(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi nhớ là, dạo quyết định đầu tư nuôi ốc, anh Dế “dẹo” khẳng định chắc nịch cái giống vốn sống đầy đồng trũng ấy, vứt đâu chẳng sống, kiểu gì chẳng thu bộn tiền.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrDp04bqybOG6suG7lcOSbOG6suG7uXNGbMaw4bqg4bqy4bu5bEbhu7nhu5XhurLhu7ls4bun4bqq4bqy4bu3w60v4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7uOG7qeG7k8Wpa8OsYeG6qkFs4bqy4bu54bq4bOG6sOG7leG7hWzFqeG7l+G6tGzhu4ZHw5J3RmzGsOG6oOG6suG7uWzGsHRHbEbhu4hs4bqyR+G6qkFsQuG7p+G7hWzhu5PhurLhu7lsxah3bOKAnMWp4bux4bq04oCdbOG6ruG7uXDhurLhu7dsxrDhuqDhurLhu7ls4bun4bu54buj4bunbOG6suG6oOG7p+G7uWzhu6fhu5lBbOG7t0FC4bqy4bu3bE5C4bqybOG7hELhurLhu7dsxrB0w5JsxrBD4bqy4bu3bEbhu4Lhu4rhurLhu7dsc8OS4buFbE7EqEZsxrByR2zhu6fhu7lw4bqy4bu3bOG7hELhurLhu7fhu4Vs4bquQcO9R2zhu7fDgGzhu6fhu7lw4bqy4bu3bEbhu7lHbOG7pUThurJsRkF44bqyZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7Xhu49t4buAw5Phu4Ns4bu54bupQeG7t+G7uUbhu4dsw7Jvw7Thu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vbuG7jS9uw7RuxanDs27hu4/hu43hu5HDssOyRsOyb2/hu5HhurBubS3hurLhu7fhu7lBLcWpQeG6suG7uS1u4buNLW9tbsO1LeG6ssWpZsSC4buA4bu3a2zhu5PhurBG4bq5azp04bqybOG6suG7lcOSbOG6suG7uXNGbMaw4bqg4bqy4bu5bEbhu7nhu5XhurLhu7ls4bun4bqq4bqy4bu3a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDteG7j21rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a8Oyb8O0a2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrGjGoOG6suG7uWzhurZB4bqy4bu5bOG7ueG6puG7k2ZsLOG7t0dD4bqy4buHbOG6pS7huqVm4bqlLGnDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4buS4bqy4bu5bMWod2zigJzFqeG7seG6tOKAnWzhurDhu5Vs4bu54buV4bqy4bu3bMOTw4LhurZs4bqy4bu54buVbEbhuqpBZmzhu6bEqGzGsOG7qeG6tmzDsmzhu4ZH4bupbEbhu53hurZs4bun4buj4bq2bE7hu5XhurRs4bunw43hu6dsRuG7ueG7k+G6smzhu6fDjEFsRuG7ucOAbOG7guG7k2zhurLhu7ly4bqybMWp4buX4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbOG7k+G6suG7uWZsYeG7gkps4bqwSOG7p2xG4bujRmzGsEF54bqy4buFbOG7p+G7ueG7iOG7k2zhu6Xhu5PhurRs4bu3QeG6umzDk8OC4bq2bOG6sOG7leG6suG7t2xG4bu5c8OSbE7hurxs4bun4bu5Q+G6suG7t2zhu5PhurLhu7ls4bqy4bu3w4lBbEbhu5PDkmxO4bq4QWzGsEPhurLhu7ds4buCR0ThurLhu7fhu4Vs4bu34buVbE7huqBGZmzhu7jhu5XhurLhu7dsw5PDguG6tmzhu6Xhuqxs4buldmzhu4JHROG6suG7t2zhurLhu7lBeEfhu4Vs4buT4bqy4bu5bOG6suG7uXXhurJsTnhs4bqw4buV4bq2bOG7p8ah4buFbMawQ+G6suG7t2zhu6fhu5PhurRs4bunw4Lhu4VsxrBD4bqy4bu3bEbhu7lz4buAbOG7p8OC4buFbMawc0Zs4bul4bubQWzhu6fDguG7hWzhu5PhurRs4bun4buZbOG7p8OCZmxh4bu5d2zhurbhu5Vs4bul4buT4bq0bOG6suG7uUF2R2zhurLhu53hurZs4bqy4buTw5Js4bu54buV4bqy4bu3bMOTw4LhurZs4bun4bu54buI4buTbOG7peG7k+G6tGzhu7dB4bq6bEbhu7lzw5JsTuG6vGzhu6fhu7lD4bqy4bu3bOG7k+G6suG7uWzhu4Thu6PhurZs4buE4buT4bqy4bu5bMaw4buI4bq84bunbOG7t8OAbOG7p+G7ueG6tGzhu6fhu53hurJs4bqy4bu54buVbOG7p3Phu4Bs4bulQuG6smzhu6fhu4ps4bqu4buQ4buFbE7hu7HhurRsTuG6pmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bum4bu5QXhHbOG6suG7k8OSbOG7ucOJQWzhurDhu5ds4bqw4buVbOG7k+G6suG7uWzFqHds4oCcxanhu7HhurTigJ1sTnhs4buE4bq44bq24buFbOG6sOG7l0Fs4bun4bqk4bqybOG7p+G7k+G6suG7uWzGsEjhurLhu7ds4bqwSOG7p2xG4bqqQWxOeGzGsMO9bEZI4bq2bEbhu5PDkmzhurDhuqpBbOG7hOG7k+G6suG7t2zhurLhu7nhu5Xhu4fDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsLWzhu5LhurLhu7lsTkrhu5Ns4buC4buT4bqy4bu3bOG6tuG7rWzhurDhu5fhu6fhu4Vs4buE4buT4bqy4bu3bOG6sOG7leG6tmzhurZzw5Js4bunQuG7p2zhu6VB4buTbOG7ucOJQWzhu5PhurLhu7ls4bqyw4JBbOG7p+G7uUfDknnhurJs4bqy4buVw5Jmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhuqpBbMaw4buI4bq84bunbOG7p+G7mUFs4bqyd0ZmZmZs4bun4bu54bur4bq2bOG7t0HDguG7hWzhurJ24bqybOG7k+G6suG7uWzhu7nhu5PDkmzhu7fhuqZBbOG7hOG7k+G6suG7t2zGsOG7iOG7k2zhu6fhu7lHw5J54bqyZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zGr3nhurZsw5PhurThurLhu7ds4bqy4bu3w43hurZs4bulQeG7k+G7hWzhu5PhurLhu7lsxah3bE7hu5XhurRs4bun4bu5R8OSeeG6suG7h8OtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbCNGbOG7ueG6quG6tmxG4bq4QeG7hWzhu5PhurLhu7lsRsOB4bqy4bu5bOG7p+G7mUFsRuG7l+G6tGzhuq7hu7lHbOG7k+G6tGzhu6fhu5lsRuG7ueG7leG6suG7uWZmZmzhuq7hu7lHbOG7t0HGoUFsRuG7gsOBbOG7hEHhurLhu7lsRuG7ueG7mUHhu4Vs4bqud0Zs4bu54bq84buAbOG7t0FN4buTbOG7p3JHbOG7p+G7mWzhu7dBxqFBbEbhu4LDgeG7hWxG4bu54buT4bq2bOG7hkfhu5PhurJs4bun4bu5w43hu4BsxqHhurLhu7lsTuG6uEFsw7rhurZsRuG7uUvhu6dsxrBD4bqy4bu3bOG7hkd2bOG7p+G7uUhs4buXZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbOG7puG7mWzhu7d04bqybMawd+G6smzhuq7hu45sRuG7uUds4bu54bq04buX4bun4bu5bOG7gkNB4buFbOG7t0Hhurps4bun4bu5R8OSw73hurJsxrBBbMawckdsxrDDvWzhu6fGoUFsRuG7l+G6tGzhu5PhurRmbDvhu5Vs4bun4bqk4bqybEZBeOG6smzGsMO9bMawdEdsRuG7iGzhurB4R2zhurDhu5nhurLhu4Vs4bul4buV4bqybOG7t+G7uXfhu4Vs4buld+G7gGzhurJI4bun4buFbOG7p3LDkmzhu6fGoeG6suG7ueG7hWzhurLhu7fhu4jhurpBbOG6sOG7leG6tmZmZmxGQuG6smzhuq7hu6vhurZs4bqw4buj4bq2bMawc8OS4buFbOG7k+G6suG7uWzDk+G6tOG7k8OSbMawckds4buC4buTZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbOG7puG7mWxG4bu5w4Bs4bul4buZ4bqybEZC4bqy4bu3bOG7peG7meG6smxG4bu54buZ4bq0bOG7p+G7ueG6tGzhurZzw5Js4bul4buVbOG7p+G7ueG7l8OSbOG7p+G7ueG6vGzhu6fhu7lw4bqy4bu3bOG7ueG7l+G6smZsYUF44bqybEbhu7nDgGzhu5PhurLhu7lsRsOB4bqy4bu5bOG7peG7meG6smzhu6fhu6Hhu4Bs4bul4bqkbE7hurhBbOG6sMSo4buTbOG6sOG6vOG6suG7hWzhu4JDQWxO4buTw5Js4bq24buI4bq84bqybEbhu7l24bq2bOG6suG7t3LhurJs4bu54buV4bqy4bu3ZmZmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrC1sYUF44bqybE7hu5PDkmzhurLhu7dy4bqybOG7ueG7leG6suG7t2zhu7lDQWzGsHRHbEbhu4hs4bqyR+G6qkFsQuG7p2zhurLhu7lDQeG7hWzhu5PhurLhu7lsxrDhu5ts4bu5d0Zs4buCQ0Fs4bunw4ls4buV4buBw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrC1s4bu4d0ZsxrByR+G7hWzhu6fhuqThurJs4bqy4bu54bq04bupbOG7p8ahbOG7guG7k2zGsHPDkmZs4bu4Q0Fsw5NHQuG6suG7t2zhu7dBQuG6suG7t2xC4bun4buFbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zFqUF5RmxG4buX4buAbOG6ruG7kOG7hWzhurJ24bqybOG7p+G7mWxG4buX4buAbE7hurhBbOG7p+G7uUdERmzhu6fhu7nhu6vhurJs4bu3dOG6smzhu7l3RmZs4bumw4JsRuG7uUds4bu54bq04buX4bun4bu5bMaw4buI4bq84bunbEbDgWxC4bunbEbhu7nhuqBGbOG6suG7leG6tGzGsHJH4buFbOG7p+G6pOG6smxO4buVQWzhu6fhu7nDjeG7p2zhu6fhurThurJs4bqw4buV4bq2bOG7t0FC4bqy4bu3ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbOG7psOCbOG6rkHhurLhu7ls4bqy4bu34bu5QXnhurZs4buCQ0Hhu4Vs4buE4buT4bq0bOG7k+G6suG7uWzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bunxqFBbEbhu5fhurRs4bqw4buXQWzhu5PhurRsxrDDvWzhurJH4bqqQWxGQXfhu4Dhu4VsQuG7p2zhu7dBQuG6suG7t2zhu6fDgmzhu4Rx4bqybOG7gkNBZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbD/hu7nhuqrhurLhu7ds4bud4bqybEbhu7lH4buTbOG7p+G7uUhsw4lB4buFbOG6ruG7ueG7o+G7gGzhurLDiUFs4bqyR+G6qkFsQuG7p+G7hWzhu6fDgmxG4bu5R2zhu7nhurThu5fhu6fhu7lsRuG7ucOAbOG7t0Hhu5ls4bun4buK4bqy4bu3bEbhu7lz4buAbOG6sOG7o+G6tuG7hWzhu5PhurLhu7lsxah3bEbhu7nDimzFqeG7lUFmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhuqpBbOG6suG7ueG6uGzhurDhu5Xhu4Vsxanhu5fhurRs4buGR8OSd0ZsxrDhuqDhurLhu7lsxrB0R2xG4buIbOG6skfhuqpBbELhu6fhu4Vs4buT4bqy4bu5bMWod2zigJzFqeG7seG6tOKAnWzhuq7hu7lw4bqy4bu3bMaw4bqg4bqy4bu5bOG7p+G7ueG7o+G7p2zhurLhuqDhu6fhu7ls4bun4buZQWzhu7dBQuG6suG7t2xOQuG6smzhu4RC4bqy4bu3bMawdMOSbMawQ+G6suG7t2xG4buC4buK4bqy4bu3bHPDkuG7hWxOxKhGbMawckds4bun4bu5cOG6suG7t2zhu4RC4bqy4bu34buFbOG6rkHDvUds4bu3w4Bs4bun4bu5cOG6suG7t2xG4bu5R2zhu6VE4bqybEZBeOG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsLWw64buV4bq2bMWp4bqg4bun4bu5bE7DjWzhu53hurJsR0LhurLhu7ds4bq2c0ZsRuG7ueG6ukFs4bu3QeG7k+G6smzhurDhu6Phurbhu4Vs4buT4bqy4bu5bOG6sOG7l0Fs4bun4bqk4bqybOG6skfhuqpBbMaww4xsRuG7ucSobEbhu4JyR2zhu6XhuqThu4Vs4bqw4bq84bqybOG7t+G7leG7hWzhurDhu5XhurZs4buE4buT4bq0bOG6tuG7lWzhu6fhu7lHw5J24bqybEZy4bq2bMaw4buI4bq84bunZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbOG7pOG6pGxG4bu5w4Bs4bul4buZ4bqybOG6suG7ueG7q2Zs4bu24buVbE7huqBGbEbhu7nDgGzhu6fEqGxG4bu5xqFs4buC4buTbE7hu4jhurrhurLhu4Vs4buC4buTbOG7gkdE4bqy4bu3bE7hu5VBbOG7p+G7ucON4bunbOG7p+G6tOG6suG7hWxG4bu54bqi4bqy4bu5bEbhu7nhurTGoeG6suG7t2zhu5PhurLhu7ls4bup4bq24buFbOG7peG7l+G6smzhu6XDqGzhu6fDgmzhurLhu7lHbOG7p3RHbEbhu7nDgGzhurbDgOG6suG7uWzhu6dH4bqy4bu3bOG7p3Phu4BsxrBDbOKAnOG7hOG7l+G7p+G7ueKAnWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsLWzhu6Thu5nhurJs4bun4bu54bq0bEbhurThu5XhurJs4bq2QkFs4buGR+G7k+G6smzhu7l5bEbhu7ly4bqybOG7hkfhu6nhurJsTnXDkuG7hWzhurBzw5JsxrByR2zhu4Lhu5Ns4bqw4bubQWzhu5PhurLhu7nhu4HDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsLWzFqOG7leG6tGzhuqpB4buFbOG6tnPDkmzGsEPhurLhu7ds4bqw4buhRmxO4buhRmzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bu3QeG7lUdsxrDhu4jhurzhu6ds4bun4bu5SGzhu5dmbOG7kuG6suG7uWzhu6nhurZsTkdB4buFbOG6suG7ueG7iGzhu6fhu7lIbE5HQWxOdcOSbOG6sOG7lWzGsOG7iOG6vOG7p2zhu4JDQWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osxq9zw5Lhu4Vs4buT4bqy4bu5bMWod2zigJzFqeG7seG6tOKAnWzhurBI4bunbOG6suG7leG6tGzhu6fhu4rhurLhu7ds4bun4bu5cuG6smzhu6fhu7lzRmxG4bu5d2zGsHPDkmZsYeG7uXXhurZs4bun4bu5w4Fs4bunw4JsTuG7lUFs4bqwdOG6smzhu6d04bqybE7huqBGbOKAnOG7hOG7l+G7p+G7ueKAnWzGsMO9bMaw4bubQWxGQXdGbOG7p+G7k+G6suG7uWzhurDhu4ps4bul4buX4bqy4buFbMaww43hurLhu7dsxrB34bqybEZBeOG6smzhurDhu5Vs4buT4bqy4bu5bOG7pUvhu6ds4buC4buTbOG6tuG7oUbhu4Vs4bqyw4JBbOG7k+G6suG7uWxO4bq4QWzhurbhu5XDkmzhurbhu5Vs4bq24buT4bqy4bu3bEZBeOG6smzhu4Lhu5NsRsOB4bqy4bu5bEbhu7nDgGzhu6fhuqThurJs4bu3w4BsRsOA4bqy4bu5bOG6suG7t+G7ucOD4buTZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbGHhu7l3bOG7p+G6pOG6smzhu6fGoWzhuq7hu7lHbEbhu4JD4bqy4bu3bMawQeG6suG7uWzhurDhu53hurLhu7fhu4Vs4bun4buK4bqy4bu3bOG6tnNGbOG7p+G6quG6suG7t2zhu6fhu7nhu53hurZs4bun4bu5xKjhu4FsO+G7lWzhu6nhurZsRuG7uXPDkmzhu4JEbOG6sHbhurJsRuG7guG7leG6tGzhurDhu4hHbOG6suG7t3LhurZs4buC4buI4bq8R2zhu6fDjGzGsEHhurLhu7ls4bqw4bud4bqy4bu3bE7hurhBbEdC4bqy4bu3bOG6suG7iOG6uOG7p2zhurDhu5lsxrBB4bqy4bu5bOG6sOG7neG6suG7t2zhurbhu5VmbDtzw5Js4buE4buV4bq0bMawQeG6suG7uWzhurDhu53hurLhu7fhu4Vs4bun4bu54bud4bq2bOG6ruG7ueG7q+G6tGzhu6fhu4rhurLhu7ds4bquQXfhurZs4bulROG6smxGQXjhurJsc8OSbOG7p+G7ucSo4buFbEbhuqpBbOG6sOG7mUFs4bun4bu5R8OSeeG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsLWzhu6bDgmzGsHJHZmZmZ2zhu5LhurLhu7lsxah3bOKAnMWp4bux4bq04oCdbE7hu7HhurRsTuG6pmzhurLhu7fhu4jhurpB4buFbEbhu4J04bq2bOG7t0HhuqbhurLhu7fhu4dsYeG7iMOK4bqy4bu3bMWp4buzbOG7neG6suG7hWzhurLhu7nhu4jhurLhu7dsxrDhurxGbOG7hOG7iMOJ4bqy4bu3bOG6tkdCQWzGsHRHbOG6suG7neG6tmzigJzGsEJG4oCdbOG7gsONQWzhu6fGoWzhu6fhuqThurJsxrByR2Zs4bu24bq44bq2bOG7p+G7mUFs4buE4buIw4nhurLhu7ds4bq2R0JB4buFbOG7p8SobOG6suG7ueG7iGzFqURBbOG6suG7iOG6uOG7p2zhu4ThuqpBbOG6tkRGbOG6sOG7iOG6vEZsTnXDkmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsLWw64buXQWxG4bu5d2zhurJN4buTZmzhu7ZB4bqm4bqy4bu3bEbhuqpBbOG7p+G7iuG6suG7t2xG4bu54buV4bqy4bu5bOG7guG7k2zhu4J0R2zhu4LDg2zhurLhu7nhu4hs4buT4bqy4bu5ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zGr8O9bEbhu7nhu5PDkmzGsMSQQWzhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bqu4bu5w4Hhu4VsRuG6qkFs4bqy4bu54buj4bunbOG7k+G6suG7ueG7h8OtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbOG7puG7uXDhurLhu7ds4buGR+G7k2zhuq7hu7nhuqrhurLhu7ds4bq24buTw5JsRuG7ueG6qkFmbDvhu5Xhu4Vs4bqyxqHDkmzhu7dB4bq6bOG7p+G7ueG6omzhu6fDgmzhurDhu5fhu6ds4buC4buT4bqy4bu34buFbMaww71s4bup4bq2bOG7p+G7ueG7l8OSbOG7guG7k2xO4buI4bq64bqybE7hu6FGbMOBRmzEkEFs4bqy4bu54buj4bq2bOG7p0nhurLhu7ds4bun4bu54bq0bOG6suG7t+G6pkZs4bu3QeG6puG6suG7t2zhurLhu7nhu6tmbOG6peG7iOG6uuG6smzEkEFsRsSobOG7hkfhu4xs4bqy4bu54buVbOG7k+G6suG7uWzhu6fhu7lw4bqy4bu3bOG7hkfhu5PhurLhu7ls4bqy4bud4bq2bEbhu7lHbOG7ueG6tOG7l+G7p+G7uWzhu4ZHxqFs4bqy4bu54bqi4buBZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6ws4bu34bu54bupbEbhuqpBbOG6ssOCQWzGsHfhurJsxrByw5JsRuG7ucOAbOG7k+G6suG7uWzFqHds4oCcxanhu7HhurTigJ1s4buC4buKbOG7p8ahbOG6suG7t+G7iOG6ukFs4buC4buTZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbOG7nOG6smzGsOG7iOG6vOG7p2xG4bu5w4Bs4buT4bqy4bu5bMaw4bubbE7hu6FGbOG7p8ahbOG7gsSQbOG7p+G7ueG6tGzhu6fhu7lIbOG7gkNBZmzGr+G6vEZs4bq24buI4buTbMawdEds4bq2SeG7k2xOSuG7k2zhu4JDQeG7hWzEkEFs4bul4bqgbOG7hHJHbOG6sMONw5Lhu4VsTuG6rGxG4bu5w4Bs4buC4bqobOG7pcOC4bqy4bu3bMaw4bux4buA4buFbOG6suG7ueG7iOG6suG7t2xG4buC4bq04bqy4bu3bOG7gkdERmxG4bu5QkFs4bqy4bu54buK4bqybOG7uXdG4buFbOG7gsON4bqy4bu3bMawdMOSbOG7t0Lhu6ds4bquw4Dhu5Nmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrGHhuqpBbEbDgeG6suG7uWzhurLhu7nhu6Phu6dsRuG7uXbhurZs4bqy4buV4bq0bOG6tnPDkmzhuqpsxal3bOG6tsOo4bqy4buFbOG7gkdE4bqy4bu3bOG6tuG7neG6suG7t2xGcsOS4buFbOG6tuG7iOG6uOG7gGzGsOG7o+G6suG7t2ZmZmzhurbhu5Vs4buT4bqy4bu5bOG6skfhuqpBbEbhu4JD4bqy4bu3bOG6ruG7ueG7o+G7gGzGsEPhurLhu7dsRuG7guG6tOG6suG7t2zGsEPhurLhu7ds4bqy4bu34bq04buVQeG7hWxG4buCduG6smzhurLhu7nhu5Vsxanhu4jhurhBbOG7pXfhu4BmbCzhu7nhu4jhurLhu7ds4bqy4bu5w4DhurJs4bulRGzFqeG7l+G6suG7t2xG4bu5QcO9R2zhurLhu5vhurRs4bunw4zhu5Ns4buT4bqy4bu5bOG6snbhurJsxrDhu5XhurLhu7lsRuG7ueG6qkFmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrCzhu7nhu4jhurLhu7ds4buT4bqy4bu5bMWod2zigJzFqeG7seG6tOKAnWxOQuG6smxOdcOS4buFbOG6sEfhuqrhurJs4bqy4bu54buj4bunbEbhuqpBbOKAnEbhu7lzRmzhu6Xhu5dBbOG6sOG7lWzhurbhu7FsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu6fhuqrhurLhu7figJ3hu4Vs4bqyduG6smzhu4Thu5NHbOG6tkRGbOG7ucOJQWzhu6VB4buTbOG6sOG7l+G6suG7ueG7hWzhu7dB4bqm4bqy4bu3bOG7k+G6suG7uWzhu4Dhu7lz4bqybOG7p+G7uXPhurJs4bqw4buXQWzhurLhu7fhu5PDkuG7h8OtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6wtbD/hu7nhuqrhurLhu7ds4buE4buT4bq0Zmxh4bqqQWxGw4DhurZs4bu5QcO9R2zhuq7hu5Bs4buCQ0FmbGHhu7nhu5/hurLhu7ds4bunR2w74bqmRmw54buZ4bun4bu5bOG6sOG7leG6suG7t2zhu6V24bqy4buFbOG6tuG6uEFs4bqww4ls4bqy4bu3w4ls4buC4buTbEbhu4Lhu4jhurrhurLhu7fhu4Vs4bun4bu5cuG6smzhu6fhu7nhu4jhu5Ns4bqwc+G6tmzhu6VJ4bqybOG6tuG7lWzhu6fhuqThurJs4bqw4buV4bq2bMaw4buI4bq84bunbOG7p+G7mUFsTuG7iOG6uuG6smzhu4RB4bqy4bu5bEbhu7nhu5lBbOG7guG6qGzGsOG7seG7gOG7hWzhu6fhu7nhuqJs4bq2RUFsTkF54bunbOG6suG7t0NBbEbhu7lHbEZBeOG6smxO4burbOG6ruG7ueG7meG7p+G7uWxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7gOG7uUJsTnhs4bqy4bu34buj4bq2bOG7ueG6tOG7k+G7hWzhu6fhu7nDjeG7gGzGoeG6suG7uWZs4bqlQXnhu6ds4bqy4buVw5JsRuG6qkFs4bqw4buV4bq2bMWp4buIbOG7hMSo4bun4buFbMawc0ZsxrDhu5NBbOG6tsOA4bqy4bu5bOG7gkThurLhu7ds4bu3c+G7gGxubWzhurB04bqybOG6ssOCbOG6sk3hu5NmbOG7puG7uUhsw5J24bqybEZy4bq24buFbOG6sHThurJs4bqy4buVw5Js4bqy4bu5c0ZsxrDhuqDhurLhu7lsRuG6qkFs4bqw4buV4bq2bOG7t0Hhu5VHbOG7p+G7ueG6tGzhu6fhurRBZmws4bu5c0ZsxrDhuqDhurLhu7lsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu6fhuqrhurLhu7dmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrHtBbOG7k+G6suG7uWzFqHds4oCcxanhu7HhurTigJ1sw4lB4buFbOG7p+G7ueG6omzhurLhu7fhu7nhu6lsTuG6uEFs4bqy4bu5w4DhurJsxrDDvWzhurDhu5Xhurbhu4VsRuG7ucOAbOKAnOG6tuG7sWxG4bu54buV4bqy4bu5bOG7p+G6quG6suG7t+KAnWzhu6fhuqThurJs4bqwckds4bq24bq4QWxG4bu5c8OSZmxh4bqqQWzhurLhu7fhu7nDg2xOdcOS4buFbOG6suG7ueG7iOG6suG7t2zhu6fEqGzhu4Dhu7nGoUFs4bqy4bu54bud4bqybOG6suG7ucOKbOG7p+G7iOG6ukFsxrDDvWzhu6fEkGxO4buKbEZB4bqy4bu5bEbhu7l04bqybOG6sOG7l+G7p2zhu4ZH4buT4bqybOG7p8OM4buTbOG7k+G6suG7uWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu5JHRuG7ueG6tOG7gmvDrMOt4buERuG7guG6tOG6suG7t8OsLOG7t+G6puG7p2zhu7jGoUHDrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrS/hu4DDrA==

Ngọc Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]