(vhds.baothanhhoa.vn) - Người nhà phải nhập viện điều trị, bà Yên vội vàng thu vén công việc, đồng thời cầm hết số tiền tích cóp lâu nay bắt xe lên thành phố. Để hơn 10 triệu đồng trong túi áo mang theo, bà lo nơm nớp, cứ sợ bị móc. Cũng may, lên đến cổng bệnh viện, mọi thứ còn nguyên.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zhu7HhuqU3IOG7mOG6syPhu5jhu7Qh4buYw50uw6Hhu5hbLlPDneKApsOSLy7hu5bhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxdOG7tlLhu7Lhu5Lhu4zhu60sY+G6oyHhu5ggLlThu5jhurEuw5oh4buYIC5W4bqx4buY4bq7ISYg4buY4bu0ISrhuqXhu5jDouG6szxM4buYWVThu5jhur4kIOG7mOG6uzkh4buY4bq7VCAs4buYw6Iu4bql4buY4bq74bu4IOG7mMOdNiAs4buY4bq7ISbDnUzhu5jhu7Q4ICzhu5jDoi7huqMh4buYw53hu64i4buYLiXDouG7mOG6tTfhu5jDoiEqIOG7mMOiKMOdLuG7mMOdMeG6seG7mF3hu7DhuqXhu5ggUuG6v+G7mFnhu6bDouG7mMOq4bu24buYXSQg4buYw6IuVCAu4buY4bqxLjdN4buY4buTP+G7mC7DoCDhu5jhu5bhu5Thu5jDouG6syEm4bql4buY4bu0OCAs4buYw6LhurMwICzhu5jDouG6pyHhu5hTMOG7mCJSICzhu5jDoi7hu7YwTOG7mFlU4buYXTDhu5ggw6Ai4buYIOG6oeG6sUzhu5jDnWThu5jhurXDo+G7mFk84buYIjHDnU3hu5jDtGIgLOG7mCJS4bq/TOG7mF0kIOG7mOG7tCUg4buYw51hICzhu5hZJiAu4buY4bq7ISYgTOG7mCIzIeG7mMOiLmThu5jDnTIg4buYICzhuqXhur8kIE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kiHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7mOG7ssOiLuG6pSJZ4buS4buY4bq1w6Lhur9d4bu2SeG7kuG6vSHhu7LDoi5K4buY4bugUOG7lOG6scOqS+G7mC7hu7YhLC7Dokrhu5jhu6LGoOG7lOG6scOqS+G7kuG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw53hu7IgTVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoMag4buc4bueL8ag4buU4bui4buy4buc4buUUeG7ouG7luG7muG7nsOiUeG7lMag4buW4bueXeG7lE194bqxLMSo4bqzSeG7luG7muG7oOG7kuG7mFJdw6JJ4buS4bux4bqlNyDhu5jhurMj4buY4bu0IeG7mMOdLsOh4buYWy5Tw53igKbhu5Lhu5jhur0h4buyw6IuSeG7kuG7oFDhu5Thu5Lhu5gu4bu2ISwuw6JJ4buS4buixqDhu5Thu5Lhu5gv4buMw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO0UuG6scOiITAg4buS4buMw6wgLuG7mCIhIC7hu5guM1Lhu5hP4butLOG6pTggSuG7mHUgw6Lhu7bhurMg4bu2w6LDk8OSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtVPDneG7mOG6tXvhu5hZw5ow4buY4bq7KeG7mFkmIC7hu5jDneG6q1Lhu5ggLGPhuqMh4buYIC5U4buYWVThu5hbLlPhu5ggxq8gLOG7mCAkIOG7mMOqU8Od4buY4bu0PCAu4buYIMWoIuG7mOG6uyEmIOG7mOG7tCEq4bql4buYw6LhurM84buYXeG7sOG6peG7mOG7slQhTOG7mMOiNyDhu5hb4bu4Ik3hu5jhu60sLnvhu5jhu7QlIOG7mMOiMFQg4buYWTnhu5jhurU34buYw6IhKiDhu5guw6Ag4buY4buW4buU4buYw6LhurMhJuG6peG7mCwwIuG7mCwx4bqx4buY4bu0Y8Ojw53hu5jDneG6q1Lhu5jDncOa4buYIC5UTOG7mF1VIeG7mCAsLnvhu5jhu7QlIOG7mOG6tTfhu5jDoiEqIOG7mCzhu6zhurHhu5ggLiEq4bql4buYXeG7riDhu5giVOG7mFlTw53hu5jhurV74buYIDEh4buYLCFS4buY4bu0KSAu4buYICQg4buYw50u4bqlVyDhu5hZPEzhu5hZVOG7mOG6viQg4buY4bqzNyHhu5hZ4bqjIU3hu5jhu5PDmeG7mOG7tFQgLuG7mF1U4buY4bq1PeG7mOG7tCHhu5jhurtS4bq/TOG7mCAuYyAs4buY4bq34bqlw5rhu5jDoi5lw53hu5hZVOG7mMOdYiAs4buYw50uY1Lhu5hZISXDouG7mF1U4buY4bqxLsOaIeG7mOG6u1Lhur/hu5hSIUzhu5jhurtS4bq/4buYxIPhu5jhu7Thu7DhuqVM4buYWcSDIeG7mFIgLuG7mOG7tiJM4buYLlQgLOG7mMOqMSLhu5hSIeG7mMOdYiAs4buYWy4x4buYWy7hu6QgTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhurrEkVLhu5hdMOG7mF3hu6YgLEzhu5hZVOG7mOG6u8SRUuG7mC40IeG7mOG7tGPhuqMgLOG7mOG6s1Lhu5jDncOpUuG7mC5UICzhu5jDolXhurHhu5guMVLhu5jEg+G7mFkmIC7hu5jhurshJiDhu5jhu7Q/4buYIuG6pVLhu5gow6Lhu5jhu7Q44buY4buy4bqtICzhu5hdxq/DouG7mOG6u8avw6JM4buYXeG6p8Od4buY4bu0IeG7mOG6uzkh4buY4bq34bqlU+G7mCAkIOG7mFlU4buYw50u4buoICzhu5hbPOG6seG7mCJSICzhu5jDoi7hu7Yw4buYLClN4buY4bq0UuG6peG7mFsuIeG7mCAuxq/DouG7mMOqMCAs4buY4bq7VCHhu5giMSDhu5jhu7Q4TOG7mFlU4buY4bqzUuG7mMOdLsOh4buYICxj4bqjIeG7mFlTIOG7mOG7tD/hu5jDouG6s8Oa4buYw6IhKiBNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jC3hu5jigJzDtOG6q1Lhu5jDnS484buYLiXDouG7mOG6u8SRUuG7mMOi4bqzMiDhu5jhu6Lhu5Thu5Thu5ggLC4pIOKAnU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buM4butLC7hu7bhu5ggLGPhuqMh4buYWVMg4buYLlQgLOG7mCAxIeG7mCwhU+G7mMOiISogTOG7mFlU4buY4bq+JCDhu5gsIVbDouG7mCIpIC7hu5ggLikg4buYXVUh4buY4bq1N+G7mOG7tDjhu5giVOG7mCIpIC7hu5jhu7RSICzhu5jhu7Q8IC7hu5gi4bqlUk3hu5jDtGIgLOG7mMOdLuG7qCAs4buYw50x4buYLCnhu5ggLDBUIeG7mC5SIeG7mMOdLiElw53hu5jDnS5W4bql4buYIC5lUkzhu5guOeG6seG7mFvhu7Yi4buY4bu0UyAu4buY4bqz4bukICxM4buYWVQg4buYw50uw5ohTOG7mCwh4bus4bq/4buY4bq7JuG7mOG6tSEgLuKApuG7mMOiMFQg4buYIC7hurkgLOG7mOG7tDjhu5ggLmVS4buYIlThu5hZVOG7mCAuVyLhu5jhurXDoOG7mOG6tcOg4buYICXhuqXhu5gi4bqlUuG7mMSD4buY4bq34bqlJOG7mMOdYiAs4buYw50uPuG7mOG7tCUg4buYLsOgIOG7mOG7muG7lOG7lOG7mCAsLikgTeG7mOG7rSwue+G7mCAsY+G6oyHhu5hZUyDhu5guVCAs4buYw6IoIC7hu5ggLuG7riJM4buYWVThu5jhur4kIOG7mC40IeG7mF1VIUrDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMLeG7mOKAnMO1U8Od4buYw6rhu7Yi4buYw50x4buYw6IoIC7hu5ggLuG7riLhu5jDnS4w4buY4bu2IuG7mFsuNiAsxKjhu5jDtC5k4buY4bu2IuG7mCLhuqVS4buYw50x4buYw6LEkSAs4buYIFThur/hu5jhu7Q44buYw6IuNiHigJ1Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7rSwu4bu24buYWVThu5jhur4kIOG7mCAxIUzhu5ggLGPhuqMh4buYWVMg4buYLlQgLOG7mF0hJcOd4buYw6rhu7gw4buY4bq7VOG7mCwhMyAs4buYw50x4buY4bq7I+G7mFsuMeG7mMOdLjzhuqVKw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jC3hu5jigJzhu60u4buuIuG7mF1U4buYIC7hu64i4buYw6IuJeG7mCBUME3hu5jhu5Phu7Dhur9M4buYLCFT4buYw6LEkSAs4buYIjEg4buYw6IuJeG7mCBU4bq/TOG7mFlU4buYw6rhu7Yi4buY4bqzOCHhu5jDnTkgLOG7mF1VIeG7mMOdMCHhu5jDnTHhu5ggLuG7riLhu5hbLjYgLOKAnU3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw7Thu64i4buYw6LhuqPhu5gsIeG7rOG6v+G7mCAsY+G6oyHhu5hZUyDhu5guVCAs4buY4bu0Y1JM4buYWVThu5jhur4kIOG7mCwhVsOi4buYIikgLk3hu5jDglUh4buY4bq1UjDhu5gsIVPhu5giMSDhu5jhu7Q44buYIFQw4buYw51iICzhu5jhu7Thu6bDouG7mC7DoCDhu5ggLiEq4bql4buY4bq1MOG7mOG6u+G6oSHhu5gsIVPhu5hZVOG7mCLhuqVS4buYxIPhu5jDncOpUuG7mC5UICzhu5gs4buuIOG7mCAuVEzhu5giVOG7mOG6szXhu5jhurNUICzhu5ggLikg4buY4bu0IeG7mCAuKSDhu5hdVSHhu5jhurtYIOG7mF1U4buYIC7DmSDhu5guISbhuqXhu5jhu7QxTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4wt4buY4oCcaeKApuG7mOG6u+G7sCAsTOG7mCwhU+G7mCwuIeG7mMOiLiXhu5ggVOG6v+G7mMOiLinhu5jDnTkgLOG7mF1VIeG7mFsuNiAs4buY4bq1UiHhu5hZU8Od4buYVU3hu5jhu60uYyAs4buYWVPDneG7mMOq4bu2IuG7mMOdMeG7mFnhuqHDouG7mOG7tGPDo8Od4buYw50uMOG7mOG7tiLhu5hbLjYgLEzhu5jDnS5k4buYLCFT4buYw6IuJeG7mCBU4bq/4buY4bu04bumw6Lhu5jhurfhuqVTTOG7mOG7tiLhu5gi4bqlUuG7mMSD4buY4bq34bqlJOG7mCwhU+G7mOG6syPhu5guw6Ag4oCm4oCdTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zhu6kuNiAs4buY4bu0P+G7mFlU4buY4bq+JCDhu5ggMSHhu5guJcOiTOG7mCAsY+G6oyHhu5hZUyDhu5guVCAs4buYWy4x4buYw50uPOG6peG7mMOd4bumw6Lhu5ggLFIgLErDki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMLeG7mOKAnHMhU+G7mMSD4buY4bu04buw4bq/4buYWVMg4buYXVThu5jDoi4lTOG7mFsuNiAs4buYWeG6ocOi4buY4bu0OCAs4buYIFQwTOG7mCLhuqU3IOG7mOG6syPhu5jhursq4buY4bq34bqlJOG7mCJU4buYIuG6pVJN4buY4bux4bqlUuG7mMOdMeG7mMOiKOG7mOG7tDjhu5giVOG7mF3FqCAs4buYIC7FqCAs4oCdTU1Nw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOCLuG7rOG6v+G7mMOiLlMh4buY4bu0OeG7mCAsY+G6oyHhu5hZUyDhu5hbLjYgLOG7mOG6u+G6pSHhu5jhursjTOG7mFlU4buY4bq+JCDhu5jhu7RUIC7hu5jhurPhuqfDouG7mMOiISog4buYw6LhurPDmuG7mOG6szgh4buYXeG7rOG6v+G7mOG7tDhN4buYw4IhJiDhu5jhu7Rj4bqjICxM4buYWVThu5jhurNS4buYw51hICzhu5gi4bqlUuG7mF3huqU2IOG7mCjDouG7mMOdLlMw4buYw50uMOG7mCAsY+G6oyHhu5hZJiAuTOG7mOG6szgh4buYw53DmuG7mMOd4bqr4buYWy4wUiFM4buYWeG7puG6seG7mCAsNuG7mMOdLjDhu5giKSAuTOG7mF0wUiAu4buY4bq34bqlUiAu4buYw6LEkeG7mOG6tVMgLOG7mOG7tCUg4buYLCHhuqNM4buYw51iICzhu5jhu7TDmeG7mOG6t+G6pVPhu5hZ4bq5UuG7mMOi4bqzY1Lhu5jhurM4IU3hu5hnIeG7mCAs4bqjTOG7mMOdLj7hu5jDnTHhu5jDnS7huqfDouG7mMOdLlMwTOG7mFsuMFIhTOG7mCAsNuG7mCJU4buYw6IhJOG6peG7mMOiNyDhu5jDneG6q1Lhu5hZVOG7mMOdw5rhu5jhur8lIOG7mF3huqdSTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDilPDnS7hu5jhu7Q44buY4bq7KuG7mOG6sS4yICzhu5giVOG7mFlU4buY4bq+JCDhu5hbLjYgLOG7mFsuNCHhu5hdMOG7mF3hu6YgLE3hu5jDtVThu5ggLlci4buYXVUh4buY4bq1N+G7mMOiISog4buY4bq7xJFS4buYLDAi4buYLDHhurHhu5giUiAs4buY4bu0IeG7mF3huqfDneG7mOG6tVMgLEzhu5gi4bqhIeG7mMOiVSLhu5jhu7QxICzhu5jhurshJiDhu5jhurEuKOG7mOG6u+G6oSHhu5gi4bqlUuG7mCjDouG7mOG7tDjhu5hdISAu4buYw6IhIC7hu5giVOG7mOG7tMOZ4buYICwxw6Lhu5jhu7Qh4buYIC4hKuG6peG7mOG6szghTeG7mMO0LmNS4buYWz/hu5ggLC7hu7bhu5hZU8Od4buY4bq1e+G7mCAxIeG7mOG6tT3hu5jhurEuw5oh4buYIuG6pVLhu5jDoi4kIuG7mCI5w6Lhu5jhurU34buYXTBVIeG7mMOiLuG6pTfDneG7mFsuNiAs4buYw50x4buYw6LhurMwICzhu5jhu7JSIC7hu5gi4bqpw53hu5hZw5ow4buYLiE/IuG7mMOiLinhu5hbLjYgLOG7mFkhJcOi4buYw6IuJeG7mCBUME3hu5jhu6kuNiAs4buY4bqzNUzhu5jhu5bhu5Thu5jDouG6syEm4bql4buYIFThur/hu5jhurU94buY4bu0Y8Ojw53hu5gi4bus4bq/4buYICxU4bq/TeG7mOG7rSwue+G7mOG7tCUg4buY4bu04bus4bq/TOG7mF0yICzhu5hZVOG7mOG6viQg4buYw6LhurN74bql4buYIMavICxM4buYw50u4buwIOG7mFlj4bqhw53hu5giVOG7mCAuY+G7mMOdMeG7mOG7tFPhu5jhu7Thu7Yw4oCm4buY4bq6VOG7mFlU4buYICwue+G7mMOdxq/hurHhu5jDouG6s+G7sOG6peG7mMOd4bqrUuG7mCwhUuG7mOG7tCkgLkzhu5jDnTHhu5hdPeG7mOG6sS7DmiHhu5gsMyHhu5ggLGPhuqMh4buY4bu0JSDhu5hZUyBOw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7rS7hurkgLOG7mCAsY+G6oyHhu5jDneG6pSAs4buYw53hu6zhurHhu5jhu7I8w50u4buY4bq74bqp4buYxIPhu5hZJiAu4buY4bq7ISYg4buYLCFT4buYIlThu5ggLC574buY4bu0JSDhu5jhurtU4buYw50uIVLhu5jhurUj4buY4bq74bqhIeG7mCDDoSHhu5ggISoi4buYw53huqtS4buYIC7hurkgLOG7mCAsY+G6oyHhu5ggLmPhu5hZVE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxZ+G6pcOiLjDhurPhu5Lhu4zhu6kuUyAu4buY4burOcOdw5Iv4bqx4buM

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]