(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi cho rằng không chỉ những người “nghèo” - từ Dung hay dùng để nói về gia đình mình khi xưa, mà chúng ta, ai cũng cần nỗ lực, nỗ lực bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu. Chữa lành, vượt qua tổn thương, đạt được ước mơ, cảm thấy bình yên… hay bất kì quá trình nào khác đều có thời điểm của riêng nó.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPXcOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5VOR8OJ4buVTsOCw5RJw4nhurThu5XigJxO4buCTuKAnW3hu5Xhu7PDguG6quG7leG7s+G6uuG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lU5Hw4nhu5VOw4LDlEnDieG6tOG7lUTDguG6pMODw4nhu5XDvcO5w4nhu5VOw4Lhu63DieG7lcOJSOG7lcSQ4buY4buz4buVw4JJw4nhu40vw4LGoeG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSiHhu7lz4bu14buZ4buP4bql4buG4bqk4buV4buzw4Lhurjhu5VMxrDDieG6tOG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buzw4Lhuqrhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5XigJzDieG6tMOCw6jhurjigJ3hu5Ut4buVTuG7kuG7leG7tE/DieG6tOG7lcOCc+G7ouG7leG7tcOSw4nhurThu5Xhu7fhurDhu5XDieG6uuG6pOG7lcagxILhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDguG7lUXhuqzDicOC4buVRMOC4bqk4buV4bucw5RzbeG7lUV14buV4buzw4LDk8OJ4bq04buVTnNt4buVc+G6pOG7leG7s8OVw4nhurThu5Xhu7N2w4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s23hu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7lcO9c+G6uOG7lcOJw4LhuqThuqJPbeG7lcOJw4J3w4nhu5XEkMO64bqk4buVw73hu6/hu6Lhu5XDicOC4bqk4bqiT27hu5Xhu7LDguG7lnPhu5XEkHXDicOCbeG7lcagw5Thu4pO4buVS09z4buVTkfDieG7lU7DgsOUScOJ4bq0beG7leG7t8O6TuG7leG7t8OU4buK4buz4buVw5TDjeG7s+G7lUVJbeG7leG7s8O5ReG7lU7DguG7r+G7ouG7lcO94bqsw4nDguG7leG7ouG6osOJ4oCm4buVw4Jz4bui4buVw73hu69O4buVROG6rOG7lUtPdOG7lU5M4bqsw4nDguG7lcOJdeG6uOG7lUTDgnThu7Phu5Xhu7fEgk/hu5Xhu7Phurrhu5VOw4LDjOG6pOG7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu7Phu45z4buVTOG6pOG6osOJ4bq04buVw4nhurpu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bu1TsOCT0XDveG7leG6pOG7suG7ucOJTuG7uUzhu5nhu5VNTuG7osSQ4bu5w63hu5nhu5rhuqThu7VOw4Jr4buVceG7l+G7l0rhu5xs4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk5r4buV4buf4bud4bujSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/huqTGoG7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu53hu5dyL+G7m+G7m+G7n+G7teG7n+G7l3Lhu59wxqFxTnDhu5vhu5/hu5fEkOG7ny1zw4nDgi1F4bu5LeG7s+G6uMOJLeG7s+G6uC3hu7XhurjDieG6tC3DiW5DSuG7ueG6tOG7meG7lXPEkE7DreG7mV3DguG7hsOJ4bq04buV4buz4bq64buVTkfDieG7lU7DgsOUScOJ4bq04buV4oCcTuG7gk7igJ1t4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7Phurrhu5XDicOC4buWw4nhurThu5VOR8OJ4buVTsOCw5RJw4nhurThu5VEw4LhuqTDg8OJ4buVw73DucOJ4buVTsOC4butw4nhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7lcOCScOJ4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lx4buX4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7n+G7neG7o+G7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPw5nDicOC4buVReG6pMOJw4Lhu5XDguG6uMO64buVw7Mw4bq0T+G7hMOJa+G7leG6pU/hu6/DieG7lSDhuqTDicOCw7Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+KAnOG6peG7huG6pOG7lcOJw4LDjeG7lUTDguG6pOG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVReG6rMOJw4Lhu5Xhu7PhurzDieG7lcOJ4bq0w4LDqOG6uG3hu5XDveG7gsOJ4buVw73EguG7lXPDicOC4buV4bu5ReG7lXPhuqThu5Vz4bqk4buV4buzw5XDieG6tOG7lUTDguG6pMOJw4Lhu5VMc+G7lUXhu6lO4oCdbuG7leG7tE/DieG6tOG7lS3hu5Xhu7Phu4bhu5XDvcO6w4nhu5VO4buG4bqk4buVxqDhu5Jz4buV4bu3dErhu5Xhu7PDgk/hu6LDg8OJ4buVw71z4bui4buVTuG7kuG7leG6veG6pOG6rk7hu5Uwc0Xhu5VLT3Phu5Uww4J3TuG7leG7t+G7peG7leG6tMOK4bqk4buVxqDEguG7lU7hu61F4buVTeG7mOG7lU7huqrhu5VO4bqibuG7lTDDgsON4buVw4nhurR14bui4buV4bu34bq64buV4buI4buV4buzw5LDieG6tOG7lcSQdcOJ4bq0beG7leG7s8O54buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5XDieG6uuG7leG7nOG7reG7ouG7lcOJw4J14buVTsOCw4zhu5VOR23hu5VFw4rhuqThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7fEgk/hu5XhurThurpK4buVTuG6pMSCw4lt4buVw4nDgsOUw4nhurThu5XGoHXhurjhu5VOw4LDjOG6pOG7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu7fhu6/hu6Jt4buVw73hu4Lhu5VFw4Hhu5XDieG6uuG7leG7s8OC4bqq4buV4buz4bq64buVTsOC4bqw4buV4bq04bq6SuG7lU3hu5Dhu7Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU7DguG7huG6pG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buy4bq64buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVTkzDlHPhu5XDicWpw4nhurRt4buVTkzDjOG6pOG7lcOJw4LDlOG7leG7t0fhu5XEkOG7lHPhu5Xhu5xP4buCw4nhurThu5XDicSCw4nhu5VN4butw4nhu5Xhu5zhuqThu5VF4bunw4nhurRt4buV4bu0T8OJ4bq04buVRXPDieG6tOG7leG7s0lF4buVTHPhu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94buC4buVRcOBbeG7lU7DguG7r+G7ouG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7Phu4bhu5Xhu7Xhuqzhu5Xhu7PDgsOT4buVw7104buz4buVxqB5w4nhu5Xhu7dzw4nhurThu5XDieG6tOG7hOG6pOG7lU5M4bq4w4nhurThu5XDicOCdeG7lcOJ4bq64bqk4buV4buzw4JP4bui4bquw4nhu5VP4buCw4nhurThu5XDicOUw43hu7Phu5XGoE/huqThu5XGoMOA4buV4buz4bq8w4nhu5XDveG7guG7lUXDgeG7lUXhuqzDicOC4buVxqB5w4nhu5VOc+G7ouG7lcOC4buE4buVTnPhu6Lhu5XGoOG7lnPhu5VLT3bDieG7lUtPd07hu5XDieG6tOG6uHXhuqThu5VN4butw4lu4buV4buydkXhu5VEw4Jz4bui4buV4buzSUXhu5Xhu7fhuqThu5VOw4J3TuG7lcOJw4Jzw4nDguG7lUtPc+G7leG6tOG6pHPDieG7lcOJw4J14buV4buzw4LhuqbDicOC4buV4bu34bqw4buVTkx0w4nDguG7lXTDicOC4buVRcWpTuG7lUXDiuG6pOG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pG3hu5XDieG6uuG7lcagecOJ4buVw4nhurTDguG7ueG7lcagw4rDieG6tOG7lcSQw7rhuqThu5VO4bqkw4PDieG6tOG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7PDgsOT4buVMOG7p0Xhu5XigJzDieG6tMOCw6jhurht4buV4bu34bul4buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5VO4bqkxILDieG7lU7DguG6rOG7leG7nE/hu4LDieG6tOG7lU5MRsOJ4buVxqDhu5Zz4buVxqDDjeG6pOG7lcO94buC4buVRXXhu6Lhu5Xhu7fhuqRt4buV4buz4bq8w4nhu5Xhu7fhu5DDieG6tOG7leG7t+G7r+G7ouG7lcSQdUXhu5XhurThuqxq4oCd4buV4bu0T8OJ4bq04buVROG6sOG7lcSQw7rhuqThu5Xhu7d24bui4buVxqDDgOG7leG7nOG6uk7hu5Xhu5xzbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu48w4bq0deG7ouG7leG7t+G7r+G7ouG7leG7s+G6vMOJ4buVw4nDguG6vm3hu5VOw4Lhu6/hu6Lhu5XDveG7guG7lUXDgeG7lcag4buvTuG7lcagw7nhu5VOw4Lhuqzhu5Xhu7PDguG6quG7lU7DguG7r+G7ouG7lU7DgsOUScOJ4bq04buVw73hu4Lhu5VFw4Hhu5VOw4Lhu4bhuqThu5Xhu7PDguG7kOG7lcOJdeG6uOG7lcO94bqkw4NO4buVxJB1ReG7leG6tOG6rOG7lcOCScOJbuG7leG6pcOCw4zhuqThu5XhurThuqRzw4nhu5VNc09t4buV4buzw4Lhuqjhu5Xhu7Phu45z4buV4bu0T8OJ4bq04buV4bu34bqk4buVw4LDiuG7s+G7leG7t8O64bqk4buVw4LDiuG7s23hu5XDieG6uuG7lUThurDhu5Xhu7Phurrhu5XDicOC4buWw4nhurThu5VOw4J0w4nhurThu5VFw4Hhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG7nOG6uHPhu6Lhu5VN4buI4buVROG6qErhu5VO4bqkxILDieG7leG7s8OC4bq44buV4buzw4Lhuqht4buVw4Jz4bqk4buVRcOB4buV4buz4bq4w4nhu5Xhu5xP4buCw4nhurThu5XDicOCdeG7leG7teG6rOG7leG7t+G6sOG7lcagc+G7ouG7lU7DukXhu5XhuqZO4buVw73hu5ZzbuG7lV3DguG7hsOJ4bq04buVReG6uMOJ4bq04buVRUZO4buVxJDDjOG6pOG7lUXDjOG6pOG7lcagdeG6uOG7lcOJw4J14buV4buzw4JJ4bqk4buVw4Jz4bui4buVT+G7gsOJ4bq04buV4buzw4JBw4nhu5XDicOUw43hu7Nt4buV4bu14bqs4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7fhu5DDieG6tOG7lU5M4bqiw4nhu5XDvXfhu7Phu5VOw4LEgkXhu5XDvUJP4buVReG7huG6pOG7leKAnOG7tuG7peG7lcOJ4bq0w4LDqOG6uOG7leG7s+G6vMOJ4buVw7114bui4buV4bu34bupTuG7leG7t+G6pOG7lcOCw4rhu7PigJ1u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7jyDhu6nhu7Phu5Xhu7XDkuG7lcSQdeG7leG7s8OC4bqo4buV4bu5ReG7lcOCw4pt4buVw4LDiuG7s+G7leG7s8OSw4nhurThu5VOTMOUw4zDieG6tOG7lcOJw4LDlMOJ4bq04buV4bu5ReG7lcOCw4rhu5Xhu7RPw4nhurThu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7lcO9c+G6uOG7leG6tOG6pMOM4buV4bu34bqk4buV4buzw4JPw4nhurThu5Xhu7PDksOJ4bq04buV4buzw4Lhuqhu4buV4bq9c+G6pOG7lcagw4Phu5Xhu7Phurrhu5VKw4J2w4nhu5VOw4Lhu69K4buVw4JJw4nhu5XDicOCw5TDieG6tOG7lcSQw5Phu7Phu5XDiXXhurjhu5Xhu7PDlcOJ4bq04buV4bucw5TDieG6tOG7leKAnEV14bui4buVLeG7lU5z4bq44oCdbeG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4bu1dEXhu5Xhu7fhuqThu5Xhu7PDgk/DieG6tOG7lcag4bqs4buV4buzw7lF4buVTsOC4buv4bui4buV4buc4buvT+G7lcOCR+G7lUTDguG6pOG7leG7s+G6uuG7lcOCw4rhu5XDgnXDieG6tOG7lcOJ4bq0w4LDqOG6uG7hu5Uw4bq0deG7ouG7leG7t+G6uuG7leG7tE/DieG6tOG7lUTDguG7hsOJ4bq04buVTsOC4bqkw4NO4buVw4LDiuG7s23hu5XDieG6uuG7leG7nOG6pMOJ4buVSsOCQUrhu5XDveG7guG7lUXDgeG7leG7s8OC4bq44buV4bu34bqk4buVw4nDlMON4buz4buVw4nhurThurh14bqkbuG7leKAnOG6pcOCw4zhuqThu5Xhu7fhuqThurBF4buV4bu34bq64buVReG6rMOJw4Lhu5Xhu7Phurrhu5VNT+G7ouG7lcOJ4bq0w4JC4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7Phurrhu5Xhu7fhuqThu5Uww4J3TuG7lU7DguG6rOG7lUXDjeG6pOG7lUThuqTDg0Xhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU7huqTEgsOJbeG7lUXDjeG6pOG7lcSQdUXhu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94buC4buVRcOB4buVw4nhurR4w4nhurThu5Xhu7d2T+G7lcSQ4bqiw4nhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+KAnW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPIk/hu4bDieG7lcOJT8OJ4bq04buVw4nhu69P4buVTkzhurjDieG6tOG7lcSQ4bq8w4nhurThu5VFRk7hu5Xhu7fhuqTEgk/hu5VMxrDDieG6tOG7lUrDgsO54bqk4buV4bu34bqk4buVMMOCd05t4buVSsOCw7nhuqThu5VE4bqkw4NF4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VO4bqkxILDiW3hu5VE4bqkw4NF4buVTsOCd07hu5XDicOC4bqkxIJP4buVTuG6pMSCw4nhu5Xhu7fhurDhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5VOc+G7lUTDguG7hsOJ4bq04buVRMOC4bqkw4nDguG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVw4nhurrhu5XDieG7lnNu4buVIsOT4buz4buV4bu34buv4bui4buV4bub4buX4buXbeG7leG7neG7l+G7l+G7lU5M4bqk4bquT+G7lcSQdeG7lUVGTuG7lUTDguG6uMO5w4nhu5VO4bqkxILDieG7lUzhu69O4buVTOG7r07hu5XEkMONw4nhu5XGoMON4bqk4buVw4nDgnXhu5Xhu7RPw4nhurRu4buVMMOCw5TDieG6tOG7lcO94buC4buVRcOB4buVxqB5w4nhu5VFc8OJ4bq04buVTUfhu5Xhu7fhur7hu5Xhu7fhuqThu5Xhu7PFqUXhu5Xhu7fhurDhu5Xhu7Phu4bhu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7nE/hu69O4buVRMOCeE/hu5XEkHPhurjhu5Xhu7dGw4nhurThu5VNc8OJ4bq04buVMMOCd05u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j8Oic8OJ4bq04buVw4lJ4bqk4buV4bu34buvTuG7lUTDgnThu7PDguG7lUtP4bqi4buVw4nhurTDlMOM4bqkbeG7leG7tE/DieG6tOG7leG7s8OC4bqq4buV4buz4bq64buVTsOC4bqw4buVRMOC4buGw4nhurThu5XDieG6tOG7ksOJ4bq04buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Nu4buV4buy4bq64buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVw4nhurR14bui4buV4buz4buG4buVxqDhu5Jz4buVw4LDiuG7s+G7lcag4buSc+G7lcSQdUVt4buVw4nhurR14bui4buV4buzw4Lhuqrhu5XDieG6tOG7juG7leG7neG7lU7huqTDg8OJ4bq0beG7lcOJw4LDlMOJ4bq04buVTOG7hOG6pOG7leG7s8OVw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5XDicOC4buWw4nhurThu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7XDkuG7leG7s+G6uuG7leG7s+G7guG7leG6tMWpw4nhurRt4buVxqB5w4nhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7lcO94bq+4buVTHPhu5XDiUfhuqThu5XGoeG7l+G7l+G7i+G7lU3hu5Dhu7Phu5XEkOG7mOG7s27hu5Xhu7Lhu4bhu5XhurR04bqk4buVTsOCc+G7lcOCw5RJw4nhurThu5Xhu7PDguG6quG7leG7s+G6uuG7lU7DguG6sOG7leG7s8OC4bq44buV4bu34bqk4buVceG7l+G7i23hu5Xhu5/hu5fhu4tt4buVTsOCd0Xhu5Xhu7PDguG6puG7leG7s8OC4bqq4buVxJB14buVxqHhu5fhu4tu4buVMMOCw5TDieG6tOG7lcah4buX4buL4buVxqB5w4nhu5XDgknDieG7lcSQdeG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buz4bq64buV4bq04bqsbuG7leG6veG6rOG7leG7s8OCw5PDieG6tOG7lU5z4buVxqB5w4nhu5VM4buvTuG7leKAnMOJ4bq0w5TDjOG6pOKAneG7lUV1b+G7leG7tE/DieG6tOG7lU7hu61F4buVw4nhuqThuq5F4buVTMaww4nhurThu5XigJzDveG7iOG6pOG7lU5z4buVRU/hu4LDieG7lcOJSOG7lcSQ4buY4buz4buVxqDhuqzhu5VF4buM4buz4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7PDguG7kOG7leG7t+G7rU/hu5VFT+G7gsOJ4buVxqDhuqzhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s+G7lUTDguG7hsOJ4bq04buVw4nhurThu5LDieG6tOG7lcOJ4bq0w4Lhuqrhu5VFdeG7lUThuqThuq5O4buVS0/huq7igJ1u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vx4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu6NycUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4bqkxqBuw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/DieG7ueG7mk0v4bub4bud4buXci/hu5vhu5vhu5/hu7Xhu5/Gocah4buX4buh4bujck7hu6Phu53GoeG7l8SQ4bubLeG7s8OC4bqkLeG7s+G6uC3DieG6tE/hurjhuqQtRMOC4bq4w4nhurQtw4luQ0rhu7nhurThu5nhu5VzxJBOw63hu5ldw4Lhu4bDieG6tOG7leG7s+G6uuG7lU5Hw4nhu5VOw4LDlEnDieG6tOG7leKAnE7hu4JO4oCdbeG7leG7s8OC4bqq4buV4buz4bq64buVw4nDguG7lsOJ4bq04buVTkfDieG7lU7DgsOUScOJ4bq04buVRMOC4bqkw4PDieG7lcO9w7nDieG7lU7DguG7rcOJ4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5XDgknDieG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZceG7l+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu6NyceG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPXcOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5VOR8OJ4buVTsOCw5RJw4nhurThu5XigJxO4buCTuKAnW3hu5Xhu7PDguG6quG7leG7s+G6uuG7lcOJw4Lhu5bDieG6tOG7lU5Hw4nhu5VOw4LDlEnDieG6tOG7lUTDguG6pMODw4nhu5XDvcO5w4nhu5VOw4Lhu63DieG7lcOJSOG7lcSQ4buY4buz4buVw4JJw4nhu5Xhu7fhurDhu5XGoMOU4buKTuG7lUtPc27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bq9d+G7ouG7lUV14buV4buzw5XDieG6tOG7lcOCScOJ4buV4buf4buVw4nhu6dF4buV4buI4buVMMOCd05t4buV4bu0T8OJ4bq04buVw4LDiuG7s+G7leG7t8OU4buK4buz4buVw4nhurTDgsSC4buVxJB1ReG7lcO9dMOJw4Lhu5XGoHXhu5VO4bqm4buzw4Lhu5XhurThurpK4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VFRk7hu5VN4buC4buVTuG6pMSCw4nhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7lcOJw4Lhur7hu5Xhu7fhurDhu5XhurThu5ThuqThu5XGoMSC4buV4buzw4Lhurjhu5XhurThuqRz4buV4bu34bqsw4nDgm3hu5XDvcO5w4nhu5VOw4Lhu63DieG7lU7DguG6rOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5VF4bulw4nhu5XDveG6osOJ4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6rMOJw4Lhu5Xhu7PDguG7hMOJ4bq04buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVMMOCd07hu5XDncO5w4lu4buV4buyw4Lhuqjhu5Xhu7Phu45z4buV4bu0T8OJ4bq04buVw4nhu6dF4buVw4lz4bui4buVxJDDuuG6pOG7leG7t8OU4buK4buz4buVw4nDgnfDieG7lcO9xrDDieG6tOG7lUTDguG7ucOJ4buV4bq04bqkdOG6uOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5Xhu7XDuuG7ouG7lU7huqTDg8OJ4bq04buVU8OJw4Lhu5XhurThuqThur7huqThu5Xhu7Phu69K4buVTuG6qsOJw4Ju4buV4bqlTOG7iOG7lcagxILhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4Lhurh1w4nhu5Xhu7PDucOJw4Lhu5Xhu7fhurpt4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7huG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7PDgsOT4buVw4nDgsOU4buVS0/huqLDieG7lcOCw4NO4buVRcOK4bqk4buV4buzw4JP4bui4bquw4nhu5Xhu7PDlW3hu5Xhu7fhuqThu5Xhu7fhu61P4buV4buzw5XDieG6tOG7lUTDguG6uOG7ueG7lcOJw4J14buV4buz4bq64buV4bub4buV4bu34buQc+G7leG7s8OCdE/hu5XhurR04bqk4buV4bq04bqk4bq+4bqk4buV4bq04bqkc8OJ4bq0beG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG6tOG6pOG6vuG6pOG7lUThuqTDg0Xhu5VO4bqkxILDiW3hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5XEkHXhu5XhurThuqR04bq44buVxqDhuqThuqLDieG7leG6tOG6pOG6vuG6pG7hu5Xhu7LDguG6qOG7leG7tE/DieG6tOG7leG7s+G6vMOJ4buV4buc4bqkw4nhu5Xhu7PDguG6uOG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7uUXhu5XDgsOK4buVRMOC4bqk4buV4buv4bui4buVxJB1ReG7leG7s8OSw4nhurThu5VOTMOUw4zDieG6tOG7lcagw43huqThu5Xhu7PDguG6qOG7lcSQT+G7hsOJbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/igJzhuqXDg07hu5XDieG7p0Xhu5XDiXPhu6Jt4buVRcOK4bqk4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVS0/hu63hu6Lhu5VLT3bDieG7leG7iOG7lcOJw4J14buVReG6rMOJw4Lhu5Xhu7fhu4bDieG6tOG7lcagT+G6pG3hu5VOTOG6vOG7leG7s8OCT+G7ouG6rsOJ4buVw4l04bq44buVw4nDguG6pOG6rk7hu5XEkMWpRW3hu5XDicOCw5TDieG6tOG7lUXhuqzDicOC4buVw4nhurTDgkLhu5XEkHXhu5Xhu7PDlcOJ4bq04buV4buzw4Lhuqrhu5VOw4JPd8OJ4buVw4nDlMON4buz4buV4bu3eOG7ouG7lU7Dgk/hu6LEgsOJ4buVTsOC4bqiRW3hu5Xhu7PDguG7kOG7leG7s8OC4burw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5XDvXPhurjhu5XDicOC4bqk4bqiT+G7lcSQdeG7lU7DgndO4buVxJDhurzDieG6tG/hu5Uww4LDlMOJ4bq04buV4buz4bq64buVxJB14buVw4nDgsOU4buVxqB34bui4buVTsOC4bqs4buV4bu1w5Lhu5VF4bqsw4nDguG7lUTDguG7hsOJ4bq04buV4buzdsOJbeG7lcO94buC4buVRcOB4buVReG6rMOJw4Lhu5XGoHnDieG7leG7s3bDiW3hu5VN4buY4buVTuG7hsOJ4buVTkzDisOJ4bq04buVRXXhu5VFw4rhuqThu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7fhu6Xhu5XEkMOM4buV4bu34bqk4buVxqDDjeG6pOG7lcOJw4J14buVReG6rMOJw4Lhu5XDveG7r+G7ouG7lcSQ4butT+KAnW3hu5XhurThuqTDisOJ4bq04buV4bu0T8OJ4bq04buVw4JJ4bqk4buVw4nhurR3SuG7lcOJ4bq04buSw4nhurRt4buV4buz4bq64buVSsOCdsOJ4buVw4nhurTDgsOBw4nhu5XEkMO64bqk4buVRMOC4bqk4buVw4nDgsWp4buz4buVxqDEguG7leG7s8OCT+G7ouG6rsOJ4buV4bucw5RzbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/hu7J04bqk4buV4oCcw4nhurTDgsOo4bq44oCd4buVRMOC4bqk4buV4bucw5Rz4buV4bu34buC4bqk4buVxqDDjeG6pOG7leG7tE/DieG6tOG7lcSQdeG7lUVGTuG7lU5Hw4nhu5VOw4JPScOJ4bq04buVTuG7rUXhu5XEkOG7nm3hu5XDicOCw5TDieG6tOG7lU5Hw4nhu5VOw4LDlEnDieG6tOG7leG7t+G6uuG7leG7t+G7peG7leG6tOG6pMOTSuG7leG7tE/DieG6tOG7lU7huqxF4buVTsOC4buv4bui4buV4bu3RsOJ4bq04buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7fhurDhu5Xhu7Phu4Lhu5XhurTFqcOJ4bq04buVw4JJw4lu4buV4buyw4Lhu5Zz4buVxJB1w4nDgm3hu5XGoMOU4buKTuG7lUtPc+G7lU5Hw4nhu5VOw4LDlEnDieG6tG3hu5Xhu7fDuk7hu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcOUw43hu7Phu5VFSW3hu5Xhu7PDuUXhu5VOw4Lhu6/hu6Lhu5XDveG6rMOJw4Lhu5Xhu6LhuqLDieKApuG7lcOCc+G7ouG7lcO94buvTuG7lUThuqzhu5VLT3Thu5VOTOG6rMOJw4Lhu5XDiXXhurjhu5VEw4J04buz4buV4bu3xIJP4buV4buz4bq64buVTsOCw4zhuqThu5Xhu7fhuqThurBF4buV4buz4buOc+G7lUzhuqThuqLDieG6tOG7lcOJ4bq6buG7leG6peG6pMODw4nhu5XEkOG6osOJ4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7dJw4nhu5XhurThuqTDucOJ4buVxJB14buVTuG6pMODw4nhu5XEkOG6osOJbuG7leG6peG6pMODw4nhu5XEkOG6osOJ4buVxJB14buV4bu34bqw4buVTuG7gk7hu5XDgknDieG7lcOJ4bq0deG7ouG7lcOC4buGReG7lUtPc+G7lUVGTuG7leG7s8OCw5NObeG7leG7s8OC4bunReG7leG7s8OC4bqq4buVw4JJw4nhu5VFRk7hu5Xhu7PDgsOTTm3hu5VFw7rDicOC4buVReG6oOG7lcOCScOJ4buVRUZO4buV4buzw4LDk05u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6t8OCw7nhuqThu5Xhu7PDguG7p8OJ4bq04buVw4nhurTDgsOo4bq44buVTsOC4bqs4buVTsOCw5TDjMOJ4bq04buVRMOC4buGw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5VO4bqkw4PDieG6tOG7lcOJ4bq64bqkauG7leG7ssOC4bq44buVw4nhuqLDieG7lcO9xrDDieG6tOG7lUXDiuG6pOG7leG7s3Thu7PDgm3hu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5VOc+G7lUrDgsO54bqk4buVw4lI4buVxJDhu5jhu7Phu5XGoMOUScOJ4buVxJDhuqLDiW7hu5XDouG7mOG7lU7DgnXDicOC4buV4buz4buGw4nhurThu5Xhu7Phu45z4buV4buzw4LDk8OJ4bq04buVTnPhu5VN4bqg4buVS0/hu6LDg07hu5Xhu7fhuqjDicOC4buVTsOCdOG6pOG7leG7t0bhu5Xhu7Phu45z4buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVRMOCdOG7s+G7leG7tXXDicOC4buV4buzw4Lhurjhu5VF4bqsw4nDguG7lcagdeG7leG7s8OC4bq44buVw73hu4Lhu5VFw4Hhu5VF4bqsw4nDgm7hu5Ug4bq4w4nhurThu5VMxrDDieG6tOG7leG7t8ODw4nhu5Xhu7NP4buC4bqk4buV4buzw5LDieG6tG3hu5VEw4LhuqThu5XDicOC4bqsw4nhu5XGoHXhurjhu5XhurTDlEnDieG6tG3hu5VOc+G7lU3huqDhu5Xhu7PDuUXhu5VOw4Lhu6/hu6Lhu5XDgnXhuqThu5XEkOG6vMOJ4bq04buVxqDDjeG6pOG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7t3PDieG6tOG7lcOJw4LhuqzDieG7lcSQw7rhuqRv4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUpTT07DguG6uEzhu5nhu48h4bq4dcOJ4bq04buVw6JJw4nhu40vSuG7jw==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]