(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 19-11, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh. Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ của các hội viên đồng thời là sự tôn vinh cá nhân văn nghệ sĩ.
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44bupQMSo4buG4buiS8Od4buGa+G7sOG7ssav4buGTeG7ssav4buG4buyxagzLuG7qOG7hjzGrzDhu4bhu7I44buGW3vhu7Thu7LFqOG7hlt7XcOgw5rhu7Lhu4bhu7LFqMOT4buy4buGa0vhu4bhu6nGr+G7rOG7hsOq4buUw53hu4bhurHhu7LGr8OJL8av4buE4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8a+G7nsSo4buc4buA4bq4w4nhu6jhurjGsErhu7LFqOG7huG7hOG7iC3hu4Thu4RC4buGaybhu6jhu4bhu7lP4buy4buGxq9A4bua4buG4buyxajGr8Oa4buGW8avXeG7mFvhu4Zb4buu4buyxq/hu4ZbP+G7huG7msavNOG7muG7hltAxKjhu4bhu6JLw53hu4bGr+G7sOG7ssav4buGTeG7ssav4buG4buyxagzLuG7qOG7hjzGrzDhu4bhu7I44buGW3vhu7Thu7LFqOG7hlt7XcOgw5rhu7Lhu4bhu7LFqMOT4buy4buGa0vhu4bhu6nGr+G7rOG7hsOq4buUw53hu4bhurHhu7LGr0Phu4bhu4HDlMOg4buGWUvhu4bDnSZb4buGW3vhu7Thu7LFqOG7huG7ssavOOG7ssWo4buGxq/hu7RMW+G7huG7oibhu7LFqOG7huG7ssWoxq/hu6jDmjzhu4Y5MOG7huG7mjHEqOG7huG7mkrhu5rhu4bGrybhu6jhu4Y54buoU+G7suG7huG7oirhu7LFqOG7hlvGry7hu6jhu4ZZS+G7hn024buGWyThu7Lhu4Y54buo4buyxq/hu4bhu5pK4buG4buyxq/DlOG7suG7hjlP4buy4buG4buyxajGr8Oa4buGfVZDw4kv4buo4bq4w4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4nhu6jhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7qMOq4bue4buyW+G7nnvhu4Dhu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gGHhu6jhu5xbxq/huqjhu4bhu4jhu4Lhu4I8w6Hhuqrhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqo4buGSeG7ikg8w6Hhuqrhu4Dhu4Z9e+G7muG6suG7gC8v4bua4buc4buyQ8agxKjhu7Rbxq/EqOG7ssavxq/hu7TEqEM54buyL+G7nOG7nn1YW+G7tDwv4buy4bueYX0vRuG7hEjDjS9G4buC4buI4bucSeG7hEjhu4RJRuG7iltI4buI4buKRuG7iFnhu4JDVzzFqOG6rHvhurJJ4buKR+G7gOG7hsSoWVvhurLhu4Dhu6lAxKjhu4bhu6JLw53hu4Zr4buw4buyxq/hu4ZN4buyxq/hu4bhu7LFqDMu4buo4buGPMavMOG7huG7sjjhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGW3tdw6DDmuG7suG7huG7ssWow5Phu7Lhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssav4buA4buGYeG7qOG7nFvGr+G6suG7gOG7iOG7guG7guG7gOG7hsav4bue4buoxajGr1vhurLhu4BJ4buKSOG7gOG7hi/hurjDiS/hu6jhurjDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8w6rEqDxb4buo4bu04buy4buA4bq44bup4bu0S+G7suG7huG7mk3hu7LGr+G7hsavJuG7qOG7hlvGr03hu7RDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4a0vhu4bhu6nGr+G7rOG7hsOq4buUw53hu4bhurHhu7LGr+G7hllL4buG4buaw5TDoOG7hsagIlvhu4bhu5zDlOG7suG7hlsm4bua4buGw7QzLuG7ssWoQuG7hsOhXeG7kFvhu4bGr+G7qMOa4buy4buGfSzDneG7hijhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4Zr4bu2xKhD4buG4buRT8Od4buG4buER+G7hltdP+G7qOG7huG7msav4bus4buG4buiTuG7huG7muG7tuG7hlt7XcOgw5rhu7Lhu4bhu7LFqMOT4buyQuG7hsagIlvhu4ZY4bqh4buG4buo4buy4buGKOG7huG7mkrhu5rhu4ZbTDzhu4bhu5rGr+G7quG7hjlP4buy4buG4buyxajGr8Oa4buG4buRxagzLuG7qOG7hsagTOG7suG7hjlP4buy4buGxq/hu7bEqOG7huG7mjHEqOG7hlvhu67hu7LGr0Phu4bhu5HGrzPhu7LFqOG7hjnhu7Dhu4bhu7LGr+G7qFVd4buGWeG6oeG7huG7nOG7tELhu4bhu5rGr+G7rOG7huG7ok7hu4bhu6jDneG7hsavO+G7qOG7hlnhu4zhu7LFqOG7hlvhu6hU4buyxajhu4bFqOG7kuG7suG7hkbhu4Lhu4bhu7JPw51D4buG4buBVOG7suG7huG7sk/DneG7hkbhu4Lhu4JH4buG4buaxq/hu6zhu4bhu6ImW+G7huG7ssWoJlvhu4Zbeyjhu4ZZTOG7qOG7hjks4buo4buGw50mW+G7huG7msavIMOd4buGSeG7hlt7XcOgw5rhu7Lhu4bhu7LFqMOT4buy4buG4bucNuG7hlvGr+G7qOG7hjlL4buGxajhu6hL4buyxq/hu4bFqOG7qE3hu6jhu4bhu5HGr+G7kFvhu4bhu5pdJuG7muG7hlvGr+G7qOG7huG7qXtdw6DDmuG7suG7huG7ssWow5Phu7Lhu4bhu5zhu7Thu4bhur1K4bu04buG4bu5T+G7suG7huG7ssWoxq/DmuG7hls/4buG4buaxq804buaQ+G7huG7qTXhu4bhu7JPw53hu4ZG4buC4buCRuG7hlt7KOG7hllM4buo4buG4buiw5TDoELhu4bhu5rGr+G7rOG7huG7ok7hu4bhu5rGr+G7tOG7hnvEqOG7hsOdw5Nb4buG4buESeG7hlvhu5g84buGW3tdw6DDmuG7skLhu4Zbe13DoMOa4buy4buG4bucS+G7qELhu4ZY4bus4buaxq/hu4bGoE3hu7Lhu4Y8xq/hu6jDnULhu4Zb4buow5ld4buGW8avXcOgVFvhu4bigKbDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8w6rEqDxb4buo4bu04buy4buA4bq4w4nhu6jDncWo4buG4buaWcSofX3hurLhu4Dhu6jDquG7nuG7slvhu5574buA4buGfVvDoFnhu57hurLhu4Bh4buo4bucW8av4bqo4buG4buI4buC4buCPMOh4bqq4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6qOG7hsON4buCSDzDoeG6quG7gOG7hn174bua4bqy4buALy/hu5rhu5zhu7JDxqDEqOG7tFvGr8So4buyxq/Gr+G7tMSoQznhu7Iv4buc4buefVhb4bu0PC/hu7Lhu55hfS9G4buESMONL0bhu4Lhu4jhu5xJ4buESOG7hElJ4buEW0fhu4rDjUnhu4pZ4buCQ1c8xajhuqx74bqyw43hu4RG4buA4buGxKhZW+G6suG7gOG7qUDEqOG7huG7okvDneG7hmvhu7Dhu7LGr+G7hk3hu7LGr+G7huG7ssWoMy7hu6jhu4Y8xq8w4buG4buyOOG7hlt74bu04buyxajhu4Zbe13DoMOa4buy4buG4buyxajDk+G7suG7hmtL4buG4bupxq/hu6zhu4bDquG7lMOd4buG4bqx4buyxq/hu4Dhu4Zh4buo4bucW8av4bqy4buA4buI4buC4buC4buA4buGxq/hu57hu6jFqMavW+G6suG7gMON4buCSOG7gOG7hi/hurjDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8w6rEqDxb4buo4bu04buy4buA4bq44buRxq9L4buGOU/hu7Lhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssav4buG4buaxq/hu6jEqOG7hn1R4buGOVXhu4Y+XUrhu4Zbe+G7sOG7ssav4buGfUrhu7LFqOG7hltK4bua4buG4buaMcSo4buGw53hu7Dhu7LGr0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4FO4buG4bua4bu24buG4buyxq/hu6hVXeG7hlld4buY4buy4buGOU/hu7Lhu4Zbxq9M4bua4buGfVZC4buG4buiTOG7qOG7hsavQOG7mkLhu4bhu7LGr+G7qFVd4buG4buaJOG7ssWo4buGW3vhu7Dhu7LGr+G7huG7ssWoxq/hu6hT4buy4buG4buaNF1C4buGxqBL4buo4buGxqBK4bu04buGOVXhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5DDneG7huG6seG7ssavQuG7hjlL4buGW0zhu6jhu4bGrybhu6jhu4Zbxq9N4bu04buGWeG7kuG7suG7huG7skvDoELhu4bhu5pK4bua4buGW8avxKjDneG7hlld4buY4buy4buG4buiVV3hu4bhu6JK4buyxq/hu4bFqOG7qErhu4bhu5rEqOG7tOG7huG7ssavOOG7ssWo4buG4buyOuG7hlk24bua4buGfUrhu7LFqOG7hltM4bu04buG4buaMcSo4buG4buaxq/hu6xD4buG4buB4bu24buGWUvhu4bhu5ok4buGxahK4buo4buGw7QzLuG7ssWo4buG4bui4buo4buGWzXhu4Z7XSbhu7LFqOG7huG7sjM74buyxajhu4bDocSo4buGw6Ek4buoQuG7hltMw53hu4bGoOG7qMOaW+G7huG7ssavOOG7ssWo4buGxqDhu5jhu5rhu4bhu5rhu5Jd4buGW8avxKjhu7LFqOG7huG7osOZ4buGOTMhW+G7hj5dxKjhu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7hlvhu5g84buGPl1K4buy4buGWUzhu5rhu4bGr+G7mF1C4buGOTMhW+G7hj5dxKjhu4bGr+G7tEvhu7Lhu4bhu5pN4buyxq/hu4bFqOG7qMSo4buG4bui4buw4buyxq/hu4bhu6LDmeG7huG7ouG7qOG7hlvGr+G7juG7ssWo4buG4buiVOG7suG7huG7ssWoJOG7qOG7huG7ssavS+G7hlvGr8OU4buy4buGW8avMzvhu7LFqOG7hmsm4buo4buG4bu5T+G7suG7hsavQOG7muG7huG7ssWoxq/DmuG7hlvGr13hu5hb4buG4bupxq/EqOG7ssav4buGa+G7tsSoQuG7hnsq4buo4buGW3so4buGW8avS+G7ssav4buGxq8m4buo4buGOeG7qFPhu7Lhu4ZrJuG7qOG7huG7kcavS+G7hjlP4buy4buG4bu54buow5pb4buG4buRxKjDnUPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDqkrhu5rhu4Zbxq/EqMOd4buGWV3hu5jhu7Lhu4ZbTOG7qOG7hsavJuG7qOG7hlvGr03hu7Thu4Zb4buYPOG7hlt7XeG7ssWo4buGOUvhu7Thu4Y54buQ4buy4buG4buiVeG7hsavKuG7suG7hsO0My7hu7LFqOG7hjlL4buG4buyxq844buyxajhu4bhu7LGr8OU4buy4buGOeG7mFvhu4Y8xq8w4buG4buyOELhu4Zb4buw4buyxq/hu4bDoFNd4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hlt7XcOgw5rhu7Lhu4bhu7LFqMOT4buy4buG4buaMcSo4buGa0vhu4bhu6nGr+G7rOG7hsOq4buUw53hu4bhurHhu7LGr0Phu4bhu6l74bu04buyxajhu4bGoEvhu6jhu4Y54buoVFvhu4bigJxrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssav4buG4oCT4buGOU/hu7Lhu4bhu5rGrzM74buyxajhu4bhu7LGrzPhu4ZZS+G7huG7ouG7rOG7ssav4buGw53DmuG7ssav4oCdQuG7huG7pWrGsEPhu6nGsOG7hmsjxKjhu4bhur/hu6jDml3hu4bhu6nGryLDoOG7huG7ok7hu4ZYxq/hu47hu7LFqOG7huG7ouG7rOG7ssav4bqo4buG4buBQOG7muG7hltK4bua4buGPMav4buUw53hu4bhu5oxxKjhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssav4buGfVLhu4bhu6IzIeG7muG7hsWo4buMPOG7hlvGr1Thu4bFqOG7qCzhu6jhu4bhu5oxxKjhu4bhu5pN4buGw50mW+G7hjkg4buyxajhu4Y5T+G7suG7hsav4bu2xKjhu4bGoE3hu7Lhu4bhu6Lhu6zEqOG7huG7muG7tuG7hn004bua4buGfSXhu7LFqOG7hlnDlF3hu4bhu6Iu4buoQuG7hjlP4buy4buGxq/hu7bEqOG7huG7mjHEqOG7hlsm4bua4buG4buyxagzLuG7qOG7hsO0My7hu7LFqEPhu4bigJzhu6l74bu04buyxajhu4bhu5pK4bua4buG4bucw5Thu7Lhu4ZbJuG7muG7hijhu4bDoTThu4bhu4Ek4buyxajhu4bhur8zO+G7ssWoQuG7huG7ssWoMy7hu6jhu4bDtDMu4buyxajhu4bDoTThu7LFqOG7huG7okrhu7LFqOG7hjks4buo4buGw50mW+G7huG7miThu7LFqOG7huG7ml0m4bua4buG4buyxajGr+G7qFPhu7Lhu4bhu5o0XeG7huG7ouG7jOG7muG7hsag4buow5pb4oCdQuG7hjlL4buG4buyxq9L4buGOU/hu7Lhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssav4buG4buiTuG7hsWo4bu2POG7hjzGr+G7kuG7suG7hllLw53hu4bhu5rGr+G7tOG7hjlP4buy4buGxq/hu7bEqOG7huG7mjHEqOG7huG7nMOU4buy4buGWybhu5rhu4bDneG7sOG7ssav4buGWyPEqOG7hn1K4buyxahD4buGw6pK4buo4buGW8avXeG7ssWo4buGWTLhu7LFqOG7hsagxKjhu4bDtDMu4buyxajhu4Y5S+G7tOG7hltK4bua4buGPMav4buUw53hu4bhu5oxxKjhu4bhu5rGr+G7rOG7hj5dw6BU4buy4buGezLhu4bhu7LFqDMu4buo4buG4buiQOG7muG7hijhu4bhu7LGr+G7qFVd4buGPMavMzvhu7LFqOG7huG7nOG7qMOa4buy4oCdQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7kcavS+G7hlvGrzvhu4bhu4/hu6jDneG7huG7j8avSuG7ssav4buGW+G7mDzhu4Zbe13hu7LFqOG7hljGr8So4buo4buGW8avSuG7muG7huKAnOG7kcavw5Thu7Lhu4Y54buYW+G7huG7sjjhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGW3tdw6DDmuG7suG7huG7ssWow5Phu7Lhu4bhu5oxxKjhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssav4oCdQ+G7huG7geG7tuG7hllL4buG4buyxq844buyxajhu4bhu5rhu7Thu7Lhu4bhu7LFqDMu4buo4buGxq/hu6jDmuG7suG7hllT4buy4buGOSzhu6jhu4Zb4buQW+G7huG7mk3hu4Y5UeG7huG7olA84buGOUvhu4bhu7I64buo4buGxqBdKuG7suG7hljGrz/hu4bhu5oxxKjhu4bhu7LFqDMu4buo4buGPMavMOG7huG7sjjhu4bDneG7qFXhu7Lhu4bhu7Ii4buoQ+G7hmtA4buGWUvhu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7hn0l4buGPMav4buY4buy4buGxqBdKuG7suG7hlsx4buoQuG7huG7ssavOOG7ssWo4buG4buaTeG7ssav4buG4buiLuG7qOG7huG7oOG7tOG7hlnhu57hu4bhu5o74buG4buaNuG7mkLhu4ZYxq8k4buyxajhu4bDncSow6Dhu4bDncOT4buyQuG7huG7ssavOOG7ssWo4buGWOG7qFQ84buG4buyxagzLuG7qOG7huG7ssavI+G7hsag4bug4buG4buyxq8z4buyxajhu4bhu5oy4buyxajhu4bhu6Lhu5LDoOG7hljGr0pb4buGOUDhu7LFqOG7hjlL4buGxqBN4buy4buGWVbhu7LGr+G7hjkzO+G7suG7huG7nOG7mMOgQuG7hsWo4buoS+G7ssav4buGWeG7kMOg4buG4buyOOG7hj5dw6BV4buyQuG7huG7ssavw5Thu7Lhu4Y+XcOgVeG7suG7hsOdJlvhu4bhu5pK4buaxq/hu4Y+XU3hu4bhu5pNw51Dw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bulasawQ+G7qcaw4buGw7VT4buG4bupIuG7huG6seG7ssav4buGOSzhu6jhu4bFqOG7tuG7muG7huG7ssav4buw4buy4buGxajhu6hK4bu04buG4bucMOG7muG7huG6oeG7hlvGrzThu5rhu4Z94buo4buyxq/hu4Zbxq9K4buo4buG4buiTuG7hlvhu7DDneG7hlvGr+G7kMOg4buG4buyxq844buyxajhu4Zbxq8k4buyxajhu4bhu6Lhu6jDmjzhu4bDncSo4buyxajhu4Zb4buq4buyxq/hu4bhu7LGr8OU4buy4buGOU/hu7Lhu4Y5S+G7hlvGry7hu6jhu4Z9NuG7hn3DlF3hu4Z9w5Phu5rhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGW3tdw6DDmuG7suG7hlvGr+G7qFRd4buG4buyxq/hu6jhu4bhu5oxxKjhu4ZrS+G7huG7qcav4bus4buGw6rhu5TDneG7huG6seG7ssavQ+G7huG7geG7tuG7hllL4buGfTbhu4bDneG7tOG7ssWo4buGw50j4buo4buGOVXhu4bDnSZb4buGW+G7qOG7ssav4buGW8av4buS4buy4buGxajhu6g44buGxajhu7Dhu7JC4buGxqBN4bu04buGOcOa4buGw50k4buo4buGW3szLuG7ssWo4buGfeG7qOG7ssav4buGW8avSuG7qOG7hlt74bu04buyxajhu4bDnTrhu6jhu4bhu7LFqDMu4buoQuG7hjlL4buGW+G7qOG7ssav4buGW8av4buS4buy4buG4buQw6Dhu4bhu5rhu5Lhu7Lhu4bhu6IzIeG7muG7huG7sl0k4buo4buG4bucMynhu7LFqOG7hls14buGW10/4buo4buG4buQXeG7huG7ssav4buo4buG4buaxq/hu7Thu4bhu6JU4buy4buGWSLhu5rhu4ZbezMo4buyxajhu4Zbxq9L4buyxq/hu4Y5S+G7hsOdTuG7qOG7hsOdTuG7qEPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDieG7qMOdxajhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gOG7qMOq4bue4buyW+G7nnvhu4Dhu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gGHhu6jhu5xbxq/huqjhu4bhu4rhu4Thu4o8w6Hhuqrhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqo4buGw4zDjeG7ijzDoeG6quG7gOG7hn174bua4bqy4buALy/hu5rhu5zhu7JDxqDEqOG7tFvGr8So4buyxq/Gr+G7tMSoQznhu7Iv4buc4buefVhb4bu0PC/hu7Lhu55hfS9G4buESMONL0bhu4Lhu4jhu5xJ4buESOG7hMON4buE4buKW0bhu4rDjElIWeG7gkNXPMWo4bqse+G6ssONw4zhu4jhu4Dhu4bEqFlb4bqy4buA4bupQMSo4buG4buiS8Od4buGa+G7sOG7ssav4buGTeG7ssav4buG4buyxagzLuG7qOG7hjzGrzDhu4bhu7I44buGW3vhu7Thu7LFqOG7hlt7XcOgw5rhu7Lhu4bhu7LFqMOT4buy4buGa0vhu4bhu6nGr+G7rOG7hsOq4buUw53hu4bhurHhu7LGr+G7gOG7hmHhu6jhu5xbxq/hurLhu4Dhu4rhu4Thu4rhu4Dhu4bGr+G7nuG7qMWoxq9b4bqy4buAw4zDjeG7iuG7gOG7hi/hurjDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A8w6rEqDxb4buo4bu04buy4buA4bq44bq9xKjhu7Lhu4bhu6k/4buG4buaxq804bua4buGxq8m4buo4buGW8avTeG7tOG7hlvhu4zhu7LFqOG7hsav4bu0xKjhu4bhu5rGryLhu5rhu4bDnTXhu7LFqOG7huG7ssavS+G7hjlP4buy4buGa0vhu4bhu6nGr+G7rOG7hsOq4buUw53hu4bhurHhu7LGr8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG6vyDhu4Yo4buGW10/4buo4buGw4xH4buG4buyxq8z4buyxajhu4bhu7LGr0vhu4Y5T+G7suG7hmtL4buG4bupxq/hu6zhu4bDquG7lMOd4buG4bqx4buyxq/hu4bhu6JO4buGOTMhW+G7hllT4buy4buGxq/hu7RL4buy4buG4buaTeG7ssavQuG7hsOd4buow5pb4buGw51L4buo4buGOSzhu6jhu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7hlt7xKjhu7LFqOG7hjnhu6hUW0Lhu4bhu5rGr+G7tOG7hnvEqOG7huG7oi7hu6jhu4bhu7LGr+G7qFVd4buG4buaXSXhu7Lhu4Z9SuG7msav4buG4bucS8Og4buG4buc4buM4buyQ+G7hmtL4buG4bupxq/hu6zhu4bDquG7lMOd4buG4bqx4buyxq/hu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu5rGr+G7ruG7huG7osSo4buyxajhu4Y54buoVFvhu4Y5T+G7skLhu4bhu5rGr+G7rOG7hn0l4buyxajhu4Y5LOG7qOG7hjlP4buyQ+G7huG7qXvhu7Thu7LFqOG7huG7sk/DneG7hkbhu4JG4buEQuG7huG7msav4bus4buGOTXEqOG7hnvEqOG7hsOdw5Nb4buG4buiJuG7muG7hsWo4buoTeG7hlvhu6jDmV3hu4Zbxq9dw6BUW+G7huKAnMO1N8So4buG4buiI+KAnUPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4FK4buyxq/hu4bFqOG7qErhu4ZbP+G7ssWo4buGWFRb4buGxq8m4buo4buGW8avTeG7tELhu4Yk4buyxajhu4bhu5HFqF3DoOG7pOG7suG7huG7uU/hu7Lhu4bhu6kiw6BC4buG4bulxq/hu7bhu4bDqsavMeG7hlvhu6zhu5rGr+G7hmsm4buo4buG4bu5T+G7suG7hsavQOG7muG7huG7ssWoxq/DmuG7hlvGr13hu5hb4buGW+G7ruG7ssav4buGWMav4buO4buyxajhu4bhu6Lhu6zhu7LGr+G6qOG7hmsm4buo4buGW8avTeG7tOG7huG7ok7hu4ZYxq/hu47hu7LFqOG7huG7ouG7rOG7ssav4buG4buyxq844buyxajhu4bhu7I64buGWTbhu5rhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGfTbhu4bhu5zhu5Dhu7Lhu4Zbxq/DlOG7suG7hjks4buo4buGOU/hu7Lhu4bhu5rGrzM74buyxajhu4bhu5oxxKjhu4bhu7LGr0vhu4Y5T+G7suG7hmtL4buG4bupxq/hu6zhu4bDquG7lMOd4buG4bqx4buyxq9C4buG4buiKuG7ssWo4buGW8avLuG7qOG7huG7mjLhu7LFqOG7hllL4buGfTbhu4bhu6Im4buyxajhu4Y54buoU+G7suG7hlvhu6jhu7LGr+G7hlvGr+G7kuG7suG7huG7osOZ4buG4buaxq/hu6zhu4Zb4buoVDzhu4ZbMOG7muG7hsWo4buoOOG7huG7ssWoQOG7suG7hlk3xKjhu4Z9SuG7ssWo4buGW0zhu7RDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6sV1bxq/hu7R74buA4bq44buP4buoVV3hu4ZrXcOgVeG7ssOJLzzhurg=

Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]