0QnHDtErhurzhurbDtHnDkkh3w7Thu5LDgMO0Qkvhu4BDw7R54bup4buWasO0V3PDtOG6qnFD4bquxKnDtHdzw7ThurDDicO0eeG7oUPhuq7DtEPEkOG6tsO0SuG6vOG6tsO0xKjDisO04bqww5JJQ+G6rsSpw7R3xJDDtMOM4bqww5JGd8O0d+G6sMOCw7RCRuG6tsO04buWQUvDtHnDkkh3w7RK4bqww7lD4bquw7Thurdx4bq2asO04bq34bq84bq2w7TEqMO6w4zDtHfEkMO0d0RDw7TigJx4QcO0d07igJ3DtOG7iOG6vuG6tmrDtFvhurDhu6FD4bqwxKnDtOG7knFEw7R5xrDhu5bEqcO0d+G6sMOCw7R34bqww4FKw7Thu5JG4bq2w7RK4bq84bq2am4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0feG7tcO04bqw4buh4buWw7RD4bqwR8Spw7R34bqww5Lhu6HDtHfEkMO0d+G6sEvhu5bhuqBDw7Thuq7hurTDtEJxw7RC4bu1w7ThuqpxQsO0Q+G6sMOSw7R34bqwcOG7lsO0Q+G6sHFqw7Q64bq8QsO04buI4bq+4bq2xKnDtHdw4bq2w7Q6ckPhurDDtHfEkMO04buS4bq24bqgd8O04buSw4DDtErhu4jDkkZ3xKnDtHdEQ8O0w4zhurBz4bq2w7R54bq2w7RD4bqwR8O04buUw73DtErhurDDuUPhuq7DtOG6t3HhurbDtHfhurBEw7R5w43DtELhurjhurbDtHfhurDGsENqw7R9RuG6tsO04bqqcuG6tsSpw7R3REPDtHlPw7RKS+G7huG6tsO0d8SQw7RD4bquw5JH4bq2w7Thu5ZBS8O04buI4bq+4bq2w7R54bup4buWw7RC4bu1w7Ryam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO04bq34bq84bq2w7R5dMO0Q8SQ4bq2w7Thu4jhur7hurbEqcO04bqo4bqw4bq2w7RDcUTDtHfhurDDgsO0eeG7gsO0eXLhurbDtOG6sMOJd8O0QkbhurbDtHnDkkh3w7Thu5ZBS2rDtFvhuq5Lw7ThuqrDukLDtHdEQ8O0csSpw7R54bq2w7Thu4jhu6HDtErhurBPw7R54bq8xKnDtOG7iOG7ocO0SuG6pEPhurDEqcO0SuG7iOG7oeG6tsO0Q+G6rkThu6FDw7RK4buI4buh4bq2w7R54bu1w4zDtHnhu6vhu5bDtHnDkkdD4bquxKnDtOG7ikvhu6FD4bqww7Thu4pL4butQ8O0ecaw4buWw7ThuqpxQsO04bqu4bq0xKnDtOG6qnLhurbDtHZL4bq8Q8O0SuG6sExD4bquw7R2cEPDtELhu7VKw7Thuq7hurbDikPhuq7DtErhurzhurbDtErhurDhurzhurZqw7Thuq/hur7hurbDtOG7kkbDtHnDkkh3w7RC4buASsO04bq8Q+G6rsO0Q+G6sMOSw7R2w4rDtHfhurDDgsO0SuG6sOG6tMO0duG6tsOBSsO0duG7oUTDtOG6ruG6tkfDtEJxw7RD4bqu4butQ+G6rsO0QuG7pUrDtOG6qkFDam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0W8OBS8O04bqqccO0Q+G6rsOSR+G6tsO0d0RDw7RK4bqw4bqyd+G6sMO0SuG6sOG7sUrDtMSow5XEqcO0d0RDw7R3xJDDtOG7ikvhu5bDgEPDtOG7lkFLw7R34bqw4buMw7RyasO0xINLQcO0d8OTQ+G6rsO0eeG7q+G7lsO0SuG7iOG7oeG6tsO0Q+G6rkThu6FDxKnDtELhu7XDtHJrbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7RRxKnDtOG6ruG6tkfDtHfhurDDgsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0d0ThurbDtErhurzhurbDtOG7iOG7ocO04bqu4bq0asO0V+G6sMOCw7R54buhQ+G6rsO0dUPDtHfhu4RCw7RK4bq84bq2w7RD4bupS8Spw7Thuqrhu6nhu5bDtErhurbDgEPDtHdP4buhw7RK4bq84bq2w7RD4buAw4zDtOG6sMOJd2rDtD7hurDhurbDtENxRMO0SuG6vOG6tsO0eeG6vkPhuq7DtMagw7R34bqwRMO04buWQUvDtEJG4bq2w7R5w5JId8O04buWQUvEqcO0Q+G6ruG6sMO9w7R34bqww5Lhu6HDtMOsbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bqu4bqww73DtHnDgUPDtHnEkMSpw7ThurxD4bquw7Rb4buhQsO04bqqcuG6tsO0SuG6sEnDtHhx4bq2asO0M0Phuq7DtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHnDkkh3w7ThurDDiXfDtHbDuUPhuq7DtHZyQ8O0dsO5Q+G6rsO0dsOoxKnDtEPhurDDkkPhuq7DtHnhurbDgEvDtOG6qOG6tuG6oEPDtOG6ruG6tuG7ocO0eeG6tEPhurDDtHfEkMO0SuG6sMOBxKnDtHfhurxD4bquw7Thu5LhurbhuqB3w7RKckLDtHZIxKnDtHfEkMO0eeG6vkPhuq7DtENxRMO04bqqccO04buSw4DDtHnDkuG7ocO04bqww4FKw7R34bqwRMO04buSSMSpw7ThuqjhurDhurxD4bquw7RK4bq2QUvDtMOM4bqw4buhw7R3cMO0Q+G6sMawQ8Spw7R3w5ND4bquw7R34bqw4bunQ+G6rsO0duG6tuG7ocO04buIw5JIS8Spw7Thuq5w4bq2w7Thuq5MasO0VnNDw7RK4bqwxrBDw7ThurxD4bquw7R3w5ND4bquw7RCREPhuq7DtHdEQ8O04bqucOG6tsO0ecOSSHfDtHVDw7R5w5JId8O04bqww4l3xKnDtOG7iOG7ocO0Q+G6rkRx4bq2w7Thu5R0w7ThurDhu4DhurbDtErhurbDgcOMw7Thu5RMd8O04buSRuG6tsO0Q+G6sOG6tsOAS8O0Q+G6rsOSR+G6tsO0eeG6osO0SuG6sEFCw7R34buEw7ThurDhu4DhurbDtErhurRCw7RK4bupQsO0d+G6sOG6vkPhuq7DtMOSQ+G6rsO0xqBqw7RXxJDDtOG6quG7ucO04bq8Q+G6rsO0d8OTQ+G6rsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0w4zhurBz4bq2w7Thuqpxw7RD4bquw5JH4bq2w7R5TEPhuq7DtMagw7R2ccO04buSSMO0Q0FDw7ThuqpMd8O0Q3FEw7R2ccO0d8OTQ+G6rsO04bqo4bqw4bq2Q+G6sMO04bqo4bqw4bq2w7ThurxD4bquw7Thuqpxw7RD4bquw5JH4bq2w7RD4bqwccO04buKS0HEqcO0d+G6sOG7s0LDtEpEw7ThuqjhurBEw7RC4bulQ8Spw7R24buhw7Thu5RE4buhw7ThurDhu6HhurbDtHnhu7HDjMO0Q0FDw7ThuqjhurDhurxD4bquw7ThurDhurbhuqJLw7RD4bqw4buQQ+G6rsO0QkRD4bquw7RCS8OKQ8O0d0/hu6HDtHZxasO0ZeG6tMO0SuG6sMOBxKnDtHfhurDhuqTDtHfhu6tDw7RD4bqu4bqww73DtErhurDhu6nhu5bDtHdEQ8O0OsOS4buEQ+G6rsO0Q+G6ruG6vuG6tsO0xKjhu6FLw7Thu5TDvcO04buh4bq2xKnDtHnhurbDtHfhurDhu4ThurbDtOG7kkbhurbDtOG7oeG6tsO04bqqccO0dnHDtHbhu6HDtEJwS8O0xKhwS8O0d+G7hEPEqcO0Q+G6sOG7reG7lsO0d+G7r0Phuq7DtOG6qkFDxKnDtEPhurDDksO0d8SQw7R3RsO0eeG6osO0QsSQd8O0QnDhu5bDtOG6vEPhuq5qw7RWccO0d+G6sOG6pMO0QkvDikPDtHdEQ8O0OsOS4buEQ+G6rsO04buWQUvDtErhu4jhu6HhurbDtMOM4bqww4rEqcO0eeG6osO0dnHDtHdFQ8O0Q0nDtEJx4buWw7RDScO0QuG7pUrDtOG7kkbhurbDtOG6sHFD4bquw7Thu5TEkELDtOG6qnBD4bquw7Thuq7hurbDgEPhuq5qbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW8tw7RX4bqwS+G7luG6oEPDtHl0w7R3xJDDtOG6ruG6tMO0ecawS2rDtFZxw7R34buMw7ThuqjhuqDDtHdEQ8O0eeG6tmrDtFvDgUvDtHdEQ8O0d8SQw7RD4bquw5JH4bq2w7Thu5ZBS8O0SuG7jHfDtOG6qnHDtHdEQ8O0w4zhurBz4bq2w7R3xJDDtErhu4hwd+G6sMO0Q+G6sOG6tuG6oELDtOG7kkbhurbDtELDiuG6tsO04buKS+G7oUPDtOG6sOG6oMO0ecSQam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0M0Phuq7DtErhurDhurzhurbDtOG6qsagw7RK4bqwS+G7lsOBSsO0eeG6tmrDtOG6u0FLw7Thu5JxRMO0SuG6sOG6tMO04bqo4bqwcHfDtOG6ruG6tMO0Qk3DtHhJw7R5xrBLxKnDtHdFQ8O0Q+G6ruG6sOG6psO0ecOSSHfDtOG6ruG6tMSpw7ThuqpMd8O0ecSQw7R2TkPhuq7DtMODQ+G6sMO04buI4buhw7Thu4jhur7hurbDtErhurDhurTDtMOM4bqwc+G6tsO04buU4bq2Q8O04bqww4nDtHfDkkbhurbEqcO0d+G6sOG7jMO04bqww4l3w7ThurBxQ+G6sMO04bqu4bq0w7RD4buQ4buham4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO0feG7tcO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0duG6tsOBSsO0SuG6sOG6tMO0SuG6sOG6vOG6tsSpw7ThuqpGw4zDtHdEQ8O0dnJDw7R3xJDDtEPhuq7DkkfhurbDtOG7lkFLw7Thuqpy4bq2w7ThurDDiXfDtErDikrDtOG6qkFDw7R54bup4buWasO0W+G6rkvDtOG6sOG7oeG7lsO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO04bqqccO0SuG7iOG6tEPhurDDtHnhu4DDtOG7knHDtMagw7RK4bqw4buMd8O0d0/hu6HDtELhu4LhurbDtEPhuq7DkkfhurZqw7RX4bqwc8O0w4zhurBz4bq2w7Thu5LhurTDtOG7lkFLw7RCccO04bqww4l3w7RD4bquS8O0Q+G6sMOSw7RC4bu1w7RD4bqu4bqw4bqmw7R5xrBLam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7Vv4bq34bqw4bup4buWw7R2ccO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0Q8SQ4bq2w7Thuq7hurTEqcO04bq8Q+G6rsO0Q+G6sMawQ8O0eXHDtHnEkMO04buUROG7ocO0eMOCS+G7i8O04oCcVnHDtHfEkMO0eeG6tsO0SuG6sMO9RMO0Q8SQw7R5w5JId8O0QnThurbDtOG6qOG6sOG6vEPhuq7DtHnhuqLDtEJxw7ThuqjhurbhuqJCw7TEqERwSsSpw7Thu4jhur7hurbDtOG6qsOV4buhw7R34bqww4lDw7RK4bqw4buh4buWw7RDxJDDtOG6qOG6sOG6vEPhuq5qw7RbxJDDtOG7lkFLw7R34bqw4buMw7R5dMO04bqq4bup4buWw7R5xrBLw7RCccO0dnHDtOG6qkTDtOG7lOG7ocO0SuG6sMOB4oCdam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvLcO04bq34bq84bq2w7Thuqpxw7RC4bu1xKnDtErhurzhurbDtHfEkMO0d3B34bqww7Thu4jhurZBQ+G6rsO0eeG6osO0d0RDw7RK4bq84bq2w7R3xJDDtOG6qkjhurbDtEPhurDhu6lKasO0V+G7jMO0SuG6sHPDtOG7iOG7ocO0Q+G6sMOSw7R3cHfDtHdOw7Thu5TDkuG7ocO0SuG6sOG6tMO0SuG6vOG6tsO0QkbhurbDtOG6quG7qeG7lsO0w4zhurBz4bq2w7ThurxD4bquasO0W+G7oeG7lsO04bqo4bqwcHfDtOG7iOG6vuG6tsSpw7TDjOG6sHPhurbDtOG6qOG6tuG6okLDtMSoRHBKxKnDtHhy4buWw7R3REPDtHbhurbDgUrDtHdwd+G6sMO04bqqw5Xhu6HDtHfhurDDiUNqw7ThurtBS8O04bqu4bq0w7RK4bqw4bq0w7R3w5ND4bquw7TDjOG6sHPhurbDtHnDgUPDtEpL4buG4bq2xKnDtErhurRCw7RD4bquw5JH4bq2w7RKw5Lhu4RD4bquw7Thu5Thu4xD4bquxKnDtHnhuqLDtOG6skrDtEPhurDhu6lKw7RC4bq0Q+G6sMO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO04bqo4bqw4buGam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvW+G6ruG6sMO9w7RD4bqw4buQQ+G6rsO0d8awS8O0ecSQw7ThurBxQ+G6rsO0Q+G6rnHhu5bDtENBQ8O04bq8Q+G6rsO0d+G6sHPDtOG6sOG7hOG6tsO0ecawS8O0eeG6osO0SsOVw7Rw4bq2xKnDtOG6qOG6sMSQw7R34bqww4JLasO04bq34bqw4bup4buWw7R2ccO0Q+G6ruG6vuG6tsO0w4zhurDDgnfhurDDtEPhuq7hu6Hhu5bDtOG6qsOK4bq2w7ThuqpBQ8O04buUS8OKQ+G6rsSpw7RK4buh4buWw7Thu4pL4bu1SsO0QuG6vsO04bqw4bq84bq2xKnDtOG6vEPhuq7DtOG6qsawQ8O04bqq4buhw7RKRuG6tuG7i8O04oCc4bq34bqw4bq84bq2w7R2ccO0S8OKQ+G6rsO0Q8OSRnfDtHnhurZqw7RXREPDtOG6rnDhurbDtELhurRD4bqww7RD4bquROG7oUPDtEPhuq5EdEPDtOG6sOG6tsOAQ8O04bqqcUPhurDEqcO0QuG6tEPhurDDtHfhu4zDtEPhurDhurjDtEPhurDhu7XDtOG7kkbhurbDtEPEkGrDtHvhu4zhu6HDtEpL4buG4bq2w7RDcUTDtHfDk0Phuq7DtHfEkMO0Q+G6sOG7kEPhuq7DtHdzQsO04buUTHfDtOG7iOG6tkFD4bquxKnDtOG6qOG6osO0d3PDtHdEQ8O0d8SQw7Thu5ZBS8O04buh4bq2w7RK4bqw4bq0w7RK4bq84bq2w7Thu5JG4bq2w7R2ccO0d8OTQ+G6rsO0d+G6sOG6pMO0d+G7q0PDtOG7ikvhu6FDw7TEqHBKw7R54bqiw7ThuqjDgsOMw7RK4bqwR+G6tsO0eeG6tsOAS8O0d+G6sOG6pEPhurDDtHdEQ8Spw7Thuq7hurZMw4zDtHdEQ8O04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0dsOCw7RzQ+G6sMO04bqww5JJQ+G6rsO0SuG7iERD4bquw7Thu5LhurbhuqB3w7ThurDDiXfDtErhu7HDjGrDtH3hu4LhurbDtErhurBH4bq2w7RC4buC4bq2w7ThuqjhurBwd2rDtFfhurBL4buW4bqgQ8O0d+G6sMOS4buhw7R5xrBLw7Thu5JxRMO0ecawS8O0dnHDtHl0w7ThuqpxQsO04burQsO04bqqQUPEqcO0Q8SQw7R4w4PDtOG7lE3DtOG6quG6vEPhuq7DtEPhurDhurJCw7RKw5XDtOG7kuG6oMO04bqqccO0SnB3w7R4TkPhuq7DtEPhuq7Dkkh3w7R54bup4buW4oCdam4vw4xvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMVkR44buWw7VvVnHDtHvhu6FDw7RK4bqwScO04bqww7pKw7Thu4jhu6HDtOG7iOG6vuG6tsO0Q8SQ4bq24buLw7RXcMO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0dUPDtEJLw4rhurbDtHdww7TDkuG7hENqw7RX4buMw7R54bq4Q+G6rsO0eXND4bqww7Thu5ZBS8O0xKhGQsO04bqqccO0d+G6sETDtEPhuq7hurDhuqTDtOG6sMOJd8O04bqqS+G6vEPDtEJxw7Thuqrhu6nhu5bDtHfhurDhur5D4bquw7R5w43DtErDikPDtHfhu4RCw7RKw4pDw7RwRMO0d0/hu6HDtErhurzhurZqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4zhu6BLSuG6sEThu4jDtW9XOjvDtOG7oFs6bi/DjG8=

CHI ANH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]