(vhds.baothanhhoa.vn) - Cái giọng chua ngoa, cay nghiệt của người bà cứ oang oang như thế cũng đã thành sự thường ở khu này. Cái nhà ấy ít khi nào yên ổn...
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOZ4bq64buyw5kt4bqgT+G7isONw5J0d0/hurpJw5l1duG7qeG6qeG7nOG7indPw5XDksONw7nDucO5d8OSw4xYw5LDjXfhurjhu6zhuqB3w5lV4bq+d0Xhu4zDksawL8OMeeG7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bupIOG6ouG7infDjeG7isOUw5LDjXdFw4zhu6ThuqB3w5LDjeG7jOG6oMO6d0XhuqDhu7R3w5LDjcOM4buKRsOZd0Xhu6jhuqB3w5LDjeG7sOG7oOG7infEkMODd0Xhu6x34buM4bqgw5LDjXfhu4zhuqDDksONd8OSw4zhu7B3w5nDjOG7gndF4buqw5LDjXfhurjhurB3w5nDjMODw5LDjHfDmlZ3w5nDjOG7sOG7oMOSw413UXdOw4zhu6R3w5LDg+G7tMO5dyDhuqLhu4p3w5LDjMODd+G6qOG7tHfhu4jDmXdOw4zhu4p3w5LDg+G7jHfhu7Thu4bDknfhu5rDksO5w7nDucawL1Phu6nGsFN3w5rDmeG7tE/hurrhu592w5nhurrhu7LDmS3huqBP4buKw43DknR3TeG7pMOaw5nhu4pJ4bu0dXbhu6nGsOG7isOTw413RU/huqDDmsOa4bufdsOJw5nDjOG7pMOTxJB34buKIOG6usOSw5nhurpVdnfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDneG7isOJw5nDjHR3QXh4U+G7snV3w4zhurrhu4rDjcOMw5l0d+G7teG7ueG7uVPhu7J1dnfDmlVF4bufdi8vRcOJw5LDucSQ4bqg4buMw5nDjOG6oMOSw4zDjOG7jOG6oMO5WcOSL8OJ4bq6w5pOw5nhu4xTL8OS4bq6w53Dmi/DvcO94bu1QS/DvXjhu7fDieG7s3nhu7Xhu7V5w71Bw5nhu7N44bu1w4FPQS3EkOG7jC3DkuG6oOG7jC1F4buk4bqgLcOJ4buk4bqgLcOZVeG6ui1Ow7lNU8ONdnfhuqBPw5nhu5924bqp4buc4buKd0/DlcOSw43DucO5w7l3w5LDjFjDksONd+G6uOG7rOG6oHfDmVXhur53ReG7jMOSdnfDneG7isOJw5nDjOG7n3ZBeHh2d8OM4bq64buKw43DjMOZ4bufduG7teG7ueG7uXZ3L+G7qcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMg4bqgU8OZ4buK4buMw5J2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOZ4bq64buyw5kt4bqgT+G7isONw5J0d0XhurrDksOZ4bq6VXV24bup4bunP8OSw4x3w5Phu4rDksOMd8OMw5ThuqDDuXfhuqnDjeG7pOG7lsOSdHfEg8OSw5nhurpVw5LhurrDmcWpxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w5nhurrhu7LDmS3huqBP4buKw43DknR3TeG7pMOaw5nhu4pJ4bu0dXbhu6ktd+G7i+G6oOG7pHfDkuG7juG7indFw4zhu4x3w5Phu4p3xJDhu4rhu4LDmXfDksOM4bq8w7p3TsOM4buYw5LDjXfDk+G7infDmcOMxKh3RcOVw5J34bqg4buKd0/huqjhu7R3w5nhu4rhu4TDknfDmeG6oOG7pHfhurhHd1Thu6Thu4bDknfDmVXhu4bDknfEkOG7lsOSd1VX4bqgd8OTw4LDmXfDkljhuqDDuXfDrOG6osOSw413w43hu4rhu6B3w5LDjeG7jMOD4buKd8OZ4bqg4bukd1nhu57hu4p3w5Phu4p3UXfDksOMw4N3ReG7jndFw5XDknfhuqDhu4p3w5JY4bqgd+G6uOG6rOG7pMO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHZ3w5rDmeG7tE/hurrhu592w5nhurrhu7LDmS3huqBP4buKw43DknR3TeG7pMOaw5nhu4pJ4bu0dXbhu6ktdyDDjOG6ouG7pHfDkuG7juG7indV4buW4buKw7p3RcOM4bqi4bukd07DjOG7mMOSw413T+G6qOG7tHfDmeG7iuG7hMOSd0Xhu6jhuqB3xJDDg8O5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6ktdyV3w4PDunfDk+G7indPxILhu4p3RcOVw5J3ReG6sOG7infDg8O5d+G6pcOM4buYw5LDjXfDk+G7infDmcOMxKh34bqg4buKw7p3w5nhu4rhu4TDkndF4buo4bqgd8OZ4bqg4bukd8OZVnfDksOM4buK4buGw5J3w5PDlEV3ReG6osOSw4x3w5PDg3fEkOG6oOG7tHfDg8O5w7nDuXfhuq3hu57hu4p34oCcw5Lhu6zDmXfDk+G6ssOZ4oCdd1XhuqB3w5PDg3fhurjhurB3w4zDlEV3w5nDjOG7juG7infhurjhu4rhu4bhu6R3w5nhu4zhuqDDunfhurbDkndF4bqyU3dZw4LDmXfDmcOM4buCd8OZw4zEqHfDmuG6oOG7pHfDksOD4bu0d0/hu57DkndP4buGw5J3RcOVw5J3VeG6oHdF4bqi4buKd8ON4buK4buUw5LDjXfDjcSoc3fhu4vhu4h3ReG7jMOSd8OTw4p3w5Phu4p34bq44buKd0/Dg8OTd1nhu4R3w5nDjMSod0XDjOG7gsOZd1nhu57hu4p3w5nhuqDhu6TDucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupLXciw4N34bq44buKd8OTw4N3w5PhuqJFw4zDunfDmuG6oOG7jHdTw4zhuq7hu4p3w4nDlOG6oMO5dyDDjOG6ouG7pHdOw4zhu5jDksONd0/huqjhu7R3w5nDjMSod1nhu4pGRXfDjcSod0XDjOG6ouG7pHdTw4zhuq7hu4p3w5pQw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDhuqLhu4p3w43hu4rDlMOSw413RcOM4buk4bqgd8OSw43hu4zhuqDDundF4bqg4bu0d8OSw43DjOG7ikbDmXdF4buo4bqgd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3xJDDg3dF4busd+G7jOG6oMOSw4134buM4bqgw5LDjXfDksOM4buwd8OZw4zhu4J3ReG7qsOSw4134bq44bqwd8OZw4zDg8OSw4x3w5pWd8OZw4zhu7Dhu6DDksONd1F3TsOM4bukd8OSw4Phu7TDuXcg4bqi4buKd8OSw4zDg3fhuqjhu7R34buIw5l3TsOM4buKd8OSw4Phu4x34bu04buGw5J34buaw5LDuXfhuqXDjOG7mMOSw413U8OM4bqu4buKd8OTw4p3RcOM4buWw5LDjXdZ4bue4buKd0Xhu4zDknfDieG6rOG7pHdF4bqw4buKd8OSw4zhuqDhu6R3RcOM4buId0XDjOG7juG6unfDmcOMxKh3ReG7qsOSw413T8ODd+G7mMOSw413RcOM4buWw5LDjXfDkuG6osOZd1Xhu7BQ4bukd0XDjFfhu4p3xJDhu57hu4p3WVDDunfEkMODd1lQd1Thu6ThuqLDmXfDmcOM4bqi4buMw7p3w5PhurLDksONd8OSw4zhu4rhu4JFd0Xhu4zDkndF4bqi4buKw7l34bqpw4zhu4rhu4Thu6R3TsOM4buKd8OZw4zhuqjhu7R34bq44bus4bqgd0Xhu4zDknfDk+G7nuG7infDjMOURXfDmeG7nuG7indP4bueU3fhu7l3ReG7qsOSw413w4zhurbDksONd8OT4bqi4bukd0XhurDhu4p3T8SC4buKw7p3ReG7jnfDksON4buw4bug4buKd8OZ4buQd+G7tnfDksON4bqiw5J3w5LDjUPDk8O6d0XDjOG6vFN3w5Phu4pGw5LDjXTGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qS13w63hu5bhu4p3w5nDjOG6tMOSw413w5LDg+G7tHdF4buqw5LDjXfhurjhu4LDknfDjOG7sHfDmuG7nsOTd8OZw4zhu5jhu4p3w5PDg+G7pcawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqj4buK4bqgd+G6uMSow5LDjHfDksOMw4N34bqo4bu0d0Xhu6rDksONd8OZw4zhu7Dhu6DDksONd8OZVVF3w5nDjMODw5LDjHfhurjhu4R3w5nDg+G7infEkMODw5J3w5nhuqLDksO6d0XDjOG7pOG7tEbDkndV4bqgd0XDjOG7pOG7tEbDkndZw4Phu4x3ReG7qOG6oHfDk+G6qOG7tHfigJzEkMODd8OZ4bqiw5PigJ13w5LDjOG7iuG7hOG7pHdFw4zhu6Thu7RGw5J3w5lV4buMw5LDjXfhu7Lhu47Dk8O5dyDDjEp3WVB34buy4bq6w5N3RcOM4buuw5LDjXdOw4zhu453RcOMSuG7pHdZ4bue4buKd1nhu4pGRXfDksOD4bu0d0/hurLDk8O6d8OSw4zhu4rhu4Thu6R3T+G7pkV3w5Phu7BQw5J3ReG7nnfDk+G6ssOSw413ReG7jMOSd+G6uEd3w5PDg3dFw4xX4buKd+G6uOG7msOSw413RcOM4buMd8OM4bqud8OJxIJ0xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6ktdyDhuq53w5LDjcOD4bu0d8OMw5RFd07DjOG7mMOSw413T+G7jHfDjMOURcO6d0XDjEt3xJDhu4rhu4LDmXdF4bqyw5N3w5PDgsOZd1nDg+G7jHdF4bqi4buKd8OZ4buKd1nhu4rDuXfhuqnDjMODd8OTxKjDksOMd8OSw43DjMOo4buMd07DjOG7mMOSw413xJDhu4rhu4LDmXfDk8ODd8OTUXfDk+G6ssOZd1XhuqB3w5nDjMSod8OZw4zhu4rhu4bDknfDjMSCd8OS4buOd8OSw4zEqMOSd1nDg+G7jHfDkuG7jndOw4zhu4rDksOMw7p3w5Lhu453w4nDqHfEkEvhu6TDundF4buMw5J34bui4buKw7nDucO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6ktdyDhu4zDkndPw4PDk3fDjcSod8OTw4N3w5PDinfDkuG7juG7indF4buMw5J3w5nDjOG7gsO6d+G6uOG7rOG6oHdF4buMw5J34bqow5N34busRXdTw4zhuqzDknfDmVXhuqrDksO6d8OSw43DjMOow5J3w5LDjcOMw4rDknfDmVXhu4zDksONd8OS4buw4bueRXfDk+G6ssOZw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG6o+G7ikLDkndF4bqid0XDjOG6vMOTd8OZw4zhu57DmcO6d8OSw4zhu7B3RcOMS3dFw4zhu6B3ReG7jndZQuG7tMO6d8SQw4N3w5PDinfDmeG6oOG7tHdP4bq2w5N3T+G6tsOTd0XhuqLDkndFw4zhu5rhu4rDunfDjeG6tMOSd8ON4buKw5TDksONdMawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupLXdp4buk4bqg4bu0d1nDg+G7jHfDjMOURXfEkMOD4buKd8OSw43huqDhu7R3RcOM4buMd8OZ4bqg4buMw7p34oCcReG7jnfDmeG7iuG7hMOSd8OT4bue4buKd0/Dg8OTd1PDjOG7iuG7hMOSd+G6uOG7sFBFd8OZw4zhu4rhu4bDknfDjMSC4oCdw7p3RcOM4busd8OSw43DjMOo4buMd8OSw4zhu7B3xJDhu5R3w5PDinfDk8OD4bu0d8OZw4zEqHfDksON4buw4bug4buKd8OZ4bqgd07DjOG7isOSw4x3TsOM4buKw7p3w5LDg+G7tHfDksOUd8OSw4zhurx3ReG7jMOS4bulxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhu4vhu4rhu4LDksONd0XDjFfhu4p3w5PhurLDksONd0Xhu6jhuqB3w5LDjeG7sOG7oOG7infDk8OKd1lEw5J3w5nhu4rhu4JTd8OZxq9Fd0XDjOG6osOZd0XDjOG7puG6oMO6d1nhurbDksONd1nhuqTDksONd0Xhu4zDknfDksON4buSd1Thu6Thu4bDuXcx4bus4bqgd8OZVeG6vndP4bqkw5LDjXdPw4LDksONd8OSw43hu5bhu4p3WcOD4buMd8SQw4PDknfDjMOURcO5d+G6qeG7jndZ4buK4buCw5l3w5LDjFjDksONd8OJw5XDksONd0XDjFh3w5LDjMOV4bq6d8OSw4zhu4zDisOZd8OS4buw4bueRXfDk+G6ssOZd0/hu4bDknfDmVXhuqDDksONd8ON4buK4bqo4bu0d8OZVeG6ssOSw410d+KAnOG6pcOM4buKd8SQxILDknfEkEp3T+G6oHfDk+G6ssOSw413w5PGoMOZd0XhuqJFw4x3WeG7mHdP4buId8OZw4zEqHdV4bqow5l3ReG7jnfDmcOMR3fDksON4buk4bu04buGw5J3w5LDjOG6rMOSd+G6uOG7gsOSd8OZ4buud8OSw4xYw5LDjXfDksON4buw4bug4buKd8OMw4PDksONd+G7suG7jsOTd8OZw4zhu4hFw4x3w5rhu4zhu4p3w5Phu47hu4rDunfDmeG7rnfDksOMWMOSw4134buYw5LDjS/EkMODd8Oa4buCU3dRd0Xhu6J3VOG7pOG6oMOSd8SQ4buUw7p3w5PDinfEkMSCw5J3T8ODw5N3WeG7ikZFw7p3w4nFqHfEkMSCw5J3RcOM4buw4bqgd8OTxqDDmXdP4bqqw5J3w43DglN3w4zDlMO5w7nDuXfDo+G7jMOCRXdF4buqw5LDjXdF4buOd8OZw4xHw7p3RcOM4bqkw5LDjXdZxKh3T+G7iHfDieG7jHfDjcSod1Thu6ThuqDDknfDmVXDlMOSw43DundFw4xLd+G6uOG7osOSd8ON4buK4bquw5J3xJBR4buKd8SQxILDkndPw4N3w5lV4bq+d0Xhu4zDknfDk8ODd8OZw4zhu5jhu4rDucO5w7nigJ3DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMk4bukw5nDjOG7jFV24bupw6Phu4zDg8OSw4134bqn4buKw5LDjMawL1Phu6k=

Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]