(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm đấy, chị Hòa đi chợ về, đang mở cổng thì thằng Vịn, 6 tuổi, con chú Kế Xoăn ở cuối phố đang chơi bóng đá gần đấy, vội chạy lại hỏi: “Bác Hòa, nhà bác khỏi rồi ạ?”. Chị Hòa ngạc nhiên hỏi lại thằng Vịn: “Khỏi gì cháu?”. Thằng Vịn tròn mắt, bảo: “F0 ấy, gia đình bác khỏi rồi à?” Chị Hòa lắc đầu: “Không, nhà bác đã bị đâu”.
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgsag4buyWcOdw5Thu4wueMODQeG6ocOV4buyLk/hu57EglbDlcOaxILDncOV4buqw5TigKbEguG6oeG7g3Fk4bqj4bu5L8OV4bqwQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVmPhu4rhuqrDjcODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgsag4buyWcOdw5Thu4wueMODQWNV4buixILDjOG7hi55xIJJw5Xhu5jEgmNR4bqqxILDjMOUxIJJw5Xhu7DEgjpOecSCw4zhuqrhu57hu47EguG7ouG7rMSCSeG7puG7nuG7jsSCw53DleG7ksSCw53DleG6uuG7nuG7jsSCceG7mOG7nnnEguG6pMSCw53hu7Lhu6bDlHnEgknhu6Dhu57EgknDleG7tMSCw6pNxIJz4bugw4nhu57EguG7rMSCSeG7ssOaw5TEglbDlcOaxILDjOG6quG7nuG7jsSCScOVxq/DlMSCSFDhu57hu47EgsOMQsSC4buO4buC4buexILDjOG7hi55xII64bukw5TEgknDlUQuxILhu5xEw5TEgsOVU8OUd8SC4oCcw6BCScSCY1Hhuqp5xILhu57DlUPEgkhCScSC4buaw5VTw5TEgljDmcOUxIJEduKAncO9xILhuqHDleG7mMSCY1HhuqrEguG7nuG7jkRJxILhu57DlcOUTOG7nsSCw5VTw5TEguG7nETDlMSCw53DleG6uuG7nuG7jsSCceG7mOG7nnfEguKAnMOqw5VTw5TEguG7juG7ksSCScOVQuG7snbigJ3DvcSCw7TDleG6uuG7nuG7jsSCceG7mOG7nsSCw51YUeG7nsSC4bui4bq4w515xIJIxJDhu6B3xILigJzhuqvhuq7EguG7hi55xILhu47DlOG6qsSCw4zhu5Lhu57DlcSCSEJJxILhu5rDlVPDlMSCWMOZw5TEgkN24oCdxILhuqHDleG7mMSCY1HhuqrEguG7nOG6uEnEgsOM4buC4buyd8SC4oCcw6rDlVXhu57hu455xILhu57DlUPEgkhCScSCw4xFxIJI4buYxILDjOG7gOG7suKAncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu7nDlOG7ouG7jsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4PDlOG6oeG7iuG7nsOd4buKWMODxIJZw50u4buc4buK4bupw4M7w5TDjcOdw5V3xILhuqTDguG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhurThurThuqRWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhurbhurDhuqQv4bqw4bqo4bqmw43DguG6tuG6rsOC4bqs4bq24bqww53hurbhuqbhuqbhuqThu5zhurYt4bqww73GoFbhu47Dg8SC4bqq4bucw53hu6nDg+G6ocOV4buyLk/hu57EglbDlcOaxILDncOV4buqw5TigKbEguG6oeG7g3Fk4bqjw4PEgjvDlMONw53DleG7qcOD4bqkw4Lhuq7Dg8SCw5Xhu4rDlOG7jsOVw53hu6nDg+G6tOG6tOG6pMODxIIvQeG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVuG6oeG6qlbDncOU4bug4buew4NB4bu1w7RY4bqq4buew5XEguG7osOU4buew5XEgsOVUuG6qsO9xILhu4fhu47hu7LDmeG7nnfEgmThu57DneG7iljhu57hu4rDneG7t+G7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NBw7TDleG6uuG7nuG7jsSCceG7mOG7nsSC4bucRuG7osSCSEbhu6LEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSC4buiw5nhu6J3xILigJzhur9ExILDncOV4buEw53DvcSCw7Xhuqrhu6DEguG7nETDlMSCw53DlU3EgsOMPeG7sEnEguG7nsOV4buUw73EguG7h8OVQ8SCScOVQuG7ssSCSOG7mMSCw5VNw53EgljDmcOUxILhu6JDxIJZ4bqq4bugxILhu6Lhu6TDncSCWcOaxILhu57DlUPEgjpH4buexIJJw5U94bqqxIJI4buYxILhu57DleG7lOG7s+KAncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0FjVeG7osSCWeG6quG7snnEgsOdw5Xhurrhu57hu47EgnHhu5jhu57EgsOV4buow53EgsOVxJDDlMSCScOVRC7Eglnhuqrhu57hu47EguG7nsOVQ8SCScOV4buYxIJjUeG6qnnEgsOdw5VV4bue4buOxIJIQuG7oHfEguKAnMOgQknEgmNR4bqqecSCSEJJxIJjUeG6qsO9xILhuqHDlULhu7LEguG7nlDDlMSCOuG7qMOUxIJIQknEguG7ouG7pMOdxIJI4buQxILhu6Lhu4TDnXnEguG7osSoxIJJw5VC4buyxIJIxJDhu6DEguG7nsOVP+G7nuG7jsSC4bqqw5TEgknDlT3huqrEgkjhu5jEguG6q+G6rsSCWUvEguG7nEPEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCSOG7hsOdxILDnSbDvcSCw7U94buo4bue4buOxILDncOV4buEw53igJ3DvcSC4bqhw5Xhu5jEgmNR4bqqxIJWw5VCxILhu5xM4buexIJJPeG7qsOUecSCOsWoxII6Q+G7oMSCOuG6qsOUxILDncOV4bq64bue4buOxIJx4buY4bued8SC4oCc4bqj4buYScOVxIJIT+G7nsOVxIJJw5U94bqqxILhu55Qw5TEgsOdWD3hu6hJxILDjD3hu7BJxILDjMOUTuG7ssSC4buO4buSw73EguG6ocOVPeG6qsSCSOG7mMSC4bqr4bquxILhu5rDlVXhu57hu47EgklQxILhu57hu47DleG7luG6qsSCWUvEguG7msOVVeG7nuG7jsSCSOG7mMO9xILhu4fDlT3hu57hu47EgsOdWOG7oOG7nuG7jsSC4buc4bu0ScSC4bueQy55xILDjeG7tsSCw4xFxILhu57DlcOUw5Lhu6LEgsOV4bqqLsSCScOVPeG6qnnEgsOMTuG7ssSCVsOVxJDDlMSCw53DlSpJxILDlcOUT+G7nsSC4bue4buOw5XDlEzhu6LEgklV4bue4buOxILDnUJJxIJWw5VR4bue4buOxIJJw5XDmuG7nuG7jsSCw43hu5hJw5V5xIJx4buY4buexIJJQOG6qsSCSEJJxIJE4buz4oCdw73EgsO0w5Xhurrhu57hu47EgnHhu5jhu57EguG7juG7hMOdxILDjOG7guG7snnEguG7jkXDlMSCw53huqrDlMSCWMOZw5TEgknDlUQuxILDjMOUxILhu57DlT3hu57hu47Eglnhuqrhu7LEgsOMUMSC4bueUMSCV+G7suG6qi7EguG7nETDlHnEguG7jsOV4buIxII6Q+G7oMSCw53huqrDlMSCScOV4buYxIJjUeG6qnnEguG7nlDDlMSC4buew5VTd8SC4oCcceG7gOG7nuG7jsO9xILhu4fDlT3hu57hu47EgkhCScSCVsOVxJDDlMSCScOaxILhu47hurjhu57hu47EgsON4buyLsSCw51Y4buSxILhu5xDxILhu57hu4494buqw5TEgkjhu4bDncSCw50mxILhu57DleG7iOG7s+KAneG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bq2w73Egnvhu57DlcSCcUcuxIJIQuG7nsSCWOG6quG7ssSCV+G7ssSQxIJJ4bu24bue4buOxII64buwxILhu6zEgknDleG7sMO9xIJ74buew5XEgjrDmuG7nsSC4bucQ8SC4bue4buOPeG7qsOUxII64buyw5TEgsOd4buQ4buew5V5xILDlUPDlMSCw5U94buoScSC4bueTOG7nsSC4buew5XDlE7hu7LEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw53DleG7kEnDlcSC4bui4buy4bqqxILDlUPhu57hu47EgklA4bqqxILhu57DlUPEguG6quG7nsOVxILDlcav4buew73EguG7h8OVPeG7nuG7jsSCw41E4bugxILhu55DLnnEguG7msOVQknDlcSCSSPhu57hu47EguG7nuG7jkTDlMSC4buOw5Xhu4jEguG7ouG7suG6qsSCw5VD4bue4buOxIJJQOG6qsSCOuG7sMSCScOVw5nhu57hu47EguG6quG7nsOVxII64buSxILDjOG6quG7nuG7jsSC4bui4bu24bqqxILDjeG7mEnDlXnEguG7nsOVPeG7nuG7jsSC4bqq4buew5XEgnFHLsSCWOG7hsOdxILhu5DDncSC4buaw5XDlMSCw4zhu4rhu6DEguG7msOVRuG7ssSCw51Y4bqq4bue4buOw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQWNV4buixILDjOG7hi55xIJJUMSC4bui4bukw53EgknDleG7mMSC4buaw5VCScOVxILhu6Lhu7LhuqrEguG7ouG7hi7EgklAxILhu5rDleG7oOG6qsOUxILDneG7gC55xIJJw5VS4buexILDlUPhu57hu47Egizhu6Dhu57hu455xILDjD3huqrEgknDleG7oMSCScOV4buYxII64buwxIJJ4buA4buexILDlUPhu57hu47DvcSC4bqhw5Xhu5jEgjrhu7DEguG7nETDlMSCw4zhuqrhu57hu47Egkjhu4Thu57EguG7nlDDlMSCScOV4buyLk/hu57EgsOMw5RP4buexILDncOV4bugRMOUecSCWOG6qsSCw5XDlE/hu7LEgknDleG7lMSCw53huqouxII6TsSCVsOV4buQ4bqqxIJJw5XDmeG7nuG7jsSC4buew5U94bue4buOxILhu57hu4494buqw5TEguG7msOVQknDlcSC4buaw5VV4bue4buOxILDjULhu6LEgsOdw5RN4buexILhu5xEw5TEgknDlcWoxILhuqrhu57DlcSCcUcuxII64buSxILhu5zhu7RJxILhu55DLnnEguG6quG7nsOVxILhu5rDlVXhu57hu47EgsOM4buK4bugxILhu5rDlUbhu7LEgsOdWOG6quG7nuG7jsO9xIJjw5TDk+G7ssSCIXnEguG6quG7nsOVxIJxRy7Egkk94buqw5TEgsOd4bugd8SC4oCcxIPhu6LEgsavw5R5xILhuqrhu57DlcSCw53DlEzhu6LEguG6ssSC4buiI8OUxIJYw5nDlHnEgsOMJeG7nuG7jsSCWeG7sHnEgkkkxILhu5xEw5TEgsOM4buALsSC4bqq4buew5XEgknhu4Dhu57EgknDleG7oOKAncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu4Hhu4YuxILhu57hu45DLsSCWeG6quG7ssSCw4xQecSC4bqq4buew5XEgnFHLsSCSOG7mMSC4bqr4bquw73EgsOqw5VTw5TEgkhP4buew5V5xILhuqrhu57DlcSCw53DlE1WxILDneG7uEnEgljhuqrEgknDleG7sMSCSELhu57EgsOVQ+G7nuG7jsO9xILhu4fDlT3hu57hu47EgklQxILDjMOUTuG7snnEguG6quG7nsOVxII6R+G7nsSC4oCcScOVJOG7nuG7jsSC4bueQ+G7oMSCw53hu4TDncSC4buGLuKAnXnEgjpH4buexILhu5rDlVXhu57hu47EgsOdw5U94buq4bue4buOxIIs4buyLkzhu57EgsOM4buK4bugxILhu5rDlUbhu7LEgsOdWOG6quG7nuG7jsO9xILhuqHDleG7mMSC4buaw5VCScOVxILhu5zhu4Lhu57EgsOdWD3hu6hJecSCw5VV4buixILhu57huqouxILDjOG7mOG7nsOVxILhu47DleG7iMSC4bucRMOUxILhu6Lhu7LhuqrEgsOVQ+G7nuG7jsSC4buew5U94bue4buOxILhu57DleG7kuG7nsSCw53DleG7hi7EguG6quG7nsOVxIJxRy7EguG7msOVVeG7nuG7jsSCw4zhu4rhu6DEguG7msOVRuG7ssSCw51Y4bqq4bue4buOxILhu55M4buexII64bukw5TEglfhu7LhuqouxIJZ4bqq4bue4buOxILDlUPhu57hu47EgkhM4buexIJJROG7nsOVw73EgnFDxIJJw5Xhu6DEgsON4bu2xIJJw5Xhu5jEgkjhu5jDncSC4bua4buQ4buexILhu6LhurzDncSC4buew5U94bue4buOxILhuqrhu57DlcSCcUcuxII6R+G7nsSCw53DlOG7nsOVxILhu6LhurjDncSC4buew5Xhu4Thu57EgljhuqrEguKApuG7nuG7jj3hu6rDlMSCV+G7suG7iuG7nsO9xIJ74buew5XEgnFHLnnEgjpHLsSCw53huqouecSC4bueUMOUxILhu5zhu6jhu553xILigJx74buew5XEgkjhu5jEgljDmcOUecSC4buaw5VTw5TEgljDmcOUecSCWeG6quG7oMSC4buK4buixILDjCThu57hu47EgizhuqrEguG6quG7nsOVxILDncOVTXbEguG6oSTEgjpOxILDjOG7gC7EgkhM4buexILhuqrhu57DleKAncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDoOG7suG7psOUxILDncOaw5TEgsOVVeG7osSCw4zhu4YuecSC4bqq4buew5XEgnFHLsSCw4zDlMSCw53hu4RWxILDncOVw5PEgsON4bu4ScSC4busxIJWw5XDmnnEgkjhu4bDncSC4bue4buO4buqxILhu47hurxWxIJV4bue4buOxILDneG7psSCw51YPeG7rOG7nuG7jsSCw53hu6bEgsON4buA4buexIJWw5XDmsSCw4zDlMSC4bue4buOPeG7sEnEgknDlcOUTuG7ssO9xILDreG7nuG7jsSCw53hu6bEgsOdWD3hu6zhu57hu47EgsOd4bumxILDjeG7gOG7nsSCVsOVw5rEgsONJeG7nuG7jsSC4bucRMOUecSC4buew5XhurhJxILhu57DleG7rHfEguKAnHvhu57DlcSCcUcuecSCw4zhu4rhu6DEguG7msOVRuG7ssSCw51Y4bqq4bue4buOxII6Q+G7oMSCw4zDlOKAncO9xIJ74buew5XEgnFHLsSC4buc4buQxILhu57DleG7kHfEguKAnHHhu4Dhu57hu47DvcSCYsOU4buqxIJJw5VC4buyxII6TsSC4buc4buGLsSCw4zhu4rhu6DEguG7nuG7juG6qi7igJ3DveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4NB4bqhw5Xhu5TEgjpDw5TEglbDleG7tMOdxIJZ4bqq4buyxILDjFB5xILhu5zhu6DhuqrEglbDlcOaxIJIxajhu57hu47EgsONVOG7nuG7jsSCw41EScSCw53DlE3hu57hu47EgklA4bqqxIJV4bue4buOxILDneG7psSCw51YPeG7rOG7nuG7jsSCw53hu6bEgsON4buA4buexIJWw5XDmnfEguKAnHvhu5xVecSC4bqq4bucVeG7s8SCw7RVw5TEgizDlOG7nsSCw53DlVXhu57hu47EgkhC4bugecSCw5XDlE/hu57EguG7nuG6qi55xILhu6Lhu6TDncSCWcOaxIJIQ8SCSeG7oOG7nsSC4buaw5XDlMSCWOG6qsSCw4w94buq4bue4buOxII6R+G7nsSC4buaw5VV4bue4buOxILDjOG7iuG7oMSC4buaw5VG4buyxILDnVjhuqrhu57hu455xILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOMUMSCScOVQMSCLk3hu7LEguG7nEPEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw4xFxIJI4buYxILhu6LhurhJxILhuqHhu4NxZOG6oy3hurDhuqjDvcSCw7TDlVXhu57hu47EgkhC4bugxIJIQ8SCSeG7oOG7nsSCw4w94buwScSCSMOUTcOdecSC4buaw5PEgknEkMSCw4xFxILDnSXhu57hu47Egkjhu5jEguG6q+G6rsSCw53DleG7ksSC4bue4buO4buyLsSCScavxILDnULDlMSC4buew5XDlMOS4buixII6R+G7nsSCWOG7hsOdxIJJ4bqq4bugecSCw53DleG7hOG7osSCScOV4buQxILhu5zhu4Lhu57EguG7nsOVw5TDkuG7osSCWeG6quG7ssSCSVDEgsOdw5XDk8SCSVHhu57EguG7nuG6vOG7nuG7jsSCw5XGr+G7nsSC4buc4buC4buexILhu57DlcOUw5Lhu6LEgsOdWD3hu6hJecSCSVDEguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw4xFxIJWw5XEkMOUxILDncOV4busxIJVLMOUw73EgnHhu5LEgjrhu4QuecSC4bui4bug4bue4buOxIJIQ8SCSeG7oOG7nsSC4buaw5VV4bue4buOxILDjD3hu7BJxIJJw5VAxIJX4buy4bqq4bueecSC4bucxq/EguG7nEN5xIJWw5XEkMOUxILDncOUTVbEgsOd4bu4ScSCw53DlSpJxILDlcOUT+G7nsSC4bue4buOw5XDlEzhu6LEglfhu7IuxILDjOG7mOG7nsOVxILDgsOq4oCdw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0JcSCw5VV4buixIJJUMSCw53DlVXhu57hu47EgkhC4bugxIJJQOG6qsSCVeG7nuG7jsSCw53hu6bEgsOdWD3hu6zhu57hu47EgsOd4bumxILDjeG7gOG7nsSCVsOVw5p5xILhu57hu4494buqw5TEgsOd4bqqxILDncOV4buGLsSC4bqq4buew5XEgnFHLsSCWcOUTOG7nuG7jsSCw4zhu4rhu6DEguG7msOVRuG7ssSCw51Y4bqq4bue4buOxILDlcav4buew73Egnvhu57DlcSC4bueUMOUxII64buow5TEguG7ouG7hi7EguG7nuG7jj3hu6rDlMSC4busxIJJw5Xhu7B3xILDg8O0JcSC4bue4bqqLsSCw51Vw5TEgsOVJOG6qnnEgllLxILhu5zDlEzhu57EgsOd4bu4ScSCScOV4buKxILhu6LhurzDncSCw51Vw5TEguG7nETDlHnEgsOdWCXEguG7msOVw5TigKZV4buixII64buw4oCdw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Z74buyw53DleG7oFjDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xIJYw5Thu47DlcOdeMODQXHDlE/DncSCe+G7nsOV4bu5L1ZB

Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]