(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuấn và An trên đường đi học về, chuyện qua chuyện lại thế nào mà xảy ra mâu thuẫn, rồi ẩu đả. Tuấn “còi” mồm liến láu: Ở cái khu phố này ai chẳng biết mẹ với bà nội mày không ưa nhau. Mẹ mày quá quắt lắm, sắp đuổi bà nội mày về dưới quê rồi chứ gì?
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawamvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvDg0bhu4Lhu4Thu7nhu7PDk+G7h2rDrWnhu4Lhu4Thu4bhurLhurbhu7XDreG7kOG7uWvDueG7l+G6smvhuq7hu53hurBr4bul4bu3RsOTeOG6tmZpL+G7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtaS/hu7dtw61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7tsaw4buR4bunasOtOUZy4bq2a03hu5lr4buQ4bq2a+G7hOG7huG7r+G6tmvFqeG7iuG6uOG6tuG7tWvFqeG7uWvhu7fhuqThu6VrTXfhu4Nr4bul4bu3RsOTeOG6tmvhu4BG4buRa+G7peG7t0bDk3jhurZr4bqu4buV4bu5a+G7hOG7t3Zr4bq24buZ4bqya+G6sOG7mWtP4buXw5Nr4buG4buRa+G6sHFGa+G7hOG7t0bDuuG6tuG7g2vhu4ZC4bu5a3VGa8Wp4buX4buFazlGcuG6tmvigJzhu6XDguG7ueKAnWvhurBC4bqwa+G6ruG7uXbhurZr4bqu4buTRuG7gWsza+G7peG7k+G7uWvEguG7t0Zr4bq+4bu34bqqa+G6tuG7mcOTa+G7keG7uWvhu6Xhu7fhu6Hhurbhu7Vrw7nhu7l24buEa+G6sOG7q2tNw4nhu7lrw7nhu5lr4bq2Q+G7uWvhurDhu5nDk2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4rhu5Fr4bq24bu34buRRuG7hWs64bura+G6sOG7mcOTa+G7gEbhu5Nr4buARuG7neG7hGvhuq7hu53hurDhu4Nr4buC4bud4bq+a8WpRkThu7lrw7nhu5lr4bq2Q+G7uWvhurDhu5nDk2tNd2vhu6fhu4rDieG7uWvhu4BG4buva+G7hkLhu7lr4bul4bu34buIa+G7tcOB4bq/aS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu4Lhu4Thu4bhurLhurbhu7XDrWnhu7nhurDhu7Vr4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bu54bukxrDhurbhu4TGsOG7hmpr4buC4buEw5Phuq7GsMOpak7hu7nhu6fhu4Thu7fhu4Fr4buNw7Thu43hur5P4buHa+G7t8aw4bu54bu14bu34buE4buBa8Ozw7Lhu43hur5P4buHamvhu4Lhu4bhu6XDqWovL+G7peG7p+G6tuG7hcO54buR4bqy4buE4bu34buR4bq24bu34bu34bqy4buR4buFTeG6ti/hu6fGsOG7gsSC4buE4bqy4bq+L+G6tsawTuG7gi9ubm3Dsi9t4buPw7Lhu6dvbeG7jW/hu49sb+G7hMOzbWzhu4/huq5vLeG7p+G7keG6tuG7ty3hurbhu7fhu5FGLW1ubW9vw7Thu41t4buFw4Phur7hu7Vqa+G7keG6ruG7hMOpauG7kOG7uWvDueG7l+G6smvhuq7hu53hurBr4bul4bu3RsOTeOG6tmZqa07hu7nhu6fhu4Thu7fDqWrhu43DtOG7jWpr4bu3xrDhu7nhu7Xhu7fhu4TDqWrDs8Oy4buNamsvw61pL+G7guG7hOG7huG6suG6tuG7tcOtaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+4buk4buR4bq+4buE4bu54bqy4bq2amvhu4Lhu4TDk+G6rsaww6lq4buExrBP4buELeG7keG6ruG7ueG7teG6tuG7gWvhu6XGsOG6tuG7hMaw4buG4buHasOtOeG7huG7keG6tuG7t2vhurDhu7nhurbhu7dr4bu34bqk4buR4buFa2c74bu1RkLhurbhu4Fr4bu44bq24buExrDhu4bhurbGsOG7hGhpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buQ4bq2a8WpxrDhurZrxanhuqZr4bqw4buf4buEa+G7hEHhu5Fr4buE4buR4bu5a03hu5/hu6Vr4bqu4buV4bu54buBazrhu5nDk2vhu6Xhu7dG4bu5a+G6vGvhu6fhu4rDieG7uWvhu7Vz4bqwa+G7teG7ueG7iuG6uOG6tuG7tWvhurbhu7fhu5lr4buE4buR4bqya+G7t+G7kcOTa+G7guG7keG6smvhurDhu5lrw7nhu7l24buE4bq/aS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrS1r4bqn4bq44bu54buDa+G7hOG7keG6smvhurbhu7Xhu7fGsGvDueG6qmvhurDhu6tr4buE4buR4bqya+G6tuG6tOG7uWvhu4Thu7d24buFa8Oiw4nhu7lr4bul4buXa8SC4bu3Rmvhur7hu7fhuqpr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7hOG7kWvhu6XDjOG6tuG7tWvFqULhurZrc+G6sGvhuq7hu6/hurZrxalyw5Phu4Vr4bu24bqka8O54buX4bqya8O54bqqa+G6sOG7mcOTa+G7t+G7uXfhurZr4buARuG7k2vhurbhu6/hurZr4bqww4nhu7lrxal5a+G6sOG7q2vhurDhu5nDk2vigJzhuq5D4bq24bu1a+G7t+G7meG6tuG7t+KAneG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60tazrhu5nDk2vhu7nhurBr4bqwQuG6sGvFqeG7ueG7hWvhu6Thu5dr4bq24bu34buZa+G6sOG7mcOTa8Wpd0Zr4bqu4bud4bqwa+G7peG7t0bDk3jhurZmaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2pr4buC4buEw5Phuq7GsMOpauG7hMawT+G7hC3hu5Hhuq7hu7nhu7Xhurbhu4Frw4NG4buC4buE4bu54buzw5Phu4dqw63hu7bhu5Hhu7lrxanhu4jhu5Fr4buE4buG4buxa+G6ruG7leG7uWvhu7dG4bq24bu1a+G7t+G7m+G6tuG7tWvhuq7hu5HhurJrTeG7meG6smvhurbhu7fhu5FG4buDa8Wp4buI4buRa8WpcuG6sOG7g2vFqeG7iOG7kWvFqeG7k+G7g2vhu6Xhu5/hur5r4buC4buT4bul4bu3a8O5w4BrTeG7iOG7hGvhu6Xhu7fhuqbhurbhu7Vr4bul4bu3RWvhurBD4buEa8O54buv4bq24buFazrGoeG7uWvFqXbhurZrxILhu7fhu7lr4bul4bq0a+G6sHLDk2vhurbhu7Xhu4rhurjhu7lr4bquw4nhurZrTeG7meG6smvhu6Xhu5HhurZr4bq24bu14bub4bq2a+G7peG7t0fhurbhu7Vr4bqww4nhu7lr4bul4bu3w4BGa8O5RuG6qOG6tuG7tWvhurbhu7fhu5FGa+G7huG7kWvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bu14bu5dOG6tmvhu7Xhu7lM4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrTlGcuG6tmtNd2vhurbhu7fhu5lrTcOJ4bu5a8O5Q2vhu6fhu5Xhurbhu7Vr4bquc+G6sGvhuq7DgeG7g2vhu4BGc+G6tmvhu5PhurJr4bquxrDhurBr4bquRuG6quG7peG7g2vhu4Thu5HDk2vDucOAa+G7peG7meG6smtP4buKw4nhu6Vr4bqwQ+G7hGvhurDhu5fhurbhu7Xhu4Nr4buGReG6sGvhu4bDieG6sGvhurDhu5NG4buFazrhu6trOUZy4bq2a+G7teG7n+G6tuG7tWvhu7fhuqbhu7lr4bquQWvhu6fhurLhu4VrOUZy4bq2a+G7t3ThurBr4bu3SuG7pWvEgnlr4bqu4buV4bu54buDa+G7hkXhurBr4buGw4nhurBr4bq24buKw4nhu6Vr4bqw4bud4buE4buBaznhu7fhu6Phurbhu7Vr4buQ4bq2a+G6tuG7t+G7mWvhu6Xhu7dHazlx4bqw4buDa+G7peG6qGs64buR4bu5a+G6vGvFqXNGa+G6vuG7t+G6qmvFqeG7k+G6tuG7t2vhu6XhurLhurZrxalyw5Phu4VrO+G6tGvhu6XDguG6tmvDueG7l+G6smvhu6Xhu5dr4bq24bu34buZa+G6sMOB4bq24bu3a8Wpd0Zr4bqu4bud4bqwa+G7peG7t0bDk3jhurbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtJuG7t+G6qOG6tuG7tWvhurbhu7Xhu7fGsGs5RnLhurZr4bq24bq04bu5a+G7hOG7t+G7r+G6sOG7g2vEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu7fhuqbhu7lr4buG4bqsa+KAnMWpc0Zr4bulRuG7kWvhu4Thu5Hhu7lr4bq24bu3xrDhurLigJ1r4buG4buRa+G7guG7keG6suG7g2vhurDhu6trOUZy4bq2a+KAnMO54buRa+G6sOG7k0Zr4buC4buTRmvhu6VF4bq24oCda8SC4bup4bqyazlGcuG6tmvhu4Lhu5Hhurbhu7Vr4bq24bu34buZa+G7kOG6tmvFqcOC4bu5a+KAnOG6ruG7meG6sGvhu6Xhu7fhurJr4buG4buRa+G6ruG7reKAneG7hWs/R+G7pWvhurbhu5nDk2vhurxr4bq24bu34buZa+G7pcON4buRa+G6sMOB4bq24bu3a+G7kOG6tmvhu6XDjOG6tuG7tWvFqeG7keG6tuG7tWvhu4Thu4jhu6Vr4buE4buK4bq84bu5a+G7hOG7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Thu7dGdOG7hGvhuq7hu5Xhu7lrTUlrdUZrxanhu5drTcOJ4bu5azlGcuG6tuG7hWvhu5DhurZr4bquw4nhurZr4bu14bu54bqk4bq24bu1a+G7t+G6puG7uWvhurDhu6vhu4Fr4buk4bq0a+G7hOG7t3Thu4Rr4bqu4buZa+G6sOG7q2vhu4Lhu53hur5rxalGROG7uWvDueG7mWvhurZD4bu5a013a+G7gEbhu69r4bq+4bu34buX4bu5a8SC4bu34bqo4bq24bu14bq/aS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrS1r4buk4bqy4bq2a8WpxKjhurbhu7Vr4bq24bu14bu3xrBr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7hOG7kWvhurbhurThu7lr4bquRsOT4buv4bq2a+G7hOG7t0bDk+G7r+G6tuG7hWvFqEfhurbhu7Vr4bqu4buZa0Hhu4Rrw7lM4buRa+G6tkzhu5Frw7nhu5lr4bq2Q+G7uWvhu4Lhu61rTXdr4buARuG7r2vhurBD4buEa+G7hOG7t+G6uOG7uWvhu7Xhu7nhu5HhurZrxal5a+G6vuG7t0lr4bu14bu5R+G6vmvhu6Xhu7dHa+G7hOG7t0HhurBrT3HDk2vhurbhu7fhu5lr4bqww4nhu7nhu4Vrw5nhu5HhurJr4bu14bu54bq4a+G7peG7t0dr4buE4bu3QeG6sGtPccOTa+G6tuG7t+G7mWtP4bqy4bq24bu14buDa8O54buZa+G6ruG7leG7uWvhuq7hu6/hurZrTcOJ4bu5a+G6tuG7t+G7mWvhurDDgeG6tuG7t+G7hWs64bura+G7kOG6tmtNxKjhu5Fr4bun4buI4buEa+G6ruG6uOG7uWvhu4Thu7fDgWvhu7fhu5Hhu7lr4bqw4bura+G7peG6suG6tms5RnLhurZr4bulw4zhurbhu7VrxanGoWvFqXbhurZr4buE4buG4buKw4nhu6Vr4bulS+G7kWvhurbhu7fhu5nhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtLWvhu6Thu7fDgGs64buR4bu5a+G6tuG7mcOT4buDa+G7peG7t8OAa8O54bu5duG7hGvhu6Xhu7dGw5N44bq2a+G7peG7t+G7k0ZrOUZy4bq2a03DieG7uWvhu6Xhu7fhu5NGa+G7kOG6tmvFqeG7k+G6tuG7t2vhurbhu7fhu5FGa+G7hkLhu7lr4bul4bu34buIa+G7leG6v2s54buG4bq44bu5a0Xhu7nhu4Nr4bu34buR4bu5a+G7peG7k+G7uWvFqeG7iOG7kWvhurbhu5nDk2vhu7fhuqThu6Vr4bq8a8WpcUZr4bul4buT4bu5a+G7hOG7t+G6tOG7uWtyw5Phur9r4buk4bu3w4Br4bq24bu3w4HhurZrxanhu7nhu4Nr4buE4buRw5Phu4Nr4bul4bu3ceG6tmvhu4Thu7fhu6Phurbhu7VrOUZy4bq2a0/hu4rDieG7pWtP4buT4buEa+G7t3bhu4Rr4bul4buX4buDa+G7peG7t8SQa8WpRuG6qOG7uWvhurDhu53hu4Rr4buE4buG4bqo4bq24bu1a+G7peG6tGtN4buxa+G7t0Xhu7lr4buC4buK4bq24bu1a8WpcsOT4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrS3hu6Thu7fDgGvhu6Xhu4hrw7nDgeG6tuG7t2vhu4ThuqLhurbhu7fhu4Nr4bul4bq0a+G7tcOBa+G7hMSoa+G7hMSoa+G6tuG6tOG7ueG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60t4buk4bu3w4Br4bq24bq04bu5a+G7hOG7t3Zr4bq24buZ4bqy4buDa8O54bqi4bq24bu3a+G7hOG6ouG6tuG7t2vhuq7hu5lrw7nDgeG6tuG7t2vhu4ThuqLhurbhu7dr4buC4buR4bqy4buFa+G7pOG6suG6tmvGsOG6sGvhu4Thu4bhu4rDieG7pWvhu7Xhu7nhurhr4bq24buZ4bqya+G7peG6tGvDueG7uXbhu4Rr4bu3RuG6tuG7tWvhu6dMa03DieG7uWvhu5Hhu7lpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtOeG7t+G7k+G7uWvFqUPhu4Nr4bul4buT4bul4bu3a+G7t+G7meG6tuG7t2tPS2vhu6XDjeG7kWvhurDhu6trOUZy4bq2a8SC4bu34bu5duG6tmvhu6Xhu7fDgGs64buR4bu5a+G7peG6tGvhu6Xhu7dH4buEa8O5SuG7pWvDuUPhu7nhu4Vr4buk4bu3w4Br4bq24bu14bu34bu54buv4bqwa+G6sOG7n+G7hGvhu7fhuqbhu7nhu4FpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtLWs54bu3dmvhu6Xhu7fDgGvFqcaha+G7t+G6puG7uWvhu6Xhu7fhu5NGazlGcuG6tmtNd2vhurbhu7VGw5Phu6/hurZr4bq24bu3ceG6tmvhu7fhu5Hhu7lrxanhu4jhu5Fr4bu1ccOTa+G7tURrTcOJ4bu5a+G6tuG7t+G7kUZr4bul4bu34buK4buR4bq/aS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrS1rw6LDgWvhu6Xhu7fhu5NGa+G7kOG6tmvhurbhurThu7lr4bu3xJDhurbhu4Nr4bq24bq0a8O54buX4bqya+G7peG7l2vhurbhu7fhu5lr4buE4bqo4bu5a+G6ruG7neG6sGvhu6Xhu7dGw5N44bq2a8WpcsOTZmkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60ta+G7pOG7t+G7k0Zr4bq24bq0a+G6tuG6tOG7uWvhu4Thu7d2a+G7pcOM4bq24bu1a+G7peG6tGvhu7fEkOG6tmvhu4Thu7d04buEa+G6tuG7t+G7iuG6tuG7tWvGsOG6sGvhu4Thu7dyw5Nr4bulw4zhurbhu7VrxalH4bq24bu1a8WpcsOTa+G7peG7t+G7iGvhu6Xhu7fDgOG7hWs7dkZr4bq24bu34buZa+G7peG7t8OAa8SC4bu34bqo4bq24bu1a8Wp4bu5a+KAnE/hu5nhurJrT+G7k+G6suKAneG7g2vhuq5yw5Nr4bul4bu3RsOTeOG6tmvhurbhu7fhu5lrxrDhurBr4buG4buRa+G6tuG6tOG7uWvhu4Thu7fDgWvFqcaha8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7huG7kWvhurbhuqjhurbhu7Vr4bq2xJDhu7lr4bq24buZw5NrxalxRmZpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtLWs54bqo4bu5a+KAnE/hu5nhurJrT+G7k+G6suKAnWvhu6Xhu7dGw5N44bq2a+G6tuG7t+G7mWvhu6Xhuqhr4bquR+G7pWvhurbhu5nhurLhur9rOeG6qOG7uWvDueG7uXbhu4Rr4bu1w4Fr4bul4bu3RsOTeOG6tmvhurbhu7fhu5lr4bul4bqoa+G6sOG7mWvDueG7l+G6smvhu4Thu7d24bq/aS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrT9H4bula+G6tuG7mcOTa+G7kOG6tmvhu7Xhu7nhuqzhurbhu7Vr4bun4buV4bula+G6tuG6tOG7ueG7gWvhu6Thu7dB4bq24bu3a+G7hOG7t+G7o+G6tuG7tWs5RnLhurZr4bq24bq0a8O54buX4bqya03DieG7uWvhu6Xhu7fhu5NGa+G6ruG7mWvhurbhurRr4bq24bu14bu3xrBr4bul4bqoa+G7peG7t0drTeG7mWvhurByw5Nrw7nhu5lr4bu34buZ4bq24bu1a0/hurThurBr4bq8a8WpcsOTa8O54buX4bqya+G6sOG7q2vhu6Xhu7fhu5NGa+G7gEbhu5Nr4buARuG7neG7hOG7g2vhurDhu6tr4bul4bu34buTRmvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu4rhu5Frw7nhu5lr4bq2Q+G7ueG7g2vhu6Xhu7dGdeG6tmvDucOAa8WpRkThu7lrw7nhu5lr4bq2Q+G7uWtNd2vhu4BG4buva8WpcsOTZmkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw6074bu3w4HhurZrxanhu4jhu5Fr4bul4bqy4bq2a+G7hOG7huG7keG7uWvFqeG7keG6tuG7tWvhu6VH4bu5a+G7teG7o+G6sGvhurDhu5/hu4RrxalH4bq24bu1a8O54buv4bq2a+G7peG7leG6tuG7t+G7g2vhu4Thu7fhu6vhurZr4buARuG7k2vhu7fhurThu5Fr4bu14bu5dOG6tuG7g2vhurDhu6trOUZy4bq2a03EqOG7kWvFqeG7k+G6tuG7t2vFqeG6qOG6sGvFqeG6quG6vmtN4buZ4bqya+G6sOG6qOG6tuG7tWvhu6XhurLhurZrTcSo4buRa+G6sOG7neG6tuG7teG7gTnEqGvhu4Lhu5FGa+G7peG7t8So4buRa+G7peG7k+G7uWvhu4RD4bu5a+G6ruG7neG6sGvhurBC4bqw4buDa+G6tuG7t+G7uXdGa+G7peG7t0bDk3jhurZrxanhu7lr4bq24bu34bupZmvhu6ThurLhurZrTcOJ4bu5a+G7peG7t+G7l2vhu6Xhu5Phu7nigKZpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOtO+G7t8OB4bq2a+G7peG7l+G6tuG7t2vhu4Thu4rhurrhurbhu7Vr4bu34buR4bu5a+G6sOG7q2vhu6XhurLhurZr4buE4buG4buKw4nhu6Vr4bqw4bud4buE4buDa+G7peG7t8OAazrhu5Hhu7lrxILhu7fhuqjhurbhu7VrxILhu7fhuqbhu7lr4bul4bq0a+G7peG7t0fhu4Rrw7lGQuG6tmvhu6Xhu4rhurjhu7nhu4Nr4buE4buGQ+G6sGvhurbhu7Xhu7fhuqLhu4FrN+G7m+G6tmvhurDDgeG6tuG7t2vhu4Thu4bhu4rDieG7pWvhu4ZC4bu5a+G6sMOJ4bu5a+G6tuG7teG7t+G6omvFqXbhurZr4bul4bu3RsOTeOG6tmvhu6fhu5XDk2vhu6XhurLhurZpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4bu24buR4bu5a+G6sOG7q2vhu6XhurLhurZrOUZy4bq2a+G7huG7kWtNd+G7g2vhu6Xhu7fDgGs64buR4bu5a8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7gEbhu6/hurZr4bq24bu34bud4bula+G6tuG7t+G6vGvhu5Dhurbhu4FrOeG7huG6suG6tuG7tWvhurDhuqThu7lr4bu34bqy4buZ4bq2a+G7peG7l+G6tuG7t+G7g2vhu6XhurLhurZr4bq+4bu34buX4bu5a8O54bu5duG7hGvhu7Xhu7lMa8O5w4Hhurbhu7dr4buE4bqi4bq24bu34buFa8OZ4buV4bqya+G6rkrhu6VrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4bu14bu5R+G6vmvhu7Xhu7nhu5fhu7lr4buARsOTduG7hGtNcuG6tmvFqXdr4bqw4buZa+G7peG7t+G6oGvhu6Xhu5nhurbhu7VrxILhu7fhu7l24bq2a+G7peG7t+G6smtNcuG6tmvFqXdr4buE4buG4bq8a+G6tuG7r+G6tmvhu4bhuqrhu7lr4buG4bud4bqw4buDa+G6tuG7teG7t+G7ueG7r+G6sGvhu4Thu4bhuqThurbhu7Vr4bu3ReG6tuG7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vuG7kEbhu4Thu7fhurLhu4Zqw63hu7bhurLhu5nhurbhu7VrP+G7ueG6tuG7t2kv4bq+w60=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]