(vhds.baothanhhoa.vn) - Khu phố lập nhóm Zalo để thông tin công việc của phố và hỗ trợ nhau khi có hoạn nạn. Mục đích rất rõ ràng, vậy nên từ khi ra đời, thông tin được các cư dân trong khu phố đưa lên nhóm Zalo cơ bản đều rất tích cực. Nhiều gia đình vốn không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nhưng đã trở nên thân hơn thông qua nhóm Zalo.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5Xhu5nhu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7lT1Cw5RT4bqk4buA4bufTuG7n+G6vELDlOG7n8OTQsON4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fDtOG7mS/hu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lTNCw5Thu5/Dk0LDjeG7n8OK4bu3w5Phu5/hu4BC4buC4bq+4bufWuG7p8OK4buG4buf4bqi4bqm4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gOG7n8OASeG7gOG6quG7n1BD4bqkw4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OTQsON4bufUMaw4bufQsSo4bufw5Xhu4xN4buf4buAQuG7p8OU4buf4bq8QkPhu5/DgOG7guG7n0Lhu4bhu6nhu4Dhu5/hu4Dhu6nhu4DDteG7nzXhu5jDgOG7n+G6okTDgELhu5/hu4zhu7PDleG7n+G7jEjhu5/hu4zGsOG7gOG6quG7j+G7n1Dhu7dT4buf4buA4bqy4buA4bufw5Xhu5zhu5/hurxCQ+G7n+G7jOG7p+G7n+G6okxD4buP4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gOG7n+G6osagTcOA4bufw4DFqcOA4bufw4DGoOG7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hurxCw5Thu5/Dk0LDjeG7n+G6osag4bun4bufw4rhurLhu4Dhu5/hu4BC4buC4bq+4bufWuG7p8OK4buG4bufw4BK4bufw4Hhu6vhu4Dhu5/huqLDgsOU4buf4buM4buzw5Xhu5/DlUTDgELhu5/DgOG7osOAw7Xhu582QkPDgsOU4buf4bqqQ+G7p+G7n+G6osSQ4buAQuG7n1DDjeG7gOG7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4Dhu4Lhu5/huqJDw4LDlOG7n+G6vEPhuqThu4Dhu5/huqp3w5Phu5/hu4BC4bunw5Thu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu59Sw5RT4bqy4buA4buf4buAQsag4buA4bqq4buf4bqi4bux4bufw5Xhu4xO4buf4buA4bqy4buA4bufw5VCw73hu4Dhu59CSuG7gOG7n8OVQknhu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4buf4buAQuG7guG6vuG7n1rhu6fDiuG7hsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu5lD4bq+4bqq4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6NDPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n3XDueG7ocOTUuG7jeG7n0LDg0PhuqpCw5XDsuG7n3Phu6HDucOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXPDuS9w4bulw7rhuqBycHDhu6F1c3TDlXDDueG7pXDDinUtcMO14bq6w5Phuqrhu6Phu5/hu6fDisOVa+G7oz1Cw5RT4bqk4buA4bufTuG7n+G6vELDlOG7n8OTQsON4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fDtOG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o3XDueG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujc+G7ocO54buj4bufL+G7leG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7leG7keG7quG7gELhu5/hur5D4buAQuG7n0JG4bunw7Xhu5824bqqw5TDjOG7gMOy4bufW+G7gMOVw4Phu4zhu4DDg8OV4buT4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U2QuG7guG6vuG7n1rhu6fDiuG7huG7n8OTQsWpw5Xhu59Cw5RT4bufw5XFqcOA4buf4bqg4buY4buA4bqq4buf4buM4buzw5Xhu5/DlcONw5Xhu4/hu5/DgELhu4bhu5/huqLhurThu4Dhu5/hur7hu4rDleG7n+G7gOG6qsawU+G7n8OA4buC4bufw5VCxrDhu4BC4bufUEPhurLhu4Dhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6vELDlOG7n8OTQsON4buf4bqi4but4buA4bqq4bufw4rhurLhu4Dhu5/hu4BC4buC4bq+4buf4buA4buKQ+G7n+G6oMOU4buA4bqq4bufw4Dhu6vhu4BC4bufw4HFqeG7huG7n+G7gELGsOG7n+G7gMaw4buG4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/Dk0LDjeG7n+G7gMOUSUPhu5/DgELhu4Lhu5/DlULEkOG7n8OTQuG7q0Phu5/hu4BCw43DleG7n8OK4bupQ+G7j+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw5VCxJDhu5/DgOG7guG7n0JJ4bq+4bufw4BC4buG4buf4but4buA4buf4buMQ8OC4buA4bqq4buf4bq+4bqww7Xhu580VOG7n+G6oOG7huG7n8OA4bur4buAQuG7n8OBxanhu4bhu5/Disaw4buf4bqg4buG4bufw4BC4buC4bufQuG7p1Phu5/huqJD4bufUOG6pOG7n+G7jkPhu4BC4buf4buM4bun4buf4bq8QsOU4bufw5NCw43DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVYuG7p8OU4buf4bq8QkPhu5/DlUJJ4buA4bqq4bufw5VD4buA4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqLhu63hu4Dhuqrhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G7gELhu4Lhur7hu4/hu5/hur7EqEPhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw5VC4bqy4bq+4bufUMaw4buG4buf4bq+4buKw5Xhu59U4buP4buf4bq8QkPhurThu4Dhu5/DgELhu5Thu5/hu4BCw73hu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n8OA4buG4buA4bufw4BC4buC4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/Dk0LDjeG7n+G6okPhurLhu4Dhu5/DlUPhurTDleG7n8OK4bqy4buA4buf4buAQuG7guG6vuG7n8OAQuG7nkPhu5/DgUtD4buf4buA4buCQ+G7n+G7jHbhu4Dhuqrhu5/DgOG7guG7n1BD4bqkw4Dhu5/huqrEkOG7n8OVQsSQ4buf4bqq4buCw5Phu59U4bufUEtD4buf4buAQuG7p8OU4buP4buf4bqiduG7gOG6quG7n+G7gMawU+G7n8OK4bupQ+G7n+G6oHbhu4Dhu5/hur53w5Xhu5/hu4BC4bunw5Thu5/hu4BCxqDhu5/DlULhurTDteG7nz1CReG7n+G6oEbhu6fhu5/hu4xMQ+G7n+G7gELhu4Lhur7hu59a4bunw4rhu4bhu59QxJDhu5/hurxCSeG7gOG6quG7n8OVQuG6puG7n8OAQsOU4buA4bqq4buf4bq+SUPhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n1BLQ+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw5VCQ+G6tMOU4bufw5VCw73hu4Dhu5/DlUJD4bqk4buAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lSVD4bqy4buA4bufw5VD4bq0w5Xhu4/hu5/DgELhu5Thu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqLhu63hu4Dhuqrhu5/DlcOU4buO4bufw4Dhu6vhu4BC4bufw4HFqeG7huG7n+G7gELDjcOV4bufw4BC4buC4buf4bqi4but4buA4bqq4bufw5VD4bq0w5Phu5/DlcOU4buO4buf4bq8QsWpw4Dhu59QS0Phu5/hu4Dhu4pD4buf4bqgw5Thu4DhuqrDsuG7n+KAnOG6rULDjeG7n8OV4bun4bufw4rGsOG7n8OTQsON4bufUOG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fhu5/hur7GsOG7n8OK4bupQ+G7n8OA4buC4buf4bqi4bua4bun4bufUOG7nOG7p+G7n8OB4bu54buA4buP4bufUOG7nOG7p+G7n1Lhu7PDlOKAncO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5UlxqBNw4Dhu5/DlULhuqbhu4/hu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/hu4DhuqrGoExD4bufUMaw4buG4bufQsagTuG7gOG6quG7n+G7muG7gOG6qsO14bufPeG7guG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/DgOG7hOG7gOG7n+G6ouG7reG7gOG6quG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgMO9w5Thu5/huqLhu6lD4bufw4rhu4bhu6lDw7Lhu582w5RJQ+G7n8OAQuG7guG7n8OVQsSQ4bufw5NC4burQ+G7n8OBQ+G6tMOV4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVOG7n8OAQuG7guG7n8OAQuG7msO14bufPeG7guG7n8OBQ+G6tMOV4buf4bqqQ+G7oOG7n1DhuqThu5/hu45D4buAQuG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/Disaw4bufw4DFqUPhu5/huqrEkOG7n+G6osO9w5TDteG7nz1C4buQ4buA4bqq4buf4buA4buC4bufw4BCw4nhu5/DgUPhurTDleG7n8OAxalD4bufw4pNQ+G7n8OA4buU4bun4bufw4BC4buQ4buA4bqq4buf4buA4buC4bufw5VCSUPDteG7n+G6rULhu6tD4buf4buAQkvhu5/hu4x24buA4bqq4buf4bq8QsOU4bufw5NCw43hu5/hu4DGsFPhu5/Disaw4buf4bq8QsOU4bufw5NCw43hu59Q4but4buA4bufQuG7guG7p8O14buf4buFSeG7n1Dhu63hu4Dhu59C4buC4bun4bufw5VCxJDhu5/DgOG7muG7n+G7jExD4buf4buAQuG7guG6vsO14bufNcaw4buf4bqqQ0dD4bufw5VCxJDhu5/hu4xMQ+G7n8OTQsON4bufw4rDlEnhu4Dhu5/huqJDw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lT1Cw5Thu7nhu4Dhu5/DgUXhu5/DgMOUw41D4buf4buA4but4bq+4buP4bufw4Hhu6fhu4Dhu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/hurxCw5Thu5/Dk0LDjeG7n8OK4bupQ+G7n+G6ouG6tOG7gOG7n8OV4buc4buA4bqq4buf4buAQsaw4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OBxanhu4bhu5/hurzhurThu59C4buG4bupw4BC4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OKQ+G6suG7gOG7n0Lhu4bhu6fhu4Dhu5/hurxCw5Thu5/Dk0LDjeG7n1DGsOG7n1Dhu7fhu4Dhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DksOU4buk4bufw4pD4bqy4buA4buf4bqqQ+G7p8O14bufPULGoOG7p+G7n+G6vEXDk+G7n+G6qkPhu6tD4bufw5VCRMOAQuG7j+G7n8OVQsSQ4bufw4BC4buU4buf4buAQsaw4buf4buAw5RJQ+G7n8OAQuG7guG7n+G6ouG7seG7n+G7gOG7gkPDsuG7n+G7heG7reG7gOG7n0Lhu4Lhu6fhu5/hu4BCxrDhu5/Dg+G6vuG7n8OVQuG7s8OT4bufw4rhu6/hur7hu4/hu5/hu4DhurLhu4Dhu5/hu4Dhu63hur7hu5/hu4Dhu6dT4buf4buAQsaw4bufw4Phur7hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6oMWp4bq+4bufw4BCw5Thu4Dhuqrhu5/hur7DveG6vuG7n1BLQ+G7n8OAxanDgOG7n8OBxanDgOG7n+G6osO9w5TDteG7nyPhu6fhu4Dhu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/Dk0LDjeG7n+G7gOG6qsagTeG7gOG6quG7n8OAQkThu4Dhu5/hur53w5Xhu5/hu4zhu6fhu59Qw4LDteG7nzNC4buG4bur4buA4bqq4bufQkrhu4Dhu5/DlcOU4bu14buA4buf4buA4bunU+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw5VC4buzU+G7n+G6ouG7q+G7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G6qsSQ4buf4bqi4bq04buA4bufw4BCw5RT4bqk4buA4bufw4pD4bqy4buA4bufQuG7huG7p+G7gOG7n+G6vELDlOG7n8OTQsON4buf4buA4bug4bunw7Xhu582QuG7guG6vuG7n1rhu6fDiuG7huG7n8OA4buU4bun4bufw5NCw43hu5/DgOG7luG7gOG6quG7n8OAQnjhu4Dhuqrhu5/DgOG7hOG7gOG7n+G7p0Phu59E4bufS0Phu5/hur7EqEPhu5/huqLhurLhur7hu5/hu4BCxqDhu5/DleG7jMagS8OAw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Phu6bDlMOVQuG7huG7jOG7o+G7lTThu6fhur7hu5/hu4Xhu5bhu5kvw5Phu5U=

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]