(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương của huyện Quan Sơn về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, thời gian qua, Đoàn thanh niên xã Na Mèo đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp đỡ các đơn vị trường học và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVOG7p+G6t+G7tOG6scWo4buDN8Od4bqxN8Wo4bqxOCDhurHFqG5AxajhurDDncWo4bquw6jhurfFqD7huqvhurE2xag34bu04bqxN8WobGU4xag3w6Ipxajhu4c44bqxN8WobGfhurE2xagoOCDhurFTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7puG7g3tu4buDLcOdxIM4NuG6seG7nMWo4bqj4buF4buH4buDODVv4bui4bumVOG7gjfEqSnFqDc4MuG6scWoKTdpxajhu4Phu4HDrMSR4bqxNsWoKWnDncWoN+G7hW8y4bqxxajhur7hu4XDneG6scWo4buGxJHhurHFqGwxxag+YzjFqOG6r2U44buexajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xagpNzrhu4PFqMSDw6zhurnhurE2xag2OOG7suG6t8WoPGgpxagtxag+4bu04bq3xajhu4Phu7bhurfhu57FqOG7gzfDqTjFqDY4w53hurHFqOG6v+G7hcOd4buexajhu6fhurfhu7ThurHFqOG7gzfDneG6sTfFqOG6sTgg4bqxxahuQMWo4bqww53FqOG6rsOo4bq3xag+QMWo4buD4buBODPhurHFqMOjN8OdOMWo4bqxNzgx4buFxag34bq34bu24buDxag+YuG6sTbFqMOzxajhurE2N+G6ocOd4buexajhu4M3ODDhu4PFqOG7gzfEqSnFqOG6sTck4bqvxag2OGbDqsWoPuG6vcWoKeG7sinFqD7EkeG6scWobMOhxajhu4Phu4HDrMOp4bqxNsWoN8OiKcWobOG7tMWoKeG7sinFqHvhuq/FqDfDoinFqOG7hzjhurE3xagp4bqzxag34bq34bu04bqxxagp4bu44bqxN8Wow6M34bqzxajDozcj4bqxxajhu4Phu4Eg4bqxxag+w6HDncWoKOG7tOG6scWobkDhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhu4N7buG7gy3DncSDODbhurHhu5zFqOG6o+G7heG7h+G7gzg1b+G7ouG7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7rsav4buqw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu7BXL+G7qFfhu6w84buw4buoVuG7qFbhu6rhu7Dhu4NW4buo4buoWcSD4buoLW7DnS3hurHDnS3huq974bq34bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bum4bun4bq34bu04bqxxajhu4M3w53hurE3xajhurE4IOG6scWobkDFqOG6sMOdxajhuq7DqOG6t8WoPuG6q+G6sTbFqDfhu7ThurE3xahsZTjFqDfDoinFqOG7hzjhurE3xahsZ+G6sTbFqCg4IOG6seG7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7rsav4buq4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7puG7g3tu4buDLcOdxIM4NuG6seG7nMWoKXvhurHhu4N74buB4bui4bumVMO6w53hurHFqMO5NzrDqsWoN+G7tOG6sTfFqOG7p+G6t+G7tOG6scWobkDFqOG6sMOdxajhuq7DqOG6t8Wo4buDJeG6sTbFqCjhu7ThurHFqDY3MMWoN8OiKcWo4buDLMOqxagpN+G6t8WoKeG7sinFqHvhuq/FqDfDoinFqOG7hzjhurE3xagp4bqzxag34bq34bu04bqxxagp4bu44bqxN8Wow6M34bqzxajDozcj4bqx4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajhuqPhu4Xhu4fhu4M4NW/hu6Lhu6ZU4buC4buB4bq34bqxNsWo4buDN+G7suG6sTbFqFjFqGzhu7TFqOG7gzfhu7LhurE2xahZLeG7qsav4buq4buq4buexajhu6fhurfhu7ThurHFqOG7gjfDneG6sTfFqOG6sTgg4bqxxahuQMWo4bqww53FqOG6rsOo4bq3xag+QMWo4buDY8WoKTfhu4spxajhurE3ODHhu4XFqD7hurnhu4PFqOG7gcOdxajhur/hu4U/4bqx4buexag34buFb8WoPmLhurE2xajhu4Phu4Eg4bqxxajhu6rGr8avxajEg8Os4bq54buDxag+4bq34bu04bqxxahsOCDhurHFqOG7gzfDneG6sTfFqOG6sTgg4bqxxajhu4M3w53huq/FqDY4w53FqDdkxajhu4Phu4HhurnFqCnhu7IpxajhurE34bu0xajhu4Phu4HDrMOp4bqxNsWobCzhurHFqCk34buFbzPhurHFqOG7g+G7gcOd4bqxNsWo4buDNzgw4buDxagow6HFqDzhu7Zvxahs4bu0xag3w6Ipxag+MOG6scWoKcSRxajhu4fhurvFqOG6r2U44buixag8w6LhurHFqDxbw6rFqGwyxajhu4c44bqxN8Wo4bqv4bqtOMWo4buD4buBw6zDqeG6sTbhu6LFqOG7g2PFqCk34buLKcWoKTfDrMSR4bqxNsWo4buD4buBYeG6sTfFqOKAnOG7s+G6synFqDfDoinFqOG7gyzDqsWobOG7tMWo4buC4buB4buF4bqxNsWo4buDN+G7hcWoKTfhurfFqHvhuq/FqOG6sSPhuq/FqOG7qsav4buq4buq4oCd4bugxajhu4I3e+G6t8WoPuG6s+G7nsWoKeG7sinFqD7hurfhu7ThurHFqGw4IOG6scWo4buDN8Od4bqxN8Wo4bqxOCDhurHFqD5AxahsLOG6scWoPmLhurE2xagp4buyKcWo4buDLMOqxajhu4M3M+G7nsWoKeG7ssWo4bqxNz/hurHFqOG7gzfDneG6r8WoNjjDncWoPuG6s+G6sTbFqDbhurPDquG7nsWoN2TFqOG7g+G7geG6ueG7nsWo4buD4buBw53hurfFqOG7gyXhurE2xagpN+G6t8WoKeG7sinFqHvhuq/FqDfDoinFqOG7hzjhurE3xagp4bqzxag34bq34bu04bqxxagp4bu44bqxN8Wow6M34bqzxajDozcj4bqxxajhu6zGr8WoKGLFqCjhu7ThurHFqDY3MOG7nsWo4buD4buBw6HFqDY44buyxajhu6rGr8Wo4buD4buBODLhu4XFqD7huqvhurE24buixajhu4Phu4HDneG6t8Wo4buqxq/FqOG7h+G7hTrhu4PFqOG6v+G7heG7tMWoKTfhurfFqOG7g+G7gV3FqHvhuq/FqMOjN+G7hW8w4buDxajhu4Ms4buD4buexagp4bqzxag34bq34bu04bqxxagp4bu44bqxN8Wow6M34bqzxajDozcj4bqx4buixajhu4Phu4HDneG6t8WoWMWo4buDN2fhurE2xajhur/hu4Xhu7TFqCk34bq3xagp4buyKcWoPjgz4bqvxajhu4Phu4HDrMOp4bqxNsWo4buD4buBIOG6scWoPsOhw53FqCjhu7ThurHFqG5AxajhurE3P+G6scWoPMOhw6rFqOG6sSPhuq/FqDfDoinFqOG6r2U4xajhu6rGr+G7quG7qi3hu6rGr+G7quG7sOG7osWoPuG6q+G6sTbFqOG7gzfDqTjFqOG7g2PFqCk34buLKcWoPiDhuq/FqOG7guG7geG7heG6sTbFqOG7gzfhu4XFqOG7g+G7tjjFqOG7guG7gcOsw6nhurE2xajhuq874bqvxajhurHhurfhurHFqG5AxajhurDDncWo4bquw6jhurfigKZTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6bhu4N7buG7gy3DncSDODbhurHhu5zFqOG6o+G7heG7h+G7gzg1b+G7ouG7plThu6c/b8WoxIPhu7TFqOG6sTdr4bqxNsWoN+G6t+G7tuG7g8WoPmLhurE2xajhu4M3ODDhu4PFqOG7gzfEqSnhu57FqMOzxajhurE2N+G6ocOdxagp4bu4xahsMcWobCzhu4PFqCk3OuG7g8WobOG7tMWo4buDOOG6sTfFqOG7gzc74bqx4buexag24bqzw6rFqMOqNzvhurHFqDdkxajhu4Phu4Hhurnhu57FqD5i4bqxNsWobDgg4bqxxagp4buyKcWoPsSR4bqxxahsw6HFqOG6sTfhu7TFqOG7g+G7gcOsw6nhurE2xag34bq34bu04bqxxajhu4M34bu04bqxN8Wo4buD4bqp4buDxajhurE3ODLhuq/FqGxoxagpacOdxajhurEj4bqvxag3w6Ipxajhuq9lOOG7osWoPuG6q+G6sTbFqOG7gzfDqTjFqMOjNzkpN8WoxIMy4buexajhu4Phu7bhurfFqD44MeG7hcWow6M4MuG6scWoPjPFqCnhu7Ipxah74bqvxag3w6Ipxajhu4c44bqxN8WoKeG6s8WoN+G6t+G7tOG6scWoKeG7uOG6sTfFqMOjN+G6s8Wow6M3I+G6scWobMOsxJHhurHFqMSDIOG6scWo4buD4buB4bq34bqxNsWoN8OiKcWo4buDLMOqxahs4bu0xagp4buFYinFqOG7h+G6qeG6sTbhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO04buF4buDN+G6t+G7geG7plTDgzc9KcWow7nhuq3hurE2Uy/DqlQ=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]