(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu phố lập nhóm Zalo để thông tin công việc của phố và hỗ trợ nhau khi có hoạn nạn. Mục đích rất rõ ràng, vậy nên từ khi ra đời, thông tin được các cư dân trong khu phố đưa lên nhóm Zalo cơ bản đều rất tích cực. Nhiều gia đình vốn không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nhưng đã trở nên thân hơn thông qua nhóm Zalo.
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2tqw43DjEnhuqjhuqzhuqBr4buw4bqi4buK4buQ4bu54bqsw7Lhu4TDssOC4bqi4buKw7JH4bqiw4nDsuG7jnHhuqzDsuG6ouG6quG7m+G7i2ovw43DjEnhuqjhuqzhuqBrai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOzayHhuqLhu4rDskfhuqLDicOy4bqkxalHw7LhuqzhuqLhuqrhuqbDslrhu5vhuqThuqjDsuG7r0HDssOM4bqiReG6rOG6oMOyw4zDg+G6rMOy4buxReG6rOG6oMOy4buOw4Phu7nhu7HDsuG7sUvhu5vDskfhuqLDicOy4buO4bujw7LhuqLDisOyw4xJ4buCw7LhuqzhuqLhu5vhu4rDssOC4bqiw4PDsuG7seG6qsOy4bqi4bqo4buf4bqsw7Lhuqzhu5/huqzDrMOyKUrhu7HDsuG7r8SC4bux4bqiw7JJ4bulw4zDsknEkMOySeG7o+G6rOG6oMOtw7Lhu47FqeG7kMOy4bqs4buz4bqsw7LDjE/DssOC4bqiw4PDsknhu5vDsuG7r+G7hsODw63DssOM4bqiReG6rOG6oMOyw4zDg+G6rMOy4buvTeG7guG7scOy4bux4bud4buxw7Lhu7FNw7Lhu63DueG6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LDguG6ouG7isOyR+G6osOJw7Lhu69N4bubw7LhuqThu7PhuqzDsuG6rOG6ouG6quG6psOyWuG7m+G6pOG6qMOy4bux4bq+w7Lhu6vhu6HhuqzDsuG7r+G7t+G7isOySeG7pcOMw7LDjMSC4bux4bqiw7Lhu7HDk+G7scOsw7I84bqiw4Phu7fhu4rDsuG6oMOD4bubw7Lhu6/huq7huqzhuqLDsuG7jsOJ4bqsw7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG7seG6qsOy4buvw4Phu7fhu4rDssOCw4Phu7nhuqzDsuG6oHRHw7LhuqzhuqLhu5vhu4rDssOM4bqiTeG7huG6rOG6oMOyw5Thu4rhu5Dhu7PhuqzDsuG6rOG6ok3huqzhuqDDsuG7r3DDssOMSeG7hMOy4bqs4buz4bqsw7LDjOG6osO54bqsw7LhuqLhur7huqzDssOM4bqiReG6rOG6oMOySOG7iuG7m8Oy4bqs4bqi4bqq4bqmw7Ja4bub4bqk4bqow6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2tqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs8OD4buwduG6rMOMdknDs8Oyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs8OVw4Phu63DjOG6omjDsuG7meG7l+G7jUfDlGnDsuG6onbDg+G6oOG6osOMaMOy4buR4buN4buXR8OUacOzw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4bux4but4bqsw6zhu6vhu5vhuqjDjOG6ouG7m+G6rOG6ouG6ouG6qOG7m8Os4buO4bqsL+G7rXbDjcOCw4zhuqhHL+G6rHbDlcONL8O1w7Xhu5Hhu5cv4buPxqHhu5Xhu63DtOG7j+G7j+G7jeG7meG7keG7k8OM4buP4buXxqHhu4/huqThu5kt4buPw6zhurRH4bqgw7PDsuG7m+G6pMOM4buBw7Phu7DhuqLhu4rhu5Dhu7nhuqzDsuG7hMOyw4LhuqLhu4rDskfhuqLDicOy4buOceG6rMOy4bqi4bqq4bub4buLw7PDssOVw4Phu63DjOG6ouG7gcOz4buZ4buX4buNw7PDsuG6onbDg+G6oOG6osOM4buBw7Phu5Hhu43hu5fDs8OyL2tqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu7Dhu5tHw4zDg+G6qOG6rMOza+G7ieG7oOG6rOG6osOy4bqmw4PhuqzhuqLDsuG6okPhu5vDrMOyPOG6oOG7iuG6uOG6rGjDsirhuqzDjHZJ4bqsdsOMxKlqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2s84bqi4bqq4bqmw7Ja4bub4bqk4bqow7JH4bqi4budw4zDsuG6ouG7iuG7kMOyw4zhu53hu7HDsuG7rUrhuqzhuqDDsknhu6XDjMOyw4zDicOMw63DsuG7seG6ouG6qMOy4buv4bu14bqsw7LhuqbhurrDjMOy4bqs4bqg4buj4buQw7Lhu7HhuqrDssOM4bqi4buj4bqs4bqiw7Lhu47Dg+G7s+G6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7LDguG6ouG7isOyR+G6osOJw7Lhu69x4bqs4bqgw7LhuqThu7PhuqzDsuG6rOG6ouG6quG6psOy4bqs4bq6w4PDsuG7reG7iuG6rOG6oMOy4bux4buh4bqs4bqiw7Lhu6vhu53huqjDsuG6rOG6ouG7o8Oy4bqs4buj4bqow7LDjEnhuqjhuqzhuqDDskfhuqLDicOy4bqs4buKRcODw7Lhu7HhuqLhuqrDssOM4bqi4bquw7JH4bqi4buhw4PDsuG6rOG6osOJw4zDsuG6pOG7n8ODw63DssOC4bqiReG6rOG6oMOyw4zhuqLhuq7DsuG7seG6qsOy4bqiReG6psOy4bux4bqi4bqow7Jx4bqsw7JJw4Phu7fhuqzhuqDDsuG6pnnDrMOyKOG7ksOy4but4bqow7Lhu7Hhu6HhuqzhuqLDsuG7q+G7neG6qMOy4bqk4bujw7Lhu63huqjDsuG7seG6ouG6qsOy4bqi4bub4buQw7Lhu6/Dg8Oy4buO4bu5w7LDjcOD4bqs4bqiw7JJ4bubw7LDguG6ouG7isOyR+G6osOJw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhuqPhu5vhu4rDssOC4bqiw4PDssOM4bqiReG6rOG6oMOyw4zDg+G6rMOy4buvTeG7guG7scOy4buvceG6rOG6oMOyw4xJ4buz4bqsw7LhuqzhuqLhuqrhuqbDrcOy4bqmw4rDg8Oy4bqs4bqgTeG7hsODw7LDjOG6ouG7s+G6psOy4buO4buj4bqow7LhuqbhurrDjMOy4buSw63DssOC4bqiw4Phu7XhuqzDsuG7seG6okvDsuG6rOG6osO54bqsw7Lhu7FL4bubw7Lhu7HhuqjhuqzDsuG7seG6ouG6qsOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7JH4bqiw4nDsuG7r8OD4buz4bqsw7LDjMOD4bu1w4zDsuG6pOG7s+G6rMOy4bqs4bqi4bqq4bqmw7Lhu7HhuqLDksODw7Lhu6vhu4DDg8Oy4bqs4bqqw4PDsklz4bqs4bqgw7Lhu7HhuqrDsuG7jsOD4bu54buxw7LhuqDhuq7DssOM4bqi4bquw7LhuqDhuqpHw7Lhu5LDsuG7juG7gMODw7LhuqzhuqLhu5vhu4rDrcOy4buvc+G6rOG6oMOy4bqs4buj4buQw7LhuqThu5/Dg8Oy4butc+G6rMOy4bqmdMOMw7LhuqzhuqLhu5vhu4rDsuG6rOG6ok3DssOM4bqi4bu1w6zDsuG7sOG6ouG6sMOy4butQ+G7m8OySeG7hsODw7LhuqzhuqLhuqrhuqbDslrhu5vhuqThuqjDsuG7juG6rsOyw4LhuqJF4bqs4bqgw7LDjOG6okHDsuG7seG6ouG7iuG6rOG6oMOy4bqmRcODw7LDjElN4buG4bqs4bqgw7Lhu47hu4DDg8Oy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqzhuqBN4buGw4PDssOM4bqiw4Phu7Xhu4rDssOM4bqiw7nhuqzDssOM4bqiw4Phu7nhuqzDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G7rsOD4buz4bqsw7LDjMOD4bu1w4zDrcOy4bux4bqiS8Oy4bqs4bqiw7nhuqzDsuG7r3HhuqzhuqDDssOM4buKw43DsuG7seG7oeG6rOG6osOy4bur4bud4bqow7LhuqzhuqLDicOMw7Lhu7HhuqLhuqrDsuG7r3HhuqzhuqDDssOMw4Phu7VHw7LDjOG7isONw7LDguG6ouG7neG7scOy4buO4buAw4PDsuG6rOG6usODw7Lhu63hu4rhuqzhuqBow7LigJzDoeG6osOJw7LDjOG7m8Oy4bqk4bujw7JH4bqiw4nDsuG7jnHhuqzDsuG6ouG6quG7m8Oy4bqm4bujw7LhuqThu5/Dg8Oy4bux4bqqw7Lhu69O4bubw7Lhu45P4bubw7Lhu6vGsOG6rMOtw7Lhu45P4bubw7LDlOG7peG7iuKAncOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buuTeG7guG7scOyw4zhuqJBw63DsuG6rOG6osOD4bu34buKw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsuG7juG7o+G6qMOy4bqiTeG7hOG6rOG6oMOyTuG6rOG6oMOsw7Lhu7DhuqrDsuG6rOG6oE3hu4bDg8Oy4buxQuG6rMOy4buvceG6rOG6oMOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7Lhu7HDueG7isOy4buv4bufw4PDsuG6pOG6qOG7n8ODaMOyPOG7ikXDg8Oy4bux4bqi4bqqw7LDjOG6ouG6rsOyR+G6ouG7ocODw7Lhu6vDg+G7tcOMw7JI4buK4buh4bqsw7LhuqThu5LDsuG7seG6ouG6qsOy4bux4bqiTsOsw7Lhu7DhuqrDsuG7q8OD4bu1w4zDsuG6oMOD4buMw7Lhu47hu7nDssONw4PhuqzhuqLDsuG6pkXDg8Oyw4xJTeG7huG6rOG6oMOy4bqk4bujw7Lhu7Hhu53Dg8Oy4bqg4bquw7Lhu6/DueG7isOsw7Lhu7DhuqLhu4jhuqzhuqDDsuG6rOG6qsOy4bux4bqi4bq2w7Lhu6vDg+G7tcOMw7Lhu7Hhu53Dg8Oy4bqk4buCw4PDsuG7sUvhu5vDsuG7seG6ouG7iOG6rOG6oMOy4bqs4bqqw7LDjOG6okXDg8Osw7LDoeG6ouG7ocODw7LhuqzhuqLhu4DDsklz4bqs4bqgw7LDguG6ouG7isOyR+G6osOJw7Lhuqzhu6Phu5DDsuG6pOG7o8Oyw4LhuqLhu4rDskfhuqLDicOy4buOceG6rMOy4bqi4bqq4bubw6zDsmJFw7Lhu45x4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDssOM4bqi4bquw7Lhu7FOw7JJ4buGw4PDsuG6rOG6ouG6quG6psOsw7Ip4bujw7LhuqDDg0TDg8Oyw4zhuqLhuq7Dsknhu4bDg8OyR+G6osOJw7LhuqThu4pF4bqsw7Lhu6/Dg8Osai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4buw4bqi4buKxrDhuqzDsuG7q+G6sMOy4bux4buKw4nDg8Oy4bqsceG6psOtw7Lhu6vhu5vhuqzDssOMw5PDskjhu4rhu6HhuqzDssOC4bqi4buKw7JH4bqiw4nDsuG6pOG7n8ODw7Lhu6/hu7XhuqzDssOMT+G6rOG6oMOy4bqs4bqi4bujw7LDjOG6okXhuqzhuqDDsuG7q+G7neG6qMOyw4Lhu7XDsuG6ouG6qOG7n+G7seG6osOyw4zhurzDsuG7seG6ok7hu7HDsuG6pMOD4buz4bqsw7LhuqLhuqjhu5vhuqzDssOC4bqi4buKw7JH4bqiw4nDsuG7juG7o8Oy4buOxanhuqzDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOySOG7isagw7LhuqTDg+G7s+G6rMOy4bqgw4Phu5vDrMOy4buw4bqiTeG7m8Oyw4LhurBHw7LhuqDDg+G7ocODw7LDjOG6osSC4bux4bqiw63DssOM4bqi4bquw7Lhu7HhuqJLw7LhuqzhuqLhu6PDsuG6rOG7ikXDg8Oy4bux4bqi4bqqw7Lhu69ww7LhuqzhuqrDg2jDsmJx4bqsw7LhuqLhuqrhu5vDsuG6rOG6ouG7o8OyduG6psOyw4zhuqLhu6VHw7LhuqRy4bqmw63DsuG6rOG7s+G6rMOy4bqsceG6psOy4bqs4bub4buQw7LhuqzhuqLhu6PDsnbhuqbDssOC4bqiReG6rOG6oMOy4but4bud4bqmw7Lhu7HhuqLhu4rhuqzhuqDDsuG6psO54bqmw7Lhu47hu4DDg8Oy4bux4bud4buxw7Lhu6vhu53hu7HDsuG7r8O54buKw6zDsuG7quG7m+G6rMOyw4zDk8OySOG7iuG7oeG6rMOyR+G6osOJw7LhuqzhuqBN4buC4bqs4bqgw7Lhu7HhuqLEguG6rMOy4bqmdMOMw7JJ4bubw7Lhu47hu7fDrMOyIeG6ouG6qOG7oeG6rOG6oMOy4bqi4bq+4bqsw7LDjOG7iuG7p+G6rMOy4bqs4bub4buQw7LDguG6okXhuqzhuqDDssOM4bqi4bul4buQw7Lhu6/hu6HDsuG7r+G6uuG6rOG6oMOy4bqg4bquw7Lhu6/hu7XhuqzDsuG7seG6ouG7iuG7kOG7ueG6rMOy4bqkw4Phu7PhuqzDsuG6ouG6qOG7m+G6rMOyw4LhuqLhu4rDskfhuqLDicOy4bqs4buM4bubw6zDsjzhuqLhuqrhuqbDslrhu5vhuqThuqjDsuG7sUvhu5vDskfhuqLDicOy4buxTOG6rOG6oMOy4bux4bqideG6rOG6oMOy4buxQuG6rMOy4bubw4PDssSCw7Lhu4DDg8Oy4bqmw4rDg8Oy4buv4buz4bqmw7LhuqzhuqJNw7LDjElN4buA4buxw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu5rhu4rDjOG6ouG6qEnDs2so4bub4bqmw7JiTGovR2s=

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]