(vhds.baothanhhoa.vn) - Các đơn vị, câu lạc bộ thiện nguyện cùng nhà hảo tâm đã phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các chương thiện nguyện hướng về người dân ở các xã biên giới.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G7qHFy4bub4bqyZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZMOy4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRx4bqoQeG7qXBkReG7m2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkRcOC4bupcGTDsnLhu5fhu6nhuqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4NRw7Thu4Phu49j4bqn4buM4buF4buNZMO14bu54bupZEV14bqxZOG7jWvhurJkxaln4buNZMOy4buzZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZOG7qXFmZHFo4burZOG6tmvGsGTDtWlkw4NxeXJkccOAw4NkRUFyZMOS4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGThurbDuuG7qXFk4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4buN4buF4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lkceG6qEHhu6lwZEXhu5tk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZOG6oGThu43hu4Xhu41k4bq4aWTDsnLhu5fhu6lkcHJBcuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpZeG7hy9l4buH4buB4buPxJHDqcSR4bq54buH4bq54bq54bq2w6nhurnDqeG6ueG6vcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhu4HEkcSRY2Thu4PFqeG6tmFj4buocXLhu5vhurJk4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4bq2cXLhu53hu6lk4bupcOG6suG6uuG7neG7qWThu43DguG7qXBkw7Lhu7Nkw7Xhu7NyZMOycuG7l+G7qWTDg3Hhu63hu6lwZHHhuqhB4bupcGRF4bubZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWRFw4Lhu6lwZMOycuG7l+G7qWNkw4ly4buP4bq2cWFj4buBxJHEkWNkccO0cnBx4bq2YWPhur3hurnhurljZC/huqfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqnUeG7s3JkKnHhuqRk4bupxJBkw5Lhu7Nkw7Xhu7NyZMOScuG7l+G7qWTDg3Hhu63hu6lwZOG6tsO64bupcWRFZmThu4x44bupcGThurbhurpk4buocOG6rGThu4x54buNZMWo4buXZCBr4bupZMOSw7Thu4PhurLhurbhurrhurFk4buMeOG7qXBk4bq24bq6ZMav4bqyeXJkRULhu6lwZCBy4bud4bq2ZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lkw7XDveG7qXBkcWbhu6lxZOG7jcOC4bupcGTDg3HhuqRk4bupxJBkw7Jy4buX4bupZOG7jOG6qOG7ueG7qXBk4bq4aWTDkuG7heG6tmTGr+G7r+G6tuG6sWRx4bqy4bq64bud4bupZDtx4bqow4Hhu6lwZDHhurJr4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq94bq54bq5w4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6ll4buHL2Xhu4fhu4Hhu4/EkcOpxJHhurnhu4fhurvhu4HhurbDqcOqw6rDqmXFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4buBxJHDqmNk4buDxanhurZhY+G7qHFy4bub4bqyZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZMOy4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRx4bqoQeG7qXBkReG7m2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkRcOC4bupcGTDsnLhu5fhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OV4burZuG7qWTDtWlk4bq24bqu4buD4burZOG6tuG7ieG7qXBk4bq/xJFk4bqw4bqybOG6tmTEguG6smbhurFkxrDhu7dyZOG6sOG6smzhurZk4bq24bqudWRwcuG7hWThur3EkcSR4bq3xJHEkcSRZMO1w73hu6lwZHDDvcawZGXhu4FkceG7s8ODZMaw4bqyeXJkxaln4buN4bqxZEVC4bupcGRFZmRlZHHhu7PDg2Thu6lw4bqsZOG7jXnhu41k4buNceG7q2Thur/EkWRx4buzZOG7j2vhu6lk4bqgZMOyaOG7qWTDleG6pOG7jeG6sWThurhpZMOS4buF4bq2ZMav4buv4bq24bqvZOG6tuG6ruG7g+G7q2Thurbhu4nhu6lwZMOpxJFk4bqw4bqybOG6tmTEguG6smZkcMO9xrBk4bqw4buF4buNceG6sWRF4bqgZEVmZMOy4bq04bq2ZOG7jXHhu6tkw6nEkWRx4buv4buNZOG6sHLhu6lxZOG7jeG7sWRx4burZuG7qWThu41o4bupcWThu6dx4buxZOG7p3HDreG7qWTDtWfhurZk4bunxqHhurZkxILhurJoZOG6tnnhurZk4bq24bqu4bur4bupcGRx4buv4buNZOG6tm7Dg+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG7h+G7h8OD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpZeG7hy9l4buH4buB4buPxJHDqcSR4bq7xJHEkWXhurbhu4fEkcOp4bq54buBxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG7geG6veG6uWNk4buDxanhurZhY+G7qHFy4bub4bqyZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZMOy4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRx4bqoQeG7qXBkReG7m2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkRcOC4bupcGTDsnLhu5fhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94buH4buHY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OV4burZuG7qWThu43huqzhu6lwZMO1aWThurbhuq7hu4Phu6tk4bq24buJ4bupcGTDqeG6vcSRZOG7jeG7q+G7qWRwZmRwcnnhu6lwZOG7jXHhu6tk4bq9ZHHhu7NkcHLhu4Nkw7V04bupcWTDg3HhuqRk4bupxJBk4buN4buxZHHhu6tm4bupZOG7jWjhu6lxZOG7p3Hhu7Fk4bunccOt4bup4bqxZOG7jcOC4bupcGRFQXJkw7Xhu7Fk4buNceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqudOG7qXFk4buN4but4bupZHHhu7dk4bq24bquw4Bk4bq2ceG6quG7jWTDreG7qWRFZmThurZx4bqyeeG7jWTDg3Hhu63hu6lwZOG7j3Xhu41xZOG6tuG6rnVkcHLhu4Vk4bq/ZOG6tuG6rnLhu53hurJkw7XDveG7qXDhurdk4buocOG7q2ZyZOG6ruG7g+G6sWTDteG7q2bhu6lk4buN4bqs4bupcGTDtWlk4bq24bqu4buD4burZOG6tuG7ieG7qXBkw7Lhu61kcHJ54bupcGThurBy4bupcWThurBo4bupZOG7jXHhu6tkceG7s3JkRXLhu5fhu6lkw4Nx4bqkZOG7qcSQZOG7qXBxw6jhu6tk4bq4aWTDkuG7heG6tmTGr+G7r+G6tuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpZeG7hy9l4buH4bq/4buPw6llxJHhurnEkcSR4bq54bq24buB4bq7w6rhur/hur3FqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5hw6nhur1jZOG7g8Wp4bq2YWPhu6hxcuG7m+G6smThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThurZxcuG7neG7qWThu6lw4bqy4bq64bud4bupZOG7jcOC4bupcGTDsuG7s2TDteG7s3Jkw7Jy4buX4bupZMODceG7reG7qXBkceG6qEHhu6lwZEXhu5tk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZEXDguG7qXBkw7Jy4buX4bupY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6uWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfhu6hxa+G7qWThu491w4Nk4bupZuG6uuG6sWRR4buzcmQqceG6pGThu6nEkGTDkuG7s2TDteG7s3Jkw5Jy4buX4bupZMODceG7reG7qXBk4bq2w7rhu6lxZEVmZOG7jeG7heG7jWTDteG7q2bhu6lk4bq2cXLhu53hu6lk4bupcOG6suG6uuG7neG7qWThu43huqzhu6lwZMO1aWTDg3F5cmRxw4DDg2RFQXJkUeG7s3JkxahRKuG7qGThurhpZMOS4buF4bq2ZMav4buv4bq2ZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWThurbhuq7hurLhurrhu5vhu6nhurFkw4Nx4bu1ZMOycsah4bupZHBy4buF4burZOG7j+G6pOG7jWTDg3Hhu4XDg2TFqeG6sm7hurZk4buNceG7q2Rx4buzcmRFcuG7l+G7qeG6sWTDg3HhuqRk4bupxJDhurFkw7Xhu4nhu41kw7Jy4bud4bq2ZEXhu5tk4bq2dOG7qXFk4bq24bquZ+G7qXBkw7LhurJ44bupZMOy4buF4bupZMODceG6pGThu6nEkGRFZmThurbhuq7hu5lkw7TGsGTEguG6suG7g2TDsnLhu5fhu6lkcHJBcuG6sWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu4144bupcGThurbhu4Xhu41k4buPa+G7qWThurB5ZC1k4bunxqFkceG7q2fhu41xZHHhu6vhu4VkcHLhu4Nkw7V04bupceKApuG6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6pXLGsHBk4buNxanhu4PhurDhurBhY3Lhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINk4buBxJHEkcOD4bq44bqvZHHDtHJwceG6tsSDZOG6veG6ueG6ucOD4bq44bqvY2ThurDhuq7hu41hYy8v4buN4buP4bup4bq3w7Lhu4Phu6vhurZx4buD4bupcXHhu6vhu4PhurdF4bupL+G7j8O04bqw4bun4bq24burw4Mv4bupw7TDieG6sC/DqcOpZeG7hy9l4buH4buB4buPxJHDqcSR4bq7xJHDqeG6u+G6tsOp4buBw6nDqsSRxanEkeG6t+G7pcODcMOj4bquYeG6u+G6v+G6v2Nk4buDxanhurZhY+G7qHFy4bub4bqyZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZMOy4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRx4bqoQeG7qXBkReG7m2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkRcOC4bupcGTDsnLhu5fhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq94bq54bq5Y2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6pzvhuq7huqhB4buNZMO14bux4bqxZMO14burZuG7qWThu4144bupcGThurbhu4Xhu41k4buN4bqm4buDZFHhu7NyZMODceG6pGThu6nEkGTDkuG7s2TDteG7s3Jkw5Jy4buX4bupZMODceG7reG7qXBk4bq2w7rhu6lxZMO1aWTDtcah4bupZOG6tnHDrcawZHF2cmTDteG7s+G7qXBkRXLhu5fhu6lkcHLhu4Nkw7V04bupcWTFqXLhu53hurZk4bqww7lkIHJkIMOt4bupZOG7qHFs4bq24bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq54bq/4buBw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6ll4buHL2Xhu4fhu4Hhu4/EkcOpxJHhurvEkeG6u+G6veG6tuG6u8Oqw6llw6rFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5hZeG7geG6v2Nk4buDxanhurZhY+G7qHFy4bub4bqyZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZMOy4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRx4bqoQeG7qXBkReG7m2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkRcOC4bupcGTDsnLhu5fhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFj4bq54bq/4buBY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OVw73hu6lkw5Jy4buX4bupZMODceG7reG7qXBk4buMROG7g2Thu6dxb+G6smQm4bqyeeG7jWThurbGoWThu6jhu4Nkxq/DqOG7q2TDg3F5cmRxw4DDg2Thu43DguG7qXBk4buMeOG7qXBk4bq24bq6ZOG7jOG7tWTDg3Ft4bupZHBy4buD4burZOG7qXFu4bupZEVu4bupZOG6tmhyZEVm4bupcGThurVQ4buqxajhu447P+G7guG7qDrDouG6sWThu6lx4buxxrBk4bq2cXLhu53hu6lk4bupcOG6suG6uuG7neG7qWQg4bqycmRRZuG7qXFkO3Fy4bud4bupZEVmZOG7jeG7heG7jWThurZsxrBkxanhu63hu6lwZHFo4burZOG6tmvGsGThurbhuq7hu4Phu6tk4bq24buJ4bupcGTDqmThurZyZEVy4bqxZMOpZMaw4buF4bq6ZMWp4buv4buNZOG7qeG6qEHhu43hurFk4bq5ZMWp4bur4buDZOG7p+G7keG7q2Thu49yZMO14buz4bupcGThu43DguG7qXBk4bupcXLhu5vhurJkw7XDvWThu4/DguG7qXBkceG7r+G7jWThurZuw4NkRWZkw6nhur3EkWThurDhurJs4bq2ZMSC4bqyZmThu41x4burZHHhu6/hu41k4bqwcuG7qXFk4bq2Z3Jk4buN4buF4buNZMO1cuG7o8awZOG6tuG6ruG6qMOB4bupcGTDsmjhu6lkxq/DguG7g2Qx4bqya+G7qWThurXhurhpZOG7qOG7g2TGr8Oo4burw6LhurFkw7Jo4bupZDFz4buDZOG7qOG7r3LhurFkw7Jo4bupZOG7pnFmZOG6teG6uGlkOuG7ueG7qWQ7ceG6suG7gMOi4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFjcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2Thu4HEkcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINkw6rEkcSRw4Phurjhuq9jZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL8Opw6ll4buHL2Xhu4fhu4Hhu4/EkcOpxJHhurtlxJHDqeG6tuG6veG6v+G6vWXhurvFqcSR4bq34bulw4Nww6Phuq5h4buBw6rDqmNk4buDxanhurZhY+G7qHFy4bub4bqyZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG6tnFy4bud4bupZOG7qXDhurLhurrhu53hu6lk4buNw4Lhu6lwZMOy4buzZMO14buzcmTDsnLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRx4bqoQeG7qXBkReG7m2Thu6lw4bqow4FyZOG7j2vhu6lkRcOC4bupcGTDsnLhu5fhu6ljZMOJcuG7j+G6tnFhY+G7gcSRxJFjZHHDtHJwceG6tmFjw6rEkcSRY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8OD4buM4buDw4PhurZy4bur4bupY+G6p8OVw73hu6lkw5Jy4buX4bupZMODceG7reG7qXBkUXLhu5vhu6lk4bumcuG7neG6tmThu43DguG7qXBk4buN4buF4buNZMO14burZuG7qWThurZxcuG7neG7qWThu6lw4bqy4bq64bud4bupZOG6tnHDtOG7q2Thu4xx4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWTigJwg4bubZMawcuG7m+G7qWTDsnLhu5fhu6lkcHJBcuKAnWThu4/hu6tkw7JmZCpxZ8awZDtx4buD4bupcWRR4bqy4bq64bub4bup4bqxZOG7jXHhuqZk4bupcXLhu53GsGThu41r4bqyZMWpZ+G7jWTDsuG7s2ThurZxcuG7neG7qWThu6lw4bqy4bq64bud4bupZHFyxqHhu6lkxrDhu4XhurJk4buocOG7r+G7jWTFqOG7ieG7jWTFqWbGsGThurbhuq7huqjhuqDhu6lwZMO14burZuG7qWThurbhu4nhu6lwZMSC4bqyZmThu41x4burZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWThurhpZFFy4bub4bupZOG7pnLhu53hurbhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWNy4buMw7Thu6nhurbDtOG6rmNk4bqw4bq24bq6xanDtGFjw4ly4buP4bq2ccSDZOG7gcSRxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thur3hurnhurnDg+G6uOG6r2Nk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqWXhu4cvZeG7h+G6v+G7j8OpZcSRw6nhu4fhurvEkeG6tuG6u2XDquG6u+G7gcWpxJHhurfhu6XDg3DDo+G6rmHhur/hu4HhurljZOG7g8Wp4bq2YWPhu6hxcuG7m+G6smThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThurZxcuG7neG7qWThu6lw4bqy4bq64bud4bupZOG7jcOC4bupcGTDsuG7s2TDteG7s3Jkw7Jy4buX4bupZMODceG7reG7qXBkceG6qEHhu6lwZEXhu5tk4bupcOG6qMOBcmThu49r4bupZEXDguG7qXBkw7Jy4buX4bupY2TDiXLhu4/hurZxYWPhu4HEkcSRY2Rxw7RycHHhurZhY+G6veG6ueG6uWNkL+G6p+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfDleG7q2bhu6lk4bq2cXLhu53hu6lk4bq2cXLhu53hu6lk4bupcOG6suG6uuG7neG7qWTDg3F5cmRxw4DDg2RFQXJkw5XDveG7qWTDknLhu5fhu6lkw4Nx4but4bupcGRRcuG7m+G7qWThu6Zy4bud4bq24bqxZFHhurLhurrhu53hu6lkw7Xhu6tm4bupZCbhurLhu4Phu6lkUeG7seG7g+G6sWQs4buAZMOy4buD4bupZMavOzsm4bqxZOG7jXFz4bupcWTEguG6suG6uuG7m+G7qWThurhpZFFy4bub4bupZOG7pnLhu53hurZk4bq2ccOtxrBkcXZy4bqxZMO14buz4bupcGRFcuG7l+G7qeG6sWRwcuG7g+G7q2TFqeG6qOG6smRFw63hu6lkceG7seG7g+G6sWRFw63hu6lk4bupcHHhu51kRWZk4bq24buJ4bupcGTDqeG6v+G7gWThurDhurJs4bq2ZMSC4bqyZmRww73GsGTGsOG7heG6umTFqeG7r+G7jWThu6nhuqhB4buN4bqxZOG7jeG7heG7jWRFbuG6tmTDg3FvxrBk4bq2cXLGoeG6tmThurrGoeG6suG6sWThurDhu4Xhu41xZEXhuqBkceG7r+G7jWThurBy4bupcWThu41x4burZMOyZmThu43hu6vhu6lk4buocWvhu6lk4buPa+G7qeG6sWThu43hu4Xhu41k4buNceG7heG6smRx4buv4buNZOG6sHLhu6lxZOG6oGTDqWTDsmjhu6lk4buMceG7heG7q2RFZmRR4burZOG7jeG6puG7g2ThurhpZMOycuG7l+G7qWRwckFyZFFy4bub4bupZOG7pnLhu53hurbhurFkceG6suG6uuG7neG7qWQm4bqy4buD4bupZFHhu7Hhu4PhurdkO+G7teG7qXBk4bq24bqudWRwcuG7hWThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThurbhuq51ZHBy4buFZHHhu7nhu6lk4buB4bq9ZOG6tuG6rnLhu53hurJkw7XDveG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6p+G7qHDhu6/hu41kUeG6smzhu6nhuqUvw4Phuqc=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]