(vhds.baothanhhoa.vn) - Tận dụng nguồn lao động dồi dào, những năm gần đây huyện Triệu Sơn đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu đầu tư vào huyện, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14buPTk9N4bq64bq4w4LDteG6p03huqbhurDDk+G7l+G6pcON4bq4bOG7lyHhuqZ14buXT03huqrhu5fhu6LDk3ZP4buXxJDhuqR5w5Phu5fhu5DDjOG7teG7l+G7ucO5T+G7l3Jx4buXT03huqbhurDDk+G7l+G6reG6peG7tuG7jy9OT03hurrhurjDgsO14buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDteG6p3jhurjhu5fhu7fhu47hurjDguG7l+G6uMOCw5NG4bq44buXRXThurrhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu7dG4bqm4buX4bu3w7rhurpu4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G6uMWpw4nhu5fDgnfhurjhu5fhu7nhu6/hu57hu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G6p03huqbhurDDk+G7l+G6pcON4bq44buX4bu54bun4buX4bu14bq84buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fDguG6puG7peG6puG7l0vhuqR1S+G7l0/huqTDk+G7l+G6pMOST+G7l+G7tXXhu7Xhu5fhu7fhurp04bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBL4buX4bu14bq84buXw4nhu6tP4buX4bqkw7rhurjDguG7l+G7osOTdk/hu5fEkOG6pHnDk+G7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Dhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq4buG7l0zDk3Thu5fhu7nhurzhu5fDguG6puG7peG6puG7l0zDk+G7nsSCT+G7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0XDusOJbuG7l+G6uOG7r+G6uMOC4buX4bu1dOG6uuG7l0/huqTDk+G7l+G6uOG6pHhL4buX4bu14bqk4bq64buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fhu7fhu6/hurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buX4bu1RXROTsOs4buV4bqm4bu0QeG6uE9BTeG7leG7l05P4bueRUHDrOG7leG7nOG6puG7t0/huqRs4buXcsahxqFL4buibeG7l+G6pEHhuqbDguG6pE9s4buX4buh4buj4bujS+G7om3hu5Xhu5dOTeG7tcOs4buVLy/huqbhu5pv4buzdOG6uk/huqR04bq44bqk4bqk4bq6dG/hu5rhurgv4bq4QeG7nE4v4bud4bud4buf4bufL+G7m3Hhu5/hu7fhu5/hu5vhu5/hu5tw4buf4bubT3Jxc+G7m3JFxqFvREvDgmtNw6xw4bujcuG7leG7l3RFT8Os4buV4bqnTeG6puG6sMOT4buX4bqlw43hurhs4buXIeG6pnXhu5dPTeG6quG7l+G7osOTdk/hu5fEkOG6pHnDk+G7l+G7kMOM4bu14buX4bu5w7lP4buXcnHhu5dPTeG6puG6sMOT4buX4bqt4bql4bu24buV4buX4buc4bqm4bu3T+G6pMOs4buVcsahxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu6Hhu6Phu6Phu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDtTB04bue4buX4buiw5N2T+G7l8SQ4bqkecOT4buXT8O54bqm4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5dP4bue4buX4bu2w6JAVDDhu5cu4buXw6opMVThu5fEqOG7l+G7ouG7p+G7l+G7uEbhurjDguG7lyDhu4jhuqZv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqfhuqzhurjhuqThu5fhu7nEguG6uOG7l0/huqR14bq4w4Lhu5fhu5vhu5st4budxqHhu53hu51u4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqdN4bqm4bqww5Phu5fhuqXDjeG6uOG7l+G7ueG7p+G7l0/huqTDk+G7l+G6pMOST+G7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7m+G7o+G7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhu7Xhurzhu5fDieG7q0/hu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4buiw5N2T+G7l8SQ4bqkecOT4buXw4l04bue4buXw4nhu6vhu7Vu4buXw4LhuqbDuuG7nuG7l+G7t3Ru4buXReG7r8OJ4buXTuG7peG6uG7hu5fhu7l14buX4buES+G7l0V1T27hu5fhuqThu4hL4buX4bu14bqkdk/hu5fhu5rhurrhurjhurRNdMOJb+G7l+G7tHXhu7Xhu5dO4bul4bq44buXS+G6pHnDieG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7osOTdk/hu5fEkOG6pHnDk+G7l0504bq4w4Lhu5dP4bqk4bqq4buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjhu5DDjOG7tW7hu5fhurjhuqThu5Bs4buX4bu4w7rhuqbhu5cg4bq6dOG6uOG7l8Oy4bqnTcOT4bq4w4Lhu5fhurXDk+G7hOG7teG7jW7hu5cwdEV04bueTuG6pnRu4buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq4buG7lyjDuuG6uOG7l+G6tcOT4buE4bu14buX4buaw7rhu5fDiUdP4buXTuG7hOG7l+G6uOG7kMOM4bu14buX4bu14bqk4buvw5Phu5fhu67Dk2/hu5fhu7jhurbhu5dP4bqkw5Phu5fhuqTDkk/hu5fhu7V14bu14buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7teG6vOG7l07hu6Xhurjhu5dL4bqkecOJ4buX4buiw5N2T+G7l8SQ4bqkecOTbuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bqnTeG6puG6sMOT4buX4bqlw43hurjhu5fhu7nhu6fhu5dPeEvhu5dPTcOT4bq4w4Lhu5dNw7rhu5dO4bq6dU/hu5dMw5Phu57hu5fhuqThurrDueG7teG6pOG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxILhu5ct4buX4bui4bun4buX4bqkR+G6puG7l0/hurrDuuG6uOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq4beG7l0zDk+G7nuG7l+G6pOG6usO54bu14bqkbuG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu5rhu4zhurjDguG7l07hu6Xhurjhu5fhu6LDk3ZP4buX4bqkw7rhurjDguG7l+G6pOG6vHRt4buX4bui4buv4bue4buX4bu34buU4bq4w4Ju4buX4bq44buv4bq4w4Lhu5fhu7V2S+G7l+G7tXXhu7Xhu5dPw5Phu57EguG6uOG7l+G7ueG7kOG7iuG6uMOC4buXw4LhuqZ04bq64buXT+G6pOG7guG6uMOCbuG7l+G6pOG6sOG7l0/huqThu4ThurjDguG7l+G7ueG6puG6sOG6uG7hu5fhu7nDuuG6uuG7l0/DueG6uuG7l+G6uMOCw5NG4bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buXReG7lOG7tW/hu5fhu7LDg+G6uOG7l+G7tcO54bq44bqk4buX4bu54bq8buG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bu14bq84buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5fhu7XDjeG7l+G7teG6pMSCbuG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0514bu14bqkbuG7l0/DueG6uuG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXxJDhuqbhurDhurjhu5fhu5rhuq7hu5dMw5NT4buX4bu5dk9u4buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5dL4bqk4bq84bq4w4Lhu5fDieG7q0/hu5fhu7Phu6nhurjDgm7hu5fhu6Lhu6/hu57hu5fhu7fhu5ThurjDguG7l+G7tcON4buXTsSo4buX4bqkw7nhu5dPd+G6uMOC4buX4bu54bq24buX4bu1deG7teG7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fDicSo4buXTUfhurjDguG7l+G6uMOCw7rhurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6ruG7l07hu6Xhurjhu5fhu6LDk3ZPbuG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buX4bu34bq6dOG6uOG6pG7hu5fhu7nhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBP4buXRcO64buX4bu1deG7teG7l+G6uMOCw7rhurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7teG6vOG7l0Xhu4jhuqbhu5dP4bqkxILhu5fhu5rhuq7hu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l+G6uMOCw5Phu57Dg+G6uOG7l0XhuqbhurDDk+G7l0/DueG6puG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDgm/hu5fhuqd4S+G7l09Nw5PhurjDguG7l+G7teG7peG6puG7l+G7tXXhu7XhuqThu5fhuqTDuuG6uOG6pOG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l0/huqRB4bq64buX4bu1w43hu5fhu7XhuqTEguG7l8OJR0/hu5fhu7Xhu5Z0buG7l0/DueG6uuG7l8OJ4buC4bqm4buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Bu4buXxJDhuqbhurjhuqThu5fhu7fhurp04bq44bqkb+G7l+G7tOG7guG6uMOC4buXxJDhuqR04bqm4buX4bu1deG7teG7l0zDk+G7nuG7l+G6pOG6usO54bu14bqk4buX4bu14bqkw5PhurjDguG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7kOG6uMOC4buX4bu54buC4buXT+G6pOG6quG7l+G7msO64buX4bu1deG7teG7l0zDk+G7nuG7l+G6pOG6usO54bu14bqk4buX4bu14bqk4bqm4buXT+G6psSCT+G7l+G7ueG7guG7l0/huqThuqpu4buXTMOT4bue4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5fhu7XhuqThuqbhu5dP4bqmxIJP4buX4bu1deG7teG7l+G7teG7jsOJ4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fDsuG7tOG7tDHhu41u4buX4bqk4bq6w7rhurjhu5dP4bqk4bqm4bqw4bq44buXTMOT4bue4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5dO4buW4buX4bu34buO4bq4w4Lhu5fhu7l2T+G7l0/huqThu4rhuqbhu5fEkFDhu5fhu53GoeG7neG7my3hu53GoeG7o8ahbuG7l0/DueG6uuG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXxJDhuqbhurDhurjhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7s+G6psSCT27hu5fhurjDguG6pOG6psOD4bq44buX4bu14buSw5Phu5fhu5rDuuG7l+G7teG6vOG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu7l3w5Phu5dP4buQ4buX4buaw7rhurrhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7tOG7jOG6uMOC4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7nhurxu4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bqnTeG6puG6sMOT4buX4bqlw43hurjhu5fhu7Xhurzhu5fhu53hu5fhu7Thu7Qx4buX4bu54buQ4buI4bu14buXT+G6pMO64bq44bqk4buXRXhLbuG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G7teG6vOG7l3Lhu5fhu7fhurp04bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBL4buX4bu5dOG6uMOC4buX4bqk4bq6w7lP4buX4bu5R+G6uMOC4buXTuG7peG6uOG7l+G7osOTdk9u4buXxJDhuqbhurjhuqThu5fhu7fhurp04bq44bqk4buXT03hurrhurjDguG7l+G7tOG7tDFv4buXKOG6puG6sOG6uOG7l+G6uHThu55u4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7l54bue4buX4bq44bqkdOG6uOG6pOG7l0/huqbEguG6uOG7l+G7uUfhu5fhu7l3w5Phu5dP4buQ4buX4bqkw7nhu5dPd+G6uMOC4buXxJBT4buXT+G6pMOTeE/hu5fhu7nhurbhu5dP4bqkw5Phu5fhuqTDkk/hu5fhu7V14bu14buX4bu34buU4buXdeG6uOG7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Dhu5dP4bqk4buS4buX4bu1dkvhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G6pOG6usO5T+G7l+G7uUfhurjDguG7l07hu6Xhurjhu5fhu6LDk3ZPbuG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buX4bu34bq6dOG6uOG6pG/hu5cw4bur4bu14buX4bu34buM4buX4buz4bqq4buX4bul4bq44bqk4buX4bqk4buQxKjhurjDguG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bu0MsOqKeG7ti3hu5tzbuG7l+G6uOG6pOG7kOG6uMOC4buXT+G6rOG6uOG6pOG7l+G7ucSC4bq44buX4bu5d8OT4buX4bub4bub4buXT+G6pHXhurjDguG7l+G6uMWpw4nhu5fhu53GoeG7neG7nW7hu5fDguG6pnXhu5dPTeG6quG7l+G7osOTdk/hu5fEkOG6pHnDk+G7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuqp04buX4buzw7rhurjhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7kMOM4bu14buX4bu5w7lP4buXcnHhu5dPTeG6puG6sMOT4buX4bqt4bql4bu2b+G7lyjhuqbhurDhurjhu5fhu7V14bu14buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7teG6vOG7l8OJ4burT+G7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhu6LDk3ZP4buXxJDhuqR5w5Phu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqdN4bqm4bqww5Phu5fhuqXDjeG6uOG7l0/DueG6uuG7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0XDusOJ4buX4bu14bqk4bq64buXT03Dg+G6uOG7l+G7m3BvxqHGocah4buXRXThurrhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dPw7nhuqbhu5fhu7nhuqp04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqfhuqThu4rhuqbhu5fDguG6pnThurjhu5dPw4zhuqZu4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqdN4bqm4bqww5Phu5fhuqXDjeG6uOG7l0/huqbEgkvhu5dP4buO4bu14buX4bu5eeG7nuG7l8OJw7nhurjhuqThu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5fhu7Xhu6Xhuqbhu5dP4bqk4bqm4bqw4bq44buXw4nhu4Lhuqbhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu5d8OT4buXT+G7kOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G7ueG6tuG7l0/huqTDk+G7l+G6pMOST+G7l0/hu4Thuqbhu5fhu7l04buX4bu1deG7teG7l+G6uMOCw5NG4bq44buXReG7lOG7tW7hu5dO4buW4buX4bu34buO4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l+G7muG7hOG6uOG7l+G7ouG7r+G7nuG7l+G7t+G7lOG6uMOC4buXxJDEgk/hu5fhu7V2w5Phu5fhuqTDueG7l0934bq4w4Lhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/EguG7ly3hu5fhu6Lhu6fhu5fhuqRH4bqmb+G7lyLhuqTDk+G7nsSC4bq44buXxJDhuqThuqzhu7XhuqThu5fhu7V14bu14buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7uXfDk+G7l0/hu5Dhu5fhu5rDuuG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5fhurjDgsO64bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuq7hu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7teG6vOG7l0/huqbhuq7DieG7l+G6uMWp4bq4w4Ju4buXReG7iOG6puG7l0/huqTEgm7hu5fhu7nhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBP4buX4bu1deG7teG7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhu7Xhurzhu5fDieG7q0/hu5fhuqTDuuG6uMOC4buX4buiw5N2T+G7l8SQ4bqkecOTbuG7l8OC4bq8S+G7l0vhuqR34bq44buXT8O54bq64buX4bua4bqm4bqw4bu14buXRcO6w4lu4buX4bq44buv4bq4w4Lhu5fhu7V04bq64buXT+G6pMOT4buX4bq44bqkeEvhu5fhu7XhuqThurrhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUtUw5NP4bqk4bq6TeG7lcO14buPTk9N4bq64bq4w4LDtSLhuqTGsOG7teG7l+G7tOG7guG6uMOC4buPL05PTeG6uuG6uMOCw7Xhu48vS8O1

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]